Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 21 có lời giải

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 18:07

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT LÝ ĐỀ SỐ 21 Câu 1: Câu sai ? Chuyển động tròn có: A Quỹ đạo đưởng tròn B Tốc độ dài khơng đổi C Tốc độ góc khơng đổi D Véc tơ gia tốc khơng đổi Câu 2: Hai điểm M N nằm đưởng sức điện trưởng có cưởng độ E, hiệu điện thể M N U MN , khoảng cách MN = D Công thức sau không đúng? A E  UMN d B UMN  VM  VN C AMN  q.UMN D UMN  E.d Câu 3: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa Khi chất điểm có vận tốc v động là: A mv2 B mv 2 C mv D vm 2 Câu 4: Hiện tượng cầu vồng xuẩt sau mưa giải thích chủ yếu dựa vào tượng A Quang - phát quang B Nhiễu xạ ánh sáng C Tán sắc ánh sáng D Giao thoa ánh sáng Câu 5: Khi nói dòng điện kim loại phát biểu sau sai ? A Dòng điện kim loại tuân theo định luật ôm kim loại giữ nhiệt độ khơng đổi B Dòng điện kim loại dòng chuyển dởi electron tự C Hạt tải điện kim loại iôn dương iôn âm D Kim loại dẫn điện tốt mật độ electron tự cao Câu 6: Câu đúng? Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách A Dừng lại B Ngả ngưởi phía sau C Chúi ngưởi phía trước D Ngả ngưởi sang bên cạnh Câu 7: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vng góc từ trưởng có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T Nó chịu lực từ tác dụng là: A 18 N B 1,8 N C 1800 N D N, Câu 8: Lực hạt nhân gọi là: A Lực hấp dẫn B Lực tương tác mạnh, C Lực tĩnh điện D Lực tương tác điện từ Câu 9: Một vật khối lượng 1,0 kg 1,0 J mặt đất Lấy g = 9,8 m/s2 Khi đó, vật độ cao gần với giá trị sau đây? A 0,102 m; B 1,0 m C 9,8 m; D 32 m Câu 10: Từ thông  qua khung dây biến đổi, khoảng thởi gian 0,2 (s) từ thơng giảm từ 1,2 (Wb) xuống 0,4 (Wb) Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn bằng: A V B V C 2V D V   Câu 11: Một dòng điện chạy đoạn mạch có cưởng độ i  4cos  2ft    A  (f > 0) Đại 2  lượng f gọi là: A Pha ban đầu dòng điện B Tần số dòng diện, C Tần số góc dòng điện D Chu kì dòng điện Câu 12: Một ngưởi dùng điện thoại di động để thực gọi Lúc điện thoại phát ra: A Bức xạ gamma B Tia tử ngoại C Tia Rơn-ghen D Sóng vô tuyến Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  t      vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cảm kháng cuộn cảm bằng: A L B L C  L D L  Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng tạo thành hạt: B phôtôn A notron Câu 15: Số nuclơn có hạt nhân A 14 C prôtôn D êlectron C D 14 C là: B 20 Câu 16: Nhận xét sau khơng phù hợp với khí lí tưởng? A Thể tích phân tử bỏ qua B Các phân tử tương tác với va chạm C Các phân tử chuyển động nhanh nhiệt độ cao D Khối lượng phân tử bỏ qua Câu 17: Thanh sắt niken tách rởi nung nóng đến nhiệt độ 1200C phát ra: A Hai quang phổ vạch không giống B Hai quang phổ vạch giống C Hai quang phổ liên tục không giống D Hai quang phổ liên tục giống Câu 18: Hạt nhân 235 92 U có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân là: A 5,46 MeV/nuelôn B 12,48 MeV/nuelôn C 19,39 MeV/nuclôn D 7,59 MeV/nuclôn Câu 19: Biết cưởng độ âm chuẩn 1012  W / m2  Khi cưởng độ âm điểm 104 W / m2 mức cưởng độ âm điểm bằng: A 80 dB B 50 dB C 60 dB D 70 dB Câu 20: Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền khơng khí với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là: A 3,333 m B 3,333 km C 33,33 km D 33,33 m Câu 21: Sóng điện từ sóng âm truyền từ khơng khí vào thủy tinh tần số: A Của hai sóng giảm B Của sóng điện từ tăng, sóng âm giảm C Của hai sóng khơng đổi D Của sóng điện từ giảm, sóng âm tăng Câu 22: Một vật dao dộng điều hòa trục Ox Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thởi gian t Tần số góc dao dộng là: A 10 rad/s B 10 rad/s C 5 rad/s D rad/s Câu 23: Xét nguyên tử hidrô theo mẫu nguyên tử Bo Gọi r0 bán kính Bo Bán kính quỹ dạo dừng L có giá trị lả: A 3r0 B 2r0 C 4r0 D 9r0 Câu 24: Điện truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ đưởng dây tải điện pha Biết công suất truyền không đổi coi hệ số công suất mạch điện Để công suất hao phí đưởng dây truyền tải giảm n lần (n > 1) phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng trạm phát điện: A Tăng lên n lần B Giảm n lần C Giảm n lần D Tăng lên n lần Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc   173, rad/s vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Gọi i cưởng độ dòng điện đoạn mạch,  độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc  theo L Giá trị R là: A 31,4  B 15,7  C 30  D 15  Câu 26: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1,2 mm Ban đầu, thí nghiệm tiến hành khơng khí Sau đó, tiến hành thí nghiệm nước có chiết suất 4/3 ánh sáng đơn sắc nói Để khoảng vân quan sát không đổi so với ban đầu, ngưởi ta thay đổi khoảng cách hai khe hẹp giữ nguyên điều kiện khác Khoảng cách hai khe lúc bằng: A 0,9mm B 1,6 mm Câu 27: Chất phóng xạ pôlôni 210 84 C l,2mm D 0,6 mm Po phát tia  biến đổi thành chì Cho chu kì bán rã pơlơni 138 ngày Ban đầu có mẫu pơlơni ngun chất, sau khoảng thởi gian t tỉ số khối lượng chì sinh khối lượng pơlơni lại mẫu 0,6 Coi khối lượng nguyên tử bẳng số khối hạt nhân ngun tử tính theo đơn vị u Giá trị t là: A 95 ngày B 105 ngày C 83 ngày D 33 ngày Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: Li  H  He  X Năng lượng tỏa tổng hợp mol heli 1 theo phản ứng 5, 2.1024 MeV Lấy NA  6,02.1023 mol1 Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân là: A 69,2 MeV B 34,6 MeV C 17,3 MeV D 51,9 MeV Câu 29: Một máy phát điện cung cấp cho động Suất điện động điện trở máy E  24V , điện trở r  1 Dòng điện chạy qua động A, điện trở cuộn dây động R  5,5  Hiệu suất động bằng: A 46% B 50% C 41% D 85% Câu 30: Tại điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình   B  B0 cos  2.108 t   ( B0  0, t tính s) Kể từ lúc t  0, thởi điểm để cưởng độ điện 3  trưởng điểm là: 108 s A 108 s B 108 s C 12 108 s D Câu 31: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 200 vòng, vòng có diện tích 600 cm Khung dây quay quanh trục nằm mặt phẳng khung, từ trưởng có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 4,5.102 T Suất điện động e khung có tần số 50 Hz Chọn gốc thởi gian lúc pháp tuyến mặt phẳng khung hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức e là: A e  119,9cos100t (V)   B e  169, 6cos 100t   (V) 2  C e  169,6cos100t   D e  119,9cos 100t    V  2  Câu 32: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, tồn vị trí mà có ba xạ cho vân sáng ứng với bước sóng 440 nm, 660 nm  Giá tri  gần với giá trị sau đây? A 570 nm A 560 nm C 540 nm D 550 nm Câu 33: Một sợi đàn hồi dài 90 cm có đầu cố định đầu tự có sóng dừng Kể đầu dây cố định, dây có nút Biết khoảng thởi gian lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,25 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 1,2 m/s B 2,9 m/s C 2,4 m/s D 2,6 m/s Câu 34: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc 99  (cm), chu kì dao động nhỏ 2,00  0,01 (s) Lấy 2  9,87 bỏ qua sai số số  Gia tốc trọng trưởng học sinh đo nơi làm thí nghiệm là: A g  9,7  0,1 m / s  B g  9,7  0,  m / s  C g  9,8  0,1 m / s  D g  9,8  0,  m / s2  Câu 35: Ở nơi trái đất, hai lắc đơn có khối lượng dao động điều hòa Gọi ,s 01 , F1 ,s 02 , F2 chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ hai Biết A  , 2s02  3s01 Tỉ số B F1 bằng: F2 C D   Câu 36: Một vật dao động theo phương trình x  5cos  5t    cm  (t tính s) Kể từ t  0, thời 3  điểm vật qua vị trí có li độ x  2,5 lần thứ 2017 là: A 401,6 s B 403,4 s C 401,3 s D 403,5 s Câu 37: Một điểm sáng S đặt trục thấu kính hội tụ, tiêu cự f  15 cm cho ảnh rõ nét M đặt vng góc với trục thấu kính Di chuyển điểm sáng S gần thấu kính đoạn cm so với vị trí cũ phải dịch chuyển 22,5 cm lại thu ảnh rõ nét Xác định vị trí điểm sáng S so với vị trí lúc đầu A 37,5 cm B 25 cm C 60 cm D 30 cm Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều   u  100 cos 100t    V  (t tính s) vào hai đầu 3  đoạn mạch gồm điện trở 100 , cuộn dây cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung C thay đổi (hình vẽ)  V1 , V2 V3 vơn kế xoay chiều có điện trở lớn Điều chỉnh C để tổng số ba vơn kế có giá trị cực đại, giá trị cực đại là: A 248 V B 284 V C 361 V D 316 V Câu 39: Tại điểm trục Ox có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng mơi trường Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ âm I điểm trục Ox theo tọa độ x Cường độ âm chuẩn là: I0  1012 W / m2 M điểm trục Ox có tọa độ x  m Mức cường độ âm M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 24,4 dB B 24 dB C 23,5 dB D 23 dB Câu 40: Cho D1 , D2 D3 ba dao động điều hòa phương, tần số Dao động tổng hợp   D1 D có phương trình x12  3 cos  t    cm  Dao động tổng hợp D D3 có phương 2  trình: x 23  3cos  t  Dao động D1 ngược pha với dao động D3 Biên độ dao động D có giá trị nhỏ là: A 2,6 cm B 2,7 cm C 3,6 cm D 3,7 cm - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-A 10-B 11-B 12-D 13-B 14-B 15-D 16-D 17-D 18-D 19-A 20-A 21-C 22-C 23-C 24-D 25-C 26-A 27-A 28-C 29-B 30-C 31-B 32-C 33-C 34-D 35-A 36-B 37-A 38-D 39-A 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D + Chuyển động tròn có quỹ đạo đường tròn + Tốc độ góc, tốc độ dài (độ lớn vận tốc dài) độ lớn gia tốc hướng tâm không đổi + Vận tốc dài gia tốc hướng tâm thay đổi (về hướng) => D sai Câu 2: A Ta có: UMN  E.d  A sai Câu 3: B Động chất điểm có khối lượng m chuyển động với vận tốc v Wd  mv 2 Câu 4: C Hiện tượng cầu vồng xuất sau mưa giải thích chủ yếu dựa vào tượng tán sắc ánh sáng, cầu vồng dải màu (cong) biên thiên liên tục từ đỏ đến tím có màu là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm tím Câu 5: C + Dòng điện kim loại tuân theo định luật Ôm kim loại giữ nhiệt độ khơng đổi + Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron tự + Hạt tải điện kim loại electron tự đo => C sai + Kim loại dẫn điện tốt mật độ electron tự cao Câu 6: B Do vật có qn tính (tính chất bảo toàn vận tốc hướng độ lớn) nên xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách ngả người phía sau Câu 7: A + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện I là: F  B.I .sin   18 N Chú ý:  góc tạo chiều dòng điện chiều vectơ cảm ứng từ B Câu 8: B Lực tương tác nuclôn hạt nhân lực hút mạnh để liên kết nuclôn thành hạt nhân phát huy tác dụng khoảng cách nuclôn không 1015 m gọi lực tương tác mạnh Câu 9: A Ta có: Wt  mgh  h  0,102 m Câu 10: B Ta có e     2  1 0,  1,        e     4V t t t t 0, Câu 11: B Ta có: i  I0 cos  2ft    f gọi tần số dòng điện Câu 12: D Điện thoại di động phát thu sóng vơ tuyến để thực nghe gọi Câu 13: B Cảm kháng cuộn cảm ZL  L Câu 14: B Theo thuyết lượng tử ánh sáng  ánh sáng tạo thành hạt gọi phơtơn Câu 15: D Số nuclơn có hạt nhân 14 C A  14 Câu 16: D Chất khí phân tử coi chất điểm tương tác với va chạm gọi khí lí tưởng => D sai Câu 17: D Các vật rắn bị nung cho quang phổ liên tục Do quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo vật mà phụ thuộc vào nhiệt độ nên vật rắn khác nung nóng lên đến nhiệt độ phát quang phổ liên tục giống Câu 23: C Ta có: rn  n r0 ; quỹ đạo dừng L có n  nên rL  4r0 Câu 24: D  P  Cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: Php  I R    R  U cos   => để cơng suất hao phí giảm n lần U phải tăng lên Câu 25: C n lần + Từ đồ thị ta thấy L  0,1 H   30 ZL  ZC L L 173, 2.0,1  R   R  30 R R tan  tan 30 + Ta có: tan   Câu 26: A + Khi thí nghiệm khơng khí: i  + Khi thí nghiệm nước: i  + Theo đề i  i  D a D  n D   i  a n.a  D D a 1,   a    0,9  mm  a na n 4/3 Câu 27: A + Ta có phương trình phản ứng: 210 84 Po  24   206 82 Pb + Khối lượng Po lại sau thời gian t: mPo  m0 + Khối lượng chì sinh ra: mPb  mcon + Theo đề: m Pb m Po t T t t   Acon  206  T T  1   m0  1   m0 A me  210    t  206  T    t 210    206  T  1  0,  t  95 ngày    t 210   2T Câu 28: C + Phương trình phản ứng: 73 Li  11 H  24 He  24 He + Từ phương trình ta thấy, phản ứng tạo hạt nhân 42 He nên số phản ứng tổng hợp mol hêli n  NA + lượng tỏa phản ứng: W  W 2W 2.5, 2.1024    17,3 MeV n N A 6, 02.1023 Câu 29: B + Công suất điện mà động tiêu thụ là: Pđiện = Pnguồn  I2 r  E.I  I2 r  44 W + Động cơ, dùng công suất để tạo công suất động phần bị hao phí động tỏa nhiệt nên: Pđiện = Pcơ + I2 R  Pcơ = Pđiện - I2 R  44  22.5,5  22W + Hiệu suất động cơ: H  Pci 22 100%  100%  50% Ptp 44 Câu 30: C + Lúc t   B  B0  B giảm (vì    ) + Theo phân bố thời gian ta có: t  T 108  s 12 12 Câu 31: B + ta có:   2f  100 rad/s + Vì lúc t  0, n hướng với B nên     + ta có:   NBS.cos  t     e    NBSsin  t     NBS cos  t     2      Thay số  e  54 cos 100t    169, 6cos 100t    V  2 2   Câu 32: C  k1 k   + Khi xạ trùng k11  k 2  k 33  440k1  660k  k   1  k  660  k  + Để ý thấy đáp án có  từ 540 nm  570 nm  1  440      660   + Từ (1) (2) suy k1  k  k  3 Với k1   k   không tồn k thỏa mãn (3)    k     528  nm  thỏa mãn điều kiện 380nm    760nm Với k1   k   Câu 33: C Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng gian t  T  lần liên tiếp duỗi thẳng thời T  T  0,1 s  + Vì đầu dây cố định đầu tự nên: + Vì có nút nên k     24  cm   v    2k  1    240  cm / s  T Câu 34: D 4 4 42 0,99 g g   9,8  m / s  + Ta có: T  2 2 g T 2, 00 T + Vì g  4 g  T T    g    T   2  g  g    T g T T   0, 01   Thay số ta có g  9,8     0,  g   9,8  0,   m / s  99 2, 00   Câu 35: A g + Lực kéo có độ lớn cực đại F  m2 A  m s0 (với A  s0 biên độ dài conn lắc đơn)  F1 s01 F 2 2      2S02 3s01 F2 F2 3 s 02 Câu 36: B Chu kì T  2 2   0,  s   5 + Thời điểm t  thì: x  2,5cm   A v0  (do    0) + Một chu kì vật qua x  2,5 cm   + Xét tỉ số A lần 2017 A A  1008,5 => sau 1008T vật qua x   2016 lần lại vị trí x  2 + Để qua x   A 2017 lần vật phải tiếp tục thêm t hình vẽ + Do đó, thời gian để 2017 lần qua x   + Theo phân bổ thời gian ta có t  A là: t  1008T  t T T T T T     t  1008T   403,  s  12 2 Câu 37: A + Ứng với vị trí đầu S màn, ta có: d f 15d1 1    d1   d1 d1 f d1  f d1  15 + Ứng với vị trí sau S màn, ta có: d f 15d 1    d 2   d d 2 f d  f d  15 + Vì S dịch chuyển gần thấu kính nên d  d1  Thay vào (2) ta có: d 2  1 15  d1    3  d1  5  15 + Vật dịch lại gần ảnh dịch xa nên d 2  d1  22,5 * + Thay (1) (3) vào (*) ta có: 15  d1  5 15d1   22,5  d1  5  15 d1  15 + Biến đổi ta có: d12  35d1  250   d1  25 cm d1  10cm + Vì ảnh ảnh thật nên d1  f  15 cm nên chọn nghiệm d1  25 cm 15d1  d1   37,5  cm  d1  15 Câu 38: D + Ta có: ZL  L  100 Đặt ZC  x  2 + ta có: f x   U1  U  U3  I  ZC  ZL  R   U  ZC  ZL  R  R   Z L  ZC   100  x  200  1002  100  x   2x  200 100  x  200  2 1002  100  x  1002  100  x  100 1002  100  x   + Đạo hàm f  x  theo x ta có: f   400 Ta có: f    1002  100  x     x  100  x  200    x     f  316, 23 Câu 39: A + Gọi d khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa độ O Từ đồ thị ta thấy IO  I2 I  r   d  x2  P d2 + Lại có I   o      d   m  => Nguồn âm phải điểm có  4 4r I2  r1   d   d  2 tọa độ x  2 (m)=> điểm M cách nguồn âm đoạn rM  m r  r  + ta có: LM  LO  10lg  O   LM  LO  10lg  O   rM   rM  IO  2,5.109  W / m2   LO  10lg IO  10lg  2500  I0 2  LM  10lg  2500  LO  10lg    24, 44dB 6 Chú ý: Bài học sinh dễ nhầm lẫn nguồn âm O giải LM  24,95dB  Cách giải sai Câu 40: A   2  x12  x1  x  3 1 1, 2   x1  x  6 + Ta có:   3  x 23  x  x  30    + Vì x1 x ngược pha nên: + Thay (4) vào (3) ta có:   x1 A A    x1   x x3 A3 A3 (4) A1 2 2   x  x  6  6cos  t   A3 3   A1 2     x  x  6cos  t    6cos  t    5 A3  3      + Lại có: x  A3 cos  t  3    3       x  A3 cos  t   3  A1   A3 cos  t  3   A3 cos  t  3   6cos  t   A3 3    + ta có: x 23  x  x  x  x 23  x  A 22  A 23  A32  2A 23A3 cos     3 27   27  A  A   2.3.A3  A32  2A3     A3    2 4  2 2 2 3 27  + Nhận thấy A   A3      A 22   A2   cm  2  ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D + Chuyển động tròn có quỹ đạo đường tròn... dẹt có 200 vòng, vòng có diện tích 600 cm Khung dây quay quanh trục nằm mặt phẳng khung, từ trưởng có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 4,5.102 T Suất điện động e khung có tần... điện trở 100 , cuộn dây cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung C thay đổi (hình vẽ)  V1 , V2 V3 vơn kế xoay chiều có điện trở lớn Điều chỉnh C để tổng số ba vơn kế có giá trị cực đại, giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 21 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 21 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay