Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 04 có lời giải

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 04 Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số f Gia tốc cực đại vật là: A amax  2 fA Câu 2: Hạt nhân 210 84 B amax  2 fA2 C amax  4 f A2 B 210 proton C 84 notron D amax  4 f A Po có: A 210 nuclon D 210 notron Câu 3: Sóng ngang sóng: A Làn truyền theo phương ngang B Trong phần tử sóng dao động theo phương ngang C Trong phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng D Trong phần tử sóng dao động phương với phương truyền sóng Câu 4: Chọn phương án Công thức xác định cường độ điện trường điện tích điểm Q < dạng: A E  9.109 Q r2 B E  9.109 Q r2 C E  9.109 Q r D E  9.109 Q r Câu 5: Một vật dao động cưỡng tácdụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật là: A 2 f B 2 f C f D f Câu 6: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau đúng: A Sóng điện từ lan truyền mơi trường chất (rắn, lỏng, khí) B Cũng sóng âm sóng điện từ sóng ngang hay sóng dọc C Sóng điện từ ln sóng ngang lan truyền môi trường vật chất lẫn chân khơng D Tốc độ truyền sóng điện từ tốc độ ánh sáng chân không, khơng phụ thuộc vào mơi trường sóng lan truyền Câu 7: Đồ thị hình biểu diễn phụ thuộc lực tương tác hai điện tích điểm vào khoảng cách chúng? A Đồ thị hình a B Đồ thị hình b C Đồ thị hình c D Đồ thị hình d Câu 8: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc  chạy qua tổng trở đoạn mạch là: A R  (C )2 B R  (C )2 C   R2     C  D   R2     C  Câu 9: Một lắc lò x dao động điều hòa với giá trị W thì: A Tại vị trí biên động W B Tại vị trí cân động W C Tại vị trí lớn W D Tại vị trí động lớn W Câu 10: Nhiệt độ vật không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Khối lượng vật B Vận tốc phần tử cấu tạo nên vật C Khối lượng phần tử cấu tạo nên vật D Cả ba yếu tố Câu 11: Để thông tin liên lạc phi hành gia vũ trụ với trạm điều hàn mật đất, người ta sử dụng sóng vơ tuyến bước sóng khoảng: A 0,01m – 10m B 10m – 100m C 100m – 1000m D 1m – 100m Câu 12: Cho dòng điện xoay chiều biểu thức i  cos(100 t ) (A) chạy qua đoạn mạch AB Nếu măc nối tiếp ampe kế xoay chiều giới hạn đo thích hợp vào đoạn mạch AB nói số ampe kế A 1,5 2A B 6A C 2A D 3A Câu 13: Để bóng đèn dây tóc loại 100V – 60W sáng bình thường mạng điện hiệu điện 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở giá trị: A R  100 B R  150 C R  240 D R  200 Câu 14: Chọn câu đúng? Chiết suất tỉ đối môi trường khúc xạ môi trường tới: A Luôn lớn B Luôn nhỏ C Bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ chiết suất tuyệt đối môi trường tới D Bằng hiệu số chiết suất tuyệt đối môi trường khúc xạ triết suất tuyệt đối môi trường tới Câu 15: Tìm phát biểu sai: A Một vân sáng vân tối cách khoảng số lẻ nửa khoảng vân i B Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng hay hai vân tối C Hai vân tối cách khoảng số nguyên lần khoảng vân i D Hai vân sáng cách khoảng số nguyên lần khoảng vân i Câu 16: Chọn công thức đúng: A R  R0 (1   t ) B R  R0 (1   t ) C R  R0 t D R  R0 ( t  1) Câu 17: Thực giao thoa với hai nguồn kết hợp S1, S2 pha Sóng hai nguồn phát biên độ a = 1cm, bước sóng 20cm sóng M cách hai nguồn 50 cm 10cm biên độ là: A 2cm B cm C cm D Câu 18: Xét đoạn dây dẫn mang dòng điện I chiều dài l đặt từ trường cảm ứng từ B Nếu tăng cường độ dòng điện lần độ lớn cảm ứng từ: A khơng đổi B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 19: Phương trình sau phương trình trạng thái khí tưởng? A pV = số T B VT = số p C pT = số V D p1V2 p2V1  T1 T2 Câu 20: Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo công thức: A ec  t  B ec   t Câu 21: Từ thơng qua vòng dây dẫn   C ec   t 2.102  D ec    t   cos 100 t   (Wb) Biểu thức suất điện 4  động cảm ứng xuất vòng dây là:   A e  2cos 100 t   (V) 4  3   B e  2cos 100 t   (V)     C e  2cos 100 t   (V) 4    D e  2cos 100 t   (V) 2  Câu 22: Một vật trọng lượng 1,0 N động 1,0 J Lấy g = 10 m/s2 Khi vận tốc vật gần với giá trị sau đây? A 0,45 m/s B 1,0 m/s C 1,4 m/s D 4,4 m/s Câu 23: Một kim loại giới hạn quang điện 0 Ánh sáng khả làm bật electron khỏi kim loại bước sóng  thỏa mãn: B   0 A   0 D   0 C   0 Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ điện điện dung C  10 F cuộn dây cảm độ tự cảm L = 0,1H Khi hiệu điện hai đầu tụ điện 4V cường độ dòng điện mạch 0,02A Hiệu điện cực đại hai tụ điện là: A 5V Câu 25: Hạt nhân B 2V C 2V Th phóng xạ cho sản phẩm cuối hạt nhân 232 90 D 4V 208 82 Pb Số hhajt    phóng tồn q trình phóng xạ là: A 6 ; 4  B 8 ; 2  C 2 ;8  D 4 ;6  Câu 26: Trong thực hành “Khảo sát thực nghiệm định luật dao động lắc đơn”, học sinh dùng thước chia độ tới milimet để đo chiều dài l lắc, năm lần đo cho giá trị 1,235m Lấy sai số dụng cụ đo độ chia nhỏ Kết đo viết là: A l  (1, 235  0,001)mm B l  (1, 235  0,01)m C l  (1235  2)mm D l  (1, 235  0,001)m Câu 27: Cùng lúc hai điểm A B cách 10km hai tơ xuất phát, chạy chiều đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B Vận tốc ô tô chạy từ A 54 km/h ô tô chạy từ B 48 km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe ô tô làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai ô tô làm chiều dương Khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp bao nhiêu? A 1h; 54km B 1h20ph; 72km C 1h40ph; 90km D 2h; 108km Câu 28: Bắn hạt proton động 5,5 MeV vào hạt nhân 37 Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p  Li  2 Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  , hai hạt  động bay theo hai hướng tạo với góc 160o Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa là: A 17,3 MeV B 10,2 MeV C 14,6 MeV D 20,4 MeV Câu 29: Một chắn đường dài 7,8m, trọng lượng 2100N trọng tâm cách đầu trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực để nằm ngang A 100N B 200N C 300N D 400N Câu 30: Một tơ chạy với tốc độ 60km/h người lái xe hãm phanh, xe tiếp quãng đường 50m dừng lại Hỏi tơ chạy với tốc độ 120km/h quãng đường từ lúc hãm phanh đến dừng lại bao nhiêu? Giả sử lực hãm hai trường hợp A 100m B 70,7m C 141m D 200m Câu 31: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương chu kì T mà đồ thị x1 x2 phụ thuộc vao thời gian hình vẽ Biết x2= v1T, tốc độ cực đại chất điểm 53,4 cm/s Giá trị T gần giá trị nhất: A 2,56S B 2,99s C 2,75s D 2,64s Câu 32: Trong sơ đồ hình vẽ bên: R quang điện trở, AS ánh sáng kích thích, A ampe kế, V vôn kế Số ampe kế vôn kế thay đổi tắt chùm sáng AS? A Số V giảm số A tăng B Số V tăng cong số A giảm C Số A V tăng D Số A V giảm Câu 33: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết phương trình dao động đầu A u A  a cos100 t Quan sát sóng dừng sợi dây ta thấy dây điểm điểm bụng dao động với biên độ b ( b khác 0) cách cách khoảng 1m Giá trị b vận tốc truyền sóng sợi dây là: A b  a 2, v  100m / s B b  a 3, v  150m / s C b  a, v  300m / s D b  a 2, v  200m / s Câu 34: Trong nguyên tử hidro, theo lí thuyết Bo coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân tỉ số tốc độ góc electron quý đạo K quỹ đạo M bằng: A 81 B C D 27 Câu 35: hình bên xy trục chính, A điểm sáng, A’ ảnh A Hãy xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính: A Ảnh thật, thấu kính hội tụ B Ảnh thật, thấu kính phân kì C Ảnh ảo, thấu kính hội tụ D Ảnh ảo, thấu kính phân kì Câu 36: Việt di chuyển từ điểm A đoạn đường nằm ngang nghe loa phát (coi nguồn điểm phát âm đặt O) phía trước mặt Khi Việt dừng lại vị trí B thẳng đứng so với loa Viêt di chuyển đoạn 12 m Tỉ số cường độ âm B A Việt tiếp tục di chuyển lên dốc nghiêng 30o so với phương ngang C thấy cường độ âm A C Tính quãng đường Việt dốc nghiêng A 24m B 15,63m C 27,63m D 20,78m Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R khơng đổi, tụ điện điện dung C khơng đổi cuộn cảm độ tự cảm thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều u  120 cos t (V),  thay đổi Cố định L = L1 thay đổi  , thấy   1  120 rad/s UL giá trị cực đại U C  40 (V) Sau cố định L = L2= 2L1 thay đổi   2 Giá trị 2 để ULcó giá trị cực đại là: A 40 rad/s B 120 rad/s C 60 rad/s D 100 rad/s Câu 38: Lần lượt đặt điện áp u  U cos t (U không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch X vào hai đầu đoạn mạch Y; với X Y đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Trên hình vẽ, PX PY biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ X với  Y với  Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X Y mắc nố tiếp Biết cảm kháng hai cuộn cảm mắc nối tiếp ( cảm kháng ZL1 ZL2) Z L  Z L1  Z L dung kháng hai tụ điên mắc nối tiếp dung kháng ZC1 ZC2) ZC  ZC1  ZC Khi   2 , công suất tiêu thụ đoạn mạch Ab giá trị gần giá trị sau đây? A 22 W B 50 W C 24 W D 20 W Câu 39: Một đương dây tải điện hai địa điểm A B hệ số công suất Tại A đặt máy tăng áp, B đặt máy hạ áp Coi máy biến áp lí tưởng Đường tải điện điện trở tổng cộng 60 Cường độ dòng điện hiệu dụng dây tải 50A Công suất hao phí dây tải 5% cơng suất nơi tiêu thụ B điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp 200V Tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp máy hai áp B là: A 100 B 300 C 20 D 200 Câu 40: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết khoảng cách từ đến mặt phẳng hai khe m, khoảng cách hai khe sáng mm Hai khe chiếu ánh sáng trắng ( bước sóng từ 0,38  m đến 0,75  m ) Tại điểm quan sát cách vân trắng 3,3 mm, người ta khoét lỗ tròn nhỏ để tách tia sáng cho vào khe máy quang phổ Trên buồng ảnh máy quang phổ người ta quan sát thấy: A Hai vạch sáng B Một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím C Bốn vạch sáng D Một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến lục - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-A 11-A 12-D 13-D 14-C 15-B 16-B 17-C 18-A 19-A 20-B 21-C 22-D 23-B 24-A 25-A 26-D 27-C 28-A 29-A 30-D 31-B 32-B 33-D 34-D 35-D 36-C 37-A 38-C 39-B 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Gia tốc cực đại: amax   A  (2 f )2 A  4 f A Câu 2: A Tổng số nuclon gọi số khối A => số nuclon 210 nuclomn Câu 3: C + Sóng ngang sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng + Sóng dọc sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 4: B Ta có: E  9.109 Q Q Q  E  9.109 2 r r Câu 5: D Tần số dao động cưỡng tần số dao động vật nên chu kì T  f Câu 6: C + Sóng ngang sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng + Sóng dọc sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 7: C Ta F  k q1q2 a  y  => đồ thị dạng đường cong hypebol r x Câu 8: D   Ta Z  R  ZC2  R     C  Câu 9: B Tại VTCB, động đạt cực đại + Tại biên, đạt cực đại + Tại vị trí bất kì, động ln nhỏ Câu 10: A Nhiệt độ vật phụ thuộc vào chuyển động nhiệt nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật + Nhiệt độ cao chuyển động nhiệt nhanh ngược lại => nhiệt độ vật phụ thuộc vào vận tốc khối lượng phân tử cấu tạo nên vật Câu 11: A Để thông tin liên lạc phi hành gia vũ trụ với trạm điều hành mặt đất, người ta sử dụng sóng vơ tuyến cực ngắn bước sóng khoảng 0,01 m đến 10 m Câu 12: D Số ampe kế I hiệu dụng nên I A  A Câu 13: D + Cường độ dòng điện định mức qua đèn: I d  Pd 60   0, (A) U d 100 + Khi mắc đèn nối tiếp với điện trở R, đèn sáng bình thường nên I = Id = 0,6 (A) + Vì mắc Rd nối tiếp với điện trở R mắc vào hiệu điện U = 220V nên ta có: U d  U R  U  U R  120V  R  UR  200 I Câu 14: C Chiết suất tỉ đối môi trường môi trường 1: n21  n2 n1 Câu 15: B Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng hay hai vân tối liền kề Câu 16: B Các kim loại dẫn điện tót, điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ theo công thức: R  R0 (1   t )  R0 1    t  t0  Trong đó:  hệ số nhiệt điện trở ( K 1 ) ; R0 điện trở t0, R điện trở t độ Câu 20: B Độ lớn suất điện động cảm ứng: ec   t Câu 21: C        Ta có: e   '(t )  2sin 100 t    2cos 100 t     e  2cos 100 t   (V) 4 2 4    Câu 22: D Ta có: Wd  gWd 1P mv P  mg Wd  v v  4, 47(m / s) 2g P Câu 23: B Điều kiện để xảy tượng quang điện   0 Câu 24: A Vì u i vng pha nên: Lại có: I  Q0  CU  U0  u2  u2 i2   (1) U 02 I 02 u2 i2 C 1  U0 (1)  U0  L LC C U  L  L 0,1 i  42  0, 022  V 6 C 10.10 Câu 25: A Ta phương trình phản ứng: Th  208 82 Pb  x2  y1 ( với x y số nguyên dương) 232 90 232  208  x  y  x  Theo định luật bảo toàn số khối bảo tồn điện tích ta có:   90  82  x  y  y  Câu 26: D Kết phép đo đại lượng A viết: A  A  A A giá trị trung bình n lần đo: A  A1   An n A   An  A   n A  A  A,  A1  A1  A ; ; An  An  A  A sai số ngẫu nhiên hay sai số tuyệt đối trung bình A ' sai số dụng cụ (thường lấy độ chia nửa độ chia) A sai số tuyệt đối phép đo l  1, 235(m) + Trong này, đo năm lần cho kết nên 1,235m   l  + Lấy sai đố dụng cụ độ chia nhỏ nên l '  1(mm) Vậy kết đo l viết là: l  (1, 235  0,001)(m) Câu 27: C Áp dụng phương trình chuyển động thẳng x  x0  vt Theo kiện đề thì: x0 A  0(km), vA  54(km / h)  xA  54t x0 B  0(km), vB  48(km / h)  xB  10  48t Khi hai xe gặp thì: xA  xB  54t  10  48t  t  (h) = 40 phút Vị trí hai xe gặp cách A đoạn: xA  54  90 km Câu 28: A Bảo toàn động lượng: p p  p  p  p 2p  p2  p2 cos1600  p  p 2p 2  2cos160o  4W  Wp  2cos160o p  2mWd m W  m p Wp  2cos160o  W  11, 4MeV Năng lượng phản ứng: W  Wd sau  Wd truoc  2.W  Wp  17,3MeV Câu 29: A Trọng lực P xu hướng làm quay ngược chiều kim đồng hồ, lực F xu hướng làm quay chiều kim đồng hồ Áp dụng quy tắc momen ta có: M P  M F  P.d P  F d F Thay số ta có: 2100.(1,5 – 1,2)= F.(7,8 – 1,5) => F = 100 (N) Câu 30: D Vì khối lượng ô tô không đổi, lực hai trường hợp nên gia tốc Ta có: 2 v2  v2 s  v02 v02 s2  120  v  v  2as  22 022     s  s 2  50    200(m) v1  v01 s1  v01 s1 v01  60  2 Câu 31: B Giả sử x1  A1 cos t  v1   A1 sin t    x2  v1T   A1.T sin T  2 A1 cos  t   2  Vì hai dao động x1 x2 vuông pha với nên: x12 x22 3,952 3,952    2   A1  4(cm) x  x  x   3,95 A12 A22 A12 4 A1 Biên độ tổng hợp hai dao động: A  A12  A22  A12  4 A12  A1  4   4 (cm) Lại có: vmax 2 2 A 2  4  A  AT    2,9944(s ) T vmax 53, Câu 32: B Số A là: I  E Khi tắt ánh sáng R tăng => I giảm => số A giảm Rr Lại có: V  U R  I R  r E ER E Vì R tăng nên giảm => tăng  R R R  r 1 R 1 r r => Số chir V tăng Câu 33: D Các điểm dây cách dao động biên độ phải bụng điểm biên độ A A A Theo đề, suy điểm biên độ b 2 Biên độ bụng là: A= 2a  b  a Khoảng cách hai điểm liền kề biên độ  v   f  4.50  200(m / s) Câu 34: D A    là:       4(m) 8 Lực tương tác electron hạt nhân: F  k q1q2 e2  k r2 r2 + Coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân nên lực tương tác electron hạt nhân lực hướng tâm nên ta có:  r3 e2 e2 k  m r    k  k  M3  r mr M rK 3 r  (12 r0 )3  33  27 Câu 35: D Vì A’ A phía trục nên A A’ trái tính chất => A’ ảnh ảo Vì ảnh ảo nhỏ vật thật nên thấu kính thấu kính phân kì Câu 36: C Ta có: I   OB  a IB P  OA         OA  2OB  OA  2a 4 R IA  OB   Ta có: sin A  OB OB OB   A  30o  tanA=  tan 30o   OB  12(cm) OA AB 12 Vì I A  IC  OA  OC  2a  24(cm) + Áp dụng định lí hàm cos cho tam giác OBC ta có: OC  OB2  BC  2.OB.BC.cos OBC  242  122  BC  2.12.BC.cos 60o  BC  27,63(cm) Câu 37: A + Khi  thay đổi để UL1 = max thì: ZC1  Ta có: U C  UZC1 R  ( Z L1  ZC1 )2  40  L1 R   2ZC21  2Z L1ZC1  R (1) C 120ZC1 R  ( Z L1  ZC1 )2  R2  (Z L1  ZC1 )2  3ZC21  R2  2ZC21  Z L21  2Z L1ZC1 Thay (2) vào (1) ta có: 2ZC21  2Z L1ZC1  (2ZC21  Z L21  2Z L1ZC1 )  4ZC21  Z L21  2  1 L1  L1C  1C 1 + Khi  thay đổi để UL2 = max thì: ZC  2   L1  L1 R    L1             C  C   2C  C  1C   2C  2    1    CL1     2   2 C   1  Thay (3) vào (4) ta có: 2    CL1     1      1  1  2 2 (4)  40 (rad/s) Câu 38: C  U2  U2 P  R   X  max R   X 40 X  + Lúc đầu đặt u vào X Y  (1)  U2 U2 P   R   3Y  max RY  Y 60   RX2 U cos 1    20 cos     P2 X  2  RX   RX  ( Z LX  Z CX )   + Lại có:    2 RY2  P  U cos 2  20 cos     2   2Y   RY  RY  ( Z LY  ZCY ) + Khi 1 Z LX  ZCX => tăng thành 2 Z LX  ZCX Z LX  ZCX  RX (1) Z LX  ZCX  U2 (2) 40 + Tương tự 3 Z LY  ZCY => Khi giảm thành 2 Z LY  ZCY  Z LY  ZCY   RY (1) Z LY  ZCY   U2 (3) 60 + Khi đặt u  U cos t len X Y nối tieps cong suất AB là: PAB  U ( RX  RY ) ( RX  RY )2   Z LY  Z LY    ZCX  ZCY   PAB      L2 R L2 R 2 L1 R           C C C  2C   2C  U ( RX  RY ) ( RX  RY )2   Z LX  ZCX   ( Z LY  ZCY )  + Thay (1), (2), (3) vào (4) => PAB = 23,97 W (4) Câu 39: B Ta sơ đồ truyền tải hình vẽ: + Cơng suất hao phí dây: P  I R  502.60  1,5.105 (W) + Gọi Ptt cơng suất nhận B Ta có: P  0, 05Ptt  Ptt  + Điện áp cuộn sơ cấp máy B: Ptt  U1B I1  U1B P  3.106 (W) 0, 05 Ptt 3.106    60000 (V) I1 50 +Áp dụng công thức máy biến áp lí tưởng B ta có: U1B N1B N 6000 N1B     1B  300 U 2B N2B 200 N B N2B Câu 40: C Ta có: x  k D a  k    x 3,3  k k + Vì  từ 0,38  m đến 0,75  m  0,38  3,3  0, 76  4,3  k  8, k => k = 5; 6; 7; => giá trị k => vạch ... 39-B 40-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Gia tốc cực đại: amax... (V) 2  Câu 22: Một vật trọng lượng 1,0 N có động 1,0 J Lấy g = 10 m/s2 Khi vận tốc vật gần với giá trị sau đây? A 0,45 m/s B 1,0 m/s C 1,4 m/s D 4,4 m/s Câu 23: Một kim loại có giới hạn quang... Ánh sáng có khả làm bật electron khỏi kim loại có bước sóng  thỏa mãn: B   0 A   0 D   0 C   0 Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C  10 F cuộn dây cảm có độ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 04 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 04 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay