Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 10 có lời giải

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 10 Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc lượng lớn ánh sáng đơn sắc có: A Bước sóng lớn B Tốc độ truyền lớn C Tần số lớn D Chu kì lớn Câu 2: Trong cơng thức liên hệ quãng đường được, vận tốc gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần v2  v02  2aS , ta điều kiện ? Chọn chiều dương chiều chuyển động A s > ; a > ; v > v0 B s > ; a < ; v  v0 C s > ; a > ; v  v0 D s > ; a < ; v > v0 Câu 3: Trong câu sau đây, câu sai? Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A Khi góc tới i tăng góc khúc xạ r tăng B Góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i C Hiệu số i  r cho biết góc lệch tia sáng qua mặt phân cách hai mơi trường D Nếu góc tới i = tia sáng khơng bị lệch qua mặt phân cách hai môi trường Câu 4: Biết cơng êlectron khỏi kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại gần với giá trị sau ? A 0,30 m B 0,35 m C 0,50 m D 0, 26 m Câu 5: Công lực điện tác dụng lên điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, khơng phụ thuộc vào: A Vị trí điểm M, N B Hình dạng đường MN C Độ lớn điện tích q D Độ lớn cường độ điện trường điểm đường Câu 6: Câu sau nói nhiệt lượng không đúng? A Nhiệt lượng số đo độ tăng nội vật trình truyền nhiệt B Một vật lúc nội năng, lúc nhiệt lượng C Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội D Nhiệt lượng nội Câu 7: Hãy chọn câu Đồ thị hình biểu diễn phụ thuộc điện tích tụ điện vào hiệu điện hai nó? A Đồ thị a B Đồ thị b C Đồ thị c D Khơng đồ thị Câu 8: Phần ứng máy phát điện xoay chiều 200 vòng dây giống Từ thơng qua vòng dây giá trị cực đại mWb biển thiên điều hoà với tần số 50 Hz Suất điện động máy giá trị hiệu dụng gần với giá trị sau đây? A 88858V B 88,858 V C 12566 V D 125,66 V Câu 9: Công nguồn điện xác định theo công thức: A A  EIt B A  UIt C A  EI D A  UI Câu 10: Một chất phóng xạ số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu N hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: A N0 1  t  B N0 1  et  C N0 et D N0 1  et  Câu 11: cường độ dòng điện dây tròn tăng lần đường kính dây tăng lần cảm ứng từ tâm vòng dây: A Không đổi B Tăng lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 12: Sóng điện từ: A Là sóng dọc sóng ngang B Là điện từ trường lan truyền khơng gian C thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D Không truyền chân không Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân: 42 He  147 N  11 H  AZ X Hạt nhân AZ X là: A 16 O B 17 F C 17 O D 19 F Câu 14: Một dải sóng điện từ chân khơng tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz Biết vận tốc ánh sáng chân không c  3.108 m/s Dải sóng thuộc vùng thang sóng điện từ? A Vùng tia Rơnghen B Vùng ánh sáng nhìn thấy C Vùng tia tử ngoại D Vùng tia hồng ngoại Câu 15: Tính độ lớn động lượng vật khối lượng m = kg chuyển động thẳng với vận tốc v = 36 km/h A 1296 kg.m/s B 648 kg.m/s C 10 kg.m/s D 50 kg.m/s Câu 16: Đặt vào hai đầu điện trở R = 100  dòng điện mạch biểu thức i  2 cos100t (A) Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu R là: A 100 V B 50V C 200V D 200 V Câu 17: Hiện đèn LED bước nhảy vọt ứng dụng thị trường dân dụng công nghiệp cách rộng rãi phận hiển thị thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thơng, trang trí nội thất, ngoại thất Nguyên hoạt động đèn LED dựa vào tượng: A Điện phát quang B Hóa phát quang C Quang phát quang Câu 18: Theo biểu thức định luật II Niu-tơn, khẳng định sau đúng? A Khối lượng tỉ lệ thuận với lực tác dụng B Khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc D Catôt phát quang C Lực tác dụng lên vật tỉ lệ thuận với khối lượng gia tốc D Độ lớn gia tốc, tỉ lệ thuận với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật Câu 19: Sóng vơ tuyến đài VOV3 phát tần số 102,7 MHz, truyền khơng khí bước sóng ? Lấy tốc độ truyền sóng điện từ khơng khí c  3.108 m/s A 306 m B 3,06 m C 2,92 m D 292 m Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách vân sáng vân tối liền kề mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng mm có: A Vân tối thứ B Vân sáng bậc C Vân sáng bậc D Vân tối thứ Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng số vòng dây cuộn sơ cấp N1 , cuộn thứ cấp N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp U1 điện áp cuộn thứ cấp là: A U  U1 N1 N2 B U  U1 N2 N1 C U2  U1 D U2  2U1 Câu 22: Đại lượng sau đặc trưng vật âm? A Cường độ âm B Độ cao âm c Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện cuộn cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp Tổng trở đoạn mạch là: C L A  L      C  B  L      C  C D L  C Câu 24: Một kính lúp ghi 5x vành kính Người quan sát khoảng cực cận OCc = 20 cm ngắm chừng vô cực để quan sát vật Số bội giác kính trị số nào? A B C D Khác A, B, C   Câu 25: Đặt điện áp u  U cos 100t    V  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn 12     cảm tụ điện hiệu điện hai tụ u C  U0C cos 100t   (V) Hệ số công suất 3  đoạn mạch bằng: A 0,50 B 0,87 C 1, 00 D 0, 71 Câu 26: Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái Khi chiếu xạ tần số f1 vào đám nguyên tử chúng phát tối đa xạ Khi chiếu xạ tần số f vào đám nguyên tử chúng phát tối đa 10 xạ Biết lượng ứng với trạng thái dừng nguyên tử hiđrơ E f tính theo biểu thức E n   20 ( E số dương, n = 1,2,3, ) Tỉ số là: n f2 A 10 B 25 27 C 10 D 27 25 Câu 27: Dùng dây đồng đường kính d  0,8 mm lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh hình trụ đường kính D  cm, chiều dài 40 cm để làm ống dây, vòng dây quấn sát Muốn từ trường cảm ứng từ bên ống dây 2.103 T phải đặt vào ống dây hiệu điện Biết điện trở suất đồng 1,76.108 m A 4,4 V B 0,44 V C 0,22 V D 2,2 V Câu 28: Trên mặt nước hai nguồn sóng giống A, B dao động pha với biên độ sóng khơng đổi a, cách khoảng AB = 12 cm C D hai điểm khác mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O AB khoảng cm Biết bước sóng   1,6 cm Số điểm dao động ngược pha với nguồn CD là: A B C D Câu 29: Một mạch kín hình vng, cạnh 10 cm, đặt vng góc với từ trường độ lớn thay đổi theo thời gian Tính tốc độ biến thiên từ trường B , biết cường độ dòng điện cảm ứng i = 2A điện trở t mạch r  5 A 103 T / s B 102 T / s C 103 T / s D 102 T / s Câu 30: Chọn đáp án Cánh tay đòn lực là: A Khoảng cách từ trục quay đến giá lực B Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực C Khoảng cách từ vật đến giá lực D Khoảng cách từ trục quay đến vật Câu 31: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u  5cos  6t  x  (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng là: A 30 m/s B m/s C 60 m/s D m/s Câu 32: Một người xe máy đoạn đường m lại ổ gà, tần số dao động khung xe Hz Để tránh rung lắc mạnh nhất, người phải tránh tốc độ sau đây: A 43,2 km/h B 21,6km/h C 36,0 km/h D 18,0 km/h Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc 1  0, m   0,6 m M điểm thuộc vân sáng bậc 1 O vân sáng trung tâm Số vân sáng đếm đoạn MO là: A 10 vân B vân C 12 vân D vân Câu 34: Ba lắc lò xo độ cứng k, dao động điều hòa phương, tần số Tại thời điểm t li độ vật thỏa mãn hệ thức x  x1  x Biết x1 , x x W, 2W 3W Gốc tọa độ vị trí cân Tại thời điểm t , tỉ số x2 v  tỉ số tốc độ x1 v1 bằng: A 16 B 16 C D Câu 35: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 10 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 100 cm/s Trên mặt nước kẻ đường thẳng (d) vng góc với AB, cắt AB B Gọi M điểm (d) dao động với biên độ cực đại cho diện tích tam giác AMB nhỏ Khoảng cách từ M đến AB xấp xỉ bằng: A 3,7 cm B 2,25 cm C cm D 1,03 cm Câu 36: Một lắc đơn gồm dây treo chiều dài m vật nhỏ khối lượng 100 g mang điện tích 2.105 C Treo lắc đơn điện trường hướng theo phương ngang độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường g góc 54° bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g  10 m/s2 Trong q trình dao động, lực căng dây cực đại gần với giá trị sau ? A 1,02 N B, 1,45 N C 2,58 N D 6,59 N Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  t   V  (Với U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây không cảm (có điện trở r), tụ điện, theo thứ tự Biết R  r Gọi M điểm nối R cuộn dây, N điểm nối cuộn dây tụ điện Đồ thị biểu diễn điện áp u AN u MB hình vẽ bên Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 76 V B 42 V C 85 V D 54 V Câu 38: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất 90% Ban đầu xưởng 90 máy hoạt động, sau tăng thêm số máy nên hiệu suất truyền tải điện giảm 10% Biết điện áp nơi phát khơng đổi Tìm số máy tăng thêm A 60 B 10 C 70 D 160 Câu 39: Một lốp tơ chứa khơng khí áp suất bar (1 bar = 105 Pa) nhiệt độ 25°C Khi xe chạy nhanh lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ khơng khí lốp tăng lên tới 50°C Áp suất khơng khí lốp xe lúc gần với giá trị sau đây? A 10 bar B 5,42 bar C 4,61 bar D 2,5 bar Câu 40: Bắn hạt prôtôn với động Wp = l,46 MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo hai hạt nhân giống khối lượng m X động Cho mLi  7,0142u , mp  l,0073u , mX  4,0015u , lu = 931,5 MeV/c2 Hai hạt sau phản ứng vectơ vận tốc hợp góc gần với giá trị sau đây? A 169 B 48 C 60 D 70 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 1-C 2-A 3-B 4-A 5-B 6-B 7-B 8-B 9-A 10-B 11-C 12-B 13-C 14-B 15-C 16-C 17-A 18-D 19-C 20-B 21-B 22-B 23-D 24-B 25-D 26-B 27-A 28-B 29-A 30-A 31-D 32-A 33-D 34-B 35-B 36-B 37-D 38-C 39-B 40-A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Năng lượng phô – tôn ánh sáng đơn sắc:   hf  hc  Câu 2: A + Quãng đường s > trường hợp + Vì chuyển động nhanh đần nên v  v0 + Từ hệ thức v2  v02  2as hai điều kiện => a > Câu 3: B Góc khúc xạ r tăng hay giảm theo góc tới i khơng tỉ lệ thuận Câu 4: A Ta có: A  hc hc  0   3.107  m   0,3  m  0 A Câu 5: B Công lực điện trường không phụ thuộc vào dạng đường mà phụ thuộc vào q, E, d Câu 6: B + Một vật lúc nội nội tổng động phân tử cấu tạo nên vật + Số đo độ biến thiên nội trình truyền nhiệt nhiệt lượng => khơng biến thiên nội khơng nhiệt lượng => B sai Câu 7: B Vì Q  CU  y  ax => đồ thị Q theo U đường thẳng qua gốc tọa độ Câu 8: B Suất điện động hiệu dụng: E  E0  NBS N0 200.2.103.100    88,858  V  2 Câu 9: A Công nguồn điện xác định công thức: A = E.I.t Câu 10: B t T + Số hạt lại sau thời gian t: N  N0  N0 et t   + Số htạ bị phân rã sau thời gian t: N  N0  N  N 1  T   N 1  e t    Câu 11: B Cảm ứng từ dòng điện tròn sinh tâm vòng dây: B  2.107 I r Chú ý: Cảm ứng từ B dòng điện tròn phụ thuộc vào I bán kính vòng dây, khơng phụ thuộc vào bán kính tiết diện ngang dây dẫn Câu 12: B + Sóng điện từ sóng ngang => A sai + Sóng điện từ q trình lan truyền điện từ trường không gian => B + Sóng điện từ E B dao động theo phương vng góc => C sai + Sóng điện từ truyền chân khơng => D sai Câu 13: C 4  14   A  A  17 Áp dụng bảo toàn số khối bảo tồn điện tích ta có:  2    Z  Z   X  178 O Câu 14: B  3.108    max 4.1014  0, 75  m  c  + Ta có:      0, m    0, 75 m f   3.10  0,  m   7,5.1014 + Vậy dải sóng thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 15: C + Đổi v  36km / h  10m / s + Ta có: p  m.v  10 kg.m / s Câu 16: C Ta có: U  I.R  2.100  200  V  Câu 17: A + Đèn ống thông dụng (đèn nê-ôn) thuộc loại quang - phát quang + Đom đóm thuộc loại hóa - phát quang + Màn hình vơ tuyến thuộc loại catot phát quang + Đèn LED thuộc loại điện phát quang Câu 18: D F  + Trong biểu thức định luật II Niu – tơn  F  ma  a   , F m khơng phụ thuộc m  khơng phụ thuộc vào a, a phụ thuộc vào F m (a tỉ lệ thuận với F, ti lệ nghịch với m) Câu 19: C Ta có:   c 3.108   2,92  m  f 102, 7.106 Câu 20: B + Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề là: + Ta có: i   i   mm  x    k => vân sáng bậc i Câu 21: B Công thức máy biến áp: U2 N2 N   U  U1 U1 N1 N1 Câu 22: B + Các đặc tính vật lí âm: Tần số f, Cường độ âm I, Mức cường độ âm, đồ thị li độ âm + đặc tính sinh lí âm: Độ cao, độ to, âm sắc Câu 26: B + Khi kích thích đám nguyên tử số xạ tối đa phát là: + Khi hấp thụ f thì: n1  n1  1   n1  + Khi hấp thụ f thì: n  n  1  10  n  n  n  1  1   hf1 E3  E1 f1 f 25 32  12  n2      + Theo tiên đề ta có:  1 hf E5  E1 f2 f 27      E  E0  Câu 27: A Gọi N số vòng dây phải quấn ống dây Đường kính dây quấn bề dày vòng quấn, để quấn hết chiều dài ống dây phải cần N vòng quấn nên ta có: N.d   N   N   500 (vòng) d d + Ta có: B  4.107 N I  B  A 4.107.n + Điện trở dây quấn: R   L L  d S + Chiều dài vòng quấn chiều dài chu vi vòng tròn: C  2R  D + Chiều dài dây quấn: L  N.C  N.D  R= N..D 4N.D    1,1 d d + Hiệu điện hai đầu ống dây: U  IR  4,  V  Câu 28: B + Điểm M ngược pha với nguồn A khi: x  AM   2k  1  + Vì C D đối xứng qua AB nên ta tìm số điểm ngược pha OC, sau lấy đối xứng suy CD + Từ hình vẽ ta có: AO  AM  AC   0,8  2k  1  10  3, 25  k  5,75  k  4, => Trên OC hai điểm + Do tính đối xứng nên CD bốn điểm Câu 29: A B t + Tốc độ biến thiên từ trường thười gian t: + Lại có: ec  ic R  10 V  ec   t    1 t  B2  B1 S t  B S t  B t  ec 10   103  T / s  S 0,1 Câu 30: A Cánh tay đòn lực khoảng cách từ trục quay đến giá lực Câu 31: D Ta có: 2x  x     m   v  f   m / s   Câu 32: A + Khi rung lắc mạnh  xảy cộng hưởng  friêng  fcb  2Hz  Tcb  0,5 s + Lại có: v  s   12  m / s   43,  km / h  Tcb 0,5 Câu 33: D + ta có: k1  0,     từ O trở ra, vị trí hai vân sáng trùng ứng với bậc 1 k 1 0, bậc  + ta vẽ hệ hai vân hình + Vì O thuộc bậc M thuộc bậc 1 nên O M xác định hình + Từ hình ta đếm số vân sáng (vạch sáng) đoạn OM vân (có vân màu 1 , vân màu  vân sáng trùng màu 12 ) Câu 34: B + Nhận thấy: W3  W1  W2   x1  x  2 kA3  kA1  kA  A32  A12  A32 2 v v x x12 x 22 2x v 2x v    12  22   12  22 2 A1 A A1 A2 A1 A x1 kA v2 v A 2 W2 16         A1 A v1 A1 kA W1 9 v1 Câu 35: B + ta có:   v AB AB   cm    k  5  k  f   + Tam giác AMB diện tích nhỏ M gần B  k  + Vì M thuộc cực đại k  nên: MA  MB  4   cm  + Lại có: MA  AB2  MB2  MA  102  MB2 +Vậy 102  MB2  MB   102  MB2  8  MB + Nhập vào máy tính bấm máy ta MB  2, 25 cm Câu 36: B  qE  + Gia tốc trọng trường hiệu dụng: g  g     10  m / s  m + Khi dây treo cân tạo với phương thẳng đứng góc cos   g 10      45 g 10 2 + Biên độ góc lắc: 0  54  45  9  9    rad  180 20 + Lực căng dây cực đại dây treo: Tmax  mg   2cos 0   1, 45  N   xác định Câu 37: D    u AN  60 cos  t    V  2  u AN  u MB + Ta có:   u  60 cos  t    V   MB  tan AN tan MB  1  ZL ZL  ZC  1  ZL  ZC  ZL   2R 2R R (1) + Lại có: UAN  UMB  4R  Z2L  R   ZL  ZC   3R  ZC2  2ZL ZC + Từ (1) (2) ta có: (2) ZL  ZC  ZL  ZC2  2ZL ZC   3ZL ZC  3ZL2  2ZC2  4ZL ZC  2ZC2  7ZL ZC  3ZL2  ZC  3ZL 1 1    ZC  3ZL   R  ZL  ZC  3R Z  0,5Z L  C + Mặt khác ta có: U AM  60  + Thay (3) vào (4) ta có: 60  (3) U 4R  Z2L 4R   ZL  ZC  U0 4R  R 4R  4R (4)  U  24 10  U  54  V  Câu 38: C P.R  h   H  Ptt R Ptt R U.cos     + Ta có:   h  1 H   1  H  H  2 H  U.cos   U.cos    Ptt Ptt  H P   P H + Vậy, ta có: 1  H1  H1 1  H2  H2  1  0,9  0,9  90  x  70 Ptt1  Ptt 1  0,8 0,8 90  x Câu 39: B + Trạng thái 1: T1  273  25  298K; P1  5bar + Trạng thái 2: T2  273  50  323K; P2  ? + Áp dụng định luật Sác – lơ cho q trình biến đổi đẳng tích: p1 p2   p2  5, 42 bar T1 T2 Câu 40: A + Bảo toàn động lượng ta có: pp  pX  pX  p2p  p2X  p2X  2p2X cos   p2p  2pX2 1  cos    mp Wp  2mX WX 1  cos    cos   mp Wp 2mX WX + Bảo toàn lượng:  mt  ms  c2  2WX  Wp  WX  9,35MeV + Thay (1) vào (2) ta có: cos   0,98    168,62 1 (1) (2) ... -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word:... Câu 36: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2 .10 5 C Treo lắc đơn điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5 .104 V/m Trong mặt phẳng thẳng... vào a, có a phụ thuộc vào F m (a tỉ lệ thuận với F, ti lệ nghịch với m) Câu 19: C Ta có:   c 3 .108   2,92  m  f 102 , 7 .106 Câu 20: B + Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề là: + Ta có: i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 10 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 10 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay