Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

102 18 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 15:57

Luận văn đã xây dựng được khái niệm: thế nào là thực hành quyền côngtố, thế nào là kiểm sát xét xử, thế nào là xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Luận văn đã làm rõ được ý nghĩa của thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Luận văn đã đi vào phân tích được mối quan hệ giữa giữa hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Luận văn đã chỉ rõ những quy định của pháp luật hiện hành về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ KIỂM SÁT XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ LU ẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI KIÊN ĐIỆN HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn, kết luận nêu luận văn đảm bảo xác, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Ý kiến giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử thẩm vụ án hì nh 1.1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố xét xử thẩm vụ án hình 1.1.2 Khái niệm kiểm sát (việc tuân theo pháp luật trong) xét xử thẩm vụ án hình 14 1.1.3 Khái niệm xét xử thẩm vụ án hình 18 1.2 Ý nghĩa hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử thẩm vụ án hình 21 1.3 Mối quan hệ thực hành quyền công tố kiểm sát (việc tuân theo pháp luật) xét xử thẩm 23 1.4 Quy định thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 văn liên quan; Điểm vấn đề Bộ luật tố tụng hình năm 2015 26 1.4.1 Quy định thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm Bộ luật tố tụng hình năm 2003 văn liên quan 26 1.4.3 Điểm quy định thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm Bộ luật tố tụng hình năm 2015 50 CHƯƠNG 55 THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CỦATHỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ KIỂM SÁT XÉT XỬ T HẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 55 2.1 Thực tiễn thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình 55 2.1.1 Kết đạt việc thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Viện kiểm sát 55 2.1.2 Những hạn chế việc thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Viện kiểm sát 63 2.1.3 Nguyên nhân hạn chế việc thực hành quyền công tố kiểm sát (việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát) xét xử thẩm vụ án hình 68 c) Nguyên nhân sở vật chất, sách đãi ng ộ nhiều thiếu thốn 74 2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu thực hành quyền công tố kiểm sát (việc tuân theo pháp luật) xét xử thẩm 75 2.2.1 Chủ trương, định hướng Đảng cải cách tư pháp liên quan đến thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình 75 2.2.2 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật 78 2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, Kiểm tra viên Kiểm sát viên 83 2.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất , sách đãi ngộ cho cán ngành kiểm sát 88 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Số vụ án thụ lý, số vụ Tòa án đưa xét xử số vụ án Tòa án trả hồ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung (2011-2015) Số vụ án số bị cáo xét xử thẩm Viện kiểm sát nhân dân cấp thực quyền kháng nghị phúc thẩm (2011-2015) Trang 56 57 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa NQ : Nghị Nxb : Nhà xuất QH : Quốc hội TTHS : Tố tụng hình TW : Trung ương VKS : Viện kiểm sát MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đảng Nhà nước ta tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Một nội dung chủ yếu cải cách tư pháp nhằm xây dựng tư pháp vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh Viện kiểm sát quan trọng yếu hệ thống quan tư pháp giao thực chức bảo đảm cho pháp chế thực cách nghiêm chỉnh thống Nghị số 08/NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị Một số nhiệm vụ tâm công tác tư pháp thời gian tới (Nghị số 08 -NQ/TW) xác định: “Viện kiểm sát cấp thực tốt chức công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp Hoạt động công tố phải thực từ khởi tố vụ án, suốt trình tố tụng nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, xử lý kịp thời trường hợp sai phạm người tiến hành tố tụng thi hành nhiệm vụ Nâng cao chất lượng công tố Kiểm sát viên phiên tòa, đảm bảo cho tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác” Để hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trước yêu cầu công cải cách tư pháp tr ong giai đoạn nay, việc đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát yêu cầu tất yếu khách quan Trong năm qua, hoạt động Viện kiểm sát thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình nói chung xét xử vụ án hình nói riêng đạt kết đáng kể góp phần tích cực vào đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ có hiệu lợi ích tồn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp công dân, bảo đảm việc xét xử Tòa án người, tội, pháp luật Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử vụ án hình nói riêng bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế (như số trường hợp bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội; việc tham gia xét hỏi tranh luận phiên tòa hình chưa thực tích cực, chủ động; tinh thần trách nhiệm, trình độ kỹ nghiệp vụ Ki ểm sát viên nhiều , bất cập; …), chưa đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu cơng cải cách tư pháp Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm tìm nguyên nhân bất cập, hạn chế nêu để đưa giải pháp đồng bộ, hữu hiệ u nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát xét xử thẩm hình (và xét xử vụ án hình nói chung) yêu cầu cấp thiết, khách quan Yêu cầu đặt cho khoa học pháp lý câu hỏi cách tiếp cận mới, cách nhìn phương diện lý luận thực tiễn chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát tố tụng hình nói chung xét xử thẩm hình nói riêng Tất vấn đề mang tín h thời nêu thúc đẩy quan tâm, mong muốn nghiên cứu cá nhân tác giả, lý tác giả chọn đề tài “Thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình ” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử thẩm thực trở thành vấn đề quan tâm công cải cách tư pháp Đã có nhiều cơng trình, nhiều viết tạp chí hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật : “Phân biệt thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 09 (tháng 5/2009) tác giả Nguyễn Tiến Sơn; “Bàn việc tranh luận Kiểm sá t viên phiên tòa hình thẩm”, Tạp chí kiểm sát, số 13 (tháng 7/2007) tác giả Dương Thanh Biểu… Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Những vấn đề lý luận thực tiễn việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” Tiến sỹ Lê Hữu Thể; Đề tài khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận quyền công tố thực tiễn hoạt động công tố Việt Nam từ năm 1945 đến nay” (1999) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Luận án tiến sĩ Luật học “Quyền công tố Việt Nam” (2002) Lê Thị Tuyết Hoa; Luận văn thạc sĩ luật học “Vai trò Viện kiểm sát xét xử vụ án hình sự” (2002) Tôn Thiện Phương; Luận văn thạc sĩ Luật học “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” (2005) Lê Lan Chi; “Tranh luận phiên tòa thẩm” (2007), Nxb Tư pháp … số luận văn thạc sỹ, tài liệu luật học trường đại học, học viện khác Các cơng trình nghiên cứu vấn đề làm rõ vị trí, vai trò quan tiến hành tố tụng, Kiểm sát viên xét xử thẩm; bất cập, hạn chế tổ chức hoạt động; đưa phương hướng, giải pháp đổi nâng cao hiệu hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm Tuy nhiên, nhiều quan điểm khác nhau, cơng trình nghiên cứu thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn khác nhau; mặt khác hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm Viện kiểm sát thực tế nhiều vướng mắc, đặc biệt trước yêu cầu cải cách tư pháp cần có giải pháp đồng bộ, kịp thời nhằm nâng cao chất lượng xét xử phiên tòa, đảm bảo phán Tòa án cơng minh, người , tội Tiếp thu thành cơng trình nghiên cứu trước đây, luận văn tiếp nối làm sâu sắc nội dung thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Viện kiểm sát phiên tòa hình thẩm Đề tài tập trung sâu vào nghiên cứu số vấn đề sở pháp lý thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm hình năm gần (2010 - 2015) để làm sở cho việc đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát xét xử thẩm hình Đối tượng nghiên cứu đề tài qu y định pháp luật thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Việ n kiểm sát giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình thực tiễn hoạt động Viện kiểm sát Câu hỏi nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu làm r õ vấn đề lý luận thực tiễn thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Viện kiểm sát nhân dân Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, luận văn đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Thế thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình sự? Những ý nghĩa hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình gì? - Chỉ mối quan hệ thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình sự? - Pháp luật tố tụng hình Việt Nam quy định thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình sự? - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thực chức Viện kiểm sát xét xử thẩm hình sự; vướng mắc, bất cập, hạn chế nguyên nhân chúng ? - Hãy đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình sự? Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở lý l uận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước xây dựng cải cách tư pháp thời kỳ đổi mới, đặc biệt quan điểm đạo Đảng Nghị số 08 - NQ/TW Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị Trong q trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê… để giải vấn đề Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Luận văn xây dựng khái niệm: thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, xét xử thẩm vụ án hình - Luận văn làm rõ ý nghĩa thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình - Luận văn vào phân tích mối quan hệ giữa hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình - Luận văn rõ quy định pháp luật hành thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình - Đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thực chức Viện kiểm sát xét xử thẩm hình sự; vướng mắc, bất cập, hạn chế nguyên nhân chúng - Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương 1: Nhận thức chung thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Chương đề cập đến: - Khái niệm thực hành quyền công tố, khái niệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật, khái niệm xét xử thẩm vụ án hình - Ý nghĩa thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử thẩm vụ án hình 83 xét xử thẩm vụ án hình chủ yếu mà chưa quy định cụ thể quyền hạn tham gia phiên Điều 36 BLTTHS năm 2003, khoản Điều 18 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; Điều 37 BLTTHS năm 2003, khoản 1, Điều 18 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định Kiểm sát viên tham gia phiên đọc cáo trạng, thực việc luận tội, tranh luận với người tham gia tố tụng khác Đây nhiệm vụ Kiểm sát viên thực chức thực quyền Viện kiểm sát giai đoạn Việc phát sai sót, vi phạm Hội đồng xét xử phiên toà, Kiểm sát viên có ý kiến song khơng có quyền việc giải vấn đề Do cần bổ sung Bộ luật tố tụng hình điều luật quy định quyền kiểm sát việc chấp hành thủ tục tố tụng xét xử vụ án hình sự, bảo đảm thực tốt hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát 2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, Kiểm tra viên Kiểm sát viên Thứ nhất, đẩy mạnh thực tốt biện pháp nghiệp vụ Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Để thực tốt nhiệm vụ này, từ có định truy tố bị can Tồ, Kiểm sát viên phân cơng tham gia phiên phải nắm toàn hồ chứng vụ án Khâu nghiên cứu hồ vụ án cần phải thực trọng Phải xem xét cách tồn diện, đầy đủ tình tiết, buộc tội gỡ tội Có phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp để loại trừ nội dung không hợp lý, chắt lọc nội dung hợp lý để phân tích đánh giá cách tổng hợp tình tiết vụ án Yêu cầu đỏi hỏi Kiểm sát viên nghiên cứu cách tồn diện, lơ gics mà biết so sánh, tổng hợp để xác định tình tiết có thực, loại trừ tình tiết khơng có thực vụ án Trên sở mà dự thảo luận tội, chuẩn bị đề cương xét hỏi dự kiến vấn đề tranh luận phiên tồ, 84 tình phát sinh phương pháp giải (xuất tình làm thay đổi chất vụ án, bị cáo phản cung không nhận tội, nhân chứng phủ nhận lời khai trước quan điều tra…) Chẳng hạn nghiên cứu biên hỏi cung bị can, Kiểm sát viên cần lưu ý số trường hợp sau: Đối với trường hợp bị can nhận tội cần kiểm tra xem việc nhận tội có nội dung nào? Các tình tiết xác minh sao? Kết xác minh có phù hợp với chứng khác không? Nếu tình tiết lời khai nhận tội xác minh phù hợp với chứng khác lời khai có sở tin cậy Đây tài liệu, chứng quan trọng hồ vụ án, Kiểm sát viên cần nghiên cứu, xem xét cách toàn diện mối quan hệ với chứng khác Đối với trường hợp bị can không nhận tội Kiểm sát viên cần đọc kỹ tình tiết khơng nhận tội nào, tình tiết xác minh chưa? Kết xác minh lời khai khơng nhận tội bị chứng khác bác bỏ nào? Nếu có bác bỏ lời khai khơng xác biên hỏi cung bị can cần xác định lại Tức là, Kiểm sát viên cần ý nghiên cứu lời khai bị can dù lời khai có nhận tội hay khơng nhận tội, Kiểm sát viên cần ý xem lời khai có hay khơng Chỉ coi chứng lời khai phù hợp với chứng khác Đặc biệt lời khai bị can chữ, lời khai người bị hạn chế thể chất, tinh thần mà nhờ người khác viết Kiểm sát viên cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng tài liệu, chứng có liên quan đến vụ án để xem việc nhận tội có phù hợp với thật khách quan vụ án hay không Đối với lời khai người làm chứng, Kiểm sát viên cần kiểm tra xem người đặt câu hỏi người làm chứng trình bày sao? Nội dung trình bày người làm chứng họ biết tình tiết vụ án họ nghe người khác kể lại? Ngoài ra, Kiểm sát viên phải đối chiếu với chứng khác xem có phù hợp mâu thuẫn với lời khai 85 với tài liệu có như: lời khai bị can, người bị hại, người làm chứng, bị đơn dân sự, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… Những nội dung phù hợp mâu thuẫn lời khai người làm chứng so với tình tiết khác vụ án Kiểm sát viên cần ghi cụ thể, rõ ràng đ ể phân tích đánh giá cách tổng hợp, khách quan Lời luận tội Kiểm sát viên biểu rõ rệt việc thực hành quyền cơng tố phiên tồ Bằng lời phát biểu mình, Kiểm sát viên mạnh mẽ lên án tội danh bị cáo, góp phần truyền bá ý thức trị pháp luật cho người đến tham dự phiên tồ, nâng cao trình độ văn hố chung trình độ pháp luật giáo dục tinh thần tôn trọng pháp luật quy tắc đời sống công cộng họ Xét tính chất pháp lý ý nghĩa tố tụng, việc luận tội Kiểm sát viên trước phiên hoạt động trung tâm q trình thực hành quyền cơng tố trước Tồ án, phải đáp ứng yêu cầu định Kiểm sát viên luận tội phải ý đến tính chất sáng ngơn ngữ, khơng nên sử dụng từ ngữ xa lạ, khó hiểu, nên dùng ngơn ngữ thống dùng sống ngày ngôn ngữ ghi điều luật; không dùng từ ngữ chuyên môn mà Kiểm sát viên, Thẩm phán Luật hiểu; không sử dụng từ ngữ mà hông thể chất việc cụm từ chung chung thiếu cụ thể; không nên dùng từ ngữ cường điệu tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo kiểu “đao to, búa lớn” đề nghị mức hình phạt lại khơng tương xứng Khơng dùng lời lẽ thô bỉ, mạt sát, hạ thấp danh dự, nhân phẩm bị cáo phân tích đánh giá nhân thân họ, khơng đem lại cảm hố, giáo dục bị cáo mà kích động họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung luận tội vụ án ừng bị cáo, cần khắc phục tình trạng “tuỳ ứng biến” khơng có chuẩn bị trước tình trạng dùng luận tội viết sẵn mà khơng có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến phiên 86 Kiểm sát viên phải bám sát vào trình chuẩn bị đưa vụ án xét xử để kiểm sát việc chấp hành thời hạn xét xử vụ án việc định khác Toà án theo quy định pháp luật; phát có vi phạm pháp luật phải kiến nghị, kháng nghị theo yêu cầu Toà án khắc phục kịp thời Kiểm sát viên cần chủ động phát vi phạm pháp luật án định Tồ án, cụ thể vi phạm tố tụng hình sự, luật hình sự, có nghiêm trọng hay khơng để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp định việc kháng nghị Đặc biệt đáng ý trường hợp Tồ tun khơng phạm tội cần xem xét lại toàn diện chứng đối chiếu với quy định pháp luật để có kháng nghị xác Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng kháng nghị án định Tồ án có vi phạm pháp luật, trước định kháng nghị, Viện kiểm sát phải xác định cách cụ thể vi phạm pháp luật án định vi phạm gì, nội dung hay thủ tục; pháp lý, tức nội dung điều luật bị vi phạm, lập hồ kháng nghị có đầy đủ tài liệu chứng làm sở vững cho định kháng nghị Do đó, cần có phận chịu trách nhiệm thẩm định định kháng nghị trước ban hành thức để đảm bảo hiệu lực kháng nghị Thứ hai, nêu cao trách nhiệm Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp quản lý, đạo điều hành hoạt động tố tụng hình Tập trung đạo làm tốt cơng tác chuẩn bị tham gia xét xử nghiên cứu hồ vụ án, chuẩn bị đề cương tham gia xét hỏi, dự thảo luận tội sở nghiên cứu, nắm vững nội dung vụ án, hệ thống chứng buộc tội, gỡ tội nội dung khác có liên quan đến việc giải vụ án, đạo cụ thể vấn đề nghiệp vụKiểm sát viên cần lưu ý tham gia phiên tòa Thường xuyên rút kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên 87 Thực có hiệu công tác quản lý, đạo điều hành Viện trưởng hoạt động đơn vị, đòi hỏi Viện trưởng phải có phân cơng, phân nhiệm cho phận công tác cho cán bộ, Kiểm sát viên cách hợp lý nhằm phát huy hết lực sở trường họ, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng phận công tác Đồng thời, phải nắm đầy đủ, sâu sát toàn diện vấn đề, nội dung công việc, vấn đề quan trọng, phức tạp để đạo kịp thời Thực quán, đồng hoạt động quản lý, đạo điều hành Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; hoạt động quản lý, đạo điều hành thực thông qua việc xây dựng , triển khai kiểm tra việc thực thị, kế hoạch, chương trình cơng tác năm, thơng qua việc thực chế độ thông tin báo cáo quản lý công tác ngành Thực thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; thông qua công tác kiểm tra để nắm chất lượng hoạt động thực tế hoạt động nghiệp vụ phận, kịp thời phát sai phạm, thiếu sót để uốn nắn, rút kinh nghiệm Thứ ba, trọng bồi dưỡng đạo đức nghề đào tạo kiến thức cho đội ngũ cán b ộ công chức, Kiểm tra viên Kiểm sát viên Xuất phát từ đặc thù hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát thường xuyên phải đối mặt với tiêu cực xã hội, tiếp xúc nhiều loại vi phạm, tội phạm Có thể nói, rơi vào mơi trường, điều kiện hồn cảnh dễ làm cho người cụ thể dễ bị chùn bước, sa ngã khơng có lập trường trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt Do vậy, công tác giáo dục nâng cao ý thức trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên việc làm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi thực thường xuyên, liên tục Nâng cao ý thức trị phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp giúp cán bộ, Kiểm sát viên có định hướng đắn trình thực chức năng, nhiệm vụ gi ải 88 vấn đề cụ thể Đồng thời giúp cán bộ, Kiểm sát viên vận dụng pháp luật đắn, có lý, có tình khơng xa rời thực tiễn; giúp cán bộ, Kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm cao, ln chủ động với công việc giao, không bị sa ngã trước khó khăn cám dỗ vật chất, xứng đáng chiến sĩ mặt trận đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm Bên cạnh đó, cán Kiểm sát viên cần phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ Nếu khơng có trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng để giải vụ việc người cán kiểm sát chưa coi hoàn thành nghiệp vụ Người cán Kiểm sát phải người có kiến thức pháp luật, am hiểu pháp luật, đặc biệt pháp luật hình tố tụng hình Có am hiểu pháp luật áp dụng pháp luật, xem xét việc áp dụng pháp luật chủ thể khác hay sai công dân, tập thể, nhà nước Người cán kiểm sát không nắm vững pháp luật, không am hiểu pháp luật không giám sát hoạt động áp dụng pháp luật dễ dẫn đến tình trạng oan sai hoạt động tổ tụng Ngồi ra, Kiểm sát viên cần kiến thức kỹ bổ trợ Trong trình hội nhập kinh tế, quốc tế tồn cầu hóa, việc có kiến thức, kỹ bổ trợ vô cần thiết cá nhân, có cán Kiểm sát Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 ch ỉ rõ “… Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ, kiến thức chun sâu pháp luật quốc tế chưa quan tâm mức; việc đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi bước hoạt động nghiệp vụ chưa trọng” Như vậy, để xây dựng đội ngũ cán Kiểm sát giỏi chuyên môn nghiệp vụ, ta cần trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ trợ lĩnh vực tiếng Anh, tin học, pháp luật quốc tế … để tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi cho ngành 2.2.4 Tăng cường đầu tư sở vật chất , sách đãi ngộ cho cán ngành kiểm sát Hiện thực trạng sở vật chất quan tư pháp nói chung, Viện kiểm sát cấp nói riêng thiếu; sở vật chất, điều kiện phương 89 tiện làm việc phần lớn địa phương thơ sơ, l ạc hậu Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới ch ỉ rõ: “Tăng cường đầu tư sở vật chất bảo đảm cho quan tư pháp có đủ điều kiện để hồn thành nhiệm vụ, có chế độ sách hợp lý cán tư pháp” Nội dung đư ợc đề cập tới Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị (khóa IX) Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020: “Nhà nước bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động tư pháp phù hợp với đặc thù quan tư pháp khẳ đất nước; Có chế địa phương hỗ trợ kinh phí hoạt động cho quan tư pháp từ khoản vượt thu ngân sách địa phương Từng bước xây dựng trụ sở làm việc quan tư pháp khang trang đại, đầy đủ tiện nghi; ưu tiên trang bị phương tiện phục vụ cơng tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, công tác giám định tư pháp Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan tư pháp… Có chế độ, sách tiền lương, khen thưởng phù hợp với lao động cán tư pháp …” Cần có chế độ sách hợp lý cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, khen thưởng xứng đáng cán có thành tích, chiến cơng đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo vệ cơng lý Thật khơng thỏa đáng đòi hỏi Kiểm sát viên phải có trình độ chuẩn hóa cao cử nhân luật, đào tạo Kiểm sát viên, có lực, phẩm chất trị, đạo đức tốt lại có sách đãi ngộ vật chất không tương xứng Các cán quan tư pháp nói chung, Kiểm sát viên nói riêng phải làm việc điều kiện nghèo nàn, đời sống thân gia đình thiếu thốn Chế độ tiền lương, phụ cấp Kiểm sát viên trước bất hợp lý so cơng chức hành nghiệp so với người lao động khác Trong đặc thù công việc Kiểm sát viên 90 tiếp xúc với vi phạm, tội phạm, việc xử lý đòi hỏi u cầu cao độ xác khách quan Không Kiểm sát viên ngày phải đối mặt với nguy hiểm từ phía tội phạm áp l ực cơng việc giống cán quan tư pháp khác Vì vậy, Nhà nước cần có giải pháp quan tâm thỏa đáng cải thiện chế độ tiền lương cho đội ngũ cán b ộ tư pháp nói chung, Kiểm sát viên nói riêng tương xứng với yêu cầu tiêu chuẩn công việc họ đảm nhiệm Hơn nữa, có sách đãi ngộ tốt thu hút người có lực, trình độ chun mơn tốt Mặt khác, chế độ tiền lương thỏa đáng giúp Kiểm sát viên cải thiện điều kiện sống thân gia đình, khiến họ chun tâm cho cơng việc chun mơn, từ nâng cao trình độ tinh thần trách nhiệm với cơng việc Ngồi ra, Nhà nước cần trọng nâng cao điều kiện sở vật chất phương tiện làm việc, cần trang bị máy tính xách tay cơng nghệ mạng để Kiểm sát viên thuận tiện việc cập nhật, lưu giữ khai thác thông tin tội phạm, thực tốt chế độ thông tin báo cáo s ớm cập nhật loại văn bản, tài liệu phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ Các địa phương cần trang bị thêm phương tiện để phục vụ công tác khám nghiệm trường công tác c ần thiết khác Đồng thời cần có chế độ, sách khen thưởng hợp lý, xứng đáng cán có thành tích, chiến cơng đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo vệ công lý Cải cách bước chế độ tiền lương đội ngũ cán Kiểm sát viên nhằm bước khắc phục bất cập đời sống cán ngành kiểm sát với thành phần xã hội khác điều kiện chế thị trường nước ta Thực có hiệu biện pháp tăng cường nhân lực vật lực cho ngành kiểm sát đảm bảo quan trọng để Viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm có chất lượng tình hình 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua hoạt động thực tiễn Viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình từ năm 2011 đến 2015, đánh giá thực trạng thực chức Viện kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình sự, đánh giá kết đạt hạn chế, tìm nguyên nhân hạn chế Những nguyên nhân thể số mặt như: quy định pháp luật chưa hợp lý; công tác tổ chức thực chức nhiệm vụ Viện kiểm sát chưa tốt; công tác cán chưa đảm bảo; điều kiện sở vật chất chưa tốt… dẫn đến hạn chế hoạt động Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình Xuất phát từ nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Viện kiểm sát đặt vấn đề cần phải có giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Trước hết phía quy định pháp luật:Sửa đổi số quy định BLTTHS đưa giải pháp để thực tốt biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác tổ chức, quản lý đạo điều hành; tăng cường cán có phẩm chất đạo đức tốt lực chuyên môn cao làm công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật; không ngừng học tập nâng cao trình độ pháp lý trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tăng cường sở vật chất, nâng cao điều kiện làm việc bảo đảm cho hiệu hoạt động Viện kiểm sát ngày nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực chức nhiệm vụ ngành Kiểm sát tình hình 92 KẾT LUẬN Cho đến nay, q trình hồn thiện máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa nước ta, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Viện kiểm sát bốn hệ thống quan Nhà nước Quốc hội tổ chức ra, có chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Thực chức thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình hoạt động Viện kiểm sát Bởi lẽ hoạt động xét xử tội phạm hoạt động đặc biệt, định người phải chịu mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội họ Hoạt động trực tiếp tác động đến quyền tự thân thể, danh dự tính mạng cơng dân, để xảy xét xử oan sai cơng dân khơng gây ảnh hưởng đến đời sống họ mà làm lòng tin quần chúng nhân dân quan bảo vệ pháp luật Mặt khác, tội phạm không bị phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh tức pháp luật khơng làm tốt chức nó, tội phạm có điều kiện để phát triển Do đó, yêu cầu Viện kiểm sát phải thực tốt, có hiệu chức thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn xét xử vụ án hình nói chung xét xử thẩm nói riêng, nhằm đảm bảo hoạt động xét xử quan Tòa án trình t ự, thủ tục theo quy định pháp luật Tố tụng hình sự, khơng làm oan người vơ tội, khơng bỏ lọt tội phạm Ngồi ra, tình hình với việc thay đổi sách phát triển kinh tế Nhà nước ta, trình hội nhập quốc tế làm nảy sinh nhiều loại tội phạm mới, có tính chất mức độ nguy hiểm cao nên việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn, phức tạp Bên cạnh đó, thời gian qua, để đáp ứng sách phát triển thời kỳ mới, Nhà nước ta có nhiều sửa đổi, bổ sung pháp luật hình pháp 93 luật tố tụng hình Đứng trước thay đổi đòi h ỏi Viện kiểm sát không ngừng nâng cao chất lượng hiệu việc thực chức thực hành quyền cơng tố, kiểm sát xét xử vụ án hình Trên sở phân tích thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử xét xử thẩm vụ án hình sự, nêu lên hạn chế nguyên nhân hoạt động này, tác giả đưa đư ợc giải pháp cụ thể kiến nghị nhằm đảm bảo hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình hiệu Bằng kiến thức lý luận, kiến thức pháp luật, tác giả cố gắng thể luận văn số vấn đề vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân, công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử thẩm vụ án hình Qua phân tích đánh giá thực trạng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử vụ án hình từ năm 2011 đến nước, luận văn làm rõ việc làm tồn tại, hạn chế, nguyên nhân công tác Do điều kiện nghiên cứu có hạn nên luận văn có hạn chế định, kính mong đóng góp ý kiến nhà khoa học bạn đồng nghiệp để tác giả tiếp tục nghiên cứu đề tài thực tiễn công tác 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thanh Biểu (2008)Tranh luận phiên tòa phúc thẩm, Nxb Tư pháp, Hà Nội Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình Việt Nam (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình văn hướng dẫn thihành (2001), Nxb Công an nhân dân Lê Cảm (2001), “Những vấn đề lý luận chế định quyền công tố”, Báo cáo Hội nghị khoa học: Tổ chức hoạt động Viện kiểm sát tình hình mới, Ủy ban pháp luật Quốc hội tổ chức (Tp Hồ Chí Minh, ngày 2/4/2001) Lê Tiến Châu (2003) “ Một số vấn đề chức buộc tội”, tạp chí Khoa học pháp lý Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/ 2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/05/ 2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49 NQ/TW ngày 02/06/ 2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Đức (2006), “Chức nhiệm vụ Viện kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát (14), Hà Nội 11 Đỗ Văn Đương (2006) “Cơ quan thực hành quyền công tố cải cách tư pháp nước ta nay”,Nghiên cứu lập pháp số (7), Hà Nội 12 Phạm Hồng Hải (1999), “Bàn quyền công tố”, Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ: Những vấn đề lý luận quyền công tố việc tổ chức thực quyền công tố Việt Nam từ 1945 đến nay, VKSNDTC 13 Lê Thị Tuyết Hoa (2001), “Bàn quyền cơng tố”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (10), Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Khoa (2010), Chức Viện kiểm sát giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình , Luận văn Thạc sĩ Luật học, trường Đại học luật Hà Nội 15 Trương Đắc Linh (2008), “Một số ý kiến đổi tổ chức VKS chiến lược cải cách tư pháp nước ta nay”, Tạp chí kiểm sát(16), Hà Nội 16 Nguyễn Đức Mai (1999), “Một số ý kiến quyền công tố” Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ: Những vấn đề lý luận quyền công tố việc tổ chức thực quyền công tố Việt Nam từ 1945 đến nay, VKSNDTC 17 Hồ Chí Minh (1986), Tồn tập, Tập 10, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Hồ Chí Minh (1986), Tồn tập, Tập 9, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Khuất Duy Nga (2005), Những chủ trương Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thời kì đổi mới, Hà Nội 20 Trần Đình Nhã (1999), “Bàn khái niệm công tố”, Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ: Những vấn đề lý luận quyền công tố việc tổ chức thực quyền công tố Việt Nam từ 1945 đến nay, VKSNDTC 21 Lê Hữu Thể (1999 ), Những vấn đề lý luận quyền công tố việc tổ chức thực quyền công tố Việt Nam từ 1945 đến , Đề tài khoa học cấp Bộ, VKSNDTC, Hà Nội, tr.19 -21 22 Lê Hữu Thể (2008), “Tổ chức máy chức nhiệm vụ viện kiểm sát tiến trình cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát (14), Hà Nội 23 Lê Hữu Thể (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra , Nxb Tư pháp, Hà Nội 24 Võ Thọ (1985), Một số vấn đề Luật TTHS, Nxb Pháp lý, Hà Nội 25 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (2011), Tập giảng Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, Hà Nội 26 Viện Khoa học kiểm sát -Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2010), "Vai trò Viện kiểm sát việc thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị" 27 Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp Từ điển bách khoa 28 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2006), Sổ tay kiểm sát viên hình sự, tập 1, Hà Nội 29 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2011, Hà Nội 30 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2012, Hà Nội 31 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2013, Hà Nội 32 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2014, Hà Nội 33 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2015, Hà Nội 34 Viện ngôn ngữ học (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin - trung tâm ngơn ngữ văn hóa Việt Nam, Hà Nội 35 Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 36 Võ Khánh Vinh (2013)Bình luận khoa học BLTTHS, Học viện khoa học xã hội, Nxb Tư pháp, Hà Nội Website: 37 Sắc lệnh số 85/SL ngày 22 tháng 05 năm 1950, từ http://thuvienphapluat.vn/archive/Sac-lenh/Sac-lenh-85-SL-cai-cach-bo-may-Tuphap-Luat-To-tung-vb36571t18.aspx truy cập ngày 10/5/2016 38 Sinh hoạt khoa học “lý luận chức tố tụng hình sự”, từ http://gass.edu.vn/Detail.aspx?ArticleID=1608&CatdID=298&CatdIDParent=298 truy cập ngày 22/5/2016 39 http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsid=285&cat1ID=3&Cat2id =7 truy cập ngày 25/5/2016 40 http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail.asp?newsID=10876&cat1id=7&Cat2 id=13 truy cập ngày 02/6/2016 ... thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố, kiểm. .. VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hì nh 1.1.1 Khái niệm thực hành quyền cơng tố xét. .. thẩm vụ án hình - Mối quan hệ thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình - Quy định pháp luật hành thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương 2: Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay