Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 23 có lời giải

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 18:07

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT LÝ ĐỀ SỐ 23 Câu 1: Có hai điện tích điểm q1 q , chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1  q  B q1  q  C q1.q  D q1.q  Câu 2: Hai dao động điều hòa phương, tần số, ngược pha có biên độ A1 A2 Dao động tổng hợp hai dao động có biên dộ là: A A1  A B A12  A 22 Câu 3: Một lắc đơn có chiều dài động riêng lắc là: A 2 B g A12  A 22 C D A1  A dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao 2 g C g 2 D 2 g Câu 4: Một vật khối lượng m gắn vào đầu lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu lò xo cố định Khi lò xo bị nén lại đoạn AC  AC   đàn hồi A  k    B k   C  k    D  k    Câu 5: Tại thời điểm t = 0,5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch 4A, là: A Cường độ hiệu dụng B Cường độ cực đại C Cường độ tức thời D Cường độ trung bình Câu 6: Hãy câu không A Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng B Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đường C Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động D Chuyển động lại pit-tông xi lanh chuyển động thẳng Câu 6: Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ không đổi áp suất tăng lên 1, 25.105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = lít C V2 = lít D V2=10 lít Câu 7: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Tần số góc riêng mạch dao động là: A LC B LC C 2 LC Câu 8: Câu sau ? A Nếu lực tác dụng vào vật vật khơng thể chuyển động B Khơng cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn C Lực nguyên nhân trì chuyển động vật D Lực nguyên nhân làm biến đổi chuyển động vật D 2 LC Câu 9: Trong khơng khí, chiếu ánh sáng có bước sóng 550 nm vào chất huỳnh quang chất phát ánh sáng huỳnh quang có bước sóng là: A 480 nm B 540 nm C 650 nm D 450 nm Câu 10: Cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài khơng có đặc điểm sau đây? A Vng góc với dây dẫn; B Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện; C Ti lệ nghịch với khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn D Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn Câu 11: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có tính chất bật tác dụng nhiệt B Tia hồng ngoại xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ D Tia hồng ngoại ứng dụng để sấy khô, sưởi ấm Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  t   U  0,    vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn cảm là: A U L B U L 2U.L C D UL Câu 13: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là: A 50 Hz B 100 Hz C 100 Hz D 50 Hz Câu 14: Cho tốc độ ánh sáng chân không C Theo thuyết tương đối, vật có khối lượng nghỉ m chuyển động với vận tốc v có khối lượng (khối lượng tương đối tính) là: A m0 v 1   c v B m0    c C m0 v 1   c v D m0    c Câu 15: Đoạn mạch gồm điện trở R1  100 , mắc nối tiếp với điện trở R  300 điện trở tương đương mạch là: A R td  300  B R td  400  C R td  200 D R td  500 Câu 16: Một bóng đèn 220V – 100W có dây tóc làm vonfram Điện trở dây tóc đèn 20C R  48, 4 Tính nhiệt độ t dây tóc đèn đèn sáng bình thường Coi điện trở suất bạch kim khoảng nhiệt độ tăng tỉ lệ bậc theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở   4,5.103 K 1 A t  20C B t  2350C C t  2000C D t  2020C Câu 17: Một lắc đơn chiều dài dao động điều hòa nơi có gia tốc rơi tự g Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C hoạt động Biểu thức có đơn vị với biểu thức: LC A g B g C .g D g Câu 18: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang ống 10  cm  gồm 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây là: A 0,251 H B 6, 28.102 H C 2,51.103 mH D 2,51.103 H Câu 19: Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t , đoạn cùa sợi dây có hình dạng hình bên Hai phần tử dây M Q dao động lệch pha nhau: A  B  C 2 D    Câu 20: Khi từ thông qua khung dây dẫn có biểu thức    cos  t   khung dây xuất 2  suất điện động cảm ứng có biểu thức e  E0 cos  t   Biết 0 , E0  số dương Giá trị  là: A   rad B rad C  rad D  rad Câu 21: Chiếu tia sáng từ khơng khí vào nước với góc tới 30° Cho biết chiết suất nước n  , coi tơc độ ánh sáng khơng khí c  3.108 m/s Chọn đáp án đúng: A Tốc độ ánh sáng truyền nước v  2, 25.108 cm/s B Góc khúc xạ xấp xỉ 41,81° C Góc lệch D (góc tia tới tia khúc xạ) 8° D Tốc độ ánh sáng nước v  3.108 (m/s) Câu 22: Trong y học, laze không ứng dụng để A Phẫu thuật mạch máu B Chữa số bệnh da C Phẫu thuật mắt D Chiếu điện, chụp điện Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng 37,9638 u tổng khối lượng nghỉ hạt sau phản ứng 37,9656 u Lấy u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng A Tỏa lượng 16,8 MeV B Thu lượng 1,68 MeV C Thu lượng 16,8 MeV D Tỏa lượng 1,68 MeV Câu 24: Vật sáng AB đặt trục vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm vị trí, tính chất, chiều độ lớn cùa ảnh là: A Cách thấu kính 20 cm, ảo, chiều gấp đôi vật B Cách thau kính 20 cm, ảo, ngược chiều gấp đơi vật C Cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều gấp đơi vật D Cách thấu kính 20 cm, thật, chiều gấp đôi vật Câu 25: Giả sử, nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 235 92 U Biết công suất phát điện 500 MW hiệu suất chuyển hóa lượng hạt nhân thành điện 20% Cho hạt nhân urani 235 92 U phân hạch toả lượng 1, 2.1011 J Lấy NA  6,02.1023 mol1 khối lượng mol 235 92 U 235 g/mol Nếu nhà máy hoạt động liên tục lượng urani 235 92 U mà nhà máy cần dùng 365 ngày là: A 962 kg B 1121 kg C 1352,5 kg D 1421 kg Câu 26: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F  20cos10t (t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy 2  10 Giá trị m là: A 100 g B kg C 250g D 0,4 kg Câu 27: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1.5 m Trên quan sát hai điểm M N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân sáng bậc Dịch xa hai khe thêm đoạn 50 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng đoạn MN lúc giảm đi: A vân B vân C vân D vân Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hòa Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc động Wd lắc theo thời gian t Hiệu t  t1 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,27 s B 0,24 s C 0,22 s D 0,20 s Câu 29: Người ta thực cơng 100 J để nén khí xilanh Tính độ biến thiên nội khí, biết khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J A 80 J B -80 J C 120 J D 60 J Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos t (V) (  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 , cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  để cường độ dòng điện hiệu đụng đoạn mạch đạt cực đại Imax Giá trị I max bằng: B 2 A A A Câu 31: Rađi 226 88 C A Ra nguyên tố phóng xạ  Một hạt nhân D 226 88 A Ra đứng yên phóng hạt  biến đổi thành hạt nhân X Biết động hạt  4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) số khối Giả sử phóng xạ không kèm theo xạ gamma Năng lượng tỏa phân rã là: A 269 MeV B 271 MeV C 4,72 MeV D 4,89 MeV Câu 32: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D1 D2 Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn D để hở có giá trị V Khi mắc hai đầu cuộn D vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn D1 để hở có giá trị V Giá trị U bằng: A V B 16 V C.6V D V Câu 33: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động tròn qũyđạo dừng M có tốc độ v (m/s) Biết bán kính Bo r0 Nếu êlectron chuyển động quỹ đạo dừng với thời gian chuyển động hết vòng 144r0 (s) êlectron chuyển động v quỹ đạo: A P B N C M D O Câu 34: Một nguồn âm điểm đặt O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi môi trường không hấp thụ phản xạ âm Hai điểm M N cách O r r  50 (m) có cường độ âm tương ứng I 4I Giá trị r bằng: A 60 m B 66 m C 100 m D 142 m Câu 35: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên màn, M vị trí gần vân trung tâm có năm xạ cho vân sáng Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần với giá trị sau đây? A 6,7 mm B 6,3 mm C 5,5 mm D 5,9 mm Câu 36: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng phương pháp giao thoa khe Iâng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,22 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến D = 1,65 ± 0.05 (m) khoảng vân i = 0,80 ± 0.02 (mm) Kết phép đo là: A 0,59  0,05  m  B 0,06  0,01 m  C 0,59  0,1 m  D 0,58  0,05  m  Câu 37: Đặt điện áp u  U cos  t   (U u) không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Hình bên sơ đồ mạch điện phần đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp u MB hai điểm M, B theo thời gian t K mở K đóng Biết điện trở R = 2r Giá trị U là: A 193,2 V B 187,1 V C 136,6 V D 122,5V Câu 38: Hai máy phát điện xoay chiều pha A B (có phần cảm rôto) hoạt động ổn định, phát hai suất điện động có tần số 60 Hz Biết phần cảm máy A nhiều phần cảm máy B hai cặp cực (hai cực bắc, hai cực nam) số vòng quay rơto hai máy chênh lệch 18000 vòng, số cặp cực máy A máy B là: A B C D Câu 39: Một lò xo nhẹ có độ cứng 75 N/m, đầu lò xo treo vào điểm cố định Vật A có khối lượng 0,1 kg treo vào đầu lò xo Vật B có khối lượng 0,2 kg treo vào vật A nhờ sợi dây mềm, nhẹ, không dãn đủ dài để chuyển động vật A vật B khơng va chạm (hình bên) Ban đầu giữ vật B để lò xo có trục thẳng đứng dãn 9,66 cm (coi 9,66   ) thả nhẹ Lấy g = 10 m / s2 2  10 Thời gian tính từ lúc thả vật B đến vật A dừng lại lần đầu là: A 0,19 s B 0,21 s C 0,17s D 0,23 s Câu 40: Ở mặt nước, hai điểm S1 S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Biết sóng truyền mặt nước với bước sóng , khoảng cách S1S2  5,6 Ở mặt nước, gọi M vị trí mà phần từ nước dao động với biên độ cực đại, pha với dao động hai nguồn Khoảng cách ngắn từ M đến đường thẳng S1S2 là: A 0,754 B 0,852 D 0,946 C 0,868 - HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-A 4-A 5-D 6-C 7-A 8-D 9-C 10-D 11-D 12-B 13-D 14-A 15-B 16-D 17-B 18-D 19-B 20-B 21-C 22-D 23-B 24-A 25-A 26-A 27-C 28-B 29-A 30-C 31-D 32-D 33-A 34-C 35-D 36-A 37-D 38-C 39-A 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Hai diện tích dấu đẩy nhau; hai diện tích trái dấu hút Câu 2: A Khi hai dao động thành phần phương, tần số ngược pha dao động tổng hợp có biên độ cực tiểu Amin  A1  A2 Câu 3: A Chu kì dao động riêng lắc đơn: T  2 Câu 4: A Thế đàn hồi lò xo là: Wt  Câu 5: D k   g Vì pit-tơng chuyển động lại nên có lúc pit-tơng phải dừng lại (v = 0) => chuyển động pit-tông chuyển động thẳng Câu 11: B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma xạ khơng nhìn thấy Câu 12: B Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn cảm là: I  U U  ZL L Câu 13: D Mạng điện xoay chiều dân dụng nước ta có tần số 50 hz Câu 14: A Khối lượng tương đối tính vật có khối lượng nghỉ m chuyển động với tốc độ v là: m m0 v 1   c Câu 15: B Vì hai điện trở R R mắc nối tiếp nên: R td  R1  R  400 Câu 16: D + Khi đèn sáng bình thường có điện trở: R  U2  484 P + Theo đề ta có: R  R 1    t  t   t   1 R  1  t  2020C    R0  Câu 17: B Mạch dao động điện từ tần số góc   Con lắc đơn có tần số góc   g có đơn vị rad/s LC có đơn vị rad/s Câu 18: D Hệ số tự cảm ống dây là: L  4.107 N2 S  2,51.103  H  Câu 19: B Từ hình ta thấy, khoảng cách vạch chia liên tiếp trục x  + Mặt khác, đếm từ M đến Q có bốn vạch chia liên tiếp nên khoảng cách M Q phương Ox x  MQ   2x x  2         Câu 20: B   Ta có: e    0 sin  t    0 cos  t  2  + So sánh với biểu thức đề cho ta có   Câu 21: C + Ta có: n  c c 3.108 v   2, 25.108  m / s  => D sai đáp án, A sai đơn vị v n 4/3 + Vận dụng định luật khúc xạ ta có: n1 sin i  n sin r  1.sin 30  sin r  sin r   r  22 => B sai + Góc lệch D: Từ hình vẽ ta có: D  i  r  30  22  8 => C Câu 22: D Trong y học, laze không ứng dụng để chiếu điện, chụo điện, có tia X ứng dụng để chiếu điện, chụp điện => D sai Câu 23: B Năng lượng cuẩ phản ứng hạt nhân: W   mt  ms  c2   37,9638  37,9656  931,5  1,6767 MeV  => Phản ứng thu lượng Câu 24: A 10.20   df d  d  f  10  20  20  cm   + Ta có:  k   d   20    d 10 + Vậy, ảnh ảnh ảo, cách thấu kính 20 cm, chiều vật cao gấp lần vật Câu 25: A + Năng lượng sản 365 ngày: Wci  P.t   500.106  365.24.3600  1,5768.1016  J  + Vì hiệu suất H  20% nên lượng tỏa phản ứng hạt nhân là: Wtp  Wci 1,5768.1016   7,884.1016  J  H 0, 7,884.1016 + Số phản ứng hạt nhân: N    2, 46375.1027 11 W 3, 2.10 Wtp + Khối lượng urani 235 92 N.A 2, 46375.1027.235   961762,87g  962 kg U cần dùng: m  NA 6, 02.1023 Câu 26: A Khi cộng hưởng thì: F    k 100  10    m   0,1 kg   100g m m  Câu 27: C Vì dịch chuyển theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe nên tọa độ điểm M không đổi Do đó,   D  0,5 D1,5 D k   k   sau dịch chuyển M N vân sáng bậc a a Vì lúc đầu M N vân sáng bậc nên sau dịch chuyển số vân giảm vân ta có: x M  Câu 28: B + Từ đồ thị ta thấy: Wd max  2J  W  2J  Wd  1J   W  thời điểm 0, 25s 0, 75s động T  0, 75  0, 25  T   s       rad / s  + Từ đồ thị ta thấy khoảng cách hai vạch chia liên tiếp trục động 0,2 J nên: - Động thời điểm t1 là: Wd1  1,8J  Wd1  0,9Wd max  v1  0,9vmax - động thời điểm t là: Wd2  1,6J  Wd2  0,8Wd max  v  0,8vmax + Từ đồ thị ta thấy thời gian t từ t1 đến t thời gian vật từ v1 đến v max lại đến v , ta: t    v v 1 arccos  arccos  arccos 0,9  arccos 0,8  0, 25 s   vmax  vmax  + Ta có: t  t  t1  0, 25s Câu 29: A + Vì hệ nhận công nên A   A  100J + Vì hệ truyền nhiệt mơi trường Q   Q  20J + Theo nguyên lí I ta có: U  A  Q  80J Câu 30: C Khi  thay đổi để I max xảy cộng hưởng nên Imax  U 200   2A R 100 Câu 31: D + Phương trình phản ứng: 226 88 Ra  42   222 86 X p  2mWd + Bảo toàn động lượng ta có:  p  pX  pX  p  p2X  p2   mX WX  m W  WX  m 16 W  4,8   MeV  mX 222 185 + Năng lượng tỏa phản ứng: W  Wd sau  Wd truoc  W  WX  4,89MeV Câu 32: D + Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào nguồn cuộn D1 cuộn sơ cấp nên + Khi mắc hai đầu cuộn D vào nguồn cuộn D cuộn sơ cấp nên  N1 U1 U   N2 U2 N U1   N1 U 2 U U   U  4V U Câu 33: A + Ta có: F  k e2 v2 e2  m  v  k r2 r m.r e2 + Khi electron chuyển động quỹ đạo M  rM  r0  v  k 1 m.32 r0 + Khi electron chuyển động quỹ đạo X đó:  rx  n r0  v X2  k + Từ 1   ta có:  2 v2 n v n     3 vX vX + Thời gian chuyển động hết vòng là: t  T  + Từ (3) (4) ta có: e2 m.n r0 2rX 2n r0 144r0 v 72      4 vX vX v vX n 72 n   n  => Thuộc quỹ đạo P n2 Câu 34: C R  I P I  r  50  r  50  M  N     r  100  m  Ta có: I     4R IN  R M  4I  r  r Câu 35: D + Vị trí điểm M gần M có vân sáng xạ     0,38 m trùng với xạ khác Vân bậc  khơng trùng với xạ khác Nó trùng với xạ khác vị trí bậc  k  1   x M min   k  1  D  0, 76  k  1 a + Từ đáp án ta có điều kiện: 5,5  x M  6,7  5,5  0,76  k  1  6,7  6,  k  7,8  k   x Mmin  0,76   1  6,08  mm  Câu 36: A + ta có:   + Vì   i.a i.a 0,80.1, 22    0,59  m  D 1, 65 D i.a  i D a    i  a  D     D  i D a  i D a           0, 047  m   0, 05  m  D a   i Ta có:       0,59  0,05  m  Câu 37: D + Từ đồ thị ta thấy điện áp hiệu dụng hai điểm M B hai trường hợp 50 V Pha ban đầu điện áp u MB hai trường hợp mở đóng là:   u MB  mo   2    u MB dong + Do đó, ta có: U MB1  U MB2  I1ZMB1  I2 ZMB2   r   Z L  ZC   R  r    Z L  ZC  2  r  Z2L R  r  ZL2 R  2r   U U ZMB1  ZMB2 Z1 Z2 r   Z L  ZC  9r   ZL  ZC  r  Z2L  9r  Z2L   ZL  ZC   ZL2  ZL  ZC  ZL  ZC  2ZL  Zdong  Zmo  Idong  Imo + Chọn trục U làm chuẩn nằm ngang, ta vẽ giản đồ vec tơ hình: + Từ giản đồ véc tơ ta có: APB ~ BPM  UL UR  Ur  Ur UL + Vì R  2r nên UR  2Ur  UL  Ur  ZL  r + Lại có: U 2MB  Câu 38: C U r  Z2L R  r  Z2L  50  U r  Z2L 9r  Z 2 L ZL  r  U  50  V   122, 4V + Ta có: f  pA n A  pBn B Vì pA  pB  n B  n A + Trong số vòng quay rơ to hai máy chênh lệch 18000 vòng nên: n  n B  n A   18000 pA n A  60   nB  nA    3600  pB  n A  5  60   60  pA n A  60 + Lại có: pB  pA      pA       60  pA   p B    pA   pA    n A  5  60 Câu 39: A + Độ dãn lò xo hệ vật vị trí cân bằng:  + Độ dãn lò xo vật A vị trí cân bằng:  0A   mA  mB  g  0, 04  mA g   m    cm  k 75 k  m    cm   k  5  rad / s   TAB  0,  s  AB  m  m  A B + tần số góc chu kì dao động:    k  5 rad / s  T  0, s   A   A m A  + Lúc đầu, kéo vật B xuống để lò xo dãn  cm => Vật cách vị trí cân O đoạn x  cm + Do thả nhẹ nên sau hệ vật dao động xung quanh O1 với biên độ A1  cm + Khi hệ vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng  x1  4cm  lúc dây bị trùng  xem vật B tách khỏi hệ dao động AB  vị trí m g cân O bị dịch lên đoạn O1O2   OB  B   cm  đến k O2 + Lúc vật A cách vị trí cân O đoạn x có vận tốc v   x   O1O2     cm  Ta có:  2 2 v  v   AB A1  x1  5   20  cm / s   2 v22    20   (cm) + Do đó, vật A dao động với biên độ: A  x        A    5  2 T  T T + Thời gian để vật từ lúc thả đến lúc vật A dừng lại là: t  t1  t   AB  AB   A    0, 0,  0,   0,19  s  + Thay số ta có: t      Câu 40: A + Số đường cực đại khoảng S1S2 :  S1S2 SS  k   5,  k  5,    k  5; 4; 4;5 d1  m  + Điểm M thuộc cực đại pha khi: d  n d  d  k  * Xét với k chẵn: + Điểm M gần S1S2 ứng với cực đại chẵn  k  4  d1  d2  k  m  n  k  4  n  m  1 d1  d   n  m    S1S2  5, 6  + Ta có:  n  m  56    m    m  5, d1    m  0,8  m   n    d  5 + Từ hình ta có: MH2     S1H    5    5, 6  S1H   S1H  2 23   MH  0, 754 35 * Xét với k lẻ: + Điểm M gần S1S2 ứng với cực đại lẻ  k  5  d1  d  k  m  n  k  5  n  m  1 d1  d   n  m    S1S2  5, 6    m    m  5, + Ta có:  n  m  56  d1    m  0,3  m   n    d  6 + Từ hình ta có: MH2  2  S1H    6    5,6  S1H   S1H  0,325  => Loại 2 ... 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Hai diện tích dấu đẩy... động vật A vật B khơng va chạm (hình bên) Ban đầu giữ vật B để lò xo có trục thẳng đứng dãn 9,66 cm (coi 9,66   ) thả nhẹ Lấy g = 10 m / s2 2  10 Thời gian tính từ lúc thả vật B đến vật A... A B C D Câu 39: Một lò xo nhẹ có độ cứng 75 N/m, đầu lò xo treo vào điểm cố định Vật A có khối lượng 0,1 kg treo vào đầu lò xo Vật B có khối lượng 0,2 kg treo vào vật A nhờ sợi dây mềm, nhẹ, không
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 23 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 23 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay