Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 05 có lời giải

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 05 Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m , lò xo độ cứng k Kích thích cho lắc dao động điều hòa với biên độ A lắc là: A W  kA2 C W  B W  kA  kA D W  kA2 Câu 2: Hạt nhân 178O có: A proton 17 nơtron B proton 17 nơtron C proton nơtron D proton nơtron Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u  220 cos120t V  vào hai đầu tụ điện điện C  104 F   Giá trị dung kháng gần với giá trị sau đây? A 220 B 100 C 83 D 50 Câu 4: Trong cách viết công thức lực ma sát trượt đây, cách viết đúng? B Fmst  t N A Fmst  t N C Fmst  t N D Fmst  t N Câu 5: Người ta truyền tải công suất điện P từ trạm hạ áp đến nơi tiêu thụ, điện áp hai đầu dây tải điện từ trạm U , điện trở đường dây R , độ lệch phương án điện áp cường độ dòng điện dây  Hiệu suất tải điện xác định hệ thức:  P  A   R  U cos   B PR U cos  C  PR U cos  D  P2R U cos  Câu 6: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 7: Hai dao động điều hòa: x1  Acos  t  1  , x2  A2 cos  t  2  Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt giá trị cực đại khi: A 2  1   2k  1  B 2  1   2k  1  C 2  1  2k  D 2  1   Câu 8: Chỉ câu sai Quang phổ liên tục tạo chất bị nung nóng? A Chất rắn B Chất khí áp suất thấp C Chất khí áp suất cao D Chất lỏng Câu 9: Hiệu điện hai điểm M , N U MN  40V Chọn câu chắn đúng? A Điện M 40 V B Điện N C Điện M giá trị dương, N giá trị âm D Điện M cao điện N 40V Câu 10: Ở Trường Sa, để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử tín hiệu đưa đến hình Sóng điện tử mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại: A Sóng trung B Sóng ngắn C Sóng dài D Sóng cực ngắn Câu 11: Kéo vật chuyển động đoạn đường s , lực kéo F , hợp với đoạn đường s góc  Cơng thức tính cơng học vật là: A A  F.s.cot  B A  F.s.tan  C A  F.s.sin  D A  F.s.cos   F1  F2  F  C  F1 d1 F  d  2  F1  F2  F  D  F1 d F  d  Câu 12: Hợp lực hai lực song song chiều là:  F1  F2  F  A  F1 d1 F  d  2  F1  F2  F  B  F1 d F  d  Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young với ánh sáng đơn sắc khoảng cách khe Y-ang 0.6 mm Khoảng cách từ mặt phẳng khe đến ảnh 2m Khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Tính bước sóng A 0,6m B 0,64m C 0,54m D 0, 4m Câu 14: Câu đúng? Công thức tính quãng đường vật chuyển động thẳng nhanh dần là: A s  vot  at ( a v0 dấu) B s  vot  at ( a v0 trái dấu) C x  x0  vot  at ( a v0 dấu) D x  x0  vot  at ( a v0 trái dấu) Câu 15: Trong mạch dao động máy thu vô tuyến điện, tụ điện điện dung biến đổi từ 60 pF đến 300 pF Để máy thu bắt sóng bước sóng từ 60m đến 3000m cuộn cảm độ tự cảm nằm giới hạn nào? A 0,017H  L  7,8mH B 0,336H  L  8,4mH C 16,9H  L  8,45mH D 3,38H  L  42,26mH Câu 16: Khi chiếu chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể A Ánh sáng tím B Ánh sáng vàng C Ánh sáng đỏ D Ánh sáng lục Câu 17: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào kẽm giới hạn quang điện 0.35m Hiện tượng quang điện không xảy trùm sáng bước sóng: A 0,1m B 0, 2m C 0,3m D 0, 4m Câu 18: Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vng góc với sợi dây ( coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để nút tần số dao động đầu A phải bằng: A 18Hz B 25Hz C 20Hz D 23Hz Câu 19: Một dao động LC lí tưởng C  10F ; L  0,1H Tại thời điểm điện áp hai tụ điện uc  V  cường độ dòng điện mạch i  0,02  A Cường độ dòng điện cực đại gần với giá trị sau đây? A 2mA B 0,16A C 4,5mA D 45mA Câu 20: Câu sau nói nội không đúng? A Nội dạng lượng B Nội chuyển hóa thành dạng lượng khác C Nội nhiệt lượng D Nội vật tăng lên, giảm Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô electron  e  chuyển động tròn quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn bán kính 5.109 cm Biết khối lượng electron me  9,1.1031 kg Tần số electron gần với giá trị sau đây? A 7,163.1015 Hz B 5,131.1031 Hz C 5,136.1025 Hz D 7,166.1012 Hz Câu 22: Cho mạch điện gồm nguồn điện suất điện động E  2,4V , điện trở r ; mạch ngồi điện trở R  0,1 Rx Biết dòng điện mạch 2A hiệu điện hai điểm A, B 2,1V Xác định r A 0,15 B 1,1 C 0,95 D 0,11 Câu 23: Một hạt động năng lượng nghỉ Vận tốc hạt là: A 2.108 m / s B 2,5.108 m / s C 2,6.108 m / s D 2,8.108 m / s Câu 24: Chiếu xiên góc tia sáng gồm hai ánh sáng màu vàng chàm từ khơng khí xuống mặt nước chậu, đó: A Góc khúc xạ cùa tia màu chàm lớn góc khúc xạ tia màu vàng B Góc khúc xạ tia màu chàm nhỏ góc khúc xạ tia màu vàng C Góc khúc xạ tia màu chàm lớn góc tới D Góc khúc xạ tia màu vàng lớn góc tới Câu 25: Cho AB vật thật, A ' B ' ảnh AB Khi nói ảnh A ' B ' loại thấu kính, kết luận sau đúng? A Ảnh thật; thấu kính hội tụ B Ảnh thật, thấu kính phân kì C Ảnh ảo; thấu kính hội tụ D Ảnh ảo; thấu kính phân kì Câu 26: Phần cảm máy phát điện xoay chiều phương án gồm cặp cực, tốc độ quay roto 25 vòng/s Phần ứng máy phát điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp Tìm số vòng dây cuộn dây biết từ thơng cực đại qua vòng dây 10  mWb  suất điện động cực đại  máy tạo 120 2V A 25 vòng B 30 vòng C 120 vòng D 60 vòng Câu 27: Hai ray nằm ngang song song cách l  10cm đặt từ trường B thẳng đứng, B  0,1T Một thành kim loại đặt ray vng góc với ray Nối ray với nguồn điện suất điện động E  12V , điện trở r  1 ; điện trở kim loại dây nối R  5 Tìm lực từ tác dụng lên thành kim loại A 0, 2N B 0,02N C 2N D 0,002N Câu 28: Một hộp kín X chứa ba phần tử R tụ điện điện dung C cuộn cảm độ tự cảm L Đặt vào hai đầu hộp X điện áp xoay chiều phương trình u  U 0cost ( với U không đổi,  thay đổi được) Khi   100 rad/s thấy điện áp dòng điện mạch thời điểm t1 giá trị i1  1A, u  100 3V , thời điểm t2 i2  A, u2  100V Khi   200 rad/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 2A Hộp X chứa: B Cuộn cảm L  A Điện trở R  100 C Tụ điện điện dung C  104 F  D Chứa cuộn cảm L  H  H 2 Câu 29: Tại thời điểm kí hiệu khơng với chiều trường tạo dòng điện khơng đổi I chạy vòng dây hình tròn nằm mặt phẳng hình vẽ bên A Điểm A B Điểm B C Điểm C D Điểm D từ dẫn Câu 30: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng m  250 g mang điện tích q  107 C treo sợi dây không dãn, cách điện, khối lượng không đáng kể, chiều dài 90cm điện trường E  2.106 V/m (vectơ E phương nằm ngang) Ban đầu cầu đứng yên vị trí cân Người ta đột ngột đổi chiều đường sức điện trường giữ nguyên độ lớn E , lấy g  10m / s Chu kì dao động cầu sau đổi hướng điện trường gần với giá trị sau đây? A 1,878s;0,0288J B 1,887s;0,022J C 1,883s;0,02J D 1,882s;0,0288J Câu 31: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y bền Biết chất phóng xạ X chu kì bán rã T Ban đầu lượng chất X , sau ba chu kì bán rã tỉ số số nguyên tử chất Y số nguyên tử chất X là: A B C D Câu 32: Hai nguồn sáng A, B dao động pha cách 8cm Xét hai điểm C , D dao động với biên độ cực đại, nằm phía AB cho CD  4cm hợp thành hình thang cân ABCD chiều cao cm Biết đoạn CD năm điểm dao động với biên độ cực đại Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại hình thang ABCD A 32 B 30 C 34 D 15 Câu 33: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg lò xo độ cứng 1N / m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu vật giữ vị trí lò xo bị nén 10cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10m / s Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động là: A 40 2cm / s B 20 6cm / s C 10 30cm / s D 40 3cm / s Câu 34: Một mạch điện dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ bên Gọi suất điện động tự cảm mạch khoảng thời gian từ đên ls e1 từ ls đến 3s e2 thì: A e1  0,5e2 B e1  2e2 C e1  3e2 D e1  2e2 Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng khoảng cách từ hai khe đến D = 2m Một vị trí vị trí vân sáng thứ 1, để vị trí vân tối người ta cần dịch chuyển (dọc theo đường vng góc với mặt phẳng chứa hai khe) đoạn ngắn : A 2m B 4m C m D m Câu 36: Trên sợi dây OB căng ngang, đầu cố định sóng dừng với tần số f xác định Gọi M, N P ba điểm dây vị trí cân cách B cm, cm 38 cm Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 (đường 1) t2  t1  11 (đường 2) Tại thời điểm t1 , li 12 f độ phần tử dây N biên độ phần từ dây M tốc độ phần tử dây M 60 cm/s Tại thời điểm t2, vận tốc phần tử dây P là: A 20 3cm / s B 60cm / s C 20 3cm / s D 60cm / s Câu 37: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L  103 0,6 H tụ điện dung C   F  mắc nối tiếp 3  Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 100t  (U không thay đổi) vào hai đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 30 B 90 C 10 D 50 Câu 38: Theo Bo, nguyên tử hidro, electron chuyển động tròn quanh hạt nhân qũy đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Chuyển động hướng điện tích qua tiết diện dòng điện chuyển động electron quanh hạt nhân dòng điện -gọi dòng điện nguyên tử Khi electron chuyển động qũy đạo L dòng điện ngun tử cường độ I1 , electron chuyển động qũy đạo N dòng điện ngun tử cường độ I Tỉ số A B 16 C Câu 39: Đường sau đường đẳng nhiệt? I2 là: I1 D A B C D Câu 40: Cho mạch điện AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C nối tiếp với theo thứ tự trên, CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều biểu thức u  U cos t , U không đổi,  biến thiên Gọi M điểm nối cuộn cảm tụ Người ta dùng vôn kế V1 để theo dõi giá trị U AM , vòn kê V2 để theo dõi giá trị U MB Cho  thay đổi, V2 giá trị lớn bàng 90 V V1 giá trị 30 V Giá trị gần U là: A 70,1V B 104V C 134V D 85V - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm 1-D 2-C 3-C 4-D 5-C 6-D 7-C 8-B 9-D 10-D 11-D 12-B 13-A 14-A 15-C 16-A 17-D 18-C 19-D 20-C 21-A 22-A 23-C 24-B 25-A 26-B 27-B 28-C 29-B 30-D 31-B 32-B 33-A 34-B 35-D 36-B 37-B 38-D 39-D 40-D ĐÁP ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D lắc lò xo: W  kA2 = Câu 2: C Số proton Z  Số khối A  17 => Số nơtron là: N  A  Z  Câu 3: C Dung kháng tụ điện: Z c   C 104 120  Câu 4: D Lực ma sát ngược chiều chuyển động, độ lớn xác định công thức Fmst  t N Câu 5: C Hiệu suât truyên tải là: H   h    PR  1 P U cos  Câu 6: D Sóng âm sóng học nói chung Sóng âm tần số từ 16 Hz đến 20.000Hz âm nghe Sóng âm tần số 16 Hz hạ âm, 20000Hz siêu âm Câu 7: C + Biên độ tổng hợp hai dao động : A  A12  A22  2A2A2 cos  + Nhận thấy A = max cos   max     2k  Câu 8: B Các chất rắn, lỏng khí áp suất cao bị nung nóng phát quang phổ liên tục Câu 9: D Ta có: U MN  VM  VN  40 Câu 10: D + Sóng cực ngắn lượng lớn, khơng bị phản xạ mà truyền xuyên qua tầng điện li, khả truyền thẳng từ nơi phát đến nơi thu Vì sóng cực ngắn hay dùng thơng tin cự li vài chục kilômét truyền thông qua vệ tinh Câu 11: D Công học lực F : A  F.s.cos  Câu 12: B + Hợp lực hai lực song song chiều lực độ lớn: F  F1  F2 + Cỏ giá chia hai lực F1 F2 , đồng thời thỏa mãn điều kiện : F1d1  F2d2 Câu 13: A + Khoảng cách năm vân sáng liên tiếp 4i nên : 4i   i  mm + Ta có: i  D ia     0,6  m   a D Câu 14: A + Cơng thức tính qng đường chuyển động thẳng biến đổi đều: s  v0t  at 2 + Nếu chuyển động thẳng nhanh dần a v0 dấu + Nếu chuyển động thẳng chậm dần a v0 trái dấu Câu 15: C   2c LminCmin Ta có:   2c LC    max  2c LmaxCmax    Lmin  42c 2C  16,9H    Chọn C  L  max  8, 45H  max 42c 2Cmax Câu 16: A Ánh sáng phát quang bước sóng lớn ánh sáng kích thích => khơng thể phát ánh sáng tím Câu 17: D Điều kiện để xảy tượng quang điện bước sóng ánh sánh kích thích  phải lớn giới hạn quang điện  Câu 18: C + Lúc đầu A nút B bụng nên: AB   2k1  1 1 v   2k1  1 4 f1 v f1  v v + Lúc sau A,B nút nên: AB  k2  k2 nút  k2   AB  2 f2 f2 v v 10 f1 + Do ta có:  2.5  1   f2   20  Hz  f1 f2 11 + Vì nút => k1   AB   2.5  1 Câu 23: C     1  2  1  m0c  2 Ta có: Wd  moc  2 v v    1    1       c c   2 v v           v  2,6.108  m / s   Chọn C c c Câu 24: B + Từ định luật khúc xạ ta có: sin i  n.sin r + Vì góc i chung, khơng đổi nên giá trị cùa n lớn góc khúc xạ r nhỏ ngược lại + Do chiết suát ncham`  nvang `  rcham`  rvang `  Chọn B Câu 25: A + Vì vật ảnh ngược chiều nên tính chất suy A'B’ ảnh thật + Vật thật cho ảnh thật nên thấu kính thấu kính hội tụ Câu 26: B + Tần số máy phát điện xoay chiều: f  np  50Hz    100  rad / s  + Suât điện động cực đại máy: E0  N 0  N  E  120 (vòng) 0 + Vì bốn cuộn dây giống nối tiếp nên số vòng dây cuộn là: N1  N  30 (vòng) Câu 27: B + Dòng điện chay qua thanh: I E 12    A R  r 1 + Lực từ tác dụng lên : F  BI sin 90o  0,1.2.0,1  0,02  N  Câu 28: C + Vì u1 u2   X khơng chứa R, X L C i1 i2  1002.3 I2  U 1   I  A  I   + Ta có:  U  200V   100   I U + Khi   200 rad/s => dòng điện hiệu dụng I '  A  + Nhận thấy  tăng I tăng => Z giảm => mạch chứa C + Ta có: Z c  U0 104  100  C   F   Chọn C I0  Câu 29: B + Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải cho vòng dây tròn ta xác định cảm ứng từ dòng điện tròn gây tâm vòng dây chiều từ ngồi vào -> đường sức từ bên vòng dây chiều từ ngồi vào -> đường sức từ ngồi vòng dây chiều từ ngồi => điểm B chiều đường sức từ sai Câu 30: D  qE  + Vì điện trường nằm ngang nên: g '  g     10,032 (m/s )  m + Chu kì dao động: T '  2 g'  1,882 (s) + Lúc đầu, vị trí cân O, sợi dây lệch so với phương thẳng đứng góc  + Ta có: tan   F qE   0, 08    4,574o P mg + Khi đổi chiều điện trường vị trí cân O1 Do đó, thời điểm đổi chiều điện trường vật li độ góc   2  9,148o Vì lúc vận tốc v  nên sau vật dao động với biên độ 0  9,148o + lắc sau đổi điện trường: W  mg ' 02  0,0288 J  Chọn D Câu 31: B + Số hạt X lại sau thời gian t: N X  N0  t T  N0 23 + Số hạt Y sinh số hạt X bị phân thời gian t nên: t    N N  23 T NY  N X  N 1    N 1  23   Y   3   Chọn B NX Nt   Câu 32: B + Vì hai nguồn pha nên trung trực cực đại Để cực đại C D nằm đường k = ±2 + Ta có: d1  d2  k  DA  DB  2   DA   + Từ hình:   DB  62         cm    cm  + Do đó:   2    1 cm  + Số đường dao động với biên độ cực đại AB:  AB AB k  8  k    => AB 15 đường dao dộng với biên độ cực đại + Cứ đường cực đại AB cắt đường bao điềm nên đường bao ABCD 15   30 điểm dao động với biên độ cực đại Câu 33: A Cách 1: Quy dao động điều hòa + Chọn gốc, tọa độ o vị trí lò xo khơng biến dạng Ban đầu lò xo bị nén 10 cm nên vật tọa độ biên A0  10 cm + Vị trí cân trình dao động vật O2 cách vị trí lò xo khơng biến dạng ( vị trí mg O) đoạn: x0   0,02  m    cm  k + Li độ cực đại lúc vật là: X  A0  x0  10    cm  + Tốc độ cực đại trình dao động: v  X  k X  40  cm / s  m Cách 2: Sử dụng bảo toàn lượng + Vật đạt tốc độ cực đại đến O2 Tại vị trí lò xo nén đoạn: x0  mg  0,02  m    cm  k + Áp dụng định luật bảo toàn lượng cho q trình chuyển động từ vị trí thả đến vị trí O2 , ta có: 2 k kA0  kx0  v max  mg  A0  x0   v max   A02  x02   2g  A0  x0  2 m mg x  k k k  v max   A0  x0   A0  x0  2g   v max   A0  x0  m m k  vmax   A0  x0   10    40  cm / s  m 0,02 Câu 34: B i1  e1   L t i e i t       + Ta có: e   L         2  e1  2e2 t e2 i2 t1     e   L i2  t2 Câu 35: D + Lúc đầu vân sáng thứ nên: x  k D D  a a + Để dịch đoạn ngắn đỏ phải vân tối thứ (k = 0) tối thứ hai (k = 1) D ' D   D '  D  D  D  x    0,5  a  a  + Do đó:   D '  D  D  D  D '  D  x  1  0,   3   a a + Vậy dịch đoạn ngắn D  D   m 3 Câu 36: B   12    24  m   2x  + Phương trình sóng dừng tổng quát: u  2a sin   cos  t     + Từ đồ thị ta suy uM  a cos  t   + Phương trình sóng dừng M,N P là: u N  2a cos  t   uP  a cos  t  + Theo đề, thời điểm t1 , li độ phần tử dây N biên độ phần tử dây M nên ta có: uN  a  2a cos  t   a  cos  t   + Sau t    t   11 11  T sóng dạng (2)  (1) sóng N dao động lên ( theo chiều dương) 12 f 12   t   nên ta có:  vM  60  cm / s   u' + Ta có:  11  P1   12 f  vP  vM u 'M ( t ) 11   a sin  t      a sin  t    11   sin      v t     P   vP  60  cm / s   Chọn B +Thay   60   vM  60cm / s  sin     6 Câu 37: B  30 C + Lúc đầu, chưa nối tắt cuộn dây công suất mạch là: + Ta có: Z L  L  60; ZC  P1  I  R  r   U R  r  R  r    Z L  ZC  Tại R   P1  2 U 2r r  302 U 2R + Lúc sau, nối tắt cuộn dây công suất mạch là: P2  I R  R  ZC2 Tại R  10  P2  10U 102  302 + Vì P1  P2  r  10 U 2r 10U r 10     2 2 2 r  30 10  30 r  30 10  30 r  90 + Từ đồ thị nhận thấy cơng suất tồn mạch chưa nối tắt cuộn dây giá trị lớn phải ứng với R < theo bất thức Cơ-si ta có: R  r  Z L  ZC  R  Z L  ZC  r   r  30  Chọn r  90  Chọn B Câu 38: D + Khi e chuyển động qũy đạo n chuyển động tròn đều, suy cường độ q q q e.    t T 2 2 + Lực tương tác e hạt nhân lực điện, lực đóng vai trò lực hướng tâm nên: ke2 v2 ke2 k e2 k Fd  Fht   m   m rn    e 1 rn rn rn m.rn 2 m.rn3 dòng điện khơng đổi Do đó:  I2 r13 r13 23 r03      I1 r2 rN 43 r03 Câu 39: D Đường đẳng nhiệt đường nhiệt độ khơng đổi  D sai Câu 40: D + Ta có: U C  max  + Khi đó: U RL  U L C  90  L R R  C U R  Z L2 R   Z L  ZC  + Lấy (1) chia (2) ta có: U Z L Z C R2 R Z L ZC   90 (1)  30 (2) Z L ZC R   Z L  ZC  R R Z L ZC  R  Z L2  (3) L R2 R2   Z L  Z L ZC   R  2Z L Z C  2Z L + Lại có, U C  max thì: Z L  C 2 + Thay (4) vào (3) ta có: Z L ZC 2Z L ZC  2Z L2   Z L  ZC  2Z L ZC  2Z L2 Z L ZC  2Z L ZC  2Z L 2Z L ZC  2Z L2  Z L2  (4)  Z L ZC ZC2  Z L2 Z L ZC  Z L2 Z L ZC  Z L2 2Z L ZC  Z L2  ZC   5 2Z L ZC  Z L2  5ZC2  18ZC Z L  9Z L2 Chọn Z L   ZC  0,6 ZC  + Với Z L   ZC  0,6 Thay vào (4) suy R  loại + Với Z L   ZC  Thay vào (4) suy R  + Thay Z L   ZC  R  vào (1) ta có: U  84,85V ... ÁN (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Cơ lắc lò xo: W  kA2... gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg lò xo có độ cứng 1N / m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu vật giữ vị trí lò xo bị nén 10cm buông...  k2 Vì có nút  k2   AB  2 f2 f2 v v 10 f1 + Do ta có:  2.5  1   f2   20  Hz  f1 f2 11 + Vì có nút => k1   AB   2.5  1 Câu 23: C     1  2  1  m0c  2 Ta có: Wd 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 05 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 05 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay