Giao an su 8 2017 2018 (1)

202 21 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:27

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111544444444444444411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118955558888888888888888555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666655556555556555555555555555555555555555555555555555 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỉ XVI đến năm 1917) CHỦ ĐỀ 1: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ kỉ XVI đến nửa sau kỉ XIX) I BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH THEO CHỦ ĐỀ CTGDPT Chuẩn kiến thức, kĩ hành: - Mâu thuẫn ngày sâu sắc lực lượng sản xuất - tư chủ nghĩa với chế độ phong kiến Từ đó, thấy đấu tranh tư sản quý tộc phong kiến tất yếu nổ - Cách mạng Hà Lan - cách mạng tư sản - CM tư sản Anh kỉ XVII Ý nghĩa lịch sử hạn chế Cách mạng tư sản Anh - Ctranh giành đlập thuộc địa Anh Bắc Mĩ mang tính chất cm tư sản - Sự đời Hợp chúng quốc Mĩ - nhà nước tư sản - Tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng - Việc chiếm ngục Ba-xti (14 - - 1789) - mở đầu cách mạng -Những nhiệm vụ mà cách mạng giải : chống thù giặc ngoài, giải nhiệm vụ dân tộc, dân chủ ; ý nghĩa lịch sử Cách mạng tư sản Pháp - Một số phát minh chủ yếu kĩ thuật q trình cơng nghiệp hố nước Âu Mĩ từ kỉ XVIII đến kỉ XIX - Đánh giá hệ kinh tế, xã hội cách mạng công nghiệp - Cuộc cách mạng tư sản nổ số nước với hình thức khác : thống Đức, thống I-ta-li-a, Minh Trị Duy tân Nhật, nội chiến Mĩ, cải cách nông nô Nga - Trình bày trình xâm lược thuộc địa hình thành hệ thống thuộc địa - Đơi nét trình đấu tranh CNTB CĐPK phạm vi toàn giới - Sự đời g/c c/nhân gắn liền với p.triển CNTB Tình cảnh g.c công nhân - Những đấu tranh tiêu biểu giai cấp c.nhân năm 30-40 TKXIX Bảng mô tả: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng Cao Nội dung (Mô tả mức độ (Mô tả mức độ (Mô tả mức độ (Mô tả mức độ cần đạt) cần đạt) cần đạt) cần đạt) -Trình bày -Vì cách -Xác định hình 1.NHỮNG nguyên mạng Hà lan thức đấu tranh CUỘC nhân, diễn TK XVI Cách mạng CÁCH biến kết xem Hà Lan MẠNG TƯ SẢN ĐẦU Cách cách mạng tư mạng Hà Lan sản TIÊN Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo án Lịch sử 2019 Nội dung Năm học 2018 - Nhận biết (Mơ tả mức độ cần đạt) -Trình bày nguyên nhân ý nghĩa Cách mạng tư sản Anh -Nhận biết vài nét tình hình 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ ; trình bày kết ý nghĩa chiến tranh CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII SỰ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI -Trình bày nét tình hình k/tế, trị - xã hội, đấu tranh tư tưởng Pháp trước cách mạng bùng nổ -Trình bày số phát minh lớn cách mạng công nghiệp Anh; hệ cách mạng công nghiệp Nguyễn Thị Như Quỳnh Thông hiểu (Mô tả mức độ cần đạt) giới -Vì nơng dân phải bỏ q hương nơi khác sinh sống -Tại nói CMTS Anh CM khơng triệt để -Vì nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh -Tại nói đ/t giành đ/lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ c/t g/phóng d/tộc, đồng thời CMTS -Vai trò đấu tranh tư tưởng CM Pháp -Tại nói CMTS Pháp CMTS triệt để -Vì CM công nghiệp diễn Anh - Vì TK XIX, Anh đẩy mạnh s/x gang, thép than đá Vận dụng thấp (Mô tả mức độ cần đạt) - Kinh tế TBCN phát triển đem đến hệ -Xác định hình thức đấu tranh Cách mạng Anh Vận dụng Cao (Mô tả mức độ cần đạt) -Nhận xét câu nói Mác nói CMTS Anh: “Thắng lợi giai cấp TS có nghĩa thắng lợi chế độ xã hội mới, thắng lợi chế độ tư hữu TBCN chế độ phong -Lập niên biểu kiến Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ -Vẽ sơ đồ đẳng cấp Pháp, vị trí, quyền lợi đẳng cấp xã hội pháp trước CM -Lập bảng thống kê cải tiến, phát minh ngành dệt Anh theo thứ tự thời gian -Em có nhận xét quan sát hình 5- Tình cành người nơng dân Pháp trước CM - Em có nhận xét biện pháp quyền Gia-cơbanh -Quan sát lược đồ hình 17 hình 18 út hệ CM công nghiệp Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Nội dung Nhận biết (Mô tả mức độ cần đạt) PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -Trình bày nét hình thức đấu tranh phong trào tiêu biểu giai cấp công nhân Thông hiểu (Mô tả mức độ cần đạt) -Vì nước phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa -Vì từ lúc đời, giai cấp công nhân đấu tranh chống chủ nghĩa tư Vận dụng thấp (Mô tả mức độ cần đạt) Vận dụng Cao (Mô tả mức độ cần đạt) - Lập niên biểu phong trào công nhân đầu TK XIX - Nét p/trào công nhân năm 1830 – 1840 Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: tái tạo kiến thức; thực hành môn; xác định mối quan hệ kiện, tượng lịch sử; so sánh; phân tích; nhận xét; liên hệ, vận dụng thực tiễn II CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Tự luận: Câu hỏi cấp độ nhận biết Câu 1: Trình bày nguyên nhân, diễn biến kết Cách mạng Hà Lan? Câu 2: Trình bày nguyên nhân ý nghĩa Cách mạng tư sản Anh? Câu 3: Nhận biết vài nét tình hình 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ ; trình bày kết ý nghĩa chiến tranh? Câu 4: Trình bày nét tình hình kinh tế, trị - xã hội, đấu tranh tư tưởng Pháp trước cách mạng bùng nổ? Câu 5: Trình bày số phát minh lớn cách mạng công nghiệp Anh; hệ cách mạng cơng nghiệp? Câu 6: Trình bày nét hình thức đấu tranh phong trào tiêu biểu giai cấp công nhân? Câu hỏi cấp độ thơng hiểu Câu 1: Vì cách mạng Hà lan TK XVI xem cách mạng tư sản giới? Câu 2: Vì nông dân phải bỏ quê hương nơi khác sinh sống? Câu 3: Tại nói CMTS Anh CM khơng triệt để? Câu 4: Vì nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh? Câu 5: Tại nói đấu tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời CMTS? Câu 6: Vai trò đấu tranh tư tưởng CM Pháp? Câu 7: Tại nói CMTS Pháp CMTS triệt để nhất? Câu 8: Vì CM cơng nghiệp diễn Anh? Câu 9: Vì TK XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép than đá? Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Câu 10: Vì nước phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa? Câu 11: Vì từ lúc đời, gi/cấp công nhân đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản? Câu hỏi cấp độ vận dụng thấp: Câu 1: Xác định hình thức đấu tranh Cách mạng Hà Lan? Câu 2: Kinh tế TBCN phát triển đem đến hệ gì? Câu 3: Xác định hình thức đấu tranh Cách mạng Anh? Câu 4: Lập niên biểu Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ? Câu 5: Vẽ sơ đồ đẳng cấp Pháp, vị trí, quyền lợi đẳng cấp xã hội pháp trước CM? Câu 6: Lập bảng thống kê cải tiến, phát minh ngành dệt Anh theo thứ tự thời gian Câu 7: Lập niên biểu phong trào công nhân đầu TK XIX? Câu 8: Nét phong trào công nhân năm 1830 – 1840 gì? Câu hỏi cấp độ vận dụng cao: Câu 1: Nhận xét câu nói Mác nói CMTS Anh: “Thắng lợi giai cấp TS có ghĩa thắng lợi c/độ xã hội mới, thắng lợi chế độ tư hữu TBCN chế độ phong kiến? Câu 2: Em có nhận xét quan sát hình 5- Tình cành người nơng dân Pháp trước CM? Câu 3: Em có nhận xét biện pháp quyền Gia-cơ-banh? Câu 4: Quan sát lược đồ hình 17 hình 18 út hệ CM công nghiệp? III GỢI Ý TỔ CHỨC DẠY HỌC Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Ngày soạn: 17/8/2018 Ngày dạy: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Lịch sử giới cận đại ( Từ kỉ XVI đến năm 1917 ) CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ( Từ kỉ XVI đến nửa sau kỉ XIX ) Tiết 1: Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I Mục tiêu dạy: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những chuyển biến lớn kinh tế, trị, xã hội Châu Âu kỷ XVIXVII - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử cách mạng Hà Lan kỉ XVI cách mạng tư sản Anh kỷ XVII 2.Tư tưởng: - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song chế độ bóc lột, thay cho chế độ phong kiến Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ, tranh ảnh, giải câu hỏi sách giáo khoa II Chuẩn bị: Của giáo viên: - Bản đồ giới để xác định vị trí địa lý nước học - Lược đồ cách mạng tư sản Anh Của học sinh: - Đọc SGK tài liệu liên quan III Tiến trình lớp: Ổn định tổ chức: phút Giới thiệu chương trình lịch sử lớp Bài mới: Vào bài: Mốc mở đầu lịch sử giới cận đại cách mạng tư sản Hà Lan năm 1566, Tiếp theo cách mạng tư sản Anh Để hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến, tính chất cách mạng cần tìm hiểu qua học hôm Họat động GV Họat động HS *Hoạt động 1: ( 10 phút) Giới thiệu mốc mở đầu LSTG cận đại CMTS - Cách mạng Hà Lan năm 1566 đến cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 GV sử dụng đồ giới yêu - Quan sát, xác định vị trí cầu HS quan sát xác định vị trí nước Nê-đéc-lan(Hà Lan), Anh - Vào đầu kỉ XV, kinh tế Tây - Nền sản xuất đời Nguyễn Thị Như Quỳnh Nội dung I Sự biến đổi kinh tế, xã hội Tây Âu kỉ XVXVII Cách mạng Hà Lan kỉ XVI Một sản xuất đời (đọc thêm) - Kinh tế: Xuất công trường thủ công, trung tâm buôn bán ngân Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Âu có biến đổi gì? hàng - Xã hội: Hình thành giai cấp mới: tư sản vô sản phát triển lòng xã hội phong kiến suy yếu bị kìm hãm - Nêu biểu - Xuất công trường kinh tế, xã hội Tây Âu? thủ công, trung tâm buôn bán ngân hàng - Xã hội hình thành giai cấp mới: tư sản vô sản - Thảo luận: Hệ - Nảy sinh mâu thuẫn giai cấp biến đổi xã hội đó? Vì có hệ dẫn đến đấu tranh đó? Bởi giai cấp tư sản đai diện cho phương thức sản xuất mới, lực kinh tế khơng có địa vị trị nên bị chế độ phong kiến kìm hãm, mâu thuẫn tư sản với phong kiến dẫn đến phong trào Văn hóa Phục hưng, phong trào Cải cách tơn giáo…Mâu thuẫn ngày gay gắt nguyên nhân cách mạng tư sản * Hoạt động 2: ( 10 phút) - Gọi HS đồ vùng - Xác định vị trí đất Nê-đec-lan - Trước cách mạng vùng đất Nê- - Có kinh tế TBCN phát đec-lan nào? triển bị phong kiến Tây GV trình bày diễn biến: 8/1566 Ban Nha thống trị ngăn đấu tranh mạnh mẽ cản phát triển đến năm 1581, tỉnh miền Bắc thành lập nước Cơng hòa, tỉnh liên hiệp (về sau gọi Hà Lan), 1648 độc lập Hà Lan công nhận - Cách mạng Hà Lan diễn - Đấu tranh giải phóng dân hình thức ? tộc -Thảo luận: Vì cách mạng - Vì cách mạng đánh đổ Hà Lan kỷ XVI xem chế độ phong kiến( ngoại cách mạng tư sản bang) thành lập chế độ cơng giới? hòa, xây dựng xã hội tiến nên cách mạng tư sản giới *Hoạt động 3: ( 10 phút) Gọi HS đồ vị trí - Xác định vị trí nước Anh - Sự phát triển CNTB Anh - Xuất nhiều công trường Nguyễn Thị Như Quỳnh - Mâu thuẫn chế độ phong kiến với giai cấp tư sản tầng lớp nhân dân Cách mạng Hà Lan kỉ XVI: - Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm phát triển CNTB Nê-đec-lan - Diễn biến: (SGK) - Kết quả: Hà Lan giải phóng tao điều kiện cho CNTB phát triển =>Cách mạng Hà Lan cách mạng tư sản giới II Cách mạng Anh kỉ XVII: Sự phát triển Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - biểu nào? CNTB Anh - Kinh tế TBCN phát triển mạnh thủ công, kinh tế hàng hóa phát triển, nhiều trung tâm thương mại, tài hình thành - Kinh tế TBCN phát triển đem - Làm thay đổi thành phần xã đến hệ gì? hội: xuất tầng lớp quý tộc tư sản; nông dân bị bần hóa - Em hiểu thuật ngữ: - HS trả lời theo bảng tra cứu “quý tộc mới” SGK GV kể chuyện “ rào đất cướp ruộng” Anh, thời kỳ “cừu ăn thịt người” - Vì nông dân phải bỏ quê - Nông dân bị ruộng đất, hương nơi khác sinh sống? bị bần hóa - Những mâu thuẫn - Vua, địa chủ phong kiến lòng xã hội Anh? mâu thuẫn với quý tộc mới, tư GV nhấn mạnh: Những mâu sản, nhân dân lao động thuẫn xã hội ngày gay gắt nguyên nhân bùng nổ cách mạng Anh * Hoạt động 4: ( phút) Yêu cầu HS đọc SGK, tóm tắt diễn biến giai đọan đến giai đọan GV sử dụng lược đồ + H.2 để trình bày diễn biến mơ tả việc xử tử Saclơ I - Việc Saclơ I bị xử tử có ý - Chấm dứt chế độ quân chủ nghĩa nào? chuyên chế Anh, đánh dấu sụp đổ chế độ phong kiến, thắng lợi CNTB - Vì Saclơ I bị xử tử, cách - Vua bị xử tử, Anh trở thành mạng Anh chưa chấm dứt? nước cộng hòa, cách mạng đạt GV: Quý tộc tư sản chủ đến đỉnh cao Cách mạng trương khôi phục chế độ quân chưa chấm dứt nhân dân chủ, 12/1688 Quốc hội tiến hành chưa quyền lợi gì, muốn đảo lập chế độ quân đẩy cách mạng xa chủ lập hiến đề yêu sách Nền cộng hòa đàn áp họ dã man - Q tộc có vai trò - Vừa tham gia lãnh đạo cách cách mạng Anh? mạng vừa tìm cách hạn chế cách mạng cho phù hợp với lợi ích Nó chi phối tiến trình, kết tính chất cách mạng, tầng lớp tiến hành cách mạng không Nguyễn Thị Như Quỳnh - Xã hội: Xuất tầng lớp quý tộc tư sản -Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng Tiến trình cách mạng( Hướng dẫn đọc thêm) a Giai đọan (16421648) Nội chiến diễn Quốc hội quân đội nhà vua Kết quân đội quốc hội đánh bại quân đội nhà vua b Giai đọan (14691488) - Ngày 30/1/1469 Vua Saclơ I bị xử tử - Anh trở thành nước cơng hòa Cách mạng tư sản đạt đến đỉnh cao Giáo án Lịch sử 2019 - Thế chế độ quân chủ lập hiến? - HS thảo luận câu hỏi: “Cuộc cách mạng Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Vì cách mạng Anh CMTS không triệt để?” Năm học 2018 - triệt để - Thực chất chế độ tư chống lại đấu tranh nhân dân, bảo vệ quyền lợi quý tộc tư sản - Cho giai cấp quý tộc tư sản - Do quý tộc tư sản lãnh đạo - Vì lãnh đạo cách mạng liên minh tư sản - quý tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến khơng bị xóa bỏ, quyền lợi nhân dân lao động không đáp ứng, nông dân không chia ruộng đất 3.Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Anh kỉ XVII - Chế độ TBCN xác lập - Kinh tế CNTB phát triển - Thoát khỏi thống trị phong kiến => Là cách mạng tư sản không triệt để Củng cố: ( phút ) Nêu biểu vế kinh tế - xã hội Tây Âu? Trình bày diễn biến kết cách mạng Hà Lan? Trình bày phát triển CNTB Anh hệ nó? Trình bày nét nội chiến Anh? Dặn dò: Học chuẩn bị trước Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Ngày soạn: 18/8/2018 Ngày dạy: Tiết 2: Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I Mục tiêu dạy: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Vài nét tình hình 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ; trình bày diễn biến, kết ý nghĩa chiến tranh 2.Tư tưởng - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song chế độ bóc lột, thay cho chế độ phong kiến Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ, tranh ảnh, giải câu hỏi sách giáo khoa II Chuẩn bị: Của giáo viên: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ Của học sinh: - Đọc SGK, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan III Tiến trình lớp: 1.Ổn định tổ chức: phút Kiểm tra cũ: ( phút) Trình bày diễn biến cách mạng Hà Lan kỷ XVI ? Vì cách mạng Hà Lan kỷ XVI xem cách mạng tư sản đầu tiên? Bài mới: Vào bài: Sau Cơ-lơm-bơ tìm Châu Mỹ, người Anh chiếm Bắc Mỹ, lập 13 thuộc địa Thế kỷ XVIII nổ chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Nguyễn Thị Như Quỳnh Họat động GV *Hoạt động 1: ( 10 phút) Yêu HS đọc Giáo cầu án Lịch sử Sgk -2019 Nêu vài nét xâm nhập thành lập thuộc địa thực dân Anh Bắc Mỹ? GV khẳng định: Đến kỉ XVIII, kinh tế 13 thuộc địa phát triển theo CNTB Dùng lược đồ giới thiệu vùng đất 13 thuộc địa - Vì nảy sinh mâu thuẫn quốc thuộc địa? * Hoạt động 2: ( 10 phút) - Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh kiện nào? - GV dùng lược đồ nơi xảy kiện: + Từ 5/9  26/10/1774 Hội nghị lục địa Phi-la-đen-phi-a diễn đòi vua Anh xóa bỏ luật cấm vơ lý khơng chấp nhận + 4/1775 chiến tranh bùng nổ quốc thuộc địa, quân thuộc địa Oa-sinh-tơn huy HS xem H4-Sgk: giới thiệu đôi nét Oa-sinh-tơn + Ngày 4/7/1776 tuyên ngôn độc lập công bố - Tun ngơn độc lập có điểm nào? Họat động HS - Sau tìm Châu Mỹ nhiều nước Châu Âu xâm chiếm chia châu lục làm thuộc địa Đầu kỉ XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa - Vì thực dân tìm cách ngăn cản phát triển thương nghiệp thuộc địa Cư dân thuộc địa mâu thuẫn gay gắt với quốc dẫn đến chiến tranh Nội dung III Chiến tranh giành Nămđộc họclập 2018 - thuộc địa Anh Bắc Mỹ: Tình hình thuộc địa Nguyên nhân chiến tranh: - Kinh tế: Đến kỉ XVIII, 13 thuộc địa phát triển theo CNTB - Xã hội: Mâu thuẫn quốc thuộc địa dẫn đến chiến tranh Diễn biến - Sự kiện 12/1773 nhân dân chiến tranh (HD đọc cảng Bôxtơn phản đối chế thêm) độ thuế cách tân công - 12/1773, nhân dân tàu chở chè Anh Bôxtơn dậy - Năm 1774: Hội nghị Philađenphia - 4/1775 chiến tranh bùng nổ Ngày 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập đời, xác định quyền người quyền độc lập - Mọi người bình đẳng thuộc địa - Quyền sống, quyền - Tháng 10/1777 quân tự quyền mưu khởi nghĩa thắng cầu hạnh phúc trận Xa-ra-tơ-ga GV: Chiến tranh tiếp diễn sau trận thắng lớn Xara-tô-ga, đến năm 1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vecxai * Hoạt động 3: ( phút) - Cuộc chiến tranh giành độc - Anh thừa nhận độc lập thuộc địa, quốc lập đạt kết gì? gia đời: nước Mỹ - Nội dung Hiến - Mỹ nước Cộng hòa liên pháp 1787? Có điểm hạn chế bang, quyền trung ương tăng cường, gì? bang quyền Nguyễn Thị Như Quỳnh tự trị rộng rãi - Chỉ người da trắng có tài sản có quyền - 1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vec-xai Kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ: - Kết quả: Anh thừa nhận độc lập 13 thuộc địa – nước 10 cộng hòa tư sản thành lập ( nước Mỹ) Giáo án Lịch sử 2019 V ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM: I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu Đáp án B B Điểm 0,5 0,5 II TỰ LUẬN ( điểm) Câu1 (3 điểm): - Lãnh đạo phần lớn văn thân, … - Thời gian diễn khởi nghĩa kéo dài… - Quy mô rộng lớn: tỉnh - Cuộc khởi nghĩa lập nhiều chiến công… Năm học 2018 - A 0,5 C 0,5 Câu (3 điểm): - Ngày 21 – 12 – 1873, quân Pháp đánh Cầu Giấy… - Đội quân Hoàn Tá Viêm phối hợp với quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc phục kích… Câu (2điểm): - Quy mơ rộng lớn… - Phong trào nổ rầm rộ, hình thức phong phú… - Thành phần tham gia đông đảo, nhiều tầng lớp… VI THU BÀI – NHẬN XÉT GIỜ KIỂM TRA VII DẶN DÒ: - Chuẩn bị trước 29 CHƯƠNG II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 TIẾT 47 Ngày soạn: Lớp 8A Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8B Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8C Tiết ngày tháng năm 2012Sĩ số .vắng Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (2 tiết) A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Biết tổ chức máy cai trị TD Pháp Đơng Dương Việt Nam - Trình bày sách khai thác lần thứ thực dân Pháp Việt Nam, phân tích mục đích khai thác Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Thấy dã tâm thực dân Pháp, mâu thuẫn xã hội Việt Nam đầu kỉ XX, thái độ trị giai cấp, tầng lớp phong trào Kĩ - Nhận định, so sánh, đánh giá, phân tích B CHUẨN BỊ - Thầy: bảng phụ, đồ VN Ảnh ga Hà Nội năm 1900 ga HN năm 2000 Nguyễn Thị Như Quỳnh 188 Giáo án Lịch sử Năm học 2018 2019 - Trò: sưu tầm tài liệu C TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Kiểm tra cũ không * GTBM: 2.Bài mới: I Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp (1897-1914) Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ 1: Tổ chức máy nhà nước - Yêu cầu HS nghiên cứu mục 1SGK -137 - Nghiên cứu SGK ? Tổ chức máy nhà nước thực dân Pháp thành lập - Trả lời ? - HS trả lời ? Em có nhận xét tổ chức máy cai trị thực dân Pháp ? - Nhận xét, bổ sung Nội dung I Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp (1897-1914) Tổ chức máy nhà nước - Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm xứ tồn quyền Đơng Dương đứng đầu - Việt Nam bị chia thành xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì - Bộ máy quyền từ trung ương đến địa phương người Pháp chi phối * Sơ đồ tổ chức nhà nước: * Nhận xét hệ thống quyền Pháp: - Thiết lập chặt chẽ từ trung ương đến địa phương - Kết hợp nhà nước thực dân quan lại phong kiến HĐ 2: Chính sách kinh tế - Yêu cầu HS nghiên cứu mục - Nghiên cứu mục ? Thực dân Pháp thi hành - Trả lời sách kinh tế nơng nghiệp ? ?Trong cơng nghiệp ? - Trả lời ? Về giao thông vận tải chúng thi hành sách ? ? Thương nghiệp có đáng ý ? - Trả lời ? Em có nhận xét sách kinh tế thực dân Pháp Việt Nam ? Chính sách kinh tế - Nơng nghiệp: cướp đoạt ruộng đất, phát canh thu tô - Công nghiệp: + Khai thác than, thiếc… + Sản xuất, chế biến … - Giao thông, vận tải: tăng cường xây dựng giao thông - Thương nghiệp: + Độc chiếm thị trường + Đánh thuế nặng + Thu thuế ? Các sách Pháp - Trả lời nhằm mục đích ? - Giới thiệu hình 98 – 139 - Treo ảnh ga HN năm 1900 ga HN năm 2000 ? em có nhận xét khác - Quan sát Nguyễn Thị Như Quỳnh 189 Giáo án Lịch sử 2019 ? Năm học 2018 - Nhận xét HĐ 3: Chính sách văn hoá, giáo duc - Yêu cầu HS đọc mục - Trả lời ? Chính sách văn hố, giáo dục Pháp Việt Nam ? - Trả lời ? Theo em, sách văn hố, giáo dục Pháp có phải để “khai hố văn minh” cho người - Trả lời Việt Nam hay không ? ? ? Mục đích chúng ? Chính sách văn hố, giáo duc - Pháp trì chế độ gd thời phong kiến, song có thêm mơn tiếng Pháp - Hệ thống giáo dục phổ thông chia làm bậc - Mở trường học số sở văn hoá, y tế -> Mục đích: thi hành sách “ngu dân”, dễ bề cai trị, bóc lột - Trả lời Củng cố học : - Hướng dẫn HS vẽ máy cai trị Pháp Đông Dương LIÊN BANG ĐƠNG DƯƠNG (Tồn quyền đơng dương) Bắc kì (Thống sứ) Trung kì (Khâm sứ) Nam kì (Thống đốc) Lào (Khâm sứ) Campuchia (Khâm sứ) Bộ máy quyền cấp kì (Pháp) Bộ máy quyền cấp cấp tỉnh, huyện (Pháp, Bản sứ) Bộ máy quyền cấp xã ,thôn (Bản sứ) Hướng dẫn nhà : - Học - Chuẩn bị sau: phần II – Bài 29 TIẾT 48 Ngày soạn: Lớp 8A Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8B Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8C Tiết ngày .tháng năm 2012Sĩ số .vắng Nguyễn Thị Như Quỳnh 190 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (2tiếp) A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Trình bày phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam sau khai thác - Đặc điểm, giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam sau khai thác Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Thái độ trị giai cấp, tầng lớp cách mạng - Trân trọng lòng yêu nước sĩ phu Kĩ - Nhận xét, phân tích, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử - Sử dụng tranh ảnh B CHUẨN BỊ - Thầy: tranh ảnh, tư liệu - Trò: sưu tầm tài liệu C TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Kiểm tra cũ ? Trình bày sách giáo dục, văn hóa thực dân Pháp khai thác thuộc địa lần thứ VN ? 2.Bài mới: II Những biến chuyển xã hội Việt Nam Hoạt động thầy HĐ 1: Các vùng nông thôn - Yêu cầu HS nghiên cứu mục 1- SGK-137 - Hướng dẫn HS kẻ làm phần so sánh giai cấp xã hội ? Dưới tác động chương trình khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp, giai cấp địa chủ nơng dân có thay đổi ? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn - Y/c nhóm trình bày - Y/c nhóm khác nhận xét - Treo đáp án - Giới thiệu h 99 ? Nhận xét hình ảnh người nơng dân, cơng nhân thời kì Pháp thuộc ? Nguyễn Thị Như Quỳnh Hoạt động trò Nội dung - Nghiên cứu SGK Các vùng nông thôn Địa chủ pk Nông dân - Kẻ làm phần - Số lượng - Bị phân hoá: ngày đông: + Một số làm tá + Một điền phận câu kết + Một số phu với đế quốc + phận làm áp bức, bóc nghề phụ - Hs làm vào phiếu học tập lột nd + số làm công cá nhân nhà máy, hầm mỏ … -> sống cực - Trình bày khổ, sẵn sàng tham - Nhận xét, bổ sung gia đấu tranh - Chú ý - Quan sát - Trả lời + Một số địa chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu 191 Giáo án Lịch sử Năm học 2018 2019 ? Hãy cho biết nước gặp hình ảnh người nơng dân bần hàn cực tác phẩm văn học ? + Chị dậu, Đồng hào có ma, Lão hạc… HĐ 2: Đô thị phát triển, xuất giai cấp, tầng lớp - Yêu cầu HS nghiên cứu - Nghiên cứu Đô thị phát triển, xuất mục giai cấp, tầng lớp ? Dưới tác động sách khai thác thuộc địa lần - Trả lời thứ nhất, đô thị Việt Nam - Cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX đô phát triển ? + Kết việc đẩy mạnh thị VN phát triển ngày nhiều ? Vì đầu kỉ XX VN công khai thác thuộc xuất nhiều đô thị ? địa td Pháp - Giới thiệu h 101 (Đơ thị: trung tâm hành chính, tập trung sở - Nghe sản xuất, dịch vụ, đầu mối trị nước -> thị đời kết tất yếu trình khai thác CNTD) - Treo đồ Việt Nam - Quan sát ? Xác định đô thị đồ ? - Xuất số giai cấp, tầng lớp - Thực ? Cùng với phát triển mới: đô thị, giai cấp, tầng lớp + Tầng lớp tư sản: bị chèn ép, lệ thuộc xuất ? kinh tế -> không dám tham gia - Trả lời ? Tầng lớp tư sản bao gồm CM người ? - Trả lời ? Họ có thái độ ? (thái độ cải lương, thoả hiệp, - Trả lời ko có tinh thần CM triệt để, lo sợ ảnh hưởng đến kinh doanh) - Nghe ? Tầng lớp tiểu tư sản thành + Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: có ý thị bao gồm ? thức dân tộc, sẵn sành tham gia CM ? Họ có thái độ nào? - Trả lời ? ? Giai cấp công nhân VN + Giai cấp cơng nhân: bị bóc lột, có xuất nào? tinh thần đấu tranh CM triệt để - Trả lời - Giới thiệu h 100 ? Họ có thái độ ? Vì ? - Trả lời - Quan sát - Trả lời HĐ 3: Xu hướng vận động giải phóng dân tộc - Yêu cầu HS đọc mục - Đọc mục 3 Xu hướng vận động giải phóng dân tộc ? Xu hướng cách mạng DCTS VN đầu kỉ XX - Trả lời - Cơ sở xuất xu hướng mới: Nguyễn Thị Như Quỳnh 192 Giáo án Lịch sử 2019 xuất sở ? ? Vì nhà yêu nước VN thời muốn noi - Trả lời theo đường cứu nước Nhật Bản ? Năm học 2018 + Xã hội Việt Nam phân hoá sâu sắc + Tư tưởng DCTS châu Âu truyền vào nước ta + Nhật Bản theo CNTB trở nên giầu mạnh -> Xu hướng cách mạng DCTS xuất VN Củng cố học : - Tác động sách khai thác thuộc địa kt, xh VN ? - Cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX đô thị VN phát triển ngày nhiều - Xuất số giai cấp, tầng lớp mới: + Tầng lớp tư sản: bị chèn ép, lệ thuộc kinh tế -> không dám tham gia CM + Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: có ý thức dân tộc, sẵn sành tham gia CM + Giai cấp cơng nhân: bị bóc lột, có tinh thần đấu tranh CM triệt để Hướng dẫn nhà : - Học làm tập – SGK 143 - Chuẩn bị trước Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 Nguyễn Thị Như Quỳnh 193 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - TIẾT 49 Ngày soạn: Lớp 8A Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8B Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8C Tiết ngày tháng năm 2012Sĩ số .vắng Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 (2 tiết) A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Trình bày nét phong trào Đông Du - Biết hoạt động Đông Kinh nghĩa thục - Trình bày nét vận động Duy tân phong trào chống thuế Trung Kì Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Các sĩ phu tiến muốn tìm đường cứu dân tộc khỏi vòng nơ lệ - Hiểu rõ chất tàn bạo, xảo quyệt chủ nghĩa đế quốc, đế quốc phương Đông phương Tây tàn bạo cướp nước Kĩ - So sánh, đối chiếu kiện lịch sử - Nhận định, đánh giá tư tưởng hành động nhân vật lịch sử B CHUẨN BỊ - Thầy: tranh ảnh chân dung nhà yêu nước đầu kỉ XX, hình ảnh phong trào Duy Tân chống thuế Trung Kì - Trò: sưu tầm tài liệu C TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Kiểm tra cũ ? Trình bày giai cấp tầng lớp xã hội Việt Nam đầu kỉ XX thái độ trị giai cấp ? 2.Bài mới: I PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ 1: Phong trào Đơng Du (1905 – 1909) Nội dung Phong trào Đông Du (1905 – 1909) * Hoạt động: - Năm 1904 Duy tân hội thành lập Phan Bội Châu đứng đầu Hội chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh Pháp, khôi phục độc lập - Năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật với mục đích cầu viện từ cầu viện chuyển sang cầu học Nguyễn Thị Như Quỳnh 194 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - Năm 1905 – 1908 Hội phát động phong trào Đông Du - Tháng – 1908, thực dân Pháp câu kết với Chính phủ Nhật Bản, trục xuất người VN khỏi đất nước Nhật - Tháng – 1909, phong trào Đông Du tan rã * Ý nghĩa: - Cách mạng Việt Nam bắt đầu hướng giới, gắn vấn đề dân tộc với vấn đề thời đại HĐ 2: Đông Kinh nghĩa thục Đông Kinh nghĩa thục (1907) - Tháng – 1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền lập trường học lấy tên Đông Kinh nghĩa thục, trường dạy môn khoa học thường thức, tổ chức buổi diễn thuyết, bình văn, xuất sách báo tinh thần yêu nước - Phạm vi hoạt động rộng: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây - Tháng 11 – 1907, thực dân pháp lệnh đóng cửa trường => phong trào thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng dân chủ dân quyền HĐ 3: Cuộc vận động Duy Tân phong trào chống thuế Trung Kì Cuộc vận động Duy Tân phong trào chống thuế Trung Kì * Cuộc vận động Duy tân: - Diễn mạnh tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định - Người khởi xướng Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng - Nội dung: mở trường dạy học theo lối mới, chấn hưng thực nghiệp * Phong trào chống thuế Trung Kì: Phong trào chống sưu thuế diễn rầm rộ Quảng Nam, sau Quảng Ngãi - Phong trào bị thực dân Pháp Nguyễn Thị Như Quỳnh 195 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 đàn áp đẫm máu Củng cố học : - Nhận xét phong trào u nước đầu kỉ XX tính chất, hình thức Hướng dẫn nhà : - Học theo câu hỏi SGK, soạn trước nội dung II TIẾT 50 Ngày soạn: Lớp 8A Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8B Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8C Tiết ngày tháng năm 2012Sĩ số .vắng Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 (tiếp) A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Trình bày sách thực dân Pháp Đơng Dương thời kì chiến tranh giới thứ - Trình bày hoạt động Nguyễn Tất Thành sau tìm đường cứu nước Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Lòng kính trọng biết ơn anh hùng dân tộc, đặc biệt lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Người tìm đường chân cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt cách mạng từ thắng lợi đến thắng lợi khác Kĩ - Đối chiếu so sánh kiện, phân tích, nhận định, đánh giá nhân vật lịch sử B CHUẨN BỊ - Thầy: đồ HCM tìm đường cứu nước, tranh ảnh thời niên thiếu Người - Trò: sưu tầm tài liệu C TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Kiểm tra cũ ? Hoạt động Đông Kinh nghĩa thục ảnh hưởng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nước ta ? 2.Bài mới: II PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918) Hoạt động thầy Nguyễn Thị Như Quỳnh Hoạt động trò Nội dung 196 Giáo án Lịch sử 2019 HĐ 1: Chính sách TDP Đơng Dương thời chiến Năm học 2018 - Chính sách TDP Đông Dương thời chiến - Chúng sức vơ người, vét dốc vào chiến tranh - Tăng cường bắt lính - Nơng nghiệp phục vụ chiến tranh - Mua cơng trái chi phí cho chiến tranh => Đời sống nhân dân cực khổ Vụ mưu khởi nghĩa Huế (1916) Khởi nghĩa binh lính tù trị Thái Ngun 1917 (khơng dạy theo giảm tải) HĐ 2: Những hoạt động Nguyễn Tất Thành sau tìm đường cứu nước Những hoạt động Nguyễn Tất Thành sau tìm đường cứu nước a Hồn cảnh: - Đất nước bị Pháp thống trị, phong trào yêu nước chống Pháp thất bại b Hoạt động: - Ngày – – 1911, từ cảng Nhà Rồng Người tìm đường cứu nước - Năm 1917, người từ Anh trở Pháp, tham gia hoạt động Hội người Việt Nam yêu nước Pa-ri - Người tích cực tham gia hoạt động phong trào công nhân Pháp tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga Củng cố học : Hướng dẫn nhà : TIẾT 51 Ngày soạn: Lớp 8A Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8B Tiết…… ngày……… tháng……….năm 2012 Sĩ số……….vắng…… Lớp 8C Tiết ngày tháng năm 2012Sĩ số .vắng Bài 31 ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 Nguyễn Thị Như Quỳnh 197 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - A MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Lịch sử Việt Nam từ 1858 - 1918; tiến trình xâm lược nước ta thực dân pháp trình đấu tranh nhân dân ta - Đặc điểm, diễn biến, nguyên nhân thất bại phong trào cách mạng cuối kỉ xix bước chuyển biến phong trào cách mạng đầu kỉ xx Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Củng cố cho HS lòng u nước ý chí căm thù giặc trân trọng hi sinh dũng cảm chiến sĩ cách mạng Kĩ - Rèn kĩ tổng hợp, phân tích, nhận xét, đánh giá, so sánh kiện lịch sử, nhân vật lịch sử B CHUẨN BỊ - Thầy: - Trò: C TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Kiểm tra cũ không * GTBM: 2.Bài mới: Củng cố học : Hướng dẫn nhà : chuẩn bị gv: sgk, giáo án bđ việt nam chuẩn bị hs: sgk, ghi c tiến trình dạy: 1, kiểm tra cũ: + hđ chủ yếu nguyễn tất thành sau tìm đường cứu nước ? 2, dạy nội dung mới: hđ gv hđ1: hd hs ơn lại kiện - hd hs kẻ làm phần để thống kê kiện lịch sử (vừa lập bảng vừa dùng bđ minh hoạ trình xâm lược nước ta td pháp kháng chiến nd ta) - y/c hs thảo luận nhóm bàn - y/c nhóm trình bày - y/c nhóm khác nhận xét - treo đáp án thời gian hđ hs i kiện - kẻ làm phần - hs làm vào phiếu học tập cá nhân - trình bày - nhận xét, bổ sung - ý trình xâm lược pháp Nguyễn Thị Như Quỳnh nd ghi bảng trình xâm lược thực dân pháp đấu tranh chống xâm lược nd ta từ năm 1858 - 1884 đấu tranh nd ta 198 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - - - 1858 - p chiếm bán đảo sơn trà - triều đình chống trả yếu ớt, nd chống p - 1959 - p kéo vào gia định - triều đình ko chủ động đánh, nd tự động k/c - 1862 - p chiếm định tường, biên hoà, - nd tỉnh miền đông kháng pháp vĩnh long - nd đấu tranh ko chấp nhận điều ước - kí hiệp ước nhâm tuất - nd tỉnh kháng p - - 1862 kiên - 1867 vĩnh long, hđ2: hd hs ôn -lạichiếm nội dung an giang, hà phong trào cần vương (1885 tiên nd phản đối hiệp ước phong trào đấu tranh cuối kỉ - 1896) xix 15- - 1874 - kí hiệp ước giáp tuất - nd chiến đấu5quyết - ngày - -liệt 1885: phản - hd hs kẻ làm phần để thống công phái chủ chiến huế 4kê- 1882 kiện-lịch chiếm thành hà nội lần - nd nước tâm k/c - kẻ2.vở làm phần sử - ngày 13 - - 1885: vua hàm đánh huế, -25y/c8-hs1883 thảo luận-nhóm bàn kí hiệp ước quý mùi nghi chiếu cần vương - nd đấu tranh phản đối triều đình đầu - hs làm vào phiếu - kí hiệp ước pa tơ nốt.học tập cá nhân hàng p.- tháng - 1885 -> tháng 11 - - 1884 1888: giai đoạn 1, phong trào - trình bày - y/c nhóm trình bày phát triển hầu khắp bắc, trung kì - y/c nhóm khác nhận xét - nhận sung - treo đáp án - ý xét, bổ - tháng 11 - 1888 -> tháng 12 1895: giai đoạn 2, điển hình khởi nghĩa lớn (ba đình, bãi sậy, hương khê) phong trào yêu nước đầu kỉ xx đến năm 1918 + 1905 - 1909: phong trào đông du hđ3: hd hs ôn lại phong trào yêu nước đầu kỉ xx - hd hs kẻ làm phần để thống - kẻ làm phần kê kiện lịch sử - y/c hs thảo luận nhóm bàn - y/c nhóm trình bày - y/c nhóm khác nhận xét + 1908: phong trào tân - hs làm vào phiếu chống thuế trung kì học tập cá nhân + 1912 - 1916: khởi nghĩa nơ trang lơng (tây nguyên) - trình bày - nhận sung - ý - treo đáp án Nguyễn Thị Như Quỳnh + 1907: đông kinh nghĩa thục xét, bổ + 1916: vụ mưu khởi nghĩa huế + 1917: khởi nghĩa binh lính thái nguyên + 1911 - 1918: hoạt động 199 nguyễn tất thành sau tìm đường cứu nước Giáo án Lịch sử 2019 củng cố, luyện tập: - hệ thống nội dung học Năm học 2018 - hướng dẫn hs tự học nhà: - học làm bt – sgk 152 - chuẩn bị trước 31: ôn tập lịch sử (phần ii) tiết 51 - 31 ôn tập lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918 (tiếp theo) a mục tiêu: kiến thức: giúp hs củng cố kiến thức: - nội dung chủ yếu ls từ 1858 - 1918: tiến trình xâm lược nước ta thực dân pháp trình đấu tranh nhân dân ta,đặc điểm, diễn biến, nguyên nhân thất bại phong trào cách mạng cuối kỉ xix bước chuyển biến phong trào cách mạng đầu kỉ xx kĩ năng: - rèn kĩ tổng hợp, nhận xét, đánh giá, so sánh kiện lịch sử; làm tập lịch sử thái độ: - củng cố cho hs lòng u nước ý chí căm thù giặc trân trọng hi sinh dũng cảm chiến sĩ cm b chuẩn bị gv hs: chuẩn bị gv: sgk, giáo án chuẩn bị hs: sgk, ghi c tiến trình dạy: 1, kiểm tra cũ: + hđ chủ yếu nguyễn tất thành sau tìm đường cứu nước ? 2, dạy nội dung mới: hđ gv hđ hs hđ1: hd hs nhắc lại nội dung chủ yếu học - y/c hs thảo luận nhóm bàn (nội dung 1,2) - hs làm vào phiếu học tập cá nhân - y/c nhóm trình bày - y/c nhóm khác nhận xét - treo đáp án Nguyễn Thị Như Quỳnh - trình bày - nhận xét, bổ sung nd ghi bảng ii nội dung chủ yếu * thực dân pháp xâm lược vì: - nhu cầu tìm kiếm thuộc địa - xâm lược nước ta để dễ vào tây nam (tq) - nhà nguyễn yếu hèn * nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa pháp: - phong kiến yếu hèn, ko biết dựa vào dân chống pháp 200 Giáo án Lịch sử 2019 Năm học 2018 - ý - nhà nguyễn ko chịu canh tân đất nước * nhận xét: + trình bày phong trào cần vương ? (ý nghĩa: thể truyền thống đấu tranh bất khuất dt hạn chế: khủng hoảng lãnh đạo, bế tắc đường lối) - trả lời + nguyên nhân chuyển biến kt, xh đầu kỉ xx ? (khách quan: trào lưu dcts châu âu truyền vào vn, chủ quan: pháp tiến hành khai thác ) - trả lời * phong trào cần vương: - nguyên nhân: + triều đình đầu hàng + binh biến kinh thành huế thất bại - diễn biến: gđ - ý nghĩa, hạn chế * chuyển biến kt, xh, tư tưởng phong trào yêu nước đầu kỉ xx: -nguyênnhân: - biểu hiện: * nhận xét chung phong trào yêu nước đầu kỉ xx: + nhận xét chung phong trào yêu nước ? - trả lời * bước đầu hđ cứu nước nguyễn tất thành: - kiện chính: - ý nghĩa: - trả lời iii tập thực hành + nêu hđ nguyễn tất thành ? hđ2: hd hs làm tập thực hành - hd hs lập bảng theo mẫu để thống kê kiện lịch sử - thực theo yêu cầu củng cố, luyện tập: - hệ thống nội dung học hướng dẫn hs tự học nhà: - học làm bt lại – sgk 152 - chuẩn bị cho thi hk đạt kết cao Nguyễn Thị Như Quỳnh 201 Giáo án Lịch sử 2019 Nguyễn Thị Như Quỳnh Năm học 2018 - 202 ... kỷ XIX Đây phong trào mang tính tự phát - Phong trào cách mạng 184 8- - Trong năm 184 8 184 9 Pháp nào? 184 9, công nhân nhiều nước Châu Âu đứng lên đấu tranh Ngày 23/6/ 184 8 công nhân Pari khởi nghĩa... tranh chống tư sản, cơng nhân lại đập phá máy móc? 2) Trình bày kiện chủ yếu phong trào công nhân năm 183 0 – 184 0? Nước Pháp Đức Anh Thời gian Hình thức đấu tranh 183 1 Khởi nghĩa vũ trang 184 4... kỉ XIX, Anh đẫy mạnh sản xuất gang thép than đá? - Kết cách mạng công nghiệp Anh? Năm học 20 18 - - Máy móc đường sắt phát triển cần nhiều gang thép than đá - Từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an su 8 2017 2018 (1), Giao an su 8 2017 2018 (1), III. Tiến trình trên lớp:, III. Tiến trình lên lớp:, CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC ÂU- MỸ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX, - Có khả năng phân tích các sợ kiện cơ bản của bài bằng phương pháp tư duy lịch sử đúng đắn., Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp, - Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng bản đồ để hiểu lịch sử., - Chuẩn bị trước bảng thống kê theo mẫu ở SGK., - Tường thuật sự kiện lịch sử, sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử., - Sử dụng bản đồ, các tri thức phụ trợ( tranh ảnh) với lối so sanh, liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi, làm nổi bật ý chính., - Rèn luyện kỷ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử., Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX, Trình bày diễn biến chính của trận Cầu Giấy năm 1873? Em có nhận xét gì về Hiệp ước Giáp Tuất so với Hiệp ước Nhâm Tuất?, - Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận định, đánh giá tư tưởng, hoạt động của các nhân vật lịch sử.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay