KINH TE HOC HIEN DAI Massachusetts

722 15 0
  • Loading ...
1/722 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 14:53

Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của TỔ chức Thương mạiThế giới (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hộicho chúng ta phát triển, song cũng mang lại cho chúng ta không ít tháchthức phải vượt qua. Hành trang hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏichúng ta cần phải có kiến thức vê kinh tế học hiện đại. Đáp ứng yêu cẩunghiên cứu, học tập của sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trong cáctrường đại học và đặc biệt là các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà hoạchđịnh chính sách Nhà xuất bản Thống kê tổ chức biên dịch và xuất bản bộsách KỈNH TÈ HỌC của David Begg, phiên bản thứ 8. David Begg Stanley Fischer Rudiger Dornbusch tế hoc B iên dịch: N h óm g iả n g v iên K hoa K inh tế h ọc Đ ại h ọ c K inh t ế q u ốc dân H iệ u đính: T rần P h ú T h u yết NHÀ XUẤT BÀN THỐNG KÊ Hà Nội, tháng 3/2007 Economics Eighth Edition David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch ISBN-13:978-007710775-8 ISBN-10:0-07-7107756 Mg Graw Kill Education Published by McGraw-Hill Education Shoppenhangers Road Maidenhead Berkshire SL6 2QL Telephone: 44 (0) 1628 502 500 Fax: 44 (0) 1628 770 224 Website: www.mcgraw-hill.co.uk Original edition copyright 2005 McGraw-Hill International UK Limited All rights reserved KINH HOC by Begg, Fischer and Dornbusch 8th edition copyright 2007 by Statistical Publishing House All rights reserved úịiịĩ; ịiỳ ẳ: LỜI NHÀ XUẤT BẲN 'iệt Nam trở thành thành viên thứ ỉ 50 TỔ chức Thương mại y T h ế giới (WTO) Sự hội nhập hứa hẹn mang lại nhiều hội chu phát triển, song mang lại cho khơng thách thức phải vượt qua Hành trang hội nhập vào kinh tế th ế giới đòi hỏi cần phải có kiến thức vê kinh tế học đại Đáp ứng yêu cẩu nghiên cứu, học tập sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên trường đại học đặc biệt nhà quản lý doanh nghiệp, nhà hoạch định sách Nhà xuất Thống kê tổ chức biên dịch xuất sách KỈNH HỌC David Begg, phiên thứ Lân xuất này, so với lần trước, nội dung sách d ã dược sửa đổi, bổ sung nhiêu, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế th ế giới Trong chương, vấn đ ể trình bày cách có hệ thơng, ngắn gọn d ễ hiểu, định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế minh hoợ cho phẩn lý thuyết, sách cập nhật nhiều s ố liệu thơng kê vê tình hình phát triển kinh tế giới Cuối mối chương có phần tóm tắt nội dung s ố tập đ ể bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận minh Cuốn sách cơng trình lớn tác giả tiếng: David Begg Giáo sư kinh tế học trường Tổng họp London, Anh; Stanley Fischer - Giáo sư kinh tể học, Thống đốc Ngân hàng trung ương Israel Rudiger Dornbusch - Giáo sư kinh tế học Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ Tại Việt Nam, năm ỉ 992 sách Kinh tế học (phiên bàn thứ 3) lần Nhà xuất Thống kê phối hợp với trường Dại học Kinh tế quốc dân Hà Nội dịch, xuất phát hành Sau 15 năm vẳng bóng, với ủy quyền McGrow- Hill, Nhà xuất Thống kê lợi tổ chức dịch, xuất bủn sách (phiền thứ 8) Cùng với việc xuất cuôh sách KỈNH TỀ HỌC trên, tiến hành biên dịch xuất ch sách kèm theo: BÀỈ TẬP KỈNH HỌC tác giả Damian Ward David Bểgg Sách cung cấp tập, câu hỏi tư vò ví dụ kỉnh t ế học thực tiễn (có đáp án bình giải) hỗ trợ cho lý thuyết, giúp người đọc rèn luyện kỳ kiểm tra hiểu biết trình học tập nghiên cứu Cuốn sách nhóm giáng viên giáng dạy khoa Kinh tế học trường Đại hục Kinh tể quốc dân biên dịch: PGS TS Vũ Kim Dũng; Pơs TS Phạm Vãn Minh; PGS TS Nguyễn Văn Công; Th.s Hồ Đình Bảo; PGS TS Cao Thúy Xiêm; Th.s Nguyễn Việt Hưng; Th.s Hoàng Thúy Nga; Th.s Trần Hương Giang Hiệu đính ơng Trần Phú Thuyết, người dịch hiệu đính lần xuất trước Trong trình biên dịch sách thời gian có hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong nhận đóng góp ý kiến bạn đọc đ ể lần xuất bán sau sách hoàn thiện Thư góp ý xin gửi Phòng sách Tin học Giáo trình - Nhà xuất Thống kê Địa chỉ: s ố 86 - 98 Thụy Khuê - Tây Hồ -H Nội; E-mail: nxbihongke-cbj@fpt.vn Xin chân thành cảm ơn! N H À X U Ấ T B Ả N TH Ố N G K Ế M ục lục tóm tát L i nhà xuẩt bẳn V M ục lụ c c h i tiết ix K chương trình g ợ í ý cho m ột khoá học ngắn hạn L i m ỏ đầu Q uy trình đọc xviii XX xxiii K in h tế h ọ c v kinh tế C c cô n g cụ phân tích kinh tế 17 C ầ u , cu n g v thị trường 33 Đ ộ c o giản củ a cu n g cẩ u 49 Lựa chọn củ a ngưài tiêu dùng v định cầu 66 C c qu yế t định cu n g ứng 88 C u n g v ch i ph i 105 C n h tranh hoàn h ảo v đ ộ c qu yền tuý 124 C ấ u trú c thị trường v cạ n h tranh khơng hồn h ảo 148 10 T h ị trường lao động 170 11 C c loại lao động 195 12 C c thị trường yếu tố v phân phổi thu n h ập 212 13 R ủ i ro v thông tin 234 14 N ề n kinh tế thông tin 255 15 K in h tế h ọ c p h ú c lợi 275 16 Thu v ch i củ a phủ 297 17 C h in h s c h n gành v s c h cạ n h tranh 317 18 Đ ộ c quyền tự nhiên: cõn g cộ n g h ay tư n h â n ? 336 19 G iớ i thiệu v ề kinh tế h ọ c v ĩ m ô 357 20 S ả n lượng v tổng cầ u 377 M ục lục tóm tắt 21 C h ín h sá ch tài khóa ngoại thương 393 22 Tiền tệ hoạt động ngân h àng 411 23 Lãi suất c h ế lan truyền tiền tệ 429 24 C h ín h s c h tiền tệ tài khóa 447 25 T cung, giá điều chỉnh cú s ố c 460 26 Lạm phát, kỳ vọng độ tin cậ y 478 27 T h ấ t nghiệp 503 28 T ỷ giá hối đoái cá n câ n toán 520 29 K in h tế h ọ c v ĩ m ô ch o nển kinh tế mở 537 30 T ă n g trưòng kinh tế 555 31 C h u kỳ kinh doa n h 575 32 K in h tế h ọ c v ĩ mô: T ổ n g kết 590 33 Thương m ạì q u ốc tê' 609 34 C c c h ế độ tỷ giá hối đoái 632 35 H ội nhập ch âu  u 648 36 C c nước ph át triển 665 Ph ụ lục: Đ áp án 681 Thuật ngữ 690 M ục lục chi tiết Lời nhả xuất Mục ỉục tóm tất Khung chương trình gợi ý chơ khố học ngắn hạn Lời mở đấu Quy trình đọc V vii xviii XX xxiii Phần Giới thiêu • Chương Kinh tế học kinh tế Các vấn để kình tế 1.1 1.2 Khan mục đích sử dụng nguồn lực khác Vai trò thị trường 1.3 1.4 Thực chứng chuẩn tắc 1.5 Vi mơ vĩ mơ Tóm tắt Câu hỏi ôn tập 12 13 14 15 Chương Các cơng cụ phân tích kinh tế 2.1 Số liệu kinh tế 2.2 Các số 2.3 Các biến thực tế biến danh nghĩa 2.4 Đo lường thay dổi biến số kinh tế 2.5 Các mơ hình kinh tế 2.6 Mơ hình số liệu 2.7 Các đồ thị điểm, đường phương trình 2,8 Cách tiếp cân khác “các yếu tố khác không đổi” Các lý thuyết minh chứng 2.9 Những phê phán phổ biến kinh tế học nhà kinh tế 2.10 Tóm tắt Củu hỏi ôn tập 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 28 30 31 Chương Cầu, cung thị trường 3.1 Thị trường 3.2 Cẩu, cung cân bàng 3.3 Đường cầu đường cung 3.4 Đàng sau đường cẩu 3.5 Sự dịch chuyển đường cáu 3.6 Đằng sau đường cung 3.7 Sự dịch chuyển đường cung 3.8 Thị trường tự kiểm sốt giá 3.9 Sản xuất gì, cho Tóm tắt Câu hỏi ơn tập 33 33 34 35 36 38 39 41 42 44 45 46 Kinh tế học vi mô thực chứng 47 Độ co 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 49 giản cung cầu Phản ứng cầu giá Giá, lượng cầu tổng chì tiêu Các ứng dụng khác độ co giãn cầu Ngắn hạn dài hạn Độ co giãn chéo cầu Ảnh hưởng thu nhập đến cầu Lạm phát cầu Độ co giãn cung Ai thực người chịu thuế? Tóm tắt Câu hỏi ơn tập 49 54 55 57 57 58 60 61 62 63 64 Lựa chọn người tiêu dùng vả định cẩu 5.1 Cấu cá nhân 5.2 Sự diều chỉnh thay đổi thu nhập 5.3 Điều chỉnh thay đổí giá 5.4 Đường cău thị trường 5.5 Hàng hoá bổ sung hàng hoá thay 5.6 Trợ cấp vật Tóm tắt Câu hỏi ơn tập Phụ lục: lựa chọn tiêu dùng với lợi ích đo lường 66 Các định cung ứng 6.1 Tổ chức doanh nghiệp 6.2 Tài khoản hãng 6.3 Các hãng tối đa hoá lợi nhuận 6.4 Tài cơng tỵ kiểm sốt cơng tỵ 6.5 Quyết định cung hãng 6.6 Chi phí cân biên doanh thu cận biên 6.7 Đường chi phí cận biên đường doanh thu cận biên Tóm tắt Câu hỏi ơn tập 88 Cung chi phí 7.1 Đầu vào đáu 7.2 Chi phí lựa chọn cõng nghệ 7.3 Tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí cận biên dài hạn 7.4 Hiệu suất theo quy mơ 7.5 Chi phí trung bình chi phí cận biơn 7.6 Quyết định sản lượng dài hạn 7.7 Chi phí ngắn hạn quy luât suất cận biên giam dần 7.8 Quyết định sản lượng hãng ngắn hạn 7.9 Chí phí ngắn hạn dài hạn Tóm tắt Câu hỏi ơn tập 66 74 75 81 82 82 83 84 85 89 89 94 94 96 97 101 102 103 105 105 107 108 109 113 114 114 119 121 121 123 Thuật ngữ Ảnh hưỏng thay thế: ảnh huờng thay cùa thay làm dịch chuyển dường Phillips ngấn hạn dường tông dổi giá diều chỉnh cầu riêng thay đổi giá tương dõi cung ngán hạn Ả n h hưỏng thu nhãp: ảnh hưởng thu nhập thay C c kỹ chung: kỹ nàng cao dổi giá điều chình cầu đối vdi thay đổi thu suất ỡrất nhiỂu việc dược chuyển giao dể làm nhạp thực tế việc hãng khác Ảo g iá c lạm phát: ngưừi nhẩm lẫn gìQa thay C ác kỹ đặc thù ch o hãng: kỹ ruing đổi danh nghĩa thay đổi thực tế Mức phúc lọi làm tăng nang suất hăng định người tùy thuộc vào biến thực tế C c nhân tô' tự ổn định: giàm gĩá tri số nhân, thu hẹp biến danh nghĩa Ẳ o g iá c tiền: tổn nguời ta nhầm lẫn biến sô' thực tế danh nghĩa quy mô phản úng cùa sản lượng trước cú sốc cẩu C c kình tè' chuyển đổi: nén kinh tế điều chình từ kinh tế kế hoạch hóa tạp trung sang ncn “ Bàn tay v h ìn h ” : nhận định muu câu lợi kinh tế thị trường ích cá nhân thị trường tụ có thẻ phân bổ C c nưóc phát triển (L D C s): nước có múc nguồn lực cách hiệu quà trân quan diểm xã hội Bản quyển: xcm sở hữu trí c sản lượng thu nhập bình quân dẩu người thấp C c yếu tô' khác không d ổ i: công cụ dể xcm xét Bán kèm: cung kết hợp nhiều hàng hoá để làm quan hệ giũa hai biến, nhung lưu ý biến khác giảm yôu cầu dối với phản biệt giá ảnh hưởng Bán phá giá: nhả sàn xuất nước bán Cam kết: dàn xếp tự nguyện để hạn chê'bành dộng mức giá chi phí sản xuất cận bìcn cùa họ tương lai Bằng sáng chế: độc quyền hựp pháp tạm th&i trao Cam kết dáng tin cậy: cam kết vể tương lai mà klii cho người phát minh mà đăng ký phát minh đến thời diểm lối im dể thực Biểu cung: sàn lượng mà hãng muốn cung ứng Can thiệp ngân hàng trung ương (trên thị trường ngoại hối): mua bán dồng bảng để trì tv giá mức lạm phát Biểu cung m ô hình cổ điển: thẳng đứng mức co định sàn lượng tiềm nãng Sàn lượng can bâng khồng phụ thuộc Can thiệp hữu h iệu: sử dụng dự trữ ngoại hối dể bù đáp vào lạm phát cân cán cân toán, gây BỘC lộ dấu hiệu: hành dộng bôc lộ thông tin nội bơ Bình thường với rủi ro: ngưỉii quan tâm đến lợi nhuận trung bình tiền B ong bóng giá tài sản: thiên lộch giá so với giá phù thay dổi cung nội tệ, Cán cân toán: ghi lại giao dịch cư dân cùa quốc gia với phần lại giới, bàng tổng giá trị tài khoản vãng lai tài khoản VỐI1, hợp với dặc tính bàn cùa tài sản, Các bong bóng Cán cân thương mại: giá trị cùa xuất rùng dự báo trước Cạnh tranh d ộ c quyển: ngành với nhiỂu người bán hà thay B ộ ba khơng thể: tỷ giá hối đối cơ' dinh, di chuyển vốn sàn phàm mà sản phẩm người hoàn hào chù quyền tiền tệ Cà diều cho sàn phẩm cùa người khác M ỏi hãng có khả hạn gần gũi tồn thời dicm chế ảnh hưởng dến giá sàn pliìỉm Bơm tiển: tiển mà chảy vào hãng khơng thơng qua Cạnh tranh hồn hảo: thị trường mà hộ gia dinh người mua người bán tin ràng hành đông C c cú s ố c cu n g dài hạn: ảnh hường tới mức thất thân họ khơng có ảnh hường đến giá thị trường, nghiệp càn bảng mức sàn lượng tiểm Cú sốc cung Cải tiên: áp dụng tri thức vào kỹ thuật ngắn hạn không ảnh hưởng tới giá trị này, nhiên sàn xuẫt tốt Thuật ngừịp C tốt thứ nhì: kết cục hiệu quà diều kiện Chi phí cận biên: phần tăng tổng chi phí sân khơng thể loại bỏ sổ lệch lạc lượng tăng đơn vị, Căn bên ngồi: sơ' dư tài khốn vãng lai không Cãn bên trong: tổng cầu mức săn lượng tiềm C h i phí cận biên dài hạn: tổng chi phí dài hạn tăng sản lượng tăng thêm đơn vị Chi phí cận biên ngắn hạn: chi phí tăng thơm sản Cân dài han: giá làm cân bầng lượng cẩu với tổng lượng cung so hãng ngành hãng dang xuất thêm đơn vị sàn lượng ngắn hạn sô' đầư vào cố dịnh đường cung dài hạn hãng tự gia nhập Chi phí chuyển: thay dổi nhà cung cấp gây chi phí tang rút lui khỏi ngành thèm C ản Nash: người chui lựa chọn chiến lược tốt Chi phí c ố dịnh: tổng chi phí khơng thay dổi với sản nhất, với giả định chiến lược mà người chơi khác lượng theo đuổi C h i phí cơ'định trung bình ngắn hạn (SAFC): phí Cân ngắn hạn: giá làm cân bàng lượng cầu với cố dịnh ngắn hạn (SFC) chia cho sân lượng lượng cung cùa hãng ngành mồi hãng đường cung ngắn hạn Cân thị trưòng tiền tệ: mà sá dư cung tiền thực tếbiìng sổ dư cầu ticn thực tế, Cân tiếp tuyến: dài hạn, dường cầu cùa hãng tiếp tuyên với dường A C cùa mức sàn lượng mà M R với M C M ỗi hãng tối da hố lợi nhuận dủ hồ vốn Khơng có gia nhập rút iui khỏi thị C u : số lượng mà người mua mong muốn mua ả [nức giá Cẩu co giãn: hệ sô' co giãn cùa cấu theo giá nhỏ -1 Lượng cầu nhạy càm đỏi với giá CO để có thơm dơn vị hàng liố Chi phí g iữ tiến: tiỄn lải phải từ bơ không dể cài dạng tài sản sinh lãi Chi phí mòn giày lạm phát: thời gian củng súc bỏ thÊm trình giao dịch giảm thiểu múc tiân mặt thực tê' nắm giữ C h i phí thực dơn lạm phát: nguồn lục phải trường Cẩu C h i p h í c h ội: số lượng hàng hoá khác phải hy sinh giãn dơn vị: bẹ sô' co giãn cẩu chl'nh xác -1 Doanh thu không bị ảnh hường bời giá bỏ để điểu chỉnh nhầm giữ giá trị thục tê' không thay dổi lạm phát xảy Chi phí trung bình dài hạn: tổng chi phí dài hạn (LTC) chia cho mức sàn lượng (0) C h i phí xã hội d ộ c quyền: thất bại (rong việc lứi da hố thặng dư xã hổi tiêu phủ cao hơn: vào hàng hố, dịch vụ làm Cẩu khơng co giãn: hệ số co giãn nàm -1 Chi Lượng cầu nhạy cảm dối vói giá tăng sản lượng cân trả trợ cấp: trợ c íp phủ bâo hiểm xã Cẩu thứ phát: cầu dối với yếu tố sản xuất phản ánh Chi cẩu dối vói sàn lượng hãng hội, quỹ hưu trí tiền lãi từ khoản nợ Cẩu tiền: cáu nắm giữ liỂn thực tế Nó tỳ lệ thuận với C h ỉ số : sô' liệu so sánh tương giá trị sờ thư nhập tỷ lệ nghịch với lãi suất C h ỉ s ố điếu chỉnh G N P: tỳ số G N P danh nghĩa Câu kết: thù thuật cỏng khai ngẩm dổ tránh cạnh G N P thực tế tính dạng chi số tranh Chia s ẻ rủi ro {đa dạng hoá rủi ro): kết hợp rủi ro Cấu trúc thị trường: diổu kiện cẩu chi phí àqịi dộc lặp hay rủi ro tương quan âm dể làm cho kết hợp hường dcn số lượng hãng quy mõ cạnh tranh chác chắn C h ế độ tỷ giá h ố i đối: quy tác sách phản ánh cách phủ lựa chọn dể xác định tỳ giá C h ế độ tỷ giá thả nổi: tỷ giá ò trạng thái cân mà không cẩn can thiệp ngan hàng trung ương vào thị Chiên lược: kếhoạch trò chơi mơ tà người chơi phàn ứng hay thay đổi nhu thếnào mỏi tình Chiên lược thống trị: chiến lược tốt môt người chơi đối thủ có thực hiơn chiến lược trường ngoại hổi C h ín h sách cạnh tranh: nâng cao hiệu việc C h i phí: chi tiêu cho sản xuất giai đoạn thúc dẩy hay đảm bảo cạnh tranh C h i phí biến đổi: tổng chi phí thay đổi với sàn Chính sách ngành: bù đắp ngoại ứng ành hường đến lượng định sân xuẩt hãng Chi phí biến đổi trung binh ngắn hạn (SAVC): chi Chính sách ổn định: hành động phủ để giữ cho phí biến dổi ngắn hạn (SVC) chia cho sản lượng mức sàn lượng thục tếhướng gán vé mức sản lượng tiềm Thuật ngữ C hính s c h tài chính: sách chi tiêu th khóa lưu thơng ngồi ngân hùng Thước rộng M4 bao gồm cùa phù tiền gửi ngân hàng C h ín h sách tài khóa tự ch ủ: định vé múc thuế Cung tiền thực tẽ: cung liền danh nghĩa MI chia cho suất mức chi ticu chinh phủ mức giá p C hính sách thu nhập: kiểm soát trực tiếp mức tiến lương CÚ s ố c loại thu nhập khác cẩu: thay dổi tổng cáu Của i hũíu hình: tư bàn đất dai Chính sách thương mại: tác đọng đến thương mại quốc tc thõng qua thuế, trợ cấp hay hạn ngạch C hính sách trung hòa: nghiệp vụ thị trường mở nội tệ trái phiếu nước nhầm bù đắp thay dổi cùa cung nội tệ việc thâm hụt hay thặng dư cán cân CỬ tri trung dung: ngưửi có quan điểm dối với vấn đé Dài hạn: khoáng thời gian cần thiết đò kinh tê' diéu chỉnh hồn tồn trước thay dổi tốn gíty nên Chính sách khơng có hiệu lục vốn Dãy s ố thời gian: chuỗi lường vận động hồn hão, luồng vốn chu biến thời diểm khác chuyển triệt tiêu hiệu quà nghiộp vụ nàv Doanh thu: hãng thu dược từ bán hàng giai Chu kỳ kinh doanh: biến dộng ngắn hạn sàn lượng doạn xung quanh mức sân lượng xu Doanh thu cận biên: phần tăng tỏng doanh thu C h u kỳ kinh doanh trị: xuát nhà sàn lượng tăng I đơn vị trị kích nổn kinh tế tăng trưỏng mạnh nhằm lấy phiếu cừ tri Dông luân chuyển: nguồn lực thực tc khốn tốn tài chu chuyển hãng Chửng khoán ch ắ c chắn: trái phicu phủ Chắc hơ gia đình chắn bời phủ khơng bị phá sản từ chối trà lãi Dư Cầu: kht lượng cầu vượt lượng cung mức giá Công theo ch iề u dọc: đổi xử khác với hành người khác dẻ giảm hậu quà khác biệt bầm sinh Dư cung: lượng cung vượt lượng cỉu mức giá hành Còng theo chiều ngang: đối xử với người giống Công cụ tiên tệ: hiến số mà ngan hàng trung ương đưa Dự trữ: sỏ' lượng thời điểm Dự trữ giá trị: tài sản mà giá trị trì tốt giai đoạn kế tiẾp lựu chọn hàng ngày Công nhân thất vọng: bi quan Dự VC hội tìm việc làm trữ ngàn hàng: số ticn ngăn hàng giữ lại diỉ toán cho người gửi tidn họ dê'n rút tiền nôn họ dã rời bỏ lực lượng lao động Công nghệ: danh mục kỹ thuật dược biết dến Còng ty: tổ chức hợp pháp phỂp thực hoạt động sản xuất thương mại Công ty da q u ốc gia: hãng hoạt dộng thời nhiều quốc gia CỔ tức: khoản toán lợi nhuận thường lệ cho cổ Dự trữ ngoại h ôì: ngoại tộ dược ngân hàng trung ương nắm giữ Đa dạng hoá rủi ro: kết hợp rùi ro sỏ tài sàn mà lợi tức riêng biệt cùa mồi tài sản thay dổi ìnộl cách khác Đặt giá cao điểm: phan biệt giá người sứ dụng vào cao điểm chi phí cận bicn cung ứng cao dòng Cơ chê' lan truyến: cúa sách tiền tệ đường dể sách tác động tới sản lượng việc làm Cơ Chế Liên m inh Tỷ giá: phận cùa hệ thống liền tệ châu Âu, M ỗi nước MÈ cố định tỷ giá danh nghĩa với Đặt giá ph ẩn: thu mức cố định dối với dịch vụ giá đơn vị sàn phẩm phân ánh chi phí cận bicn việc sử dụng dịch vụ Đẩu Cơ: mua tài sàn dể bán lại vói Iiiém tin tổng lợi tức • lãi suất cộng vót lải VỐI1 - vượt tổng lợi tức dối nước thành viên hộ thống Cà hệ thống tỷ giá VỚI phần lại thố giói vỏi tài sản kliíic Cơ s ngành: nhà sản xuất Síĩn có cung cấp Đầu tư: doanh nghiệp 111UU hàng tư bân ngoại ứng vị trí cho sân xuất cùa ngành Đầu tư rông: tổng dầu tư trừ di phan khấu hao cùa tư Cung: sồ' lượng hảng hố mà người bán muốn bán có, mức giá Đầu tư theo chiều rộng: trì mức trang bị tư Cung tiền: giá trị khổi lượng phương tiện trao đổi công nhàn có cho còng nhân Itidi tham gia lưu thõng Thước hẹp MO chủ yếu tiển mặt trong nén kinh tế dang tâng trướng Thuật ngữ Đ ầu tư theo ch iề u sâu: làm tăng mức trang bị tư bàn tính dụ phòng nhằm mục dích có tiền toán cho trẽn cỏng nhãn chữ tất cà cõng nhân nén kinh nhũng khoản chi tiêu bất thường khống dự doán trước; dộng tế dang tăng trưởng tài sân nhầm mục đích đa dạng hóa mỏl danh mục có rủi Đ ầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI): mua cơng ty nước ngồi thành lập chi nhánh nước Đ áu vào (nhãn tố sản xuất): hàng hóa, dịch vụ dùng đc sàn xuất hàng hỏa, dịch vụ khác Đất dai: yếu tổ sản xuất mà tự nhiên cung cấp; thường dưục coi có tổng sò' lượng cố định Địa lý kin h tế: thừa nhận ngoại úng vị trí có ánh hưừng đến sàn xuất tiỏu dùng Đ iể u ch ỉn h cấu: theo đuổi sách phía cung nhằm mục đích tăng sàn lượng tiềm bẵng cách tăng tính hiÊu quà O iéu kiện ngang lãi suất: thay dổi tỳ giá kỳ vọng bù dắp cho chênh lệch cùa lãi suất hai loại tài sản ghi theo hai loại tiển tộ khác Đ iều tiết bị cám dỗ: người đìcu tiết dấn dần đồng nhâì ro Đ ộng tài sản; phàn ánh khơng ưa thích rũi ro Cá nhan hy sinh tỷ lệ lợi tức cao để lựa chọn tỳ lệ lợi tức thấp an toàn hon Đơn vị hạch toán: dơn vị niẽm yết giá lưu giũ kế toán Đường bàng quan: minh hoạ tất cà kết hợp hàng hữá tiêu dùng với mức lợi ích Đường cẩu: mối quan hẹ giá lượng cầu, yếu tô' khác không đổi Đường cầu đầu tư: mức dầu tư mong m uốn lại mức lãi suất Đường cẩu kinh tẽ' v ĩ mô: mức lạm phát cao gây mức sản lượng thẩp ngan hàng trung ương tăng lãi suất với lợi ích cùa hãng mà người â'y điểu tiết, trồ thành người Đường cầu thị trưdng: tổng dường cáu cùa tát cà bẽnh vực giám sát hãng cá nhân trẽn thị trường dó Đ iều tiết ch ín h sách tiền tệ: thay dổi sách Đường cung: mối quan hệ giá lượng cung, tiỂn tệ dể nển kinh tế dề dàng dối phó trước cú sốc yếu tố khác không dổi cung Đương cung dài hạn: giá ảnh hưởng đến sản ĐỐ thị điểm: minh hoạ cặp giá trị quan sát đồng lượng mong muôn; vạy, phần cùa L M C nằm phía thời cùa biến số đường L A C cùa hãng thị quạt: khơng chi cho biết kết cục có nhiêu khả Đường cung ngắn hạn: giá phản ánh mức sản lượng xảy tương lai mà cho biết xác suất cùa mong muốn nào: phấn đường S M C cứa hãng kết cục khác cạnh tranh nằm phía trẽn dường S A V C hãng Đ ộ co giãn cẩu theo thu nhập: phần tràm thay dổi Đ ương đồng lượng: minh hoạ kết hợp tối thiểu lượng cầu chia cho phần trám thay đổi tuông ứng vể thu nhập đầu vào để sân xuất mức sản lượng cho trước Các Đổ Đ ộ c quyền phân biệt giá: đặt mức giá khác cho người khác Đ ộc quyến tập đoàn: ngành có số người săn xuất, người đểu nhận thấy phụ thuộc lẫn họ Đ ộc quyền tự nhiên: có chi phí trung bình giảm cho dù sàn lượng tăng cao thẻ'nào N ó loại bô tất đ ố i thủ cạnh tranh nhỏ không lo sợ người gia nhạp Đ sở hữu: doanh nghiệp sở hữu người hay diêm khác đường đồng lượng phàn ánh kỹ thuật sản xuất khác Đường g iãi hạn khả sản xuất (PPF): với nguổn lục cổng nghệ cho trước, số lượng tối đa hàng hố sân xuất, giữ cố dinh số lượng hàng hoá khác Đường Laffer: sô' thuế thu mức thuế suất Đ ương LM: tập hợp mức thu nhập lãi suất dể thị trường tiền tộ cân bàng nhiều hơn, chĩa sẻ lợi nhuận chịu trách nhiệm Đương LM nằm ngang: cung tiền dược điều chình dể giũ khoản lỗ lãi suất không dổi Đ ồng tiền c ỏ thể chuyển dổi: ngân hàng trung ương sẻ Đường m ỏ rộng thu nhập: gói hàng hố lựa chọn mua hoạc bán dồng nỏì tệ với số lượng có người thay dổi với mức thu nhập ti&u dùng muốn mua bán theo tỷ giá cố định Đường P h illip s: dánh đổi mức lạm phát cao Đ ộng dể phòng: giữ ticn dể dáp ứng với nhũng mức thất nghiệp thấp tình ngẫu nhiên mà thây trước Đ ương P h illip s dài hạn: thẳng dứng mức thãi nghiệp Đ ộng giao dịch: dỏng giao dịch cùa việc giữ tiển cân bàng Khỡng cú dãnh dổi dài hạn phân ánh thực te' khoản thu chi không Đường P h illip s ngắn hạn: mức thát nghiệp cao di Đ ộng Cơ giữ tiển: động giao dịch xuât kèm với mức lạm phát thấp ChiỂu cao dường khoản toán thu nhập không xảy dồng thời; dông Phillips ngắn hạn cho biết múc lạm phát kỳ vọng ‘Thuật ngữ Đường ii: mức lạm phát cao hon ngân hàng trung ương muốn có mức lãi suất thực tế cao Đ ường IS: tập hợp mức thu nhập lãi suất dể tổng cầu cân với sàn lượng G ánh nặng m ất không: tổn thất thặng dư xã hội sàn xuất mức sàn lượng không hợp lý Gánh nặng thuế: gánh nặng thuê'cuối cùng, bao gồm tất cà ảnh hưởng gây thuế G iả thuyết hội tụ: nước nghèo tăng trường nhanh mức trung bình nước giàu tăng trưởng chậm mức trung binh G iả thuyết Fisher: lạm phát cao dẫn tói mức lãi suất danh nghĩa cao tương ứng G iả thuyết thu nhập thường xuyên: tiêu dùng phản ánh mức thu nhập dàí hạn hay thu nhập thường xuyỄn G iả thuyết tương đương R icardo; cho không phù hợp phủ tài trự cho chương trình chi tiêu G hét rủ i ro: nguỉti từ chối trò choi còng G iỏ hàng hố lựa chọn: diềm mà dó đường bàng quan tiếp xúc với đưìmg ngàn sách G N P danh nghĩa: G N P theo mức giá hành G N P thực tế (h o ặ c G D P thực tế): lường G N P (hoặc GDP) theo mức giá cố dịnh, dã điều chình lạm phát, cho biẽt số hàng hóa mua G N P thực đẩu ngưòi: G N P thục tế chia tổng dàn số H ạch toán la m phát: chi phí, thu nhập íợĩ nhuận diều chỉnh hoàn toàn theo lạm phát Hàm phản ứng: hành dộng tòì ưu cỉm người chơi thay dổi nhu thê' với hành dộng giã định người chơi cùn lại Cân Nash dicm hai đường phàn ứng cắt Hàm sản xuất: tập hợp tất cà kỹ thuật sàn xuất có hiệu kỹ thuạt; vậy, sản lượng tổi đu dạt dược với số lượng dầu vào nhít dính, vói kiến thức kỹ thuíit hiẹn tại, dinh Giảm thuê không ảnh hưởng đcn chi tiôu cá nhân dạng giá trị thuế tuơng lai tảng lên Hàm tiêu dùng: tổng cấu tiêu dùng tụi mồi mức thu nlìập tuning ứng khả dụng cá nhàn Giả thuyết vòng dời: người lập kê'hoạch chì tìủu Hàm tiết kiệm: tiết kiệm mong muốn Ở 111ÕÍ mức thu nhập suốt đời (và thừa kế cho cái) dựa vào số thu nhập kiếm dược dời (cộng với sơ' cùa câì thùa kê'lúc dấu) G ia n h ậ p : hãng tham gia vào ngành G iá cân bằng: mức lượng cung với lượng cáu Giá tài sản: lượng tiền dc có (hể mua dược tài sàn, tạo cho người sờ hữu luồng dịch vụ vốn tương lai từ tài sản G iá đóng cửa: mức I1Ó hăng tránh thua lỗ việc ngừng sàn xuất G iá thơn tính: hãng dưa giá dc mua cổ đủng Hãng cạnh tranh khơng hồn hảo; gỊp dường cầu dổc xuống Gíá sàn phẩm phản ánh lượng hàm: hỗ sản xuất bán Hãng cận biên: hãng cận biên ngành chì đủ hồ vốn Hạn ngạch: hạn mức tối đa số hàng có the nhập Hàng dệm: có chức nâng ổn dinh thị trường hàng hoá việc mua giá thấp bán giá cao Hàng hoá b ổ sung: giá cao hàng hỗ làm giảm cầu dối với hàng hố bò sung cho hãng khác cà ban quản lý cùa hãng Hàng hoá cá nhân: người dã tièu dùng, bị mua chống lại diều người khác khỏng thể tiêu dùng G iá trị danh nghĩa: dược đo lường theo giá hiộn hành thời diem lường Hàng hố cơng cộng; hàng hố mà tiúu dùng tất cá nhàn với số lượng nhu Giã trị gia tâng: gia tăng giá trị hàng hóa thơng qua q Hàng hóa cu ì cùng: hàng hóa dí) người sử dụng cuối trình sán xuất, mua G iá trị h iệ n tại: giá trị 1£ lương lai tổng mà cho vay hơm tích luỹ l£ vào ngày dó G iá trị q u ốc tế đồng nội tệ: sơ' dóng ngoại tệ đổi lay dồng nội tệ G iá trị thực: diều giá trị danh nghĩa đỏi với thay dổí giá GDP tính theo giá nhàn tố: mức sản lượng nước dã loại bỏ thuế gián thu đánh vào hàng hóa dịch vụ GDP tính theo g iá thị trường: mức sàn lượng nước có tính thuế gián thu dánh vào hàng hóa, dịch vụ Hãng hoã hay dịch v ụ cẩn tiêu d ù n g thử: phải dược thừ trước người sử dụng bifi't giá trị Hàng hỗ thay thế: mức giá cao hon cíòi với hìuig hố làm tăng Cítu hàng hố thay thê'cho Hàng hố thiết yếu: có hệ số co giãn cầu theo thu nhập nhò Hàng hố thơng thưởng: cầu tăng thu nhập tàng C ó hệ số co giản cùa cáu theo thu nhạp dương Hàng hoá thứ cấp: cẩu giảm khĩ thu nhập tăns Có hệ số co giãn cùa cẩu theo thu nhập âm Thuật ngữ-; Hàng hoá tốt (khiếm khuyết); nhũng thứ mà xã hội cho Hoảng loạn tài chính: tiÊn đoán Tin rang ngân tất người nén có (khơng có) mặc cho cá hàng khống có khả chi trả, người vội vã rút tiền nhãn muốn hay khơng muốn làm cho ngàn hàng dĩ đen phá sản Hàng hóa trung gian: hàng hóa bán thành phẩm Hợp dồng đóng: hợp dồng thoả thuận mà dó sử dụng làm đầu vào sàn xuãt cho trình sàn xu át cõng nhãn hãng phải thành viên cùa nghiệp dồn Hảng hố xa xỉ: có hệ sổ co giãn cùa cầu theo thu nhập Hớt váng: ngăn chạn gia nhập vào phin có lợi lớn hưn nhuận hoạt động kinh doanh, làm giùm tính kinh tdcũa Hàng nhập khẩu: hàng hóa sản xuất nước ngồi bán nuức Hàng rào gia nhập vô hại: hàng rào không hãng ngành cố ý dựng lẽn Hàng rào phi thuê'quan: quy dịnh hay thông iệ quốc gia mà phàn biệt đối xử dôi với hàng hố hay cống nhãn từ nước ngồi quy mô phân khác K ẻ ăn không: người bị loại trừ khỏi việc ticu dùng hàng hố, người dú khơng có động cư đổ mua hàng hố Khả tốn chinh phủ: giá trị cùa doanh thu thuế tương lai bang với giá trị chi tiêu tương lai tụi cộng với ròng ban dầu Hãng tõn kho: hàng hóa dược doanh nghiệp lưu giữ kho để dùng sân xuát bán tương lai Khấu hao: giảm giá trị tư (hời kỳ việc sử dụng tư tư bàn trở nên lỏi thời Hàng xuất khẩu: dược sản xuất nước bán nước K h oảng cách sản lượng: múc chênh lệch sàn lượng thực tồ' sân lượng tiềm Hệ s ố beta: lường xem lợi tức tài sản thay dôi so với lợi tức tồn thị trưòng cổ phiẽu Hệ s ố c o giãn cáu theo giá (PED): thay đổi phần Khu vực tiền tệ tối ưu: nhóm quốc gia có lợi dùng dồng ticn chung íà sử dụng đồng tiền riíng cùa nước trăm lượng cầu chia chỡ (hay đổi phán trãm tương úng cùa giá hàng hố Hệ s co giãn cầu theo giá chéo: hàng hoă i theo thay đổi giá cùa hàng hoá j phân trăm thay K hơng tướng thích kỹ năng: xày kỹ mà hãng yêu cầu khác với kỹ mà lực lượng lao động có- sốt cơng ty: người kiểm sốt hãng tinh dổi lượng cầu hàng hoã i chia cho phần trăm thay đổi K iểm tương ứng giá hàng hố j khác Hệ thống tài liên bang: quy tắc chi tiÊu Kiểm soát giá: quy tắc phú quy dịnli giá thuế dược tập trung hoá áp dụng bang hay trẩn hay giá sàn nước thành viên Kiểm soát vốn: ngăn cám hạn die, dánh thúc H ệ th ố n g tiền tệ châu Ảu: hẹ thống hợp tác tiền tệ tỷ giá Tây  u suốt thời kỳ 1979-99 Hệ th õ n g tiề n tệ quốc tế: hình thành phương tiẽn luồng vốn chu chuyển dồng tiền khu vực tư nhíln Kính doanh cá thể (doanh nghiệp chủ): doanh nghiệp mỌi cá nhản sở hữu trao dổi cho giao dịch quốc tế Kinh tế trị: nghiên cứu xem phủ Hiệu q u ả kỹ thuật: sử dụng kỹ thuật sàn xuất dể tạo định Ihẽ mức sản lượng lương úng với múc dầu vào thấp Kinh tê' học: nghiỄn cứu cách thức xã hỏi đưa Hiệu q u ả P a reto: với thị hiếu, nguổn lục cơng dịnli sản xuất gì, sản xuất the sàn xuât cho ui nghệ cho ưước, phân bổ hiệu quà phàn bổ khả thi khác làm cho sổ người tốt lên khơng có người bị thiệt Hiệu sản xuất: sản lượng nhiểu cùa hàng hố có the đạt dược việc hy sinh sản lượng hàng hoá khác Hiệu su ất không d ổ i theo quy mơ: chi phí trung bình dài hạn khống thay đổi sản lượng thay dổi Hoạt động thị trường mỏ: ngan hàng trung ương mua K in h tê' học chuẩn tắc: Ciíc khuyến nghị quan diểm dược dựa trèn nhạn dinh dánh g iá ch ù quan Kinh tế lượng: sử dụng thống kê toán dể định lượng mối quan hộ liệu kinhKinh tế mỏ: quốc gia có mói quan hệ thương mại tài quan trọng với quốc gia khác, Kinh tẽ' h ọ c phúc lọi: đánh giá chuẩn tắc việc nen kinh tế hoạt dộng tốt bán chứng khoán tai dể dổi lấy tiỂn mặt nhằm Kinh tê'học thực chúhg: giải thích khách quan hay khoa mục đích thay đổi lượng tiẽn sở học VỂ cách thức vận động nén kính tế Thuật ngữ Kinh tế h ọ c trọng cung: phân tích thuế kích thích Liên minh tiền tệ: cam kết vé tỳ giá hối đối cơ' khác tác dộng tởi sản lượng nến kinh tế múc định, thị trường tài hội nhập ngân hàng toàn dụng nguồn lực trung uơng định múc lãi suất chung cho liên minh K in h tè' h ọ c vi mõ: cách xử lý cụ thể dối với L ợ i nhuận: doanh thu trù chi phí dịnh cá nhân vế hàng hoá cụ thể K in h tế h ọ c v ĩ mô: nghiên cứu kinh tế hệ thống, nhấn mạnh tới mối tương tác phận khác Kinh tế h ọ c v ĩ mô c ổ điển mới: dựa nguyên tắc dồng thời vé cân thị trường nhanh kỳ vọng hợp lý K in h tê' học v ĩ mô kinh tế mỏ: kinh tế bị ảnh hưởng mối liên kết với quốc gia khác thông qua thương mại, tỷ giá hối doái luồng vốn K ỷ vọng hợp lý: tính trung bình người dự đốn tương lai cách xác K ỳ vọng ngoại sinh: khơng giải thích mồ hình, dơn giản gán cho giá trị K ỳ vọng ngoại suy: giả sử tương lai sụ kế thừa tỉr Lợi nhuận binh thường: lợi nhuận kinh tế bang 0, cho phcp bù đáp tất chi phí co hội Lợ i nhuận đ ể lại: phần lợi nhuận sau thuế tái đầu tư vào kình doanh Lợi ích cận biên: cùa hàng hoá phẫn tăng len tổng lợi ích tiêu dùng thêm đơn vị hàng hoá đó, với sơ lượng tiêu dùng hàng hố khác cho trước Lợi ích cân biên giảm dần: mối đon vị tiêu dùng thêm, với mức tiêu dùng mặt hàng khác khơng đổi, bổ sung lượng vào tổng lượng lợi ích Lợi th ế người đì trước: người chơi trước đạt dược kết tốt so với dịnh dổng thời Lợi thê s o sánh: miởc sàn xuất loại hàng hóa rẻ tương đối so với sàn xuất nlittng loại hàng hóa khác, bắt kể có lọi thê' tuyệt dối hay khơng q khứ Lợi thê tuyệt dối: mồt quốc gia nhà sản xuất hàng lioá K ỹ thuật: cách kết hợp cụ thể dâu vào dể sản xuất dó với chi phí thấp đáu Luật Ổn định tài chính: gắn phủ Anh vào mục Lãi (lo) vốn: tăng (giảm) giá tài sản dược nắm giữ tiẽu trung hạn việc tài trợ cho tát khoán chi Lãi suất danh nghĩa: số bàng thu vể thực tc cho vay tiêu phủ khoàn thu tại; giai doạn vay nợ dùng dể tài trợ cho dầu nr 1£ năm Lãi suất thực tế: mức lợi tức mòt khoản cho vay dã dược đicu chinh theo lạm phát, cho biết số hàng hóa mua thêm tạm hỗn tiêu dùng Luống (dòng): luổng tài khoản dược đo lường giai doạn nhít định Luống tiền mặt: lượng ticn ròng thực nhận suốt thời kỳ Lạm phát cõ n g bố: lạm phát thực tế, tốc độ tàng sô' giá bán lẻ RPI Lựa chọn ngược: việc sừ dụng thông tin ben dể chấp nhận hay bác bò hợp dồng; khách Lạm phát s ỏ : tốc độ tăng cùa RPIX, chì số giá bán lê bò qua ảnh hường cùa lãi suất cầm cố dối với giá sinh hoạt Lạm phát m ục tiêu lin h hoạt: ngân hàng trung ương theo duổi múc lạm phát mục tíẽu trung hạn, nhiên ngản hàng quycn tự chù vé thời gian thực hiộn N ó cho phép ổn định hồn tồn trưóc cú sOc cẩu ổn dinh phần trước cú sốc cung Lạm phát thuẩn nhã't: giá cùa hàng hóa đẩu vào tăng tỳ lệ Lập hàng rào ngăn cản rủi ro tỷ giá: sử dụng thị trưỉmg giao sau đe chuyển dịch rủi ro sang người khác Lập trường tài chính: tác động cùa sách tài tới cáu sản lượng hàng khống phải mẫu trung bình cùa tổng thể Lự c lượng lao động: tất cà người dang làm việc đâng ký tìm việc Lượng tiền sở: lượng tier) mạt lưu thông khu vực tư nhân cộng với lượng tiển mà hệ (hống ngân hàng nắm giữ Lý thuyết chu kỳ kình doanh thực tế: giãi thích chu kỳ biến dộng thân sản lượng tiềm Lý thuyết s ố lượng tiền tệ: thay dổi lượng tìỂn danh nghía dẫn tới thay dổi tương úng mức giá (và mức lương danh nglũa) lại khơng có tác đơng tới sản lượng việc làm Mất giá tỷ giá: giảm giá trị quốc tế tiền Lệch lạc (that bại thị trưâng): lợi ích cận Mệnh để tăng trưởng khơng: G N P cao biẽn chi phí cận biên cùa xã hội khác gây nhũng chi phí ve mơi trường nên tot de Lièn m inh chiến lược: mơt kết hợp hợp tác cạnh tăng trường G N P bảng khổng tranh mơt nhóm nhang người cung ứng cung câ'p Mệnh giá: tý giá hối dối mà phú thống phòng hàng loạt sàn phẩm bổ sung cho thù Thuật ngữ” M hình (hay lý thuyết): tặp hợp giả định mà hướng dăn chi tiết dược dưa tới hô gia dinh, doanh từ dó hành vi suy ra; sụ đon giản hỗ thực tế có nghiệp còng nhân cân nhác Ngăn chặn gia nhãp chiến lưọc: hành vi hãng Mơ hình Bertrand: hãng coi giá hãng tà cho ngành dể cản trở sụ gia nhập trước Ngân hàng thưong mại: trung gian tài dược cấp MƠ hình c ổ diển: kinh tế học vĩ mô giả định ràng phép nhận tiền gùi cho vay, dó có cà tiền gùi tiỂn lương giá hoàn toàn linh hoạt viết séc MÕ hình Cournot: hãng coi sản lượng cùa hăng Ngân hàng trung Ương: ngăn hàng phú cửa cho trước ngân hàng Nó làm nhiệm vụ quàn lý tiền tệ M hình gia tốc đẩu Ur doanh nghiệp dự doán mức Ngân sách: kế hoạch chi tiêu doanh thu cùa cá sàn lượng lợi nhuận tương laĩ bàng cách ngoại suy từ mức nhân, cơng ty hay phù tăng trường sản lượng thời kỳ trước, M ột múc tăng trường sản lượng không đổi 5C dẫn tới múc dầu tư khồng dôi Tôc đô tăng trường sản lưựng phải tảng làm tãng Ngân sách có diều ch ỉn h theo lạm phát: sử dụng lãi suất thực tế lãi suất danh nghĩa dể tính khoản chi trả lãi từ phù mức dầu tư dự kiến M h ình stackelberg: hãng với lợi trước có Ngân sách cd cấu: ngân sách níu sàn lượng mức tiềm thể suy luận hành động khiên cho dỗì thủ hành động tương ứng M ối đe dọa đáng tin cậy: mốt mối đe dọa, sau diẻn sụ thực, tối ưu để tiến hành Ngành lãu dời: ngành khứ, tụi dang tình trạng suy giảm dài hạn Ngành non trẻ: ngành hình thành tương lai M ụ c tiêu lạm phát: lãi suất dược ngăn hàng trung ương Nghiên cứu triển khai (R&D): trình phát minh didu chỉnh nhầm trì tỳ lệ lạm phát nẳm mỏt biên sáng tạo cồng trình chúng độ hẹp thương mại có giá trị VC mặt M ục tiẽu tiền tệ: diéu chỉnh lãi suất đc giữ cho khôi lượng N ghịch lý tiết kiệm: thay dổi sơ' lượng mà tiền danh nghĩa dí theo tiến trình dinh hộ gia đình mong muốn tiết kiệin mức thu nhập Mục tiêu trung gian: báo quan trọng sử dẫn đến thay đổi thu nhập cân bằng, khơng thay dổi tiết kiệm can bằng, bảng với đầu tư dự kiffn dụng để đua dinh lãi suất Mức giá chung: giá trung bình cùa hàng hóa dịch vụ Mức sản lượng cân ngắn hạn: múc sàn lượng mà tổng cầu cản với mức sàn lượng sản xuẩt ra, mà ticn lương giá cô' định Mức sản lượng tiềm năng: mức sán lượng toàn đầu vào sừ dụng trọn vẹn Đ ó mức sàn lượng cân dài hạn Mức sàn lượng tự nhiên: mức sàn lượng cân dài hạn M ức thất nghiệp cãn (cũng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên): tỳ lệ thát nghiệp mà thị trường lao đông Ngoại úng: hoạt dộng sản xuất hay tiêu dùng người tác dộng đcn sàn xuất hay ticu dùng nhang người khác Ngoại úng m ang lưới: thành viên tảng thêm mạng lưới làm lợi cho ngưìri dã mạng lưới dó- Ngoại ứng vị trí: chi phí cùa hãng bị ảnh hướng bờĩ hãng bên cạnh, hay chi phí cùa mỏt người liẽu dùng phụ thuộc vào người cung ứng kế bên Nguổn lực c ó th ể tái tạo: dược sử dụng lại không bị khai thác múc Nguốn lực khan : nguổn lực mà cầu mức trạng thái cản bàng giá bàng vượt cung sẵn có Neo danh nghĩa: cuối định giá trị Ngũn lực khơng th ể tái tạo: sử dụng lấn biến danh nghĩa khác Yếu tố thị trường định biến thực tế Nêm thuế: chênh lệch giá phải trà cùa người mua giá nhận người bán Nển kinh tê' hàng đổi hàng: khỏng có phương tiện trao dổi Hùng hỏa dược trao đổi trực tiếp với Nền kinh tê' hôn hợp: ncn kinh tế mà vấn dề kinh tế dược cà phủ khu vực tu nhân tham gia giài Nguyên tắc đặt m ục tièu: cách thúc hiệu quà dc dạt dược mục liêu dinh sử dụng sách lác động đến hành động dó cách trực tiếp Nguyên tắc lọi ích: người đưọc hưởng nhiều lợi ích từ chi tiêu công cộng phải nộp nhiều thuế Người ch o vay cứu trợ cu ố i cùng: khoản cho vay cùa ngân hàng trung ương tới ngan hàng thương mại ngân hàng thương mại gặp phdi xáo trộn lài Nền kinh tè'm ệnh lệnh: nhà nước lập kê'hoạch cho việc Người ngồi cuộc: người khơng có việc khơng sản xuất gì, siiu xuất nào, sản xuất cho Các dược dại diên đàm phán mức tiền lương Thuật ngữ Người th lch rủi ro: cá cược khả Phương tiện trao dổi: thứ dược chấp nhận khơng có lợi tốn rói sau dược tái sử dụng để (ốn cho Người cu ộ c: người có việc đại diện dể dàm phán lương Nhà đẩu co: người mà nám giũ tạm thời (ài sàn với hy vọng tìm kiấm lãi vổn Nhà đ ộ c quyền bán: người bán hay người bán ticm ngành Nhóm tiền tệ: cam kết đơn phươne để cố' định tỷ giá hối dốì việc từ bò dộc lập tiền tệ Cung ticn thay dổi cán cân toán thăng dư hay thâm hụt Nợ q u ố c gia: tổng khối lượng nợ có phủ P h giá (nâng giá): giảm (tăng) mức tỷ giá cô' định thứ khác Quá tải thông tin: phát sinh tốn đc xứ lý số lượng q lớn thơng tin san có, Các thiết bị sàng lọc lúc dó có giá trị Quản lý cẩu: sử dụng sách liến tệ lài khóa dể ỔI1 định sản lượng gấn vớĩ mức sàn lượng tĩcm Q uốc hữu hoá: khu vực quốc doanh thơn tính cồng ty tư nhàn Q uy luật hành v ỉ: mối quan hệ lý thuyết quan sát không bị bác bỏ bảng chúng thực nghiệm qua giai đoạn dài Q u y luật hiệu su ấ t giảm dẩn: giữ tất cà đàu vào P h K eyn es trung dung (ơn hồ): tin kinh tế khơng dổi ngoại trừ điíu vào, gia tăng số cuối dicu chình VC mức tồn dụng nhân cơng, lượng dêu dầu Viìo thay dổi dó chac chắn làm giám nhiên tiền lương giá eả không đicu chỉnh phải sản phẩm cản biên cùa dầu vào đó, vài năm dạt tới trạng thái Quy luật lợi th ế s o sánh: nước chuyân môn hoá sàn Phái tiển tệ trung dung: tin mức tồn dụng nhítn xuất xuất hàng hố mà họ sán xuất mức chi công phục hồi vòng vài năm, ảnh hường phí tháp tương dối so với nước khác việc tảng cung tiền chì đơn giàn làm tàng giá Quy m ô hiệu thiểu (MES): mức sản lượng tháp Phát minh: khám phá kiến thức tốt mà dó đường L A C dạt cực tiểu, P h â n biệt đ ố i xử: dối xừ khác với ngri có Q uy tắc ch ín h sách tiển tệ: ngíln hàng trung ương diều nhùng dặc tính giống chỉnh lãi suất đc phàn ứng lại với thay dổi P hân b ố nguồn lực: tnỏt mơ tả hồn chỉnh vé việc biến kinh khác làm Phân b ổ tơt nhất: hiệu quà tối ưu Tốt loại bỏ hoàn loàn lệch lạc P hân p h ối thu nhập: tổng thu nhập phân chia nhóm hay cá nhân khác Phàn phối thu nhập cá nhân: phân chia thu nhập quờc dân cho cá nhân khồng phụ thuộc vào dịch vụ yếu tố mà thu nhập thu từ chúng Phân phối thu nhập theo nhân tố: việc phản chia thu nhặp quốc dãn cho loại nhân tố sàn xuất Phân tíc h s o sánh tĩnh: xem xót tác dộng tới trạng thái Q uyển s ỏ hữu: súc mạnh vế kiểm sốt phẩn dơi dư, bao gồin đén bù ngoại ứng Q uyết định sản lượng ngắn hạn: cung sàn lượng múc M R = SM C, giá bù đáp ch ĩ phí biến dồi trung bình ngắn hạn mức sàn lượng Nếu khơng hãng SC khơng sản xuất Rà sốt: tìm kiếm (hổng tin bơn qua việc quan sát khác biệt hành vi R àng bu ộc ngân sách: kết hợp hàng hoá khác mà người tiêu dùng đáp ứng dược RỊ rỉ: rò rỉ tù dòng ln chuyển lù tiền khơng dược tái chu chuyển từ hộ gia dinh đến hãng can diỂu kiện thay dổi Phần d Solow : phán tăng trưởng sản lượng tăng trưởng đầu vào Phần trăm ngân sách: giá cùa hàng hoá nhan với lượng cẩu, chia cho tổng chi tiêu tiêu dùng R ủi ro dạo dức: sử dụng thởng tin nội để lụi dụng dối tác khác hợp dổng R út lui: hãng ngành khỏi ngành Sai lẩm luận cứ: dũng với người có the khơng với tất cầ người ngược lại Phiên hố: sáng tạo có chủ cảm cùa số tượng khác để thuận tiộn cho phân biệt giá P h òn g thương mạì g bằng: có trách nhiệm bào vệ thúc đẩy lợi ích cùa người tiêu dùng, dảm bảo kinh doanh công mang tính cạnh tranh San sè rủi ro: làm gìàm phán dóng góp cá nhân đổ làm cho ác cảm với rủi ro quan trọng Sàn lượng tổng cẩu định: thị trường trao đổi theo mức cung hoạc cầu nhỏ nên sàn lượng SC đinh tổng cáu mà có tượng P h ố i hdp ch ín h sách: định đồng thời dưcung tiền lương với giá cà phải điểu chỉnh dể khỏi quốc gia phụ thuỏc có lưu lượng hàng lớn qua biên phục lại trạng thái can dài hạn Sân lượng Thuật ngữp s ả n lượng độc quyển: lựa chon dể cân chi làm dịch chuyển dưừng Phillips ngán hạn đường tổng phí cận bicn doanh thu cận biên cung ngắn hạn Sản phẩm cận biên: yếu tơ'biến đổi sản lượng S ỏ hữu trí tuệ (bằng sáng chê', quyền): thừa tang thêm SŨ dụng thèm đun vị yếu tô' đú, giữ cô định nhặn viãc người sáng tạo tri thức dược ycu tò' khác sỏ hữu tri thức tài sàn dùng tài sản dỏ Sản phẩm cặn biên củ a tao động: tổng sản lượng tăng để tạo thu nhập khoảng thời gian thêm sử dựng thỄm còng nhân, vứi đáu vào khác Sự dàn trải lãi suất: vượt eiia lãi suit tiền vay không đổi vượt lãi sua't tién gửi S ản phẩm bản: hàng hố nơng nghiệp khoáng sản, Sức mạnh dộc bán: giá vượt chi phí cận biên mà sàn lưựng phụ thuộc chủ ycu vào dầu vào dát đai thước đo sức mạnh độc bấn Sản phẩm doanh thu cận biên lao động: doanh Sứ c mạnh độc mua: với đường cung yếu tò' dở'c thu tăng them bán thêm sổ lượng hàng hoá mà đơn lên, hãng phải đưa mức giá yé'u tô' cao dể thu hút vị lao dộng sù dụng thêm cho phép, giả định giá sân nhìéu ycu tố Chi phí cận biỂn yếu tố dỏ vượt phẩm giảm giá yêu tố, hảng làm tăng giá trã cho yếu tổ dã Sản phẩm đ iệ n tử: dược số hố sau dó truyền dãn cách nhanh chóng, xác chi phí tha'p Sản phẩm giá trị cận biên củ a lao động: doanh thu tăng thêm bán số lượng sản phẩm tạo vise thuê thêm công nhân giá sản phẩm cho trước Sản phẩm giá trị cận biên củ a vốn: giá trị sản lượng sử dựng Sứ c mạnh nghiệp đoàn: dược thể kliã cùa còng dồn việc liơn kết nhằm làm giam sổ việc làm, qua dó tăng lương SC làm giùm số việc làm Sứ c mua dóng tiền: số phàn ánh sổ lượng hùng hóa mua 1£ tang thêm cùa hãng sử dụng thẽm mốt đơn vị dịch Suy thoái kẽm lạm phát: 111ÚC lạm phát cao múc (hất vụ vốn, tất cà dâu vào khác cò dinh nghiệp cao xây cú sốc cung bất lợi Sáp nhập: liên minh tự nguyện hảng mà cho Tác động củ a cải: dịch chuycn hàm tiêu dùng họ se làm tốt nêu cài cùa hộ gia dinh thay dổi Sáp nhập khối: lien minh hãng mà hoạt động sản xua't Tài chúng khơng có lì&n quan với Sáp nhập theo chiếu dọc: liên minh hãng giai đoạn sản xuát khác ngành Sáp nhập theo chiểu ngang: liên minh hãng có giai doạn sàn xuã't ngành Siêu lạm phát: thời kỳ lạm phát cao ch ín h cõng ty: hãng tài trợ cho hoạt dộng Tài khoản tài chính: tài khoản tài cán can toán ghi lại giao dịch mua bán quốc tế tài sản tài Tài khoản vãng lai: cán cân toán ghi lại luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ cúc khoản chuyển giao quốc te, Siêu lợi nhuận: lợi nhuạn kinh tế tuỹ sau đo Tài khoản vốn: tài khoản vốn cán cân toán lường tất chi phí cách xác ghi lại nghiệp vụ mua bán tài sản tài chính, Số liệu: thứ dược thu thập có: phần chứng ve hành vi kinh tế S Ố liệu chéo: thời điểm, cách thúc mà biến số Tài sản ròng: tài sản mà hãng sờ hữu trù di nợ cùa Tái xếp nợ: thồ Ihưận mói với chủ nợ cũ dể trà cho họ thời kỳ thừi gian chi trà kinh tẽ thay dổi khác cá nhân hay nhóm kéo dài hon khác Tăng giá (của tỷ giá): lăng giá trị quốc cùa Số nhân: tỷ sổ mức thay dổi cùa sản lượng cân tiền với thay ddi chi tiêu tự dinh mà gây thay đổi Tăng trưởng dựa vào xuất khẩu: nhấn mạnh tới táng sàn lượng cân trưởng sản lượng thu nhập thông qua xuất khiu mà không S ố nhản cản ngân sách: tăng dồng thời chi tiÊu phải thông qua thay hàng nhập phù thuê lượng làm tăng sản Tăng trưởng kinh tế: tàng thu nhập thực tế hay sản lượng lượng thực tế hay GNP Số nhãn tiến: tỳ số cung tiến lượng tiền sở Tăng trưỏng nội sinh: tỷ lệ tăng trường trạng thái dừng S ô c cung: cú sốc cung dài hạn tác dộng dến thất chịu ành hường hành ví kinh tê' sách kinh tế nghiệp cân sản lượng ticm Một cú sốc cung Tấn côn g đẩu cơ: luống vtìn lớn mà gay ngắn hạn không tác dộng dếtl giá trị dài hạn, nhung áp lực thay đổi sách Thuật ngữ Thả c ó quản lý: ngân hàng trung ương can thiệp vào Thị trường ngoại hôi: mua bán dồng tiỂn cùa quốc thị trường ngoại hổi để làm giảm bớt mức độ biến động gia diều chình tỷ giá thay đổi theo hướng mong muốn Thay đổi m ang tính chiên lược: ành hường đen lựa chọn khác, theo cách có lợi cho bạn, việc tác động d ỉh kỳ vọng người khác việc bạn hành dộng thê' Thay đổi phẩn trăm: thay dổi thực chia cho số gốc, nhan với 100% Thay th ế nhập khẩu: sàn xuất nước dể thay hàng nhập bảo hộ mức thuê'nhập cao hạn ngạch nhặp Thặng d sản xuất (lại nhuận): doanh thu vượt tổng chi phí Thị trường tài sản hiệu quả: dã kct hợp cách khơn khéo thơng tin có giá tài sàn Thị trường tự do: thị trường mà phù cho phép giá cà dược Xiíc dinh cung cầu Thị trường tự gia nhập: có tự gia nhập rút lui khỏi thị trường Thoái lui ch i tiêu tư nhãn: tác động túi tổng cầu làm thoái lui phần chi tiẾu tư nhãn Mức sản lượng cao làm tăng lãi suất làm suy giảm bớt ảnh hưởng mò rộng tổng cẩu Thoát khỏi v iệ c giữ tiền: sụp đổ trone cầu vé tiền mặt thực te lạm phát cao lãi suất danh nghĩa cao him cho Thặng dư (thâm hụt) thướng mại: xuất ròng chi phí giữ tiền trờ nen tốn dương (âm) Thu nhập khả dụng cá nhân: thu nhập mà hộ gia đình Thặng dư tiêu dùng: phổn dư lợi ích tiÊu dhng so với nhân dược từ doanh nghiệp cộng với khoản trợ cấp tù chi tiêu phủ trừ số thuế trực thu nộp cho phủ Do vậy, dó Thăm hụt (thặng dư) ngân sách: mức chi tiâu vượt (thấp hơn) nguồn thu ngân sách cùa phủ Thất nghiệp cổ điển: xảy tiền lương dược giữ ố mức cao lương cân bàng Thất nghiệp Cd cấu: phản ánh khủng tương thích kỹ nàng hội việc làm khuôn mâu cung cầu thay đổi T h ấ t n g h iệ p d o th iế u c ầ u : xảy sản lượng (hấp mức sàn lượng tiém Thất nghiệp không tự nguyên: nguừi lao động muốn làm việc mức lương Om việc Thất nghiệp tạm thời: mức thất nghiộp tối thiểu khống thể loại bỏ xã hội vận đông Thất nghiệp tự nguyện: mức lương dinh, còng nhân mong muốn trư thành thành viên thu nhập ròng mà hộ gia dinh có the dùng dể chi tiêu tiết kiệm Thu nhập q u ốc dãn: sản phẩm quốc dân ròng cùa nen kinh te, tính cách lây G N P theo giá nhân tố trừ di khấu hao Thu nhập qu ốc dân: sàn phẩm quốc dãn ròng nển kinh te, dược tính bàng cách lấy G N P trừ khồn khấu hao theo giá gốc Thuê d ú c tiền: nguồn thu thực tế phủ phũ có quyẻn in tiển T h u ế gián thu: thuế đánh vào chi tiêu sản xuất Thuê' lạm phát: tác dồng cùa lạm phát làm lãng số ngân sách thu thực tế cùa phù thơng qua việc làm giảm giá trị thực tế khoản nợ danh nghĩa phủ T h u ế lũ y thối: thuế suất trung bính giảm thu nhạp lăng lực lượng lao đòng chua mong muốn chấp nhận T h u ế luỹ tiến: phản ánh nguyên tắc khả chi trả; công việc thuế suất trung bình tăng với mức thu nhàp Thị trường: hài hồ dính sản lượng người Th'nhập khẩu: (huế đánh vào hàng nhập mua người bán thông qua diều chỉnh giá T h u ế quan tối ưu: nhập ành hường đến giá th í Thị trường chung: thị trường khơng bị phân đoạn giới, thuế quan làm giảm nhập tới mức mà chi phí bàng diều tiết, thuế qc gia hay thơng lệ xã cận biên với lợi ích xã hội cận btón khơng thúc T h u ế ròng: thuẽ trừ khoản chuyền giao Thu nhập chuyển giao: cùa yếu tố môt mục Thuê' suất cặn biên: lý lệ tnỗì bảng thu nhập tâng đích sử dụng cụ thể khoản toán tối thiểu cần thiết thêm phải nỏp thuế dé làm cho yếu tơ' dó sử dụng câng việc này, Thị trường giao ngay: hợp dồng giao dịch giao hàng toán Thị trường giao sau: giao dịch hợp dược kỷ k hơm cho việc giao hàng thơi điỂm định tương lai với mức giá thòng hơm Th'suất trung bình: phím tổng thu nhập dược dùng de nộp thuế Thuê'Tobin: khoản thuê' nhố đánh vào giao dịch chu chuyển vốn Thuê'trực thu: thuế đánh vào thu 11hạp cùa cài Thuật ngữ ; Thương mại nội ngành: thương mại hai chìéu số Tính tự ch ủ tiền tệ: bị suy giảm diều kiện vốn vận loại hàng hóa dược sản xuất ngành dộng hoàn hảo Nếu lãi suất duợc xác lập để trì mức tý Tiển: phương tiện toán dược người thừa nhận dể trao dổi hàng hố hay tốn nợ Nó phương tiện trao dổi gĩá neo lãi suất khóng thể đicu chỉnh cách dộc lập để tác dộng tới kinh tc nước Tỷ giá thả cho phcp phủ sừ dụng lâi suất dể tác dộng tới kinh tế nước phủ chấp nhận dể tý giá dược thị Tiển cần thiết ch o thuê vốn: chi bù dấp chi phí hội việc sờ hữu tài sản trường dinh Tính ỳ (hiện tượng trễ): trạng thái cản dài hạn Tiền dạng giấy nợ: phương tiện trao đổi dựa trèn nợ cùa hãng tu nhãn cá nhãn phụ thuộc vào tiến trình cùa nén kinh tê' ngắn hạn Tồ án thông lệ hạn chế: xem xét thường cấm Tiền gửi c ó kỳ hạn: trả mức lãi suất cao nhung yêu thoả thuận hãng Anh, ví dụ nhu hành dật giá cầu phải báo trước thời gian trước khì rút tiỂn cấu kết Tiền g ủ i không kỳ hạn: tiền gửi khơng kỳ hạn rút Tồn cẩu hóa: q trình lăng cường hội nhập thị mà khơng cần thõng báo trước trường trước day vốn bị cô lập Tiển lư ợng hiệu quà: tiên lương cao làm tăng nũng suất Tơ kinh tế: khoản tốn mà yêu tố nhặn dược thông qua hiCu úng kích thích vượt thu nhập chuyên giao cần thiết dc làm cho cung Tiễn mặt: tiền giấy ticn xu - nhũng loại tììi sản khơng trà ứng dịch vụ cho sụ sử dụng dó lũi Đây loại tài sàn có tính khoản cao Tổng cầu: lượng hàng mà hãng hộ gia dinh đạt kẽ Tiền q u y ước: phương tiện toán mà trị hoạch chi tiêu mức thu nhập tiển vượt chi phí sân xuất hay giá trị băt kỳ mục Tổng ch í p h í dài hạn: chi phí sàn xuất tối thiểu cho mồi đích sừ dụng khác mức sàn lượng hãng dĩéu chỉnh tất ctíc dầu vào Tiền thuê tư bản: chi phí dể sử dụng dịch vụ tư Tổng ch i phí trung bình ngắn hạn (SATC): tổng chi Tiên b ộ công nghệ m rộng lao dộng: làm tăng cung phí ngán hạn (STC) chĩa cho sản lượng lao dộng hicu quà Tổng dẩu tư: sàn xuất hàng hóa tưbản cải tiến Tiến b ộ kỹ thuật: kỹ thuật cho phép sàn xuất SỐ tư có mức sản lượng trước với mức dáu vào Tổng sản phẩm quốc dân (GNI GNP): tổng thu Tiến trình trạng thái dừng: dọc theo tiến trình này, nhập mà cơng diln nước dó nhận dược khống cán quan biên thực tố lăng trường theo cùm: tốc dộ; tỷ sô giũa biên thực tế không thay đổi Tiến trinh xu th ế sản lượng: tiến trình cùa sản lưựnt: dài hạn sau dã làm tron biến dộng ngán hạn T iế t kiệm: thu nhập trừ di chi ticu tam tới nil ăn tồ' sàn xuất công dân nằm quốc gia Nó G D P cộng với thu nhập lài sản ròng từ nước ngoai Tổng sản phâm nước (GDP): mức sản lương sản xuất lãnh thổ quốc gia không cần quan tàm tới người sò hữu dầu vào siui xuất Do vậy, Tiêu chuẩn M aastricht (đếi với v iệ c gia nhập EMU): giá trì ciiii tổns sân lượng tất cã cư dân sồng ncn quổe gia phải dạt dưọc lạm phát thấp sách tài kinh tẽ' dó lành mạnh Trách nhiệm hũu hạn: cổ đỏng cùa công ty Tính kình tê'theo quy m õ (hiệu s't tăng dẩn theo quy mơ): chi phí trung binh dài hạn giâm sàn lượng khơng thể nliìỀu phần mà họ dã đầu tư vào kinh táng Trạng thái cãn dài hạn kinh tế: nén Tính ngang giá sứ c mua (PPP): ticn trình cùa tỷ giá kinh tế đạt cân dối nội cân bảng dổi ngoại danh nghĩa đc trì cho tỷ giá thực tc không thay dổi Những thay đổi tỷ giá danh nghĩa SC bù dẳp sai lệch lạm phát quốc gia doanh Trao đổi phiếu bẩu: bỏ phiếu cho kết mong muốn cùa người khác VC vấn dê dể trao đổi lấy lú phiếu cùa họ cho kết quà mong muốn bạn Tính phi kinh tê'theo quy m ô (hiệu suất giảm theo quy m ỏ): chí phí trung binh dài hạn (ăng sản lượng tâng Tính khoản: khà chuyển tài sàn thành lien với chi phí rè, nhanh chán Tính tự ch ủ kinh tè": sức mạnh phủ việc vãn dề khác Trò chơi: tình mà dó dịnh khơn ngoan nhít thiết phụ thuộc lan Trò ch i cơng bằng: trung bình tạo lợi nhuận tiền đua dịnh độc lập với định TrỢ cấp: khồn chi trả chicu khAng có dối ứng, phủ nước khác thường từ phía phủ Thuật ngữ TrỢ cấp vật: trự cấp bàng hàng hóa vằ dịch vụ TrỢ cấp xuất khẩu: hỗ trợ từ phũ cho doanh nghiệp nước khí cạnh tranh thị trường nước ngồi Trồ ngại tài chính: gia tang doanh thu thuế thực tế khí hy sinh để có them số lượng hàng hố khác để đảm bảo tổng lợi ích khống đổi Tỷ lệ thất nghiệp: tỳ lộ sỏ' người lực lượng lao đơng khòng có việc làm dang tìm việc lạm phát làm tăng thu nhập danh nghĩa, dẩy người vào Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (thất nghiệp cân bằng): khung thuế cao hon hệ thong thuế thu nhạp luỷ múc thất nghiệp trạng thái cân bãng dài hạn tiến Tỷ s ố độ tập trưng N hãng: thị phán N hảng lớn Trường phái K eyn es cự c đoan: khống chi cho thị ngành trường không cân bảng ngắn hạn mà khỏng cân Tỷ lệ tưong ứng vốn: giá trị vốn tơ'ì thiểu cần Ihìct bâng dài hạn Trung gian tài chính: ghép nơi người cho vay người vay lại với Tư vật: lượng hàng hóa dược sản xuất (thiết bị máy móc) dược sử dụng làm đầu vào đc sản xuất hàng hóa vã dịch vụ khác Tư nhân hố: chuyển doanh nghiệp nhà nước thành sở hữu kiểm sốt tu nhiìn T ỷ giá binh qn: tỳ giá trung bình quốc gia với đối tác thương mại, có trọng sơ' dựa vào quy mõ thương mại tương dối với nước Tỷ giá c ố định: cam kết phù trì mức tỷ ngân hàng so với nợ tổn đọng uỷ ban canh tranh: diều tra xem xct xem nhà dôc quyền hay độc quyến tiềm cổ hànlì dộng trái với lợi ích chung khơng Vấn đẽ chủ - tã: khó khăn cùa người sít hữu việc điéu hành môt nhân viên mà người sờ hữu uỳ thác định Viện trợ: khoản toán chuyển giao quốc tế từ nước giàu sang nước nghèo Vốn di chuyển hoàn hảo: lượng vốn lớn sè di chuyẺn từ dồng tién sang ticn khác nêu mức lợi tức dược kỳ vọng từ tài sàn ghi theo loại tiền tệ giá cố định, khác Tỷ giá c ố định điểu chỉnh: tỷ giá cố định v ố h nhãn lực: Iượne tri thức dược người cõng nhan tích đòi dược điều chình lũy lại dùng đc nâng cao suất tương lai Tỷ gỉá hổi đoái: giá trao dổi hai đồng tiền hai V ỡ nỢ: lừ chối toán cho chủ nợ quốc gia Xu hướng nhập cận biên: (ỷ lệ thu nhập mà cư Tỷ g iá ngoại tệ: sồ' nội tệ đổi lấy ngoại tệ dản nước dành mua hàng nhập tăn li thêm Tỷ g iá thực tế: mức giá hàng hóa tương dối từ quổe gia khác khí tính theo loại tién tệ Tỷ lệ ch iết khấu (trong tính tốn giá trị tại): lãi suất sử dụng dể tính giá trị luổng lợi ích chi phí tương lai Tỷ lệ d ự trữ: tỳ lô dự trữ so với tiền gừi, Tỷ lệ d ự trữ bẳt buộc: tỷ lệ dụ trữ tiền mặt thiểu so với tién gửi mà ng-ln hàng cần phải nám giữ Tỷ lệ lạm phát: tỷ lệ thay đổi hàng năm cùa mức giá hàng hóa dịch vụ trung bình Tỷ lệ tăng trưỏng: phẩn trăm thay dổi thòi kỳ (thường năm) Tỷ lệ tham gia lự c lượng lao dộng: tỳ lẹ số dãn đỏ tuổi lao dộng tham gia vào lực lượng lao dộng Tỷ lệ thay thế: tỷ lệ trợ cáp thất nghiệp so với mức lương làm việc Tỷ lệ thay thê cặn biên: sô' lượng cùa hàng hoá thứ hai mà người tiêu dùng phải hy sinh để có thòm đơn vị hàng hố thứ mà tổng lợi ích khơng thay đổi thu nhập nước Xu hướng tiêu dùng cận biên: tỳ lệ thu nhập mà hộ gia đình dành cho chi tiêu tàng thêm mỏt dồng thu nhập khà dụng Xu hướng tiết kiệm cận bỉèn: tv lệ thu nhập mà hệ> gia đình dành tiết kiệm tàng them đóng thu nhập khả dụng Yếu tố biến dổi: đầu vào có the thay đổi, eà ngắn hạn Yếu tố sản xuất c ế định: tnỏt đầu vào không the thay đổi Kinh tế học C h ịu t r c h n h iệ m x u ấ t b ả n : TS TRẦN HỬU THỰC B iê n tậ p : Đ ỗ VĂN C H IẾ N VƯƠNG NG ỌC LAM T rìn h bày: TRẦN K IÊ N - HỒ N G VÂN S a b ả n in: PH Ò N G SÁCH T IN HỌC VÀ GIÁO T R ÌN H Tổ chức thực xuất Phòng sách Tin học Giáo trình n h a x u ấ t t h ố n g kẽ s 86-98 Thụy Khuê - Tây Hổ - Hà Nội Tel: 471 483 - 474151; Fax: 473 714 E-mail: nxbthongke-cbi@fptvn Website: wwwjixbthongke.com.vn In 2000 khổ 19 X 27cm Nhà xuất Thông kô Giấy phép xu ất số" 07-2007/CXB/212-75/TK Do Cục X uất cấp ngày 23/11/2006 In xong nộp lưu chiểu th án g năm 2007 Kinh học David Begg ✓ Bộ sách kinh điển giới kinh tế ✓ Bộ sách sinh viên, giảng viên đại học ^ Bộ sách nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế ^ Bộ sách doanh nhân ✓ Bộ sách dùng đê nghiên cửu, úng dụng Việt Nam suốt trình đổi ✓ Sách xuất tới hàng chục vạn N H À X U Á T B A N TH Ĩ N G KẺ Phòng 9Ĩch Tin học • G iá o trình Nơi phát hành ■ Phòng sách Ttn học Giáo trình - NXB Thống k i 86-98 Thụy Khuè, Tây Hổ, Hâ Nội; Tel: (04)8 471 483 Fax ; (04)8 473 714; E-mak: nxbthongke-ctH@fpt.vn C»c n h ỉ sách trẻn toàn quốc 936006 l l G IÁ : 175 0 Đ ... 2QL Telephone: 44 (0) 1628 502 500 Fax: 44 (0) 1628 770 224 Website: www.mcgraw-hill.co.uk Original edition copyright 2005 McGraw-Hill International UK Limited All rights reserved KINH TÊ HOC. .. Chu kỳ kinh doanh 31.1 Xu chu kỳ: thống kê hay kinh tế học? 31.2 Các lý thuyết vể chu kỳ kinh doanh 31.3 Các chu kỳ kinh doanh thực tế 31.4 Một chu kỳ kinh doanh quốc tế 31.5 Phục hổi kinh tế... đoái cán cân tốn 29 Kinh tế học vĩ mơ cho nễn kinh tế mở 30 Tâng trưởng kinh tế 31 Chu kỳ kinh doanh 32 Kinh tế học vĩ mô: Tổng kẽ't 34 Các chế độ tỷ giá hối đối Lòi mò dâu Kinh tế học lĩnh vực
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TE HOC HIEN DAI Massachusetts, KINH TE HOC HIEN DAI Massachusetts

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay