Bảo vệ relay CHUONG 1 (ĐẶng tuấn khanh)

17 9 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 15:56

Tài liệu bảo vệ relay thầy đặng tuấn khanh............................................................................................................................................................................................................................................................................................. BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HTĐ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HĨA TRONG HTĐ Tác giả: Lê Kim Hùng - Đồn Ngọc Minh Tú vv Phụ trách môn học: ĐẶNG TUẤN KHANH NỘI DUNG MÔN HỌC PHẦN MỘT:  PHẦN HAI:  PHẦN BA:  CÁC NGUYÊN LÝ BẢO VỆ RƠLE BẢO VỆ CÁC PHẦN TỬ TRONG HTĐ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HTĐ 3 Chương 1: Khái niệm Chương 2: Kỹ thuật chế tạo rơle Chương 3: Các loại bảo vệ rơle Chương 4: Các khí cụ điện đo lường Chương 5: Bảo vệ dòng điện Chương 6: Bảo vệ q dòng điện có hướng Chương 7: Bảo vệ dòng điện chống chạm đất Chương 8: Bảo vệ khoảng cách Chương 9: Bảo vệ so lệch 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Nhiệm vụ bảo vệ rơle Các dạng cố trạng thái làm việc khơng bình thường HTĐ Các u cầu hệ thống bảo vệ Các phận hệ thống bảo vệ Mã rơle ký hiệu Nguồn điều khiển Trong vận hành HTĐ xuất tình trạng cố chế độ làm việc khơng bình thường phần tử Lúc này, tượng dòng điện tăng cao điện áp lại thấp Như muốn HTĐ hoạt động bình thường thi HTĐ phải có hệ thống bảo vệ rơle để phát cố lập nhanh tốt  Sự cố: Ngắn mạch N(3) , N(2) , N(1) , N(1,1) , ngắn mạch vòng dây MBA, ngắn mạch vòng dây máy phát điện  Trạng thái khơng bình thường: Q tải, q áp, giảm tần  Nguyên nhân:  Do cách điện già cõi  Thao tác sai, nhằm lẫn … 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Tính chọn lọc Tác động nhanh Độ nhạy Độ tin cậy Kinh tế 1.3.1 Tính chọn lọc: Khi phần tử bị cố hay hư hỏng bảo vệ rơle cần loại bỏ phần tử Ví dụ: MC1 MC2 1.3.2 Tác động nhanh: Đảm bảo tính ổn định máy phát làm việc song song HTĐ Giảm tác hại dòng ngắn mạch đến thiết bị, giảm xác suất gay hư hỏng nặng hơn, nâng cao hiệu tự đóng lại Thời gian cắt = thời gian tác động bảo vệ + thời gian tác động máy cắt Ví dụ: Đường dây 300 → 500 Kv: 0.1 → 0.12 s Đường dây 110 → 220 Kv: 0.15 → 0.3 s Đường dây → 10 Kv : 1.5 → s Càng xa nguồn ảnh hưởng đến tính ổn định HTĐ 10 1.3.3 Độ nhạy: Khi cố đoạn BC, BV2 tác động (tính chọn lọc) Nếu BV2 khơng tác động (vì lý đó) BV1 tác động BV1 dự phòng cho BV2 phải có tính nhạy Tuy nhiên BV1 khơng cần dự phòng cho BV3 Đặc trưng độ nhạy: Knh khoảng 1.5 →2.0   Theo dòng ngắn mạch: K nh  Theo điện áp ngắn mạch: K nh  MC1 MC2 I NM U kd I kd U N max MC3 11 1.3.4 Độ tin cậy: Khi có cố vùng BV BV phải tác động chắn Nhưng khơng tác động cố mà khơng giao Để bảo vệ tin cậy cao cần phải dùng sơ đồ đơn giản, giảm số lượng rơle tiếp xúc, cấu tạo đơn giản, chế độ lấp ráp bảo đảm chất lượng đồng thời kiểm tra, bảo trì thường xuyên 12 1.3.5 Kinh tế: phải lựa chọn phù hợp yêu cầu để đảm bảo giá thành phải 13 Gồm có : Phần đo lường Phần logic oPhần đo lường liên tục thu nhận tín hiệu trạng thái đối tượng bảo vệ Ghi nhận xuất cố tình trạng làm việc khơng bình thường truyền tín hiệu đến phần logic Phần đo lường nhận tín hiệu thơng qua biến dòng điện biến điện áp oPhần logic nhận tính hiệu từ phần đo lường để phản ánh tình trạng đối tượng bảo vệ Phần logic tổ hợp rơle trung gian hay mạch logic tín hiệu (0-1), rơle thời gian phần tử điều khiển máy cắt Phần hoạt động theo chương trình định sẵn 14 điều khiển máy cắt Ký hiệu Tên gọi Ký hiệu Tên gọi 21 BV khoảng cách 47 BV thứ tự pha 21N BV khoảng cách chống chạm đất 48 BV gia tốc 24 BV từ 49 BV nhiệt độ 25 BV đồng 49R BV nhiệt độ Roto 26 BV dầu 49S BV nhiệt độ Stato 27 BV thấp áp 50 BV dòng cắt nhanh 30 BV thị vùng bảo vệ 50N BV dòng cắt nhanh chống chạm đất 32F BV định hướng cs thứ tự thuận 51 BV dòng cực đại 32R BV định hướng cs thứ tự nghịch 51BF BV hư hỏng máy cắt 33 BV chị thị mức dầu thấp 51G BV dòng chống chạm đất 37 BV dòng điện thấp cs thấp 51GS BV dòng chạm đất Stato 40 BV phát kích thích MF 51N 15 BV dòng chống chạm đất 46 BV dòng điện thứ tự nghịch 51V BV q dòng có kiểm tra áp thấp Ký hiệu Tên gọi Ký hiệu Tên gọi 52 Máy cắt 80 Rơle phát nguồn DC 59 BV điện áp 81 Rơle tần số 59N BV điện áp thứ tự không cđ 85 Bảo vệ tần số cao, pilot 62 Rơle thời gian 86 Rơle cắt khóa máy cắt 63 Rơle áp suất 87 Bảo vệ so lệch 64 Rơle chống chạm đất 87G Bảo vệ so lệch máy phát 64R Rơle chống chạm đất Rôto 87T Bảo vệ so lệch máy biến áp 67 Rơle dòng định hướng 87B Bảo vệ so lệch 67N Rơle dòng định hướng chống cđ 87N Bảo vệ so lệch chống chạm đất 74 Rơle xóa giám sat mạch cắt 90 Rơle điều hòa điện 76 Rơle dòng điện DC 92 Rơle định hướng cs điện áp 78 Rơ le MĐB hay đo góc lệch pha 95 Rơle phát đứt mạch thứ cấp 16 BI 79 Tự đóng lại 96 Rơle trung gian Yêu cầu phải đủ công suất điện áp lúc bảo vệ tác động có cố Loại nguồn: 1.Nguồn DC: 24V, 48V, 110V, 220V Ưu điểm không phụ thuộc vào điện lưới, khuyết điểm tốn công chăm sóc, bảo trì, phức tạp… 2.Nguồn AC: khơng nên dùng MBA đo lường hay MBA tự dùng để tạo nguồn cung cấp có cố ngắn mạch điện áp giảm thấp Có thể dùng biến dòng để tạo nguồn cung cấp có cố ngắn mạch dòng điện tăng cao nên dòng điện thứ cấp đủ lớn để tác động Tuy nhiên, lúc trạng thái khơng bình thường dòng điện thứ cấp khơng đủ lớn để tác động 17 ... 5: Bảo vệ dòng điện Chương 6: Bảo vệ q dòng điện có hướng Chương 7: Bảo vệ dòng điện chống chạm đất Chương 8: Bảo vệ khoảng cách Chương 9: Bảo vệ so lệch 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 Nhiệm vụ bảo vệ. .. … 1. 3 .1 1.3.2 1. 3.3 1. 3.4 1. 3.5 Tính chọn lọc Tác động nhanh Độ nhạy Độ tin cậy Kinh tế 1. 3 .1 Tính chọn lọc: Khi phần tử bị cố hay hư hỏng bảo vệ rơle cần loại bỏ phần tử Ví dụ: MC1 MC2 1. 3.2... bảo vệ + thời gian tác động máy cắt Ví dụ: Đường dây 300 → 500 Kv: 0 .1 → 0 .12 s Đường dây 11 0 → 220 Kv: 0 .15 → 0.3 s Đường dây → 10 Kv : 1. 5 → s Càng xa nguồn ảnh hưởng đến tính ổn định HTĐ 10 1. 3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ relay CHUONG 1 (ĐẶng tuấn khanh), Bảo vệ relay CHUONG 1 (ĐẶng tuấn khanh), CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN, 3 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HT BẢO VỆ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay