Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 09 có lời giải

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 09 Câu 1: Kết luận sau không đúng? Đối với chất điểm dao động điều hòa với tần số f thì: A Vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f B Gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f C Động biến thiên tuần hoàn với tần số f D Thế biến thiên tuần hoàn với tần số 2f Câu 2: Sóng điện từ sóng học khơng chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Mang lượng D Nhiễu xạ Câu 3: Hằng số phóng xạ rubidi 0,00077 s 1 , chu kì bán rã rubidi là: A 150 phút B 90 phút C 15 phút D 900 phút Câu 4: Chọn câu sai A Đại lượng đặc trưng cho độ cao âm tần số B Đơn vị cường độ âm W/m2 C Mức cường độ âm tính ben (B) hay đềxiben (dB) D Đại lượng đặc trưng cho độ to âm mức cường độ âm Câu 5: Hiện tượng quang dẫn tượng A Điện trở chất bán dẫn tăng chiếu sáng B Điện trở kim loại giảm chiếu sáng C Điện trở chất bán dẫn giảm chiếu sáng D Truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu 6: Chọn câu Mạch dao động máy thu vơ tuyến điện cuộn cảm L = 25 H Để thu sóng vơ tuyến bước sóng 100 m điện dung tụ điện giá trị là: A 1,127 pF B 1,127 nF C 1,127.1010 F D 11,27 pF Câu 7: Phơtơn lượng 0,8 eV ứng với xạ thuộc vùng A Tia tử ngoại C Sóng vô tuyến B TiaX D Tia hồng ngoại Câu 8: Công thức trường hợp sau công thức số bội giác kính lúp trường hợp ngắm chừng vô cực? A G   Đ f B G   Đ f C G   f Đ D G   Câu 9: Câu sau nói truyền nhiệt thực công không ? A Thực cơng q trình làm thay đổi nội vật B Trong thực cơng chuyển hoá từ nội thành ngược lại C Trong truyền nhiệt truyền động từ phân tử sang phân tử khác D Trong truyền nhiệt chuyển hố từ sang nội ngược lại Câu 10: Câu nói chất dòng điện chất điện phân ? A Là dòng êlectron chuyển động hướng ngược chiều điện trường Đ 2f B Là dòng ion dương lỗ trống chuyển động chiều điện trường C Là dòng êlectron ion âm chuyển động ngược chiều điện trường D Là dòng chuyển dời ion dương chiều điện trường cùa ion âm ngược chiều điện trường Câu 11: Một học sinh dùng thước kẹp loại 150 mm, độ chia nhỏ 0,05 mm, tiến hành đo khoảng vân thí nghiệm giao thoa Y-âng Sau năm lần đo liên tiếp thu giá trị khoảng vân mm Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết phép đo là: A (2,00 ± 1,00) mm B (2,000 ± 0,025) mm C (2,00 ± 0,05) mm D (2,00 ± 0,50) mm Câu 12: Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện khơng đặc điểm sau đây? A Vng góc với dây dẫn mang dòng điện; B Vng góc với vectơ cảm ứng từ; C Vng góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ dòng điện; D Song song với đường sức từ   Câu 13: Cường độ dòng điện đoạn mạch biểu thức i  sin 100t    A  Ở thời 6  điểm t  s , cường độ mạch giá trị: 50 A  A  B 2,5  A  C 2,5  A  D 2,5  A  Câu 14: Thí nghiệm sau dùng để đo bước sóng ánh sáng: A Tán sắc ánh sáng giao thoa khe Y-âng B Tổng hợp ánh sáng trắng C Tán sắc ánh sáng D Giao thoa khe Y – âng Câu 15: Hình ảnh đường sức điện vẽ ứng với đường sức điện tích âm? A Hình a B Hình b C.Hình c D Khơng hình Câu 16: Một người kéo hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt sàn nhà dây phương hợp góc 60° so với phương thẳng đứng Lực tác dụng lên dây 150 N Tính cơng lực hòm trượt 20 m A 8000 J B 9500 J C 1500 J D 1500 J Câu 17: Một người quan sát mặt nước biển thấy phao nhô lên năm lần khoảng thời gian 20 s khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp m Vận tốc truyền sóng biển là: A 50 cm/s B 60 cm/s C 40 cm/s D 80 cm/s Câu 18: Li độ vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x  12sin t (x đo cm, t đo s) Gia tốc độ lớn cực đại là: A 122 (cm/s2) B 242 (cm/s2) C 122 (cm/s2) Câu 19: Khi góc tới tăng lần góc khúc xạ A Tăng lần B Tăng lần D 482 (cm/s2) C Tăng D Chưa đủ kiện để xác định lần Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t ( V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A C R L  C L  C B D R R   R   L   C   R   R   L   C   2 Câu 21: Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar; 63 Li lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 63 Li lượng liên kết riêng hạt nhân 40 18 Ar A Lớn lượng 5,20 MeV/nuclon B Lớn lượng 3,42 MeV/nuclon C Nhỏ môt lượng 3,42 MeV/nuclon D Nhỏ lượng 5,20 MeV/nuclon Câu 22: Khi electron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđro xác định công 13, thức E n   (eV) (với n = 1, 2, 3, ) Khi electron nguyên tử hiđro chuyển từ quỹ đạo dừng n n  quỹ đạo dừng n  nguyên tử phát phơtơn bước sóng 1 Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng n =5 quỹ đạo dừng n = ngun tử phát phơtơn bước sóng  Mối liên hệ hai bước sóng 1  là: A 8002  1891 B 256  6751 C 15  81 D 675  2561 Câu 23: Công thức tính lực hấp dẫn hai chất điểm khối lượng m1 , m2 đặt cách khoảng r là: A Fhd  G m1m2 r B Fhd  G m1  m2 r2 C Fhd  G r2 m1m D Fhd  G m1m2 r2 Câu 24: Hệ thức sau phù hợp với định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt? A p1V1  p2 V2 B p1 p  V1 V2 C p1 V1  p V2 D p ~ V Câu 25: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ọx dạng: x   60t (x đo kilômét t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc ? A Từ điểm O, với vận tốc km/h B Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h C Từ điểm M, cách O km, với vận tốc km/h D Từ điểm M, cách O km, với vận tốc 60 km/h Câu 26: Mơmen ngẫu lực tính cơng thức: A M  Fd B M  0,5F.d C M  0,5F d D M  F d Câu 27: Một mạch dao động điện từ độ tự cảm mH điện dung tụ điện 1,5F , điện áp cực đại tụ V Xác định độ lớn cường độ dòng điện mạch điện áp V A 55 mA B 0,15 mA c 0,12 A D 0.14 A Câu 28: Đồ thị biểu diễn vật khối lượng m  200 g dao động điều hòa hình vẽ bên ứng với phương trình dao động sau đây: 3   A x  5cos  4t   (cm)     B x  5cos  2t   (cm) 4  3   C x  5cos  2t       D x  5cos  4t   4  Câu 29: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y bằng: A 2v A4 B 4v A4 C 4v A4 D 2v A4 Câu 30: Người ta mắc hại cực nguồn đện với biến trở thay đổi từ đến vô cực Khi giá trị biến trở lớn hiệu điện hai cực nguồn hiệu điện hai cực nguồn điện 4,5 V Giảm giá trị biến trở đến cường độ dòng điện mạch (A) hiệu điện hai cực nguồn điện 4(V) Suất điện động điện trở nguồn điện là: A E  4,5  V  , r  4,5 B E  4,5  V  , r  2,5 C E  4,5  V  , r  0, 25 D E   V  , r  4,5 Câu 31: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi Khi tần số f  f1  50 Hz , đòng điện qua tụ I1  0, A Để dòng điện qua tụ I  0,5 A cần tăng hay giảm tần số bao nhiêu? A Tăng 125 Hz B Tăng thêm 75 Hz C Giảm 25 Hz D Tăng 25 Hz Câu 32: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật m  0,1kg, k  100N / m Từ vị trí lò xo khơng biến dạng đẩy vật cho lò xo nén cm buông nhẹ, vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần tác dụng lực F  2N không đổi chiều vận tốc vật, vật dao động điều hòa với biên độ A1 , sau A s kể từ tác dụng lực F, ngừng tác dụng lực F, vật dao động với A , tính Lấy 30 A1 2  10 A B C D Câu 33: Đặt điện áp u  U cos t (V) (U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40  , cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Thay đổi C để điện áp hiệu dụng tụ cực đại lúc điện áp tức thời cực đại R 12a (V) (với a số) Ở thời điểm t, điện áp tức thời AB tụ 16a (V) 7a (V) Giá trị cảm kháng là: A 53 B 30 C 40 D 20 Câu 34: Cuộn dây điện trở r độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u  250 cos100t  (V) cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 5A i lệch pha so với u góc Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch 3A điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X Công suất tiêu thụ đoạn mạch X A 300 W B 300 W D 375 W C 625 W Câu 35: Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng cách cm, coi biên độ sóng khơng suy giảm q trình truyền Biết tốc độ truyền sóng m/s, tần số sóng 10Hz Tại thời điểm li độ dao động A B cm cm Tốc độ dao động cực đại phần tử môi trường A 10 cm/s B 80 cm/s C 60 cm/s D 40 cm/s Câu 36: Đặt điện áp u  U cos t (f thay đổi, u tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C cuộn cảm độ tự cảm L theo thứ tự Biết 2L  R 2C Khi f  f1  60 Hz f  f  90 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch giá trị Khi f  f3  30 Hz f  f  120 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giá trị Khi f  f5 điện áp hai đầu đoạn mạch RC lệch pha  so với dòng điện Giá trị f gần với giá trị sau đây? A 80 Hz B 81 Hz C 80,5 Hz D 79,8 Hz Câu 37: Cho điểm O, M, N P nằm mơi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P là: A 35,8 dB B 38,8 dB C 43,6 dB D 41,1 dB Câu 38: Giả sử ban đầu mẫu phóng xạ X nguyên chất, chu kỳ bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t  t1  2T tỉ lệ là: A k + B 4k/3 C 4k+3 D 4k Câu 39: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển, với v1  v2 : A B C D Câu 40: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ đơn sắc bước sóng 1  0,6 m   0,5 m Trên đoạn AB vùng giao thoa đếm 121 vân sáng Biết A B vân sáng màu giống vân trung tâm Số vị trí trùng hai xạ đoạn AB là: A 14 B 12 C 13 D 15 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm 1-C 2-B 3-C 4-D 5-C 6-C 7-D 8-B 9-D 10-D 11-C 12-D 13-D 14-D 15-B 16-D 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-B 23-D 24-A 25-D 26-A 27-C 28-A 29-C 30-C 31-B 32-B 33-B 34-A 35-B 36-C 37-D 38-C 39-A 40-C ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Khi vật dao động điều hòa với tần số f li độ x, vận tốc v, gia tốc a, lực kéo Fk biến thiên điều hòa với tần số f Động biến thiên tuần hoàn với tần số 2f => C sai Câu 2: B Sóng điện từ truyền chân khơng sóng khơng truyền Câu 3: C Ta có:   ln ln T  900  s   15   T  Câu 4: D Đại lượng đặc trưng cho độ to âm tần số mức cường độ âm => D sai Câu 5: C Hiện tượng quang dẫn tượng điện trở cùa chất bán dẫn giảm chiếu sáng Câu 6: C Ta có:   2c LC  C  2  1,127.1010  F  2 4 c L Câu 7: D + Bước sóng phơtơn:   hc 6, 625.1034.3.108   1,55.106  m   1,55  m   0, 76  m  19  0,8.1, 6.10 + Bức xạ phôtôn phát thuộc vùng hồng ngoại Câu 8: B Số bội giác kính lúp trường hợp ngắm chừng vơ cực là: G   Đ f Câu 9: D Trong q trình truyền nhiệt khơng chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác, truyền nội từ vật sang vật khác => D sai Câu 10: D Trong chất điện phân ion âm dương  chất dòng điện chất điện phân dòng chuyển dời ion dương chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Câu 11: C + Kết phép đo đại lượng A: A  A  A + Vì đo lần cho kết nên A  mm + Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ nên A  0,05 (mm) => kết quả: i = (2 ± 0,05) mm Câu 12: D  B Vì F    F  mp B; I  D sai  I   Câu 13: D Thay t  1   s  vào i ta được: i  sin 100    2,5  A  50 50   Câu 14: D + Để đo bước sóng ánh sáng ta dùng phương pháp giao thoa khe Y-âng + Bằng cách đo D, i a sau sử dụng cơng thức i  D a Câu 15: B Đường sức điện tích âm chiều vào điện tích Câu 16: D Ta có: A  F.s.cos   150.20.cos30  1500 3J Câu 17: C + Khoảng thời gian năm lần liên tiếp phao nhô lên là: 4T = 20 => T = s + Khoảng cách hai đỉnh sóng liền kề bước sóng nên:   m + Vận tốc truyên sóng: v  f    0,  m / s  = 40(cm/s) T Câu 18: A Ta có: a  x  122 sin t  a max  122  cm / s  Câu 19: D Vì sin i n   r tăng giảm theo i không tỉ lệ thuận sin r n1 Câu 20: B Hệ số công suất: cos   R  Z R   R   L   C   Câu 21: B + Năng lượng liên kết riêng hạt Ar: E Ar  mAr c2  MeV   8, 62   A Ar  nuclon  + Năng lượng liên kết riêng hạt Li: E Li  mLi c2  MeV   5, 20   A Li  nuclon   MeV   E  E Ar  E Li  8, 62  5, 20  3, 42    nuclon  Câu 22: B  hc  1  E  E  13,  42  22   16 13,      Theo tiên đề Bo thứ ta có:  E  E  13,     16 13,  hc  2      225   675   256  6751 1 256 Câu 23: D Lực hấp dẫn: Fhd  G m1m2 r2 Câu 24: A Hệ thức định luật Bôi – lơ – ma – ri – ốt: p1V1  p2 V2 Câu 25: D Từ phương trình chuyển động x   60t so sánh với phương trình tổng quát x  x  vt   x   km     v  60  km / h  Câu 26: A Mô men ngẫu lực tính theo cơng thức: M  F.d (d khoảng cách hai giá lực F1 F2 ) Câu 27: C + ta có:    11547  rad / s  LC + Vì i  u  i2 u u2    i  I  I02 U02 U02 + Lại có: I0  Q0  i  Q0 q  u Q0 CU0 u2   i  CU    0,12  A  U02 U02 Câu 30: C + Ta có: I  E R    I   U  E  4,5  V  Rr + Khi giảm R để I  ta có: U  E  Er  r  E  U 4,5    0, 25 I Câu 31: B + Ta có: I  I f U f  2fCU      f  125 Hz ZC I1 f1 50 + Tần số tăng thêm: f  f  f1  125  50  75Hz Câu 32: B + Chu kì dao động lắc lò xo: T  2 m  s  k + Khi chưa lực vật dao động với biên độ A  xung quanh vị trí cân O Khi vật đến O lực tác dụng F, lúc vị trí cân dịch đoạn x  K  0, 02  m    cm  đến vị trí O1 theo chiều lực k tác dụng (hình vẽ)   x  2  cm  + Vậy, thời điểm tác dụng lực vật li độ vận tốc là:    v0  A v02  A  2  x 02     x  A   cm      + Do biên độ dao động vật lúc là: A1  x 02  + Vậy sau tác dụng lực F vật dao động điều hòa với biên độ A1  cm xung quanh vị trí cân O1 Khi tác dụng lực F vật O li độ x1   đến M li độ x  A1 T  2  cm  , sau thời gian t   s   vật 30 A1   cm  + Khi đến M lực tác dụng nên vị trí cân O, lúc vật li độ vận tốc:  x   cm    A1 v   + biên độ dao động sau bỏ lực là: A  x  A v2  42  42     A1 Câu 33: B u 2RL u2  1 U 0RL U 02 + Khi UC  max u RL vng pha với u nên ta có: + Vì u R vng pha với u L nên ta có: (1) u 2RL u L2  1 2 U 0RL U 0L (2) uL Z  L uC ZC + Lại có: (3) + Khi u R  max  U0R thay vào    u L  Thay tiếp u L vào (3) suy u C  + Mặt khác: u  u R  u L  u C 12a   12a    12a  U0RL 12a   u AB  16a u u R  u L  uC   u RL  u  u C  9a  + thời điểm t :  u C  7a  U 15  U  15a + Giải hệ (4) (5) ta có:  0RL  0RL  U 0R 12   U  20a  ZRL 15 R  ZL2 15     ZL  30 Z 12 R2 12 Câu 34: A + Lúc đầu cuộn dây: ZrL  U 250   50 I + Mắc thêm X: u rL  u X  X     cos X  2  UX2  U2   IZrL   UX2 + Mặt khác: u rL  u X  U2  UrL   250    3.50   U2X  UX  200  V  2 U02 1  9a  2 U 0RL (4) 16a   U02   5 + Lúc này: PX  U X IX cos X  200.3  300  W  Câu 35: B + ta có:   v  2d   0,  m   20  cm   AB   cm    AB    uA  uB f  u 2A u 2B     a  u 2A  u B2   cm   vmax  A  2fA  80  rad / s  A A Câu 36: C + ta có: I  + Đặt y  U R   Z L  ZC   k   R   L   C   k I R2 2L 1  L2   2  C  C   L R2  R2 2L 1   2  L        L   2 C 2 C2 4  C2  4 C    1 b R2  2L  2C   + Theo vi – ét ta có:    1 2 a C    L R2   2      2    ZC1  ZC2  2ZL1ZC1  R C   1 2  C (1)  ZL2  1,5ZL1 13  1 + Ta có:  ZC1  R  ZC1  2ZC1ZL1   ZC2  1,5  (2) + Ta có: U C  I.ZC  U.ZC R   Z L  ZC  2  k C R   Z L  ZC  2  k C R   Z L  ZC  + Hai  cho UC   ZL3  ZC3    ZL4  ZC4   ZL3  ZL4  ZC3  ZC4 (3) 2  ZL3  0,5ZL1; ZL4  2ZL1 3  ZL1  ZC1 + Ta có:   ZC3  2ZC1; ZC4  0,5ZC1 + Thay (4) vào (2) ta có: R  13 ZC1  2ZC1 0R  ZC1     ZC5  3  ZC5  R    + Khi f thì: tan     R 2f5 2f1  4  f5  3f1 3.60   89,5 Hz 5 Câu 37: D (4) (5) 2 ON  ON   ON  + Ta có: LM  L N  10lg   101/2   50  40  10lg    OM  OM   OM  + Gọi a cạnh tam giác đều, ta có: MN  NP  PM  a  OM  a  10 OM a a  OM   1  10  OM   LP  LM  10lg   OM 10   OP   OM  + Ta có: LP  LM  10lg    OP   OM   LP  50  10lg    OP  2 (1)  a PH  + Trong tam giác PMN ta có:  MH  a   OP  OH  PH  1, 295a  OM  OP 1, 295 10     + Thay (2) vào (1) ta có: LP  50  10 lg   1, 295 10    (2)     41,1dB   Câu 38: C  t1 /T   2t1 /T 1  k  2t1 /T 1  2t1 /T  k  N Y N1 N0 1    + Tại t1 : NX N1 N0 2 t1 /T + Tại t : N Y2 N1X2  2t /T   2t1 /T.22    k  1  4k  Câu 39: A + Cảm ứng từ B nam châm chiều hướng xuống + Ở câu A B, v1  v2  vòng dây xa nam châm  Số đường sức từ xuyên qua vòng dây giảm Để chống lại giảm xuất cảm ứng từ Bc chiều với B => Bc hướng xuống Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải => I c chiều kim đồng hồ => A đúng, B sai + Ở câu C D, v1  v2  vòng dây lại gần nam châm  Số Số đường sức từ xuyên qua vòng dây tăng Để chống lại tăng xuất cảm ứng từ Bc ngược chiều với B => Bc hướng lên Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải => I c ngược chiều kim đồng hồ => C D sai Câu 40: C + Ta có: k1    => Giữa hai vân trùng liên tiếp màu vaan trung tâm vân sáng k 1 + Giả sử đoạn AB n vân sáng trùng => Số khoảng trùng  n  1 + Cứ khoảng trùng vân nên, theo đề ta có:  n  1  n  121  n  13 => Số vân trùng 13 ... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Khi vật dao động điều hòa với tần... có: k1    => Giữa hai vân trùng liên tiếp có màu vaan trung tâm có vân sáng k 1 + Giả sử đoạn AB có n vân sáng trùng => Số khoảng trùng  n  1 + Cứ khoảng trùng có vân nên, theo đề ta có: ... Khi tác dụng lực F vật O có li độ x1   đến M có li độ x  A1 T  2  cm  , sau thời gian t   s   vật 30 A1   cm  + Khi đến M lực tác dụng nên vị trí cân O, lúc vật có li độ vận tốc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 09 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 09 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay