TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME

69 73 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2019, 19:28

Tài liệu bao gồm quy trình từ xử lý nguyên liệu, trích ly hoạt chất curcumin, ứng dụng hoạt chất vào hệ dẫn truyền liposome. Các kết quả được phân tích đầy đủ, chính xác mang tính khoa học cao. Là thành quả nghiên cứu sau gần 1 năm, đạt điểm gần như tuyệt đối trong báo cáo luận văn. Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô môn Cơng nghệ hóa học, khoa Cơng nghệ, trường Đại học Cần Thơ tận tình giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lương Huỳnh Vủ Thanh, cảm ơn thầy động viên, giúp đỡ, nhiệt tình dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình thực đề tài Một lần xin cảm ơn gia đình ln động viên ủng hộ con, bên giúp vượt qua lúc khó khăn Chân thành cảm ơn bạn học Cơng nghệ kỹ thuật hố học khố 39 quan tâm giúp đỡ tơi suốt trình làm luận văn Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Văn Sáng SVTH: Nguyễn Văn Sáng i Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh ABSTRACT Curcuminoid is a natural compound with many valuable medicinal properties used extensively in life but its content in turmeric is very low and bioavailability in the body is very poor To overcome the disadvantages, study of extracting curcuminoid and creating an appropriate liposome system was condocted with two main objectives Extracting the curcuminoid compound with 96o ethanol solvent in combination with ultrasound Establishing the raw material treatment and extraction process, then investigating the factors affecting the extraction process, and finally evaluating and selecting the optimal parameters through the spectroscopic method UV-Vis Creating a liposome system from curcuminoid extracts by solvent evaporation, combined with the aid of ultrasound to reduce particle size and increase the uniform distribution of particle size Establishing the process of creating a liposome system, then investigating the factors that affect the formation process, and finally evaluating and selecting the optimal parameters via DLS light scattering method The optimum samples were also evaluated by SEM SVTH: Nguyễn Văn Sáng ii Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh TĨM TẮT Curcuminoid hợp chất thiên nhiên có nhiều dược tính quý giá, sử dụng rộng rãi sống nhiên hàm lượng củ nghệ thấp sinh khả dụng vào thể Để khắc phục nhược điểm trên, đề tài trích ly hợp chất curcuminoid tạo hệ liposome từ dịch chiết curcuminoid thực hiện, với hai nội dung chính: Trích ly hợp chất curcuminoid dung môi ethanol 96o kết hợp với hỗ trợ sóng siêu âm Thiết lập quy trình xử ngun liệu, quy trình trích ly, sau khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến q trình trích ly, cuối đánh giá lựa chọn thông số tối ưu thông qua phương pháp quang phổ khả kiến (UV-Vis) Tạo hệ liposome từ dịch chiết curcuminoid phương pháp bay dung môi, kết hợp với hỗ trợ sóng siêu âm nhằm giảm kích thước hạt tăng phân bố đồng kích thước hạt hệ Thiết lập quy trình tạo hệ liposome, sau khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình tạo hệ, cuối đánh giá lựa chọn thông số tối ưu thông qua phương pháp tán xạ ánh sáng (DLS) Ngoài mẫu tối ưu đánh giá qua kính hiển vi điện tử (SEM) SVTH: Nguyễn Văn Sáng iii Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i ABSTRACT ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .1 1.4 Phương pháp nghiên cứu .2 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Nghệ 2.2 Hợp chất curcuminoid 2.2.1 Cấu trúc hóa học phân tử curcuminoid 2.2.2 tính 2.2.3 Hố tính 2.2.4 Hoạt tính sinh học curcuminoid 10 2.2.5 Các phương pháp trích ly hợp chất curcuminoid .11 2.3 Hệ liposome .13 2.3.1 Phospholipid .13 2.3.2 Cấu tạo liposome 14 2.3.3 Phân loại liposome .15 SVTH: Nguyễn Văn Sáng iv Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh 2.3.4 Các phương pháp bào chế liposome 15 2.3.5 Phương pháp phân tích phospholipid liposome 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Phương tiện nghiên cứu 20 3.1.1 Thiết bị .20 3.1.2 Hoá chất 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Quy trình thực 21 3.2.2 Bố trí thí nghiệm .24 3.2.3 Các phương pháp phân tích 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 29 4.1 Phương trình đường chuẩn 29 4.2 Trích ly hợp chất curcuminoid 29 4.2.1 Khảo sát ảnh hưởng thời gian siêu âm 29 4.2.2 Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột nghệ/ethanol 96o 31 4.2.3 Khảo sát ảnh hưởng số lần trích ly 32 4.3 Tạo hệ phân tán liposome từ dịch chiết curcuminoid .33 4.3.1 Khảo sát ảnh hưởng thời gian đồng hoá 33 4.3.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng lecithin 34 4.3.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tween 80 35 4.3.4 Khảo sát ảnh hưởng loại dầu .37 4.3.5 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng dầu 38 4.3.6 Khảo sát ảnh hưởng thời gian siêu âm 39 4.3.7 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng hợp chất curcuminoid .41 4.4 Kết phân tích SEM .42 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 SVTH: Nguyễn Văn Sáng v Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh 5.1 Kết luận .44 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ ĐO UV-VIS .47 PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ .48 SVTH: Nguyễn Văn Sáng vi Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh DANH MỤC HÌNH Hình 2-1: Cây nghệ vàng Hình 2-2: Cơng thức cấu tạo curcuminoid Hình 2-3: Chuyển đổi keto enol curcuminoid [3] Hình 2-4: Các trạng thái proton hóa curcumin [4] .6 Hình 2-5: Phân hủy tác dụng ánh sáng [3] Hình 2-6: Curcumin bị phân hủy môi trường kiềm [4] .7 Hình 2-7: Phản ứng cộng H2 curcumin Hình 2-8: Phản ứng imin hóa [3] Hình 2-9: Phản ứng curcumin với gốc tự [3] Hình 2-10: Tạo phức với kim loại [6] Hình 2-11: Cơng thức cấu tạo curcumin [3] .10 Hình 2-12: Một số đặc tính dược liệu Curcumin [1] 10 Hình 2-13: Thiết bị soxhlet kết hợp vi sóng .11 Hình 2-14: Bể siêu âm .12 Hình 2-15: Hệ thống trích ly CO2 siêu tới hạn 12 Hình 2-16: Phospholipid 13 Hình 2-17: Cấu trúc liposome 14 Hình 2-18: Q trình giải phóng hoạt chất liposome 14 Hình 2-19: Quy trình điều chế liposome theo phương pháp hydrat hố [9] .16 Hình 2-20: Phương pháp bay dung môi [9] 17 Hình 2-21: Phương pháp bay pha đảo [8] 18 Hình 2-22: Phương pháp bốc pha đảo siêu tới hạn [8] .18 Hình 3-1: Quy trình sản xuất bột nghệ 21 Hình 3-2: Bột nghệ 22 Hình 3-3: Quy trình trích ly hợp chất Curcuminoid 22 Hình 3-4: Dịch chiết curcuminoid 23 Hình 3-5: Dung dịch đệm phosphate 23 Hình 3-6: Quy trình tạo hệ liposome 24 Hình 3-7: Máy quang phổ UV-Vis 27 Hình 3-8: Nguyên hoạt động DLS 28 Hình 4-1: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ nồng độ dung dịch curcumin độ hấp thụ 29 Hình 4-2: Biểu đồ thể kết khảo sát thời gian siêu âm 30 SVTH: Nguyễn Văn Sáng vii Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh Hình 4-3: Biểu đồ thể kết khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột nghệ/ethanol 96o 31 Hình 4-4: Biểu đồ thể kết khảo sát số lần trích ly 32 Hình 4-5: Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng thời gian đồng hoá 33 Hình 4-6: Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng hàm lượng lecithin 35 Hình 4-7: Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng hàm lượng tween 80 36 Hình 4-8: Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng loại dầu .37 Hình 4-9: Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng hàm lượng dầu 39 Hình 4-10: Biểu đồ thể ảnh hưởng thời gian siêu âm .40 Hình 4-11: Biểu đồ thể ảnh hưởng hàm lượng curucminoid 41 Hình 4-12: Kết chụp kính hiển vi điện tử SEM 42 SVTH: Nguyễn Văn Sáng viii Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh DANH MỤC BẢNG Bảng 2-2: Thành phần hợp chất curcuminoid Bảng 2-3: Các loại liposome [9] .15 Bảng 3-1: Thiết bị sử dụng nghiên cứu 20 Bảng 3-2: Hoá chất sử dụng nghiên cứu 20 Bảng 3-3: Bố trí thí nghiệm trích ly hợp chất curcuminoid 25 Bảng 3-4: Bố trí thí nghiệm tạo hệ liposome 25 Bảng 4-1: Kết đo độ hấp thụ dung dịch curcumin theo nồng độ 29 Bảng 4-2: Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian đồng hoá .33 Bảng 4-3: Kết khảo sát ảnh hưởng hàm lượng lecithin .34 Bảng 4-4: Kết khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tween 80 36 Bảng 4-5: Kết khảo sát ảnh hưởng loại dầu .37 Bảng 4-6: Kết khảo sát ảnh hưởng hàm lượng dầu .38 Bảng 4-7: Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian siêu âm 40 Bảng 4-8: Kết khảo sát ảnh hưởng hàm lượng cucuminoid 41 Bảng 5-1: Các thơng số trích ly hợp chất curcuminoid 44 Bảng 5-2: Các thơng số tối ưu q trình tạo hệ liposome từ dịch chiết curcuminoid .44 SVTH: Nguyễn Văn Sáng ix Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cur Curcuminoid PTN Phòng thí nghiệm HĐBM Chất hoạt động bề mặt DC Demethoxicurcumin DBC Bis-demethoxicurcumin HPLC High performance liquid chromatography GC Gas chromatography NMR Nuclear magnetic resonance DSC Differential scanning calorimetry SEM Scanning electron microscope TEM Transmission electron microscopy DLS Dynamic light scattering SUV Small unilamellar vesical LUV Large unilamellar vesical GLV Giant unilamellar vesicle MVV Multi vesicular vesicle OLV Oligo lamellar vesicle MLV Multilamellar vesical liposomes SVTH: Nguyễn Văn Sáng x Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh Tiến hành khảo sát ảnh hưởng cường độ, nhiệt độ siêu âm đến trình trích ly Đánh giá độ tinh khiết hợp chất curcuminoid dịch chiết Tiến hành khảo sát ảnh hưởng tốc độ đồng hố đến q trình tạo hệ liposome Đánh giá độ bền hệ phương pháp phá nhũ nhanh Phối trộn hệ liposome curcuminoid vào sản phẩm chăm sóc da kem, lotion,… SVTH: Nguyễn Văn Sáng 45 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO P.N Ravindran, K.N.B., K.Sivaraman, Medicinal and aromatic Plants Turmeric - The Genus Curcuma 2007 Lợi, Đ.T., Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất y học, 2004 Anh, C.T.K, Vĩnh, L.T.N., Tách, tổng hợp khảo sát hoạt tính sinh học dẫn xuất curcumin từ bột curcuminoid thương phẩm Báo cáo nghiên cứu khoa học, Đại học Lạc Hồng, 11/2010 Stankovic, I., Curcumin Chemical anh technical Assessment (CTA), 2004 Surech D.Kumavat, Y.S.C., Degradation studies of curcumin Pharmacy review & Research, 2013 Priyadarsini, K.I., The Chemistry of Curcumin: From Extraction Therapeutic Agrnt December 2014 https://vi.wikipedia.org/wiki/Lớp_lipid_kép,15/11/2017 Thúy, N.T., Nghiên cứu bào chế Liposome làm chất mang thuốc Luận văn đại học, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2017 Thiện, T.M., Nghiên cứu tạo hệ phân tán liposome curcuminoid Luận văn đại học, Đại học Cần Thơ, 2012 10 Quyên, T.T.B., Bài giảng phương pháp phân tích đại Đại học Cần Thơ, 2017 11 Duyên, N.T.M., Nghiên cứu bào chế liposome curcumin Luận văn đại học, Đại học Cần Thơ, 2016 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 46 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ ĐO UV-VIS  Khảo sát ảnh hưởng thời gian siêu âm đến trình trích ly  Kết đo độ hấp phụ quang khảo sát thời gian ngâm chiết Thời gian (phút) Độ hấp phụ quang A Hàm lượng Cur (%) 15 2,01  0,05 3,33 60 2,32  0,08 3,87 360 2,52  0,03 4,19 720 2,54  0,12 4,22  Kết đo độ hấp phụ quang khảo sát thời gian siêu âm Thời gian (phút) Độ hấp phụ quang A Hàm lượng Cur (%) 2,17  0,10 3,59 15 2,47  0,07 4,10 25 2,49  0,02 4,13 35 2,50  0,02 4,16  Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ bột nghệ/ethanol 96o đến trình trích ly Tỉ lệ bột nghệ/ethanol 96o (g/mL) Độ hấp phụ quang Hàm lượng Cur (%) 1/15 2,55  0,01 2,55 1/25 2,48  0,02 4,12 1/35 1,86  0,14 4,33 1/45 1,55  0,07 4,61  Khảo sát ảnh hưởng số lần siêu âm đến q trình trích ly Số lần siêu âm Độ hấp phụ quang A Hàm lượng Cur (%) 2,47  0,07 3,98 1,36  0,10 4,40 0,93  0,01 4,54 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 47 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ  Một số hình ảnh hệ liposome Trong yếu tố khảo sát, có yếu tố: hàm lượng lecithin, tween 80, dầu curcuminoid thay đổi giá trị mẫu có khác biệt màu sắc độ suốt  Hình ảnh mẫu thay đổi hàm lượng tween 80  Hình ảnh mẫu thay đổi hàm lượng dầu  Hình ảnh mẫu thay đổi hàm lượng curcuminoid SVTH: Nguyễn Văn Sáng 48 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Kết quả đo DLS Khảo sát ảnh hưởng thời gian đồng hoá  Thời gian phút %Tile Size(um) 10,00 0,513 20,00 0,696 30,00 1,169 40,00 1,517 50,00 1,823 60,00 2,258 70,00 2,458 80,00 2,863 90,00 3,570 95,00 4,530  Thời gian phút %Tile Size(um) 10,00 1,451 20,00 1,784 30,00 2,030 40,00 2,251 50,00 2,471 60,00 2,707 70,00 2,990 80,00 3,39 90,00 4,21 95,00 5,18  Thời gian phút %Tile Size(um) 10,00 1,011 20,00 1,503 30,00 1,788 40,00 2,015 50,00 2,223 60,00 2,432 70,00 2,659 80,00 2,942 90,00 3,40 95,00 3,920 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 49 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Thời gian phút %Tile Size(um) 10,00 0,920 20,00 1,419 30,00 1,708 40,00 1,934 50,00 2,136 60,00 2,338 70,00 2,554 80,00 2,820 90,00 3,24 95,00 4,70  Thời gian 10 phút %Tile Size(um) 10,00 0,611 20,00 1,103 30,00 1,388 40,00 1,615 50,00 1,823 60,00 2,032 70,00 2,259 80,00 2,542 90,00 3,00 95,00 3,520  Thời gian 12 phút %Tile Size(um) 10,00 0,722 20,00 0,952 30,00 1,238 40,00 1,494 50,00 1,714 60,00 1,919 70,00 2,129 80,00 2,377 90,00 2,742 95,00 3,11 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 50 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng lecithin  Lượng lecithin (%): 0,25 %Tile Size(um) 10,00 0,699 20,00 0,891 30,00 1,216 40,00 1,485 50,00 1,683 60,00 1,853 70,00 2,024 80,00 2,213 90,00 2,491 95,00 2,732  Lượng lecithin (%): 0,5 %Tile Size(um) 10,00 0,717 20,00 0,969 30,00 1,313 40,00 1,567 50,00 1,761 60,00 1,940 70,00 2,121 80,00 2,333 90,00 2,650 95,00 2,954  Lượng lecithin (%): 0,75 %Tile Size(um) 10,00 0,867 20,00 1,349 30,00 1,627 40,00 1,847 50,00 2,045 60,00 2,243 70,00 2,456 80,00 2,718 90,00 3,130 95,00 3,570 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 51 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Lượng lecithin (%): %Tile Size(um) 10,00 0,990 20,00 1,451 30,00 1,736 40,00 1,699 50,00 2,174 60,00 2,384 70,00 2,612 80,00 2,905 90,00 3,40 95,00 4,00  Lượng lecithin (%):1,25 %Tile Size(um) 10,00 1,451 20,00 1,784 30,00 2,030 40,00 2,251 50,00 2,471 60,00 2,707 70,00 2,990 80,00 3,39 90,00 4,21 95,00 5,18 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tween 80  Lượng tween 80 (%): 0,25 %Tile Size(um) 10,00 0,778 20,00 1,215 30,00 1,545 40,00 1,759 50,00 1,940 60,00 2,112 70,00 2,297 80,00 2,531 90,00 2,905 95,00 3,32 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 52 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Lượng tween 80 (%): 0,5 %Tile Size(um) 10,00 0,717 20,00 0,978 30,00 1,310 40,00 1,546 50,00 1,731 60,00 1,900 70,00 2,074 80,00 2,274 90,00 2,578 95,00 2,856  Lượng tween 80 (%): 0,75 %Tile Size(um) 10,00 0,699 20,00 0,897 30,00 1,199 40,00 1,448 50,00 1,639 60,00 1,804 70,00 1,974 80,00 2,165 90,00 2,438 95,00 2,687  Lượng tween 80 (%): %Tile Size(um) 10,00 0,661 20,00 0,810 30,00 1,057 40,00 1,330 50,00 1,542 60,00 1,725 70,00 1,904 80,00 2,107 90,00 2,395 95,00 2,662 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 53 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Lượng tween 80 (%): 1,25 %Tile Size(um) 10,00 0,582 20,00 0,722 30,00 1,004 40,00 1,315 50,00 1,519 60,00 1,687 70,00 1,845 80,00 2,027 90,00 2,284 95,00 2,528 Khảo sát ảnh hưởng loại dầu  Dầu khoáng (para) %Tile Size(um) 10,00 0,685 20,00 0,861 30,00 1,178 40,00 1,459 50,00 1,664 60,00 1,839 70,00 2,015 80,00 2,210 90,00 2,500 95,00 2,757  Dầu Olive %Tile Size(um) 10,00 1,678 20,00 1,938 30,00 2,167 40,00 2,390 50,00 2,617 60,00 2,859 70,00 3,13 80,00 3,51 90,00 4,16 95,00 4,83 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 54 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Dầu dừa %Tile Size(um) 10,00 0,754 20,00 1,387 30,00 1,765 40,00 2,013 50,00 2,219 60,00 2,418 70,00 2,625 80,00 2,885 90,00 3,29 95,00 3,74 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng dầu  Lượng dầu (%): 0,5 %Tile Size(um) 10,00 0,660 20,00 0,791 30,00 1,058 40,00 1,408 50,00 1,653 60,00 1,847 70,00 2,036 80,00 2,244 90,00 2,547 95,00 2,818  Lượng dầu (%): %Tile Size(um) 10,00 0,704 20,00 0,901 30,00 1,227 40,00 1,499 50,00 1,697 60,00 1,866 70,00 2,034 80,00 2,219 90,00 2,491 95,00 2,725  SVTH: Nguyễn Văn Sáng 55 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Lượng dầu (%): 1,5 %Tile Size(um) 10,00 0,575 20,00 0,710 30,00 1,012 40,00 1,332 50,00 1,535 60,00 1,703 70,00 1,865 80,00 2,055 90,00 2,323 95,00 2,594  Lượng dầu (%): %Tile Size(um) 10,00 0,687 20,00 0,808 30,00 0,960 40,00 1,165 50,00 1,455 60,00 1,700 70,00 1,885 80,00 2,058 90,00 2,253 95,00 2,410  Lượng dầu (%): 2,5 %Tile Size(um) 10,00 0,646 20,00 0,764 30,00 0,927 40,00 1,170 50,00 1,407 60,00 1,609 70,00 1,799 80,00 2,012 90,00 2,303 95,00 2,571 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 56 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh Khảo sát ảnh hưởng thời gian siêu âm  Thời gian (phút): %Tile Size(um) 10,00 0,913 20,00 1,312 30,00 1,537 40,00 1,710 50,00 1,869 60,00 2,027 70,00 2,200 80,00 2,423 90,00 2,782 95,00 3,180  Thời gian (phút): 10 %Tile Size(um) 10,00 0,883 20,00 1,282 30,00 1,507 40,00 1,680 50,00 1,839 60,00 1,997 70,00 2,170 80,00 2,393 90,00 2,752 95,00 3,150  Thời gian (phút): 15 %Tile Size(um) 10,00 0,733 20,00 1,046 30,00 1,354 40,00 1,567 50,00 1,741 60,00 1,907 70,00 2,085 80,00 2,298 90,00 2,649 95,00 3,03 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 57 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh Khảo sát ảnh hưởng lượng curcuminoid  Lượng curcuminoid (mg): 0,5 %Tile Size(um) 10,00 0,942 20,00 1,289 30,00 1,484 40,00 1,633 50,00 1,767 60,00 1,904 70,00 2,054 80,00 2,237 90,00 2,542 95,00 2,846  Lượng curcuminoid (mg): %Tile Size(um) 10,00 1,007 20,00 1,306 30,00 1,490 40,00 1,643 50,00 1,784 60,00 1,931 70,00 2,095 80,00 2,301 90,00 2,654 95,00 3,045  Lượng curcuminoid (mg): 1,5 %Tile Size(um) 10,00 0,929 20,00 1,277 30,00 1,481 40,00 1,639 50,00 1,778 60,00 1,921 70,00 2,079 80,00 2,273 90,00 2,594 95,00 2,923 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 58 Luận văn tốt nghiệp CNKTHH CBHD: TS Lương Huỳnh Vủ Thanh  Lượng curcuminoid (mg): %Tile Size(um) 10,00 0,951 20,00 1,310 30,00 1,515 40,00 1,672 50,00 1,811 60,00 1,951 70,00 2,102 80,00 2,284 90,00 2,574 95,00 2,843  Lượng curcuminoid (mg): 2,5 %Tile Size(um) 10,00 0,947 20,00 1,314 30,00 1,521 40,00 1,680 50,00 1,822 60,00 1,967 70,00 2,127 80,00 2,327 90,00 2,67 95,00 3,05  Lượng curcuminoid (mg): %Tile Size(um) 10,00 1,052 20,00 1,377 30,00 1,536 40,00 1,712 50,00 1,853 60,00 1,996 70,00 2,154 80,00 2,358 90,00 2,659 95,00 3,060 SVTH: Nguyễn Văn Sáng 59 ... khả hấp thụ hợp chất yêu cầu cấp thiết Nhằm góp phần khai thác hợp chất quý nghệ để ứng dụng vào sống ngày cơng nghiệp, đề tài: Trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng tạo hệ liposome từ... tài trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng nghiên cứu tạo hệ phân tán liposome từ dịch chiết curcuminoid Các mục tiêu cụ thể là: i ii Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến q trình trích ly hợp chất. .. 1: Trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng Q trình trích ly sử dụng phương pháp trích ly dung mơi có hỗ trợ sóng siêu âm nhằm khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến q trình trích ly tỉ lệ bột nghệ/ethanol
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME, TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay