Bảo vệ relay CHUONG 5 (ĐẶng tuấn khanh)

38 17 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (5,000₫)
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 16:02

Tài liệu bảo vệ relay thầy đặng tuấn khanh................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5.1 Nguyên tắc hoạt động 5.2 Bảo vệ dòng điện cực đại (cấp III) 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh ( cấp I cấp II) 5.4 Tổng kết: bảo vệ dòng điện cấp 5.5 Đánh giá bảo vệ dòng điện 5.6 Bài tập mẫu o o Nguyên tắc hoạt động: BVDĐ loại bảo vệ tác động dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn giá trị định trước BVDĐ phân thành:  Bảo vệ dòng điện cực đại  Bảo vệ dòng điện cắt nhanh 5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 5.2.1.5 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ Sơ đồ BI K at K mm I kd = I lv max K tv o o o o o o I kdR = K at K mm K sd I lv max K tv nBI Kat: hệ số an toàn 1,2 Ktv: hệ số trở 0.85 Kmm: hệ số mở máy 1,3 đến 1.8 Ilvmax : dòng làm việc cực đại qua thiết bị bảo vệ nBI : tỷ số biến dòng Ksd : hệ số sơ đồ I NM K nh = I kd o o o Knh > 1.1 - 1.3 làm bảo vệ dự trữ Knh > 1.5 - 1.8 làm bảo vệ INMmin : dòng NM nhỏ qua chỗ đặt bảo vệ nm cuối vùng bảo vệ o o Rơ le làm việc với thời gian không đổi dòng điện vượt q giá trị khởi động gọi đặt tính độc lập Rơ le làm việc với thời gian xác định dòng điện vượt giá trị khởi động gọi đặc tính thời gian phụ thuộc, gồm có:    o Đặc tính thời gian có độ dốc chuẩn Đặc tình thời gian dốc Đặc tình thời gian dốc Rơ le có đặc tính phụ thuộc khởi động dòng điện vượt giá trị dòng khởi động, thời gian tác động phụ thuộc vào dòng điện qua rơ le Dòng điện qua rơ le lớn thời gian tác động giảm o Đặc tính thời gian có độ dốc chuẩn: Loại làm việc theo đặc tính thời gian phụ thuộc dòng điện NM nhỏ đặc tính thời gian độc lập dòng điện NM lớn (Nói cách khác, dòng điện NM nhỏ khoảng 10 đến 20 lần dòng điện định mức đặc tính đặc tính thời gian phụ thuộc Khi dòng điện NM lớn hớn khoảng đặc tính đặc tính đường thẳng) Thường dùng bảo vệ rộng rãi lưới phân phối 10 o Vùng bảo vệ dòng cực đại: dòng điện qua rơ le lớn dòng điện khởi động 24 o o o o Sơ đồ đủ (dùng mạng NĐTT) Sơ đồ thiếu (dùng mạng KNĐTT) Sơ đồ số tám (chỉ chống chạm pha, không dùng để bảo vệ MBA đấu – tam giác rơ le khơng tác động có NM pha B-C phía thứ cấp Thêm BU 25 5.3.1 Bảo vệ cắt nhanh tức thời (cấp I, khơng có tính độ nhạy) 5.3.2 Bảo vệ cắt nhanh có trì hỗn (cấp II) 26 5.3.1.1 Dòng khởi động 5.3.1.2 Thời gian tác động 5.3.1.3 Vùng bảo vệ 27 o Khi có nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh hệ số an tồn nhân với dòng điện ngắn mạch lớn cuối vùng bảo vệ I I kd = K at I NM max o Kat = 1.2 Ví dụ: I I kd A = K at I NB max I I kd B = K at I NC max IN I kd I N B max Vùng bảo l 28 o Khi có nguồn cung cấp: Dòng điện khởi động BV cắt nhanh phía phải giống hệ số an toàn nhân với dòng điện ngắn mạch lớn cuối vùng bảo vệ lớn o Ví dụ: I I kd = K at I NB max B A I I kd I NB max I NA max A AB B l 29 o Khi có nguồn cung cấp: trường hợp tồn vùng không bảo vệ (vùng chết) o Ví dụ: I I kd = K at I NB max 30 A Vùng chết B o Bằng zero 31 o Muốn tìm vùng bảo vệ ta giải phương trình I I kd = I NM max 32 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ 33 II I I kdA = K at' I kdB K pd o K’at = 1.1 Ví dụ: I I kd A = K at I NB max I I kd B = K at I NC max IN I kd I N B max l 34 o Bằng Δt 35 o Muốn tìm vùng bảo vệ ta giải phương trình K pd I II kd = I NM max 36 o Ví dụ 37 o o o Cấp I : cắt nhanh tức thời Cấp II : cắt nhanh có trì hỗn Cấp III : bảo vệ dòng cực đại 38 ... loại bảo vệ tác động dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn giá trị định trước BVDĐ phân thành:  Bảo vệ dòng điện cực đại  Bảo vệ dòng điện cắt nhanh 5. 2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5. 2.2 Bảo. .. vệ dòng điện cực đại 5. 2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5. 2.1.1 5. 2.1.2 5. 2.1.3 5. 2.1.4 5. 2.1 .5 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ Sơ đồ BI K at K mm I kd = I... dùng để bảo vệ MBA đấu – tam giác rơ le khơng tác động có NM pha B-C phía thứ cấp 17 o Ví dụ 18 5. 2.2.1 5. 2.2.2 5. 2.2.3 5. 2.2.4 5. 2.2 .5 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ Sơ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ relay CHUONG 5 (ĐẶng tuấn khanh), Bảo vệ relay CHUONG 5 (ĐẶng tuấn khanh), CHƯƠNG 5: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN, 2 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI, 3 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CẮT NHANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay