BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA CDNN HẠNG II

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 21:04

Từ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác.Bài làmTham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, em đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích từ các chuyên đề như: kiến thức về quản lý nhà nước, chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch dạy học ở THCS, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh... Mỗi chuyên đề đều đem lại những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mỗi giáo viên. Từ những kiến thức đã tiếp thu được qua khóa học, xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị trường THCS nơi em đang công tác, theo em trong thời gian tới nhà trường cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 1. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường. Bản kế hoạch năm học là quyết định đầu tiên, cơ bản nhất của nhà trường. Bản kế hoạch là cơ sở, căn cứ để tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Nếu không có kế hoạch hoặc lên kế hoạch sơ sài thì sẽ rất khó tổ chức các hoạt động trong nhà trường, việc kiểm tra đánh giá thiếu chính xác. Hơn nữa, làm tốt công tác này cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực quản lí của người Hiệu trưởng. BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh: Đơn vị công tác: Đề Từ kinh nghiệm thực tiễn kiến thức học khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Anh (chị) rút học để phát triển chun mơn phát triển đơn vị cơng tác Bài làm Tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, em tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: kiến thức quản lý nhà nước, chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch dạy học THCS, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh Mỗi chuyên đề đem lại kiến thức bổ ích phục vụ cho cơng tác chun mơn nghiệp vụ thân giáo viên Từ kiến thức tiếp thu qua khóa học, xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, để phát triển chuyên môn phát triển đơn vị trường THCS - nơi em công tác, theo em thời gian tới nhà trường cần thực tốt số nội dung sau: Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Bản kế hoạch năm học định đầu tiên, nhà trường Bản kế hoạch sở, để tổ chức thực kiểm tra đánh giá việc thực nhiệm vụ năm học Nếu kế hoạch lên kế hoạch sơ sài khó tổ chức hoạt động nhà trường, việc kiểm tra đánh giá thiếu xác Hơn nữa, làm tốt công tác tiêu chuẩn để đánh giá lực quản lí người Hiệu trưởng Việc xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường địa phương chủ yếu dựa quan điểm kinh nghiệm người quản lí nên thời gian tới để xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo tính khoa học hiệu nhà trường cần quan tâm huy động hỗ trợ nhóm tư vấn hay chun gia cơng tác giáo dục Xây dựng kế hoạch cần đảm bảo mục tiêu giáo dục, phù hợp tình hình thực tế địa phương , có tính khả thi cao để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Bản kế hoạch cần xây dựng chi tiết, rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính dân chủ, cơng khai Trong trình thực kế hoạch, nhà trường cần quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát điều chỉnh kế hoạch cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế địa phương Nâng cao hiệu công tác chuyên môn nhà trường a Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên Trong cơng “Đổi tồn diện” toàn ngành giáo dục nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách đặt xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa, đổi thi cử đánh giá….Tuy nhiên có thực tế dù có thay đổi mức độ khác chất lượng giáo dục phụ thuộc lớn vào đội ngũ sư phạm nhà trường Vì vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành mối quan tâm cán quản lí, giáo viên nhà trường để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đặt ra, mà trước hết nâng cao chất lượng sở giáo dục Nhà trường cần xây dựng chiến lược bồi dưỡng giáo viên thường xun, phân cơng chun mơn hợp lí, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ nâng cao lực hiệu làm việc b Tăng cường hiệu hoạt động tổ, nhóm chuyên môn nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng học tập nhà trường - Tăng cường tính tự chủ tổ, môn + Tự chủ xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục: giáo dục phổ thông hành trường THCS tiến hành theo khung chương trình kế hoạch dạy học tương đối thống nước Bên cạnh ưu điểm tính đồng bộ, thống bộc lộ nhiều hạn chế rập khn, máy móc thiếu tính sáng tạo chủ động giáo dục Để khắc phục nhược điểm đó, Bộ giáo dục Đào tạo triển khai thực xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Một công việc hoàn toàn mẻ, nhiều thách thức áp lực, đặc biệt giải mối quan hệ đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ theo chương trình hành với đổi chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển lực người học Từ thống nhất, trao đổi tổ chuyên môn giáo viên nhà trường lại tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục để triển khai có hiệu nội dung chun mơn Hình thành tính tự chủ xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục phát huy nhiều khả năng, đặc biệt khả sáng tạo, thái độ làm việc khoa học, trách nhiệm giáo viên tổ chuyên môn, tinh thần thái độ làm việc, tính chịu trách nhiệm, tình thần đồn kết, học hỏi hội đồng sư phạm nhà trường + Chủ động triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục: tổ chuyên môn thực hoạt động chuyên môn chủ động cách tối đa khoa học có kỉ luật Hơn ai, tổ trưởng chun mơn, giáo viên người am tường nhất, “chuyên gia ” mơn học mình, thấu hiểu đối tượng học sinh để lựa chọn nội dung xây dựng phương pháp dạy hoc phù hợp Chính vậy, tăng cường tính chủ động hoat động giáo dục phát huy khả giáo viên chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo, quản lí nhà trường - Tích cực đổi phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm Mọi hoạt động giáo dục phải hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học Tăng cường đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh Đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội nguồn nhân lực thời kì CNH, HĐH -Tăng cường hiệu sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu học” nhằm xây dựng cộng đồng học tập nhà trường Nghiên cứu học hoạt động khoa học tiến hành trường học nhằm mục đích làm rõ nguyên tắc dạy học chung hay quy luật tổng quát hóa học, nhằm cải tiến việc tổ chức dạy học để thực mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Việc bồi dưỡng chuyên môn giáo viên tiến hành thông qua học nghiên cứu xem xét học nghiên cứu Ở hướng tới việc nâng cao kĩ thuật, thao tác hay tư chất mà nghề giáo đòi hỏi Các yếu tố để xem xét học nghiên cứu hệ thống câu hỏi, cách viết bảng, đặc điểm sách giáo khoa, cách thức triển khai học tương ứng với với nội dung tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa, phương pháp lí giải học sinh… Nghiên cứu học tiến hành hai hình thức chủ yếu: - Cá nhân người thực học tự tiến hành nghiên cứu - Người thực học cộng tác với đồng nghiệp khác tiến hành nghiên cứu theo nhóm cộng đồng nghiên cứu Khi tiến hành nghiên cứu học cần phải tập trung vào nghiên cứu, quan sát thái độ, hành vi, phản ứng học sinh học, ln coi “thước đo” để đánh giá mức độ thành công hay thất bại giáo viên học.Tiến hành học nghiên cứu hội để ‘thí nghiệm đánh giá” từ bên ngồi lực giảng dạy giáo viên mà thông qua học người tham gia người tiến hành học hiểu sâu sắc học sinh, mài sắc cách nhìn lên lớp, phát huy cải thiện học thông qua hiểu biết lý giải chung Mục đích khơng nhằm phê phán người tiến hành học mà trình tiếp cận đọc hiểu thật học, người tự đặt câu hỏi chỉnh sửa quan điểm học quan điểm tài liệu giảng dạy trình tranh luận với đồng nghiệp nâng cao lực, kĩ nghề nghiệp Nói cách khác, ý nghĩa học nghiên cứu lấy đầu mối thực tiễn người tiến hành học, người tham gia đưa ý kiến chủ quan mang tính cá nhân mình, mà tiến hành giao lưu quan điểm học, quan điểm học sinh Trên sở người sửa chữa quan điểm mình, hấp thu ý tưởng độc đáo người khác, phát vấn đề Sau thời gian đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu học ” giáo viên nhà trường nhận thấy ưu điểm mơ hình – phương thức để phát triển chuyên môn giáo viên, đặc biệt tạo nên khơng khí học thuật nhà trường Tăng cường chia sẻ, học hỏi đồng nghiệp giúp đỡ tiến chuyên môn Sự nghiêm túc, không ngừng học hỏi theo tinh thần “cho nghĩa nhận lại” thầy cô giáo lan tỏa tới học sinh tác động tới phụ huynh học sinh, hướng tới hình thành cộng đồng nghiên cứu, cộng đồng học tập nhà trường - Công khai, minh bạch, dân chủ kiểm tra đánh giá, thi đua khen thưởng: nhà trường tiến hành xây dựng qui chế kiểm tra, đánh thi đua khen thưởng tổ chun mơn Các thầy giáo người hiểu rõ mong muốn “được đánh giá” với ghi nhận đồng nghiệp, học sinh Cho nên giáo viên có ý thức trách nhiệm tự đánh giá, coi tự đánh giá khâu then chốt để thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả, tránh tư tưởng “chủ nghĩa bình quân” “ghanh đua, đố kị” Dựa tiêu chí hình thức thi đua, khen thưởng nhằm đến động viên, khuyến khích giáo viên, cán cơng nhân viên công tác thi đua, khen thưởng tiến hành bình chọn từ tổ chun mơn cá nhân tiêu biểu để xét khen thưởng học kì, có tạo hiệu ứng tích cực đặc biệt tinh thần thi đua, nỗ lực không ngừng đội ngũ sư phạm nhà trường Tổ chức xây dựng thực quy chế, nội quy học tập rèn luyện học sinh - Tổ chức xây dựng: Các lực lượng tham gia xây dựng có CBQL trường, tổ trưởng chuyên môn, GV chủ nhiệm; đặc biệt, nên có tham gia Hội cha mẹ HS, số HS (ở khối trên) - Tổ chức thực hiện: Phổ biến đến tận cán bộ, GV, HS lực lượng giáo dục khác, kể cha mẹ HS để tạo thống nhất, đồng quản lý hoạt động học HS, giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm, động học tập, nếp thực HS Quản lý hoạt động học tập lớp học sinh Nội dung quản lý: - Quản lý chuyên cần - Quản lý hoạt động học tập lớp theo quy định - Quản lý hoạt động học tập rèn luyện học sinh kế hoạch dạy học Việc quản lý thực từ GV chủ nhiệm GV môn đặc thù Nhà trường cần có phương pháp để có thơng tin từ lớp, khối lớp để từ có biện pháp quản lý đảm bảo số lượng chất lượng hoạt động học HS Quản lý hoạt động tự học có hướng dẫn học sinh - Hướng tới phát triển lực phẩm chất cho HS dạy học giáo dục, việc tổ chức phát triển lực tự học cho HS cần thiết - Khi tổ chức dạy học ngày, việc tổ chức cho HS tự học có thuận lợi: HS có nhiều thời gian trường; tận dụng sở vật chất nhà trường (thư viện, lớp học, câu lạc bộ, nhà đa năng, v.v…) Mặt khác, GV mơn (và GV chủ nhiệm) có trường ngày nên cần tổ chức tự học có hướng dẫn cho HS lớp học, thư viện… HS có khả hồn thành nhiệm vụ học tập thời gian trường Để tổ chức tự học phát triển lực tự học, hoạt động dạy – học, GV cần thực hiện: + Đổi phương pháp dạy học: Các phương pháp dạy học sử dụng cần ý để phát triển lực tự học HS; + Hướng dẫn HS cách học, thời gian HS tự học, GV đề nhiệm vụ yêu cầu HS tự thực hiện, kết thực đánh giá; + Đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá, tăng cường biện pháp HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn để tự HS biết chỗ đúng, chỗ sai, từ tạo động lực thi đua học tập Xây dựng mối quan hệ hiệu thành viên nhà trường Tăng cường hoạt động tổ chức đoàn thể nhà trường để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên - Thực tốt chế độ sách, chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Quyền trách nhiệm cơng đồn nhà trường tham gia quản lý quỹ phúc lợi, việc thực chế độ sách, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền dân chủ “Giáo viên biết, giáo viên bàn, giáo viên làm, giáo viên kiểm tra giáo viên hưởng lợi ích hợp pháp” Thực công khai, công bằng, vận dụng chế độ, sách nhà nước để xây dựng chế độ sách nội Thực đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, sách nhà nước ban hành cán công chức cách công khai, dân chủ Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống để cán giáo viên, nhân viên yên tâm cơng tác - Tăng cường vai trò Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xây dựng mối quan hệ tốt đep học sinh vơi nhà trường Các hoạt động Đội giữ vai trò vơ quan trọng đến hình thành phát triển em học sinh Thông qua hoạt động giao lưu Đội, thành viên khơng tự thấy trưởng thành người mà tạo đặc tính tiêu biểu tuổi thiếu niên thể từ mối quan hệ phong phú đa dạng tình bạn, tình đồng đội, lòng nhân ái, đức tính hồn nhiên, vui vẻ, vơ tư, lòng hào hiệp, trung thực tinh thần dũng cảm Thông qua hoạt động mà thiếu niên gắn bó mật thiết với tổ chức gắn bó với tổ chức có sức mạnh riêng, phong cách riêng, vẻ đẹp riêng, có đặc trưng riêng; Sự trưởng thành thiếu niên Đội không với tư cách sản phẩm giáo dục học đường mà sản phẩm tự giáo dục trường đời Bênh cạnh đó, hoạt động Đội khơng phương thức giáo dục, mà mơi trường sống thiếu niên chứa đựng giá trị văn hoá, tinh thần, truyền thống, nhân đạo Nó khơng giáo dục lứa tuổi thiếu niên mà có tác động hai chiều đời sống xã hội, với nhà trường, gia đình tổ chức cộng đồng xã hội.Các nội dung chi đội thường gắn liền với hoạt động tập thể học sinh lớp học Nó in đậm dấu ấn hoạt động giáo dục dạy học lớp hoạt động lên lớp, kết hợp sinh động hoạt động địa bàn dân cư với hoạt động Đội nhà trường Tăng tính hiệu Ban đại diện cha mẹ học sinh Đây tổ chức tự nguyện cha mẹ học sinh, thành lập với hỗ trợ nhà trường, tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội cha mẹ học sinh, Điều lệ nhà trường Quan hệ nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh bình đẳng, hợp tác Ban đại diện cha mẹ học sinh có tầm quan trọng đặc biệt, giải pháp phát huy vai trò gia đình nghiệp giáo dục Qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình tham gia cơng tác giáo dục cách có tổ chức, tiếng nói gia đình với nhà trường tăng “trọng lượng”, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể cha mẹ học sinh tham gia vào hoạt động giáo dục xây dựng nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh lực lượng xã hội gần gũi, gắn bó nhà trường, giúp đỡ đắc lực nhà trường nhiều mặt, lực lượng phối hợp thường xuyên, liên tục Ban đại diện cha mẹ học sinh tạo thuận lợi cho mối quan hệ nhà trường cha mẹ học sinh để liên lạc với tốt hơn, làm tăng tinh thần trách nhiệm bậc cha mẹ, khích lệ lao động sư phạm giáo viên học tập học sinh Ban đại diện cha mẹ học sinh chăm lo bảo vệ quyền lợi học sinh, nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh tất liên quan đến giáo dục, học tập học sinh Hỗ trợ nhà trường việc bảo dưỡng mua sắm phương tiện đồ dùng dạy học Ban đại diện cha mẹ học sinh đại diện cha mẹ học sinh địa phương, có đại diện hội đồng giáo dục trường, tham dự lễ hội nhà trường hàng năm Ban đại diện không cầu nối nhà trường gia đình mà nhiều trường hợp cầu nối, điểm tựa quan hệ nhà trường với lực lượng xã hội khác trường, kể công tác trường với cấp ủy quyền địa phương Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Thực xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ vật chất nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để toàn xã hội hưởng thụ thành giáo dục mức độ ngày cao Tiến tới xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập Trong đó, đóng góp cha mẹ học sinh lớn nhất.Thông qua nguồn đầu tư xã hội hóa nhà trường cải thiện đáng kể môi trường học tập: - Xây dựng, sửa chữa sở vật chất -trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm - Tăng cường trang thiết bị giáo dục giảng dạy cho nhà trường - Chăm lo cho học sinh, học sinh nghèo diện sách khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi phát triển tài năng, giúp đỡ hoạt động giáo dục lên lớp - Chăm lo cho thầy cô giáo, giúp thầy hồn thành tốt nhiệm vụ Tăng cường giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục hoạt động cần thiết Hoạt động tổ chức hình thức viết báo cáo tham dự chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) tổ chức Tập huấn, Hội thảo (đối với cấp cụm) Thơng qua góp phần làm rõ vấn đề mà giáo viên, cán quản lý quan tâm, vướng mắc, khó khăn cần chia sẻ, hỗ trợ việc dạy học Đồng thời trường chia sẻ kinh nghiệm với mơ hình, phương pháp dạy học, giáo dục hiệu Từ góp phần nâng cao chất lượng sở giáo dục ... lí người Hiệu trưởng Việc xây dựng kế hoạch hoạt động nhà trường địa phương chủ yếu dựa quan điểm kinh nghiệm người quản lí nên thời gian tới để xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo tính khoa học... giáo dục Xây dựng kế hoạch cần đảm bảo mục tiêu giáo dục, phù hợp tình hình thực tế địa phương , có tính khả thi cao để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Bản kế hoạch cần xây dựng... học, đảm bảo tính dân chủ, cơng khai Trong q trình thực kế hoạch, nhà trường cần quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát điều chỉnh kế hoạch cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA CDNN HẠNG II, BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA CDNN HẠNG II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay