Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 06 có lời giải

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 06 Câu 1: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn  F0 cos10t xảy tượng cộng hưởng Chu kì dao động riêng hệ là: A 10 s B 5 s C 0,2 s D 10 s Câu 2: Đơn vị sau đơn vị khối lượng nguyên tử? A MeV c2 B u C kg D MeV Câu 3: Một thiết bị điện xoay chiều điện áp định mức ghi thiết bị 220 V Thiết bị chịu điện áp tối đa là: A 220 V B 220 V C 110 V D 110 V Câu 4: Trong cách viết hệ thức định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết đúng? A F  ma B F  ma C F  ma D F  ma Câu 5: Cách phát biểu sau không đúng? A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha  / so với hiệu điện B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha  / so với hiệu điện C Trong đoạn mạch chứa điện trở thuần, dòng điện biến thiên pha với hiệu điện D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm, hiệu điện biến thiên sớm pha  / so với dòng điện mạch Câu 6: Chất điểm dao động điều hòa đổi chiều chuyển động khi: A Khi vật gia tốc khơng B Vật vận tốc cực đại C Gia tốc vật đổi chiều D Vật li độ cực đại cực tiểu Câu 7: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để: A Đúc điện B Mạ điện C Sơn tĩnh điện D Luyện nhôm Câu 8: Một nguồn âm phát sóng âm hình cầu truyền giống theo hướng lượng âm bảo toàn Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm khoảng R , sau ta lại gần nguồn thêm d = 10 m cường độ âm nghe tăng lên gấp lần Khoảng cách R là: A 60 m B 80 m C 40 m D 20 m Câu 9: Bức xạ bước sóng 0, 42 m không gây tượng quang điện cho kim loại cơng là: A 2,96 eV B 1,2 eV C 2,1 eV D 1,5 eV Câu 10: Ban đầu N hạt nhân mẫu phóng xạ ngun chất, chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ bằng: A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 11: Chọn câu sai câu sau: Một đoạn mạch ba thành phần R L, C mắc nối tiếp nhau, mắc vào hiệu điện xoay chiều u  U0 cos t cộng hưởng thì:   B Z  R   L   C   A LC  C i  2 U0 cos t R D UR  UC Câu 12: Cho bốn tia phóng xạ: tia  , tia  , tia  _ tia  vào miền điện trường theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ khơng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A Tia  B Tia  C Tia  _ D Tia  Câu 13: Quang phổ vạch phát nung nóng: A Một chất rắn, lỏng khí B Một chất lỏng khí C Một chất khí hay áp suất thấp D Một chất khí điều kiện tiêu chuẩn Câu 14: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện suất điện động E = 9V điện trở r =  Các điện trở mạch R1  R  R  3, R  6 Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R A A B 1,5 A C 2/3 A D 1/3 A Câu 15: Các dạng cân vật rắn là: A Cân bền, cân không bền B Cân không bền, cân phiếm định C Cân bền, cân phiếm định D Cân bền, cân không bền, cân phiếm định Câu 16: Hai điện tích điểm q1  4.107 C q  5.107 C đặt cách cm chân khơng thì: A Hút lực độ lớn 7, 2.105  N  B Hút lực độ lớn 0, 72  N  C Đẩy lực độ lớn 7, 2.105  N  D Đẩy lực độ lớn 0,72 (N) Câu 17: Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn sau đường đẳng tích? A Đường hypebol gốc tọa độ B Đường kéo dài qua gốc tọa độ C Đường thẳng không qua gốc tọa độ D Đường thẳng cắt trục p điểm p  p0 Câu 18: Điện trở quang điện trở đặc điểm đây? A giá trị lớn B giá trị nhỏ C giá trị khơng đổi D giá trị thay đổi Câu 19: Chiếu chùm ánh sáng trắng tới lăng kính Phát biểu sau với tia ló? A Các tia ló lệch B Tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch C Tia đỏ lệch nhiều nhất, tia tím lệch D Tia màu lam không bị lệch Câu 20: Câu đúng? Một vật rơi tự từ độ cao h xuống đất Cơng thức tính vận tốc v vật chạm đất là: A v  2gh B v  2h g C v  2gh D v  gh Câu 21: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng đơn sắc hai khe cách 0.5 mm khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Trên quan sát khoảng cách 21 vân liên tiếp cm Tính bước sóng: A 0,25 m B 0,6 m D 0,4 m C 0,5 m Câu 22: Một tia sáng từ khơng khí vào khối chất chiết suất n  với góc tới i = 45° Coi tốc độ ánh sáng truyền khơng khí c  3.108 m/s Tính góc lệch D tạo tia khúc xạ tia tới A 30° B 60° C 75° D 15° Câu 23: Hai dây dẫn thẳng D1 D dài đặt song cách cm khơng khí, dòng điện I1  I2  2A qua chiều Xác định vectơ cảm ứng từ N cách D1 khoảng cm, cách D2 khoảng cm A 3.105 (T) B 105 (T) C 103 (T) D 5.105 (T) Câu 24: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L khơng đổi tụ điện điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch f1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị: A 5C1 B C1 D 0, 2C1 C 0, 2C1 Câu 25: Một sợi dây OM dài 90 cm hai đầu cố định Khi kích thích, dây hình thành sóng dừng với ba bụng sóng mà O M hai nút Biên độ dao động điểm bụng cm Tại điểm N gần O biên độ dao động l,5cm Khoảng cách từ O đến N nhận giá trị sau đây: A cm B 10 cm C 6,2 cm Câu 26: Năng lượng nguyên tử Hiđrô trạng thái dừng E n   D 7,5 cm 13,  eV  (với n  1, ) n2 Xác định bước sóng xạ ngun tử hiđrơ phát chuyển từ trạng thái dừng quỹ đạo N quỹ đạo L A 0,779 m B 0,778 m C 0, 487 m D 0, 466 m Câu 27: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng? A B C D Câu 28: Một khung dây hình chữ nhật 100 vòng, vòng diện tích 600 cm , quay quanh trục đối xứng khung (nam mặt phắng khung dây) với vận tốc góc 120 vòng/phút từ trường đêu cảm ứng từ 0,2 T Trục quay vng góc với cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến khung dây ngược hướng với cảm ứng từ Biểu thức suất điện động khung dây là: A e  1, 2cos  4t    V  B e  4,8 sin  4t    V  C e  48 sin  4t    V    D e  4,8 sin  40t    V  2  Câu 29: Một sóng điện từ lan truyền chân không theo chiều dương trục Ozz, cường độ điện   trường điểm M trục Oz MO  138m biến thiên theo quy luật E  E cos  2.106 t    V / m  3  cảm ứng từ điểm N NO  213 m biến thiên theo quy luật:   A B  B0 cos  2.106 t    T  3  5   B B  B0 cos  2.106 t    T      C B  B0 cos  .106 t    T  6    D B  B0 cos  2.106 t    T  6  Câu 30: Phân loại chất rắn theo cách đúng? A Chất rắn đơn tinh thể chất rắn vơ định hình B Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình C Chất rắn đa tinh thể chất rắn vơ định hình D Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể Câu 31: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao T động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật li độ cm, thời điểm t  vật tốc độ 50 cm/s Giá trị m bằng: A 1,0 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 0,1 kg Câu 32: Bắn hạt proton động 5,5 MeV vào hạt nhân 73 Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p  Li  2 Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  , hai hạt  động bay theo hai hướng tạo với góc 160° Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa là: A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV Câu 33: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2  9 phát dao động u  a cos t Trên đoạn S1S2 , số điểm biên độ cực đại ngược pha với hai nguồn (không kể hai nguồn) là: A B C 17 D 16 Câu 34: Một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm Vật sáng AB đoạn thẳng đặt vng góc trục thấu kính cho ảnh cao gấp lần vật Xác định vị trí đặt vật A 10 cm 20 cm B 20 cm 30 cm C - 20 cm - 60 cm D 10 cm 30 cm Câu 35: Một mạch điện xoay chiều gồm AM nối tiếp MB Biết AM gồm điện trở R , tụ điện C1 , cuộn dây cảm L1 , mắc nối tiếp Đoạn mạch MB hộp X, biết hộp X phần tử điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 200 V thấy dòng điện mạch giá trị hiệu dụng 2A Biết R1  20 thời điếm t (s) u AB  200  V  thời điểm t   s  dòng điện mạch 600 giảm Công suất đoạn mạch MB là: A 400 W B 120 W C 80 W D 320 W Câu 36: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4 (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm li độ lần thứ là: A 4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 3,5 s Câu 37: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 10,2 cm, dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 100 cm/s Trên mặt nước kẻ đường thẳng (d) vng góc với AB, cắt AB N (BN = cm) Điểm M (d) dao động với biên độ cực đại gần B cách AB đoạn gần bằng: A 3,7 cm B 0,2 cm C 0,3 cm D 1,1 cm Câu 38: Một vật khối lượng 5kg thả rơi tự không vận tốc đầu độ cao 30m Lấy g  10 m / s Chọn mốc tính mặt đất Tính độ cao vật động gấp 1,5 lần năng: A 15 m B 20 m C 12 m D 24 m Câu 39: Người ta thực thí nghiệm khảo sát phụ thuộc điện áp hiệu dụng U L , UC đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) theo tần số góc  (từ rad/s đến 100 rad/s) vẽ đồ thị hình bên Đồ thị (1) biểu thị phụ thuộc U C vào  Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch thí nghiệm gần với giá trị sau đây? A 200 V B 240V C 120 V D 160 V Câu 40: Một nguồn sáng cơng suất P = 2,5 W, phát ánh sáng bước sóng   0,5 m tỏa theo hướng Nếu coi đường kính mắt 4mm mắt cảm nhận ánh sáng tối thiểu 100 phơtơn lọt vào mắt s Bỏ qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trơng thấy nguồn gần với giá trị sau đây? A 27 km B 470 km C 502 km D 251 km - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-C 8-D 9-A 10-D 11-D 21-C 31-A 12-A 22-D 32-C 13-C 23-B 33-B 14-A 24-C 34-D 15-D 25-A 35-B 16-B 26-C 36-D 17-B 27-B 37-D 18-D 28-B 38-C 19-B 29-D 39-C 20-C 30-B 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Khi xảy cộng hưởng thì: Triêng = Tlực = 0,  s  Câu 2: D + Đơn vị khối lượng nguyên tử thường dùng u, MeV kg c2 + MeV đơn vị lượng Câu 3: A Số liệu điện áp ghi thiết bị điện áp hiệu dụng nên u = 220 V => U0  220 V Câu 4: C Biểu thức định luật II Niu-tơn: F  ma Câu 5: B Trong đoạn mạch chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha  so với hiệu điện => B sai => Câu 6: D  x max  A Vật đổi chiều chuyển động đến biên x  A mà   x  A Câu 7: C + Ứng dụng tượng điện phân: Điều chế hóa chất (điều chế Cl); luyện kim (luyện nhơm, tinh luyện đồng); mạ điện + Sơn tĩnh điện gọi sơn khơ tính chất phủ dạng bột sử dụng tích điện tích dương qua thiết bị gọi súng sơn tĩnh điện đồng thời vật sơn tích điện tích âm để tạo hiệu ứng bám dính bột sơn vật sơn Câu 8: D P  I1  4R  R1  d  I1 R 22  R1  d   Ta có:        I R1 R12  R1  I  P  4R 22  R1  d   R1  2d  20  m  R1 Câu 9: A + Năng lượng photon bước sóng 0,42 pm là:   hc  4, 73.1019 J  2,958 eV  + Điều kiện để gây tượng quang điện lượng photon phải lớn cơng Câu 10: D Số hạt nhân lại sau thời gian t: N  N0  t T t 3T  N  N0 Câu 11: D + Khi xảy cộng hưởng thì: ZL  ZC  L   2 LC  => A C   + Tổng trở xác định bởi: Z  R   L   => B C   + Khi công hưởng u i pha nên i  u U0  cos t => C R R + Khi xảy cộng hưởng không thiết U R phải U C hay U L nên D lúc Câu 12: A Tia  sóng điện từ, khơng mang điện nên điện trường hay từ trường không bị lệch Câu 13: C Các chất khí hay áp suất thấp bị kích thích nhiệt hay điện phát quang phổ vạch Câu 14: A + Ta có: R 23  R  R  6  R AB  R1.R 23  2 R1  R 23 + Tổng trở machhj ngoài: R ng  R AB  R  8 + Cường độ dòng điện mạch chính: I  E  1 A   I   A  R ng  r Câu 15: D Các dạng cân vật rắn cân bàng bền, cân không bền, cân phiếm định Câu 16: B + Ta có: F  k q1q r2  9.10 4.107.5.107 0, 052  0, 72 N + Vì hai điện tích trái dấu nên lực tương tác lực hút Câu 17: B + Trong hệ tọa độ (p, T) đường đẳng tích đường kéo dài qua gốc tọa độ + Trong hệ tọa độ (V, T) (p, V) đường dẳng tích vng góc với trục V Câu 18: D + Quang điện trở điện trở làm chất quang dẫn + Điện trở quang điện trở thay đổi từ vài mê-ga-ơm khơng chiếu sáng xuống đến vài chục ôm chiếu ánh sáng thích hợp Câu 19: B Chiếu chùm ánh sáng trắng tới lăng kính, sau qua lăng kính tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch Câu 20: C  v  gt v  + Từ   h  g    v  2gh g h  gt   v0 0 + Hoặc sử dụng hệ thức: v2  v02  2as  v2  v02  2gh   v  2gh ( rơi tự v0  ) Câu 21: C Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề 0,5i => 21 vân liên tiếp có: L  20.0,5i  10i  i  20 ia   mm      0,5  m  10 D Câu 22: D Vận dụng định luật khúc xạ ta có: n1 sin i  n sin r  1.sin 45  sin r  sin r   r  30 + Góc lệch D: Từ hình vẽ ta có: D  i  r  45  30  15 Câu 23: B + Gọi B1 , B2 cảm ứng từ dòng điện I1 I gây M Áp dụng quy tắc nắm tay phải xác định chiều B1 , B2 hình vẽ 2  7 I1 7 5 B1  2.10 r  2.10 0, 04  10  T   + Ta có:  B  2.107 I  2.107  2.105  T   r2 0, 02 + Cảm ứng từ tổng hợp M: B  B1  B2 + Vì B1 , B2 ngược chiều B2  B1 nên véc tơ cảm ứng từ tổng hợp B chiều chiều B2 độ lớn B  B2  B1  105  T  Câu 26: C Ta có:   hc hc 6, 625.1034.3.108  EN  EL      0, 487.106  m   E N  E L  13,  13,   19   42    22   1, 6.10    Câu 27: B + Ở câu A B, cảm ứng từ B dòng điện I1 sinh điểm thuộc vòng dây chiều hướng từ I ngồi vào (theo quy tắc nắm bàn tay phải) độ lớn B  2.107 Do vòng dây di chuyển r xa vòng dây số đường sức từ xuyên qua vòng dây giảm Để chống lại giảm phải xuất cảm ứng từ Bc chiều với B => Bc hướng từ vào mặt phẳng hình vẽ Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải => Ic chiều kim đồng hồ => A sai, B + Ở hình C, dòng I chiều qua dây dẫn chiều từ cực dương qua cực âm nên cảm ứng từ B dòng I sinh điểm thuộc vòng dây chiều từ ngồi Vì R tăng I giảm => B giảm Để chống lại giảm phải xuất cảm ứng từ Bc chiều với B => Bc hướng từ vào mặt phẳng hình vẽ Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải => I c ngược chiều kim đồng hồ => C sai + Ở hình D, B  Bc hướng với B Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải => Ic ngược chiều kim đồng hồ => D sai Câu 28: B + Đổi n  120 vòng/phút = vòng/s + Từ thơng cực đại gửi qua khung dây: 0  NBS=1,2 Wb + Tần số góc   2n  4  rad / s  + Lúc t  0, n  B        1, 2cos  4t    Wb  + Suất điện động xuất khung dây: e   t   4,8 sin  4t    V  Câu 29: D + Độ lệch pha M N:   2.MN 2.MN 2  213  138       rad  c 3.108  f 10 + Vì điểm N xa nguồn O M nên trễ pha nên phương trình cường độ điện trường điểm N là:      E N  E0 cos  2.106 t     E cos  2.106 t   (V/m) 2 6   + Tại điểm thời điểm cảm ứng từ B điện trường E pha nên:   BN  B0 cos  2.106 t    T  6  Câu 30: B Các chất rắn phân thành hai loại: kết tinh vơ định hình Câu 31: A + Tại thời điểm t đó, vận tốc v sớm pha + Sau t  T  T v quay thêm góc   t    4 + Lúc v ngược pha với x1 nên:   so với li độ x v2 x  v max x max v2 x v 50     10  rad / s  A A x1 + Lại có: k  2  100  m  1kg m Câu 32: C + bảo toàn động lượng: pp  p  p  p2p  2p2  2p2 cos160 p   p2p  2cos160  4W  p  2mWd   m W  Wp  2cos160 mp Wp 2  2cos160  W  11,  MeV  + lượng phản ứng: W  Wd sau  Wd truoc  2.W  Wp  17,3 MeV Câu 33: B d1  d  k  d1  4,5  0,5k + Vì hai nguồn pha nên:  d1  d  9 (1) + Điều kiện điểm M ngược pha với nguồn 1: d1   m  0,5  (2) + Từ (1) (2) ta có: m  0,5  4,5  0,5k  k   m   (3) + Lại có:  d1  AB    m  0,5   9  0,5  m  8,5  m  0,1, 2,3, 4,5,6,7,8 + Từ (3) nhận thấy thấy m cho giá trị k tương ứng nên điểm Cách 2: Phương trình sóng tổng hợp điểm M:   d1  d      d1  d    u M  2a cos   cos t            d1  d   + Ta có: d1  d  9  u M  2a cos   cos  t  9     + Điểm M biên độ cực đại khi:    d1  d      d1  d   A M  2a cos    max  cos    1          d1  d   + Khi cos     u M  2a cos  t  9  => M ngược pha với nguồn       d1  d   + Khi cos    1  u M  2a cos  t  9   2a cos  t  8  => M pha với nguồn       d1  d   + Theo đề, ta chọn: cos     d1  d  2k    + Lại có: 9  d1  d  2k  9  4,5  k  4,5 => cực đại ngược pha với nguồn Câu 34: D + Ta có: 1 d.f    d  d d f d f d.f d f  2 + Theo ta có: k  2    2  d  f  2  d d f d  d  10  cm    20 10  20  d   2     20  d   10    20  d   d  30  cm   Câu 35: B t + ta có: u  200 cos 100t  u   100t  u  u  200 2V + t  (1) 1     thì: i  I0 cos 100t  i  100    100t  i    600 600   + Vì dòng điện giảm nên i t    100t  i  + Lấy 1    ta có:   u  i         100t  i  (2)   + Cơng suất tồn mạch: P  UI cos   200.2.cos     200  W   3 + Công suất đoạn mạch AM: P1  I2 R1  22.20  80  W  + Vậy công suất đoạn mạch X là: P2  P  P1  200  80  120  W  Câu 36: D + tần số góc chất điểm 2: 2  + Từ hình nhận thấy: T1  v2max 4 2    rad / s  A T2 4  1   rad / s    4t    x1  cos     cm     + Phương trình dao động chất điểm:   x  cos  2t     cm      2 + Khi hai chất điểm gặp thì:  t1  3k1  k1  1, 2,3,  4t    2t   x1  x        2k    2  t   k  k  0,1, 2,3, 4,     t1   s  ,  s  + Ta có:    t  0,5  s  ;1,5  s  , 2,5  s  ,3,5  s  , 4,5  s  => lần t  3,5  s  ứng với k  Cách khác: Từ đồ thị nhận thấy gặp lần thời gian thỏa mãn điều kiện: T2  T2 T  t  T2   3, 25  s   t  3, 75  s  12 Câu 37: D + ta có:   v   cm   d1N  d 2N  8,   6,  cm   3,1 f + Vậy điểm M gần B M thuộc cực đại k  + Vì M thuộc cực đại k  nên: MA  MB  3   cm  (1) 2 2  MA  AN  x  8,  x + Lại có:  2 2  MB  BN  x   x + Thay vào (1) ta có: 8, 22  x  22  x    + Bấm máy tính giải (2) ta có: x  1,1 cm  Câu 38: C + vị trí thả vật: W0  mgh + Gọi h độ cao so với mặt đất vị trí động gấp 1,5 lần + vị trí là: W  Wd  Wt  1,5Wt  Wt  2,5Wt  2,5mgh + Áp dụng định luật bảo toàn ta có: W0  W  h  h0 30   12  m  2,5 2,5 Câu 39: C + Nhận thấy   1  C  100  rad / s  UC  max + Khi   2  100  rad / s  UL  UC  cộng hưởng  UR  max  R  100  rad/s   100 2 + Mà: C L  R2  L  R   100 2  U    + Lại có:  max    C    U Cmax   U X   L    200  rad / s  U   1  C   L  UU max C     C   120  V   L  Câu 40: D + Cường độ sáng nhận điểm cách nguồn phát đoạn R là: I  P 4R P d + Năng lượng sáng nhận diện tích S là: E  IS  4R + Điều kiện để cảm nhân nguồn sáng là: E  100  P d hc  100  R  251 km 4R  ... 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Khi xảy cộng hưởng... lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao T động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ cm, thời điểm t  vật có tốc độ 50 cm/s Giá... điểm M trục Oz có MO  138m biến thi n theo quy luật E  E cos  2. 106 t    V / m  3  cảm ứng từ điểm N có NO  213 m biến thi n theo quy luật:   A B  B0 cos  2. 106 t    T  3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 06 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 06 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay