BÀI học MINH họa số 1 Tin học 12 Bài 8 Truy vấn dữ liệu

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 14:59

BÀI HỌC MINH HỌA SỐ GIÁO ÁN ĐỀ XUẤT Ngày soạn: 30/10/2017 Lớp 12 Bài - Tiết 23 - Truy vấn liệu I - Mơc tiªu bµi häc: Học xong học này, học sinh có thể: Về kiến thức: - Hiểu ý nghĩa truy vấn - Hiểu cách biểu diễn biểu thức ACCESS, ý nghĩa hàm SUM, AVG, MIN, MAX Về kỹ năng: - Biết thực thao tác tạo truy vấn, chỉnh sửa truy vấn - Áp dụng hàm để thực truy vấn tổng hợp, thống kê, tính tốn Về thái độ: - Thấy rõ ứng dụng ACCESS thực tế Từ tạo động lực để học tập, tìm hiểu ACCESS II – NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH - Năng lực tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tư phê phán, lực tư phân tích, tổng hợp III –PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG: - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp đàm thoại - Kỷ thuật giao nhim v IV - Phơng tiện dạy học - Sỏch giáo khoa, sách giáo viên - Máy vi tính, máy chiếu - Phiếu học tập: -Chuẩn bị: Bài tập lớn xuyên suốt tiết học: Bài tập : CSDL học sinh có cấu trúc: Các dạng truy vấn tính tốn, tìm kiếm theo điều kiện: a Đưa danh sách học sinh tổ ( GV minh họa) b Đưa danh sách học sinh nam, xếp theo tên c Đưa danh sách học sinh có điểm mơn tốn, lý, hóa >=7 d Đưa danh sách học sinh tổ có điểm tốn >8 tổ có điểm tốn >8; e Tính tổng điểm cho học sinh Các dạng truy vấn liên quan đến gộp nhóm: a Tính trung bình điểm tốn, lý, hóa tất học sinh lớp b Đưa điểm toán cao điểm toán thấp lớp c Đếm số học sinh nam, học sinh nữ lớp d Đếm số học sinh tổ e Đếm số học sinh nam, nữ tổ f Đếm số học sinh tổ có điểm toán >=7; g Thống kê số điểm toán loại: V - tỉ chøc d¹y häc Bài cũ: -Trình chiếu bảng HOCSINH Lọc học sinh có điểm Tốn >7, điểm hóa >7 ? Nêu vấn đề: - Có thể sử dụng chức lọc để tính điểm trung bình học sinh khơng ? → ưu điểm truy vấn so với lọc tìm kiếm? - Có thể thực tính tốn , tổng hợp, thống kê bảng nhiều bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn thao tác tạo truy vấn: Hoạt động giáo viên Hoạt động cảu học sinh Các thao tác tạo truy vấn: -GV trình chiếu thao tác truy vấn với ví dụ: Đưa danh sách học sinh tổ 1: B1 Create query in design view B2 Chọn trường cần đưa vào truy vấn B3 Thiết lập điều kiện cho truy vấn B4 Thực truy vấn - GV giới thiệu nội dung cửa số truy vấn: +Field: Các trường đưa vào truy vấn + Table: bảng liệu + Sort: Cho phép xếp liệu +Show: hiển thị hay không hiển thị trường truy vấn +Criteria: Điều kiện truy vấn Học sinh thực thao tác tạo truy vấn: - Đưa danh sách học sinh nam, xếp theo tên Hoạt động 2: Giúp học sinh nắm cách biểu diễn biểu thức ACCESS, thành phần tham gia vào biểu thức ACCESS: Để thiết lập điểu kiện lập biểu thức tính tốn, thống kê, tổng hợp ACCESS, ta cần biết loại biểu thức cách biểu diễn biểu thức ACCESS: Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh Biểu thức: *) Một biểu thức ACCESS gồm có : tốn hạng liên kết với phép toán: a Phép toán: - phép toán số học: +,-,*,/ - Phép so sánh: - Phép tốn lơgic: and, or, not, b Toán hạng: -tên trường: [] - Hằng số: - Hằng văn bản: “” - Hàm : sum, avg, min, count, Học sinh lên bảng : - Tạo truy vấn 1c, 1d ( biểu thức lôgic) - Tạo truy vấn 1e ( Biểu thức số học) *) lưu ý: Khi tạo trường tính tốn dựa trường có bảng: []: - Đổi tên trường truy vấn: []:[] Giới thiệu hàm gộp nhóm, ý nghĩa gộp nhóm: *) Giới thiệu hàm thường dùng: - SUM: Tính tổng ; - AVG: tính trung bình; - MIN,MAX: giá trị nhỏ nhất, lớn - COUNT: đếm *) Dạng 1: Tổng hợp, thống kê toàn bảng: - Thực yêu cầu a, b: *) Giải thích ý nghĩa gộp nhóm: Ví dụ: Đếm số học sinh nam, nữ lớp - Khi gộp nhóm theo trường đó, giá trị giống trường gộp lại thành nhóm Các thao tác tổng hợp, thống kê thực nhóm - Xem bảng Học sinh: a Nếu gộp nhóm theo trường Tổ, có nhóm? b Nếu gộp nhóm theo trường đồn viên? c Gộp theo trường Tốn? *) Giáo viên trình chiếu ví dụ: ( 2a) - Với u cầu này, ta cần gộp nhóm theo GT , đếm theo nhóm Nam, Nữ *) Dạng 2: Tổng hợp, thống kê nhóm liệu bảng: - Hoạt động nhóm: nhóm: Lần lượt thực yêu cầu d, e , g, h *) GV gọi đại diện nhóm lên bảng thực truy vấn theo yêu cầu Nhận xét kết luận BÀI HỌC MINH HỌA SỐ GIÁO ÁN VẬN DỤNG Ngày soạn: 30/10/2017 Lớp 12 Bài - Tiết 23 - Truy vấn liệu I - MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong học này, học sinh có thể: Về kiến thức: - Hiểu ý nghĩa truy vấn - Hiểu cách biểu diễn biểu thức ACCESS, ý nghĩa hàm SUM, AVG, MIN, MAX Về kỹ năng: - Biết thực thao tác tạo truy vấn, chỉnh sửa truy vấn - Áp dụng hàm để thực truy vấn tổng hợp, thống kê, tính tốn Về thái độ: - Thấy rõ ứng dụng ACCESS thực tế Từ tạo động lực để học tập, tìm hiểu ACCESS II – NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN Ở HỌC SINH - Năng lực tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tư phê phán, lực tư phân tích, tổng hợp III –PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CĨ THỂ SỬ DỤNG: - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp đàm thoại - Kỷ thuật giao nhiệm vụ IV - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Sách giáo khoa, sách giáo viên - Máy vi tính, máy chiếu - Phiếu học tập: -Chuẩn bị: Bài tập lớn xuyên suốt tiết học: Bài tập : CSDL học sinh có cấu trúc: Các dạng truy vấn tính tốn, tìm kiếm theo điều kiện: a Đưa danh sách học sinh tổ ( GV minh họa) b Đưa danh sách học sinh nam, xếp theo tên c Đưa danh sách học sinh có điểm mơn tốn, lý, hóa >=7 d Đưa danh sách học sinh tổ có điểm tốn >8 tổ có điểm tốn >8; e Tính tổng điểm cho học sinh Các dạng truy vấn liên quan đến gộp nhóm: a Tính trung bình điểm tốn, lý, hóa tất học sinh lớp b Đưa điểm toán cao điểm toán thấp lớp c Đếm số học sinh nam, học sinh nữ lớp d Đếm số học sinh tổ e Đếm số học sinh nam, nữ tổ f Đếm số học sinh tổ có điểm toán >=7; g Thống kê số điểm toán loại: V TỔ CHỨC DẠY HỌC: Bài cũ: -Trình chiếu bảng HOCSINH Lọc học sinh có điểm Tốn >7, điểm hóa >7 ? Nêu vấn đề: - Có thể sử dụng chức lọc để tính điểm trung bình học sinh khơng ? → ưu điểm truy vấn so với lọc tìm kiếm? - Có thể thực tính tốn , tổng hợp, thống kê bảng nhiều bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn thao tác tạo truy vấn: Hoạt động giáo viên Hoạt động cảu học sinh Các thao tác tạo truy vấn: -GV trình chiếu thao tác truy vấn với ví dụ: Đưa danh sách học sinh tổ 1: B1 Create query in design view B2 Chọn trường cần đưa vào truy vấn B3 Thiết lập điều kiện cho truy vấn B4 Thực truy vấn - GV giới thiệu nội dung cửa số truy vấn: +Field: Các trường đưa vào truy vấn + Table: bảng liệu + Sort: Cho phép xếp liệu +Show: hiển thị hay không hiển thị trường truy vấn +Criteria: Điều kiện truy vấn Học sinh thực thao tác tạo truy vấn: - Đưa danh sách học sinh nam, xếp theo tên Hoạt động 2: Giúp học sinh nắm cách biểu diễn biểu thức ACCESS, thành phần tham gia vào biểu thức ACCESS: Để thiết lập điểu kiện lập biểu thức tính tốn, thống kê, tổng hợp ACCESS, ta cần biết loại biểu thức cách biểu diễn biểu thức ACCESS: Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh Biểu thức: *) Một biểu thức ACCESS gồm có : tốn hạng liên kết với phép toán: a Phép toán: - phép toán số học: +,-,*,/ - Phép so sánh: - Phép tốn lơgic: and, or, not, b Tốn hạng: -tên trường: [] - Hằng số: - Hằng văn bản: “” - Hàm : sum, avg, min, count, Học sinh lên bảng : - Tạo truy vấn 1c, 1d ( biểu thức lôgic) - Tạo truy vấn 1e ( Biểu thức số học) *) lưu ý: Khi tạo trường tính tốn dựa trường có bảng: []: - Đổi tên trường truy vấn: []:[] Giới thiệu hàm gộp nhóm, ý nghĩa gộp nhóm: *) Giới thiệu hàm thường dùng: - SUM: Tính tổng ; - AVG: tính trung bình; - MIN,MAX: giá trị nhỏ nhất, lớn - COUNT: đếm *) Dạng 1: Tổng hợp, thống kê toàn bảng: - Thực yêu cầu a, b: *) Giải thích ý nghĩa gộp nhóm: Ví dụ: Đếm số học sinh nam, nữ lớp - Khi gộp nhóm theo trường đó, giá trị giống trường gộp lại thành nhóm Các thao tác tổng hợp, thống kê thực nhóm - Xem bảng Học sinh: a Nếu gộp nhóm theo trường Tổ, có nhóm? b Nếu gộp nhóm theo trường đồn viên? c Gộp theo trường Tốn? *) Giáo viên trình chiếu ví dụ: ( 2a) - Với u cầu này, ta cần gộp nhóm theo GT , đếm theo nhóm Nam, Nữ *) Dạng 2: Tổng hợp, thống kê nhóm liệu bảng: - Hoạt động nhóm: nhóm: Lần lượt thực yêu cầu d, e , g, h *) GV gọi đại diện nhóm lên bảng thực truy vấn theo yêu cầu Nhận xét kết luận VI - RÚT KINH NGHIỆM: - Phần 1: Các thao tác tạo truy vấn: + Cần cho thêm số học sinh thực tạo truy vấn để học sinh ghi nhớ thao tác + Phần tập nhóm: Rút gọn lại nhóm – thực yêu cầu 2d, 2e + Yêu cầu 2g, 2h: Về nhà ... GIÁO ÁN VẬN DỤNG Ngày soạn: 30 /10 /2 017 Lớp 12 Bài - Tiết 23 - Truy vấn liệu I - MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong học này, học sinh có thể: Về kiến thức: - Hiểu ý nghĩa truy vấn - Hiểu cách biểu diễn biểu... đưa vào truy vấn B3 Thiết lập điều kiện cho truy vấn B4 Thực truy vấn - GV giới thiệu nội dung cửa số truy vấn: +Field: Các trường đưa vào truy vấn + Table: bảng liệu + Sort: Cho phép xếp liệu +Show:... đưa vào truy vấn B3 Thiết lập điều kiện cho truy vấn B4 Thực truy vấn - GV giới thiệu nội dung cửa số truy vấn: +Field: Các trường đưa vào truy vấn + Table: bảng liệu + Sort: Cho phép xếp liệu +Show:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI học MINH họa số 1 Tin học 12 Bài 8 Truy vấn dữ liệu, BÀI học MINH họa số 1 Tin học 12 Bài 8 Truy vấn dữ liệu, V. TỔ CHỨC DẠY HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay