Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 02 có lời giải

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:19

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT ĐỀ SỐ 02 Câu 1: Chỉ công thức định luật Cu – lông điện môi đồng tính A F  k q1q r B F  k q1q r C F  k q1q r D F  k q1q r Câu 2: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox dạng x  4t  10 (x đo kilomet t đo giờ) Quãng đường chất điểm ssau h chuyển động bao nhiêu? A -2 km B km C km D -8 km Câu 3: Tính chất bật tia hồng ngoại là: A Khả đâm xuyên mạnh B Làm phát quang nhiều chất C Làm ion hóa mạnh mơi trường D Tác dụng nhiệt Câu 4: Phát biểu xác? Người ta gọi silic chất bán dẫn A Nó khơng phải kim loại, khơng phải điện mơi B Hạt tải điện êlectron lỗ trống C Điện trở suất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất tác nhân ion hóa khác D Cả ba Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở R tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc  chạy qua tổng trở đoạn mạch là: A   R2     C  B   R2     C  C R   C  D R   C  Câu 6: Sóng điện từ A Là sóng dọc sóng ngang B Là điện từ trường lan truyền không gian C Không truyền chân khơng D thành phần điện trường thành phần từ trường dao động phương   Câu 7: Hai dao động điều hòa phương phương trình x1  3cos  t   (cm) 3    x  cos  t   (cm), hai dao động này: 3  A Lệch pha góc 120 B biên độ tổng hợp A=7 cm C Ngược pha D biên độ tổng hợp A  cm Câu 8: Chọn phương án A Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, ngược chiều độ lớn B Hai lực cân hai lực giá, ngược chiều độ lớn C Hai lực cân hai lực đặt vào vật, ngược chiều độ lớn D Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, chiều độ lớn Câu 9: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A Cùng biên độ hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B Cùng tần số, phương C pha ban đầu biên độ D Cùng tần số, phương hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 10: Động lượng tính bằng: A N/s B N.s C N.m D N.m/s Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t (u đo V, t đo s) vào hai đầu đoạn mạch tụ điện Biết tụ điện điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch là:   A i  CU0 cos  t   2  B i  CU0 cos  t      C i  CU0 cos  t   2  D i  CU0 cos t Câu 12: Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 1,00 s nơi gia tốc trọng trường 9,8 m / s Nếu đem lắc đến nơi gia tốc trọng trường 10 m/s2 chu kì Coi chiều dài khơng đổi A l,00s B l,02s C l,01s D 0,99s Câu 13: Trên sợi dây đàn hồi dài l,8m, hai đầu cố định, sóng dừng với tốc độ truyền sóng dây 60 m/s Biết sóng truyền dây tần số 100Hz Khơng tính hai đầu dây, số nút sóng dây là: A nút B nút C nút D nút Câu 14: Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào vật khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2,0 s Quãng đường mà vật khoảng thời gian là: A m B 2,0 m C 1,0 m D 4,0 m Câu 15: Một acquy suất điện động 12V nối vào mạch kín Tính lượng điện tích dịch chuyển hai cực nguồn điện để acquy sản công 720 J A 8640 C B 60 mC C C D 60 C Câu 16: Trong đại lượng sau đây, đại lượng thơng số trạng thái lượng khí? A Thể tích B Khối lượng C Nhiệt độ tuyệt đối D Áp suất Câu 17: Giả sử nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc tần số f = 7,5.10l4 Hz Công suất phát xạ nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn sáng phát giây xấp xỉ bằng: A 2,01.1019 B 2,01.1020 C 0,33.1020 D 0,33.1020 Câu 18: Trong trình chất khí nhận nhiệt sinh cơng Q A hệ thức U  A  Q phải giá trị sau đây? A Q < A > B Q > A > C Q > A < D Q < A < Câu 19: Một dây dẫn chiều dài  m , đặt từ trường độ lớn B  3.102 T Cường độ dòng điện chạy dây dẫn giá trị A Hãy xác định độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn Biết dây dẫn đặt vng góc với đường sức từ A 0,8 N B 0,45 N C 0,9 N D Câu 20: Một chất phóng xạ, số hạt ban đầu N , chu kì phóng xạ T số hạt lai sau thời gian 2T là: B 0,75 N A 0,25 N D 0,5 N C 0,125 N Câu 21: Cuộn dây tròn dẹt gồm 20 vòng, bán kính  cm Khi dòng điện vào tâm vòng dây xuất từ trường B  2.103 T Tính cường độ dòng điện cuộn dây A 500 mA B 50 A C 0,05 A D A Câu 22: Một khung dây hình tròn diện tích S = cm đặt từ trường đều, đường sức từ xun vng góc với khung dây Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết B  5.102 T B 105 Wb A 0.1 Wb Câu 23: Xét phán ứng hạt nhân: C 103 Wb D 104 Wb H  21 H  23 He  01 n Biết khối lượng hạt nhân mH  2,0135u , mHe  3,0149u , mn = l,0087u , u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả là: A 1,8820 MeV B 3,1654 MeV C 7,4990 MeV D 2,7390 MeV Câu 24: Cho hai điện tích q1  4.1010 C; q  4.1010 C , đặt A B khơng khí biết AB = 10 cm Độ lớn cường độ điện trường H (H trung điểm AB) bằng: A 360 V/m B 2880 V/m C 720 V/m D Câu 25: Chùm nguyên tử hidro trạng thái bản, bị kích thích phát sáng chúng phát tối đa ba vạch quang phổ Khi bị kích thích electron nguyên tử hidro đẫ chuyển sang quỹ đạo A M B L C O D N Câu 26: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ độ tụ 5dp cách thấu kính đoạn 30cm Ảnh AB AB qua thấu kính là: A Ảnh thật, nằm sau thấu kính cách thấu kính đoạn 60cm B Ảnh ảo, nằm trước thấu kính cách thấu kính đoạn 60cm C Ảnh thật, nằm trước thấu kính cách thấu kính đoạn 60cm D Ảnh ảo, nằm trước thấu kính cách thấu kính đoan 20cm Câu 27: Biết NA  6,02.1023 hạt/mol, khối lượng mol urani 238 92 U 238 g/mol Trong 59,50 g 238 92 U số nơtron xấp xỉ là: A 2,38.1023 B 2, 20.1025 C 1,19.1025 D 9, 21.1024 Câu 28: Chiếu tiaa sáng trắng hẹp từ khơng khí vào bể nước rộng với góc tới 60 Chiều sâu lớp nước m Chiết suất nước tia đỏ tia tím n d  1,33 n t  1,34 Độ rộng vệt sáng đáy bể gần với giá trị sau đây? A 1,7 m B 11,15 mm C 0,866 m D 0,858 m Câu 29: Nguồn sáng thứ cơng suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 1  0, 45 m Nguồn sáng thứ hai cơng suất P2 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng   0,6 m Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon mà nguồn thứ phát so với số photon mà nguồn thứ hai phát 3:1 Tỉ số P1 P2 là: A B 9/4 C 4/3 D Câu 30: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thu sóng điện từ bước sóng 1  100m , thay tụ C1 tụ C mạch thu sóng   75 m Khi thay tụ điện C  C1.C2 bắt C1  C2 sóng bước sóng là: A 40 m B 80 m C 60 m Câu 31: Dùng hạt  động W  MeV bắn phá hạt nhân D 125 m 14 N đứng yên tạo thành hạt nhân p hạt X Biết góc véc tơ vận tốc hai hạt  p 60 động hạt p lớn hạt X Cho biết m  4,0015u, mp  1,0073u, mN  13,9992u, mX  16,9947u Tốc độ hạt p gần với giá trị sau đây? A 3.107 m/s C 2.107 m/s B 2.106 m/s D 3.106 m/s Câu 32: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = l mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc bước sóng 1  500 nm 2  600 nm vào hai khe thấy vị trí vân sáng hai xạ trùng Khoảng cách nhỏ hai vị trí trùng là: A mm B mm C mm D 7,2 mm   Câu 33: Một chất điểm khối lượng 200g dao động điều hòa với phương trình x  5cos 10t    cm  2  Tính tốc độ chất điểm lực kéo tác dụng lên chất điểm độ lớn 0,8N A 25 cm/s B 50 cm/s C 30 cm/s D 40 cm/s Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t   cm  Biết khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng a với thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân đoạn b; chu kì khoảng thời gian a mà tốc độ không nhỏ   a  b  s Tỉ số gần với giá trị sau đây? b A 0,13 B 0,45 C 2,22 D 7,87 Câu 35: Một nguồn âm đặt O môi trường đẳng hướng Hai điểm M, N môi trường tạo với O thành tam giác vuông cân O Biết mức cường độ âm M N 20 dB Mức cường độ âm lớn mà máy thu đoạn MN gần với giá trị sau đây? A 23 dB B 27 dB C 30 dB D 22 dB Câu 36: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (chứa tụ điện C nối tiếp điện trở R) đoạn mạch MB chứa cuộn dây) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Đồ thị theo thời gian u AM u MB hình vẽ Lúc t = 0, dòng điện mạch giá trị I0 giảm Biết I0  2  A  , công suất tiêu thụ mạch là: A 200 W B 400 W C 400 W D 100 W Câu 37: Mạch điện gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Điện áp hai đầu mạch điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi Khi tần số f1 điện áp hiệu dụng hai đầu R, L, C 30 V, 60 V, 90 V Khi tần số f  2f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở gần với giá trị sau đây? A 60 V B 16 V C 30 V D 120 V Câu 38: Một máy phát điện xoay chiều pha điện trở không đáng kể mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC Khi đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R = 100  cuộn dây cảm L   H  tụ  0,1 điện điện dung C   mF Nối AB với máy phát điện xoay chiều pha gồm 10 cặp cực (điện trở  không đáng kể) Khi roto máy phát điện quay với tốc độ 2,5 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch  A  Thay đổi tốc độ quay roto đến mạch xảy cộng hưởng điện, tốc độ quay cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A 2,5 (vòng/s) (A) B 25 (vòng/s) (A) C 25 (vòng/s) D 2,5 (vòng/s) 2 (A) (A) Câu 39: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây là: A 89,2% B 92,8% C 87,7% D 85 8% Câu 40: Mạch dao động LC tưởng L  0,5H , đồ thị dòng điện i theo thời gian t biểu thị hình vẽ Biểu thức hiệu điện hai cực tụ là:   A u  8cos  2000t   (V) 2  B u  8cos 2000t (V)   C u  80cos  2000t   (V) 2    D u  20cos  2000t   (V) 2  - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-C 3-D 4-D 5-A 6-B 7-A 8-A 9-D 10-B 11-C 12-D 13-C 14-C 15-D 16-B 17-A 18-C 19-C 20-A 21-D 22-B 23-B 24-B 25-A 26-A 27-B 28-B 29-D 30-C 31-C 32-C 33-C 34-D 35-A 36-C 37-B 38-D 39-C 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) “Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Biểu thức lực tương tác hai điện tích điện mơi: F  k q1q r Câu 2: C + Từ phương trình đề cho, suy tốc dộ chuyển động chất điểm v = km/h + Quãng đường chất điểm sau 2h là: s = v.t = 4.2 = km Câu 3: D Tính chất bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 4: D + Người ta gọi silic chất bán dẫn vì: - Nó khơng phải kim loại, điện môi - Hạt tải điện êlectron lỗ trống - Điện trở suất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất tác nhân ion hóa khác Câu 5: A   Tổng trở mạch RC: Z  R  Z  R     C  2 C 2 Câu 6: B Sóng điện từ điện từ trường lan truyền không gian Câu 7: A + Độ lệch pha hai dao động:   2  1  2  rad   120 + Biên độ tổng hợp: A  A12  A22  2A1A2 cos   13  cm  Câu 8: A Hai lực cân hai lực đặt vào vật, giá, ngược chiều độ lớn => Câu 9: D + Điều kiện để giao thoa hai nguồn sóng phải hai nguồn kết hợp + Hai nguồn kết hợp hai nguồn phương, tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 13: C + Bước sóng   v  0,  m  f + Vì hai đầu dây cố định nên: k  k   nút  k    + Vì khơng tính hai đầu dây nên nút Câu 14: C F  F  ma  a  m  0,5 Ta có:  1 v0  s  v t  at   s  at  0,5.22  1 m   2 Câu 15: D Ta E  A A 720 q   60C q E 12 Câu 16: B Các đại lượng đặc trưng cho thông số trạng thái lượng khí gồm: áp suất, thể tích, nhiệt độ tuyệt đối Câu 17: A Ta có: P  W N. P.t P.t 10  N    2.01.1019 t t  hf 6, 625.1034.7,5.1014 Câu 18: C Quy ước dấu: U   nội tăng, U   Nội giảm Q   hệ nhận nhiệt lượng, Q   hệ truyền nhiệt lượng A   hệ nhận công, A   hệ sinh công Câu 19: C + Khi dây đặt vng góc với đường sức từ a = 90° + Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc độ lớn: F  B.I .sin 90  0,9  N  Câu 20: A t Số hạt lại sau thời gian t: N  N0 T  N0 22  0, 25N0 Câu 21: D + Cảm ứng từ tâm vòng dây gồm N vòng: B  2.107 + Do I  NI r r.B .102.2.103   5A 2.107.N 2.107.20 Câu 22: B Ta   BS  5.102.2.104  105 Wb Câu 23: B Năng lượng phản ứng: W   mt  ms  c2  2.2,0135   3,0149  1,0087  c2  W  3, 4.103 uc2  3, 4.103.931  MeV   3,1654  MeV  Câu 24: B + Gọi E1 ; E cường độ điện trường điện tích q1 q gây H + Vì H trung điểm AB nên r1  r2 Do độ lớn cường độ điện trường q1 q gây H độ lớn E1  E  k q  1440  V / m  r2 + Gọi E H cường độ điện trường tổng hợp q1 q gây H + Ta có: EH  E1  E2 Vì E1  E2  E  E1  E  2880  V / m  Câu 25: A Chùm ngun tử nên vơ số ngun tử nên số vạch phát tối đa là: n  n  1   n   quỹ đạo M Câu 26: A + Tiêu cự thấu kính: f  + Ta có: d   0,  m   20  cm  D df 30.20   60  cm    ảnh thật d  f 30  20 Chú ý: Vật thật - ảnh thật khác bên thấu kính; vật thật - ảnh ảo bên thấu kính Câu 27: B + Số hạt U238 59,5 gam Urani là: N  m 59,5 N A  6, 02.1023  1,505.1023 hạt A 238 + Cứ hạt nhân U238  238  92   146 hạt nơtron + Vậy số hạt nơtron 59,5 gam Urani là: Nn  146N  2, 2.1025 hạt Câu 28: B Áp dụng dịnh luật khúc xạ ánh sáng ta có: n1.sin i  n sin r  sin i  n sin r  sin r  sin i n sin 60  sin rd  1,33  rd  40, 63 Ta có:  sin r  sin 60  r  40, 26 t t  1,34 + Độ rộng vệt sáng ĐT = OĐ – OT = h  tgrd  tgrt   11,15  mm  Câu 29: D Ta có: P  P N E N. N.hc 0,     2 4 t t .t P2 N 21 0, 45 Câu 30: C + Ta có:   2c LC  C  + Theo đề: C  2 42 c L C1C2 12  22 1 1 1         60 m C1  C2 C C1 C2  1  12   22 Câu 31: C + Phương trình phản ứng:   147 N  11 p  X + Bảo toàn động lượng: p  pp  pX  p  pp  pX  p2  p2p  2p p p cos 60  p X2  m W  mp Wp  m W mp Wp cos 60  mX WX  4,0015.4  1.1,0073  4,0015.4.1,0073Wp  16,9947WX 1 + Bảo toàn lượng:  mt  ms  c2  Wp  WX  W  Wp  WX  2,78905 + Từ (1) (2) ta có: 4,0015.4  1,0073Wp  4,0015.4.1,0073Wp  16,9947  2,78905  Wp   18,002Wp  31,3931  16,1228Wp  2   Wp  2, 06434  MeV   mv  v  2.10  m / s    W  1, 47315  MeV   mv  v  1, 7.107  m / s   p Chọn nghiệm Wp  2, 06434  MeV   mv2  v  2.107  m / s  Câu 32: C Ta có: k1  6n x      x  k1i1  6ni1   x  mm k 1 k 1 5n Câu 33: C + Độ lớn lực kéo về: F  k x  m2 x  x  F  0, 04  m    cm  m2 + Tốc độ dao động đó: v   A2  x  30  cm / s  Câu 34: D + Chu kì dao động vật là: T  2  s  + Trong chu kì, khoảng thời gian mà v    a  b  4t biểu diễn hình + Theo đề ta có: 4t    a  b  v 2 T  t   s    v  max 12 12 vmax A A   a  b  ab  2 1 + Theo 1 suy a  b kết hợp với giả thiết ffề suy thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng a b biểu diễn hình vẽ a   t a   arccos A  a  A cos  t a  + Ta có:   t  arcsin a  b  A sin  t  b b  A   a  A cos  t  + Vì t a  t b    b  A sin  t  2 A 3 a b 1  2         a  b2  A    b    b  A  A A   5 3 A2  2b  b.A    b    A 4   a  b A  5 3 a    A    15  7,87 b   Câu 35: A + Canngf gần nguồn phát mức cường độ âm lớn + Vì tam giác OMN vuông cân O nên trung điểm H MN gần O + Gọi R khoảng cách từ M, N đến O + Ta có: 1 1 R      OH  2 OH OM ON R R + Lại có: LH  LM  20 lg RM R  20 lg  20 lg R RH  LH  LM  20lg  23dB Câu 36: C + Lúc t  trị i  I0  giảm nên 1   rad  + Từ hình ta dễ dàng biểu thức u AM u MB là: u AM  200 cos t  V      u MB  200 cos  t    V      + Lại có: u AB  u AM  u MB  200 2  u i ccùng pha  P  UI  400  W  Câu 37: B  U  U   U  U 2  302   60  90 2  30 R L C   + Lúc đầu:  U L  2U R  ZL  2R  U  3U  Z  3R R C  C  Z'L  2ZL  4R  U 'L  4U 'R   Z  ZC  R  U '  U ' C R + Lúc sau:  C 2 2  302.2   U ' 2   4U '  U   U  15, 76 V R R  R  R    Câu 38: D + Khi rô to quay với tốc độ n1  2,5 vòng/s:  ZL  100 f1  n1p  25 Hz  1  50  rad / s     ZC  200 + Suất điện động nguồn điện đó: E1  I1 R   ZL  ZC   1002  100  200   200  V  2 + Khi rô to quay với tốc độ n cộng hưởng f2   25 Hz=f1  n  n1  2,5 2 LC + Cường độ dòng điện hiệu dụng đó: I2  E E1 2.200    2 A Z2 R 100 Câu 39: C + Lúc đầu hiệu suất truyền tải là: H1  90% + ta có: H   h    Ptt R  U cos  P.R  U cos   1  H  H   H P.R  U cos  PH P   H   Ptt R H  U cos  Vì h  20%  H  80%  H2  87,68% Câu 40: A T 2  5.104  T  .103  s      2000  rad / s  T 1    LC  C  2 L + Lại có:  1  U  Q0  I0   U  I0L   V   C C + Vì lúc t  0, dòng điện i  I0 nên i  + Vì u trễ pha i góc  1 H 1  H2  H Ptt 1  H  H Ptt Ptt1 0,2Ptt1   1,  H1  0,9 Ptt1 1  H1  H1 1  0,9  0,9 H  0,8768  87, 68%  H  0,123  12,3% + Theo đề ta có:    nên u  8cos  2000t    V  2  ... - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-C 3-D 4-D 5-A 6-B 7-A 8-A 9-D 10-B 11-C 12-D 13-C 14-C 15-D 16-B 17-A 18-C 19-C 20-A 21-D 22-B 23-B... 21-D 22-B 23-B 24-B 25-A 26-A 27-B 28-B 29-D 30-C 31-C 32-C 33-C 34-D 35-A 36-C 37-B 38-D 39-C 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) “Vì... Câu 27: Biết NA  6 ,02. 1023 hạt/mol, khối lượng mol urani 238 92 U 238 g/mol Trong 59,50 g 238 92 U có số nơtron xấp xỉ là: A 2,38. 1023 B 2, 20. 1025 C 1,19. 1025 D 9, 21. 1024 Câu 28: Chiếu tiaa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 02 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 02 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay