Cố định bò (tài liệu cơ bản)

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 20:50

3 nút bu ộc c ơb ản a) nút s ống - M ục đí ch:c ốđ ị nh c ơquan b ộph ận khó b ị t ổn th n g c c ơth ểnh : chân, s ng, đu ơi, móng…… - Cách làm: tay ph ải c ầm dây dài, tay trái c ầm dây ng ắn dây ng ắn đ ặt dư i dây dài Dùng tai trái gi ữđi ểm giao c dây, ngón tr ỏvà ngón c tay ph ải đ ặ t lên dây ng ắn xo ắn vòng chi ều kim đ ng h ồ, l ph ần th a gia c dây g ập l ại cho vào vòng dây t ạo ra, kéo cho dây th l ại Ta đ ợ c m ột nút sốn g b) Nút ch ết - Múc đí ch: c ốđ ị nh c ơquan b ộph ận d ễb ị t ổn th n g c c ơth ểnh : c ổ, b ụng… - Cánh làm: c ũng gi ống nh ưnút s ống, tay ph ải c ầm dây dài, tay trái c ầm dây ng ắn dây ng ắn đ ặt dư i dây dài Nh ng tay ph ải gi ữl ểm giao c dây, tay trái đưa xu ống d ưới kéo dây dài sang bên trái sau c ũng t ạo m ột vòng chi ều kim đồn g h Đưa ph ần th a c dây ng ắn vào vòng tròn v a t ạo ra, kéo cho dây th l ại Ta đượ c nút ch ết - => Chú ý: m ột s ốtr ườn g h ợ p không c ẩn th ận n ếu nút ch ết tr ởthành nút s ống s ẽ gây nguy h ại cho v ật c) Nút gi ảm gi ả - M ục đí ch: dung c ốđịnh gia súc non, gia súc không s ng, m ất s ng, đứt m ũi… - Cách làm: g ập dây t ạo m ột vòng tròn l n, đườn g kính c vòng tròn l ớn b ằng chi ều r ộng c x ươn g hàm d ưới , t ạo m ột vòng tròn nh ỏbên c ạnh( nh ỏcàng t ốt) đầu dây l ại đưa qua khe gi ữ a vòng dây t ạo m ột vòng tròn Lu ồn dây vòng tròn l ớn vào đầu dây v a t ạo ra, kéo dây t ạo nút gi ảm gi ả Bu ổi 2: c ốđịnh gia súc M ục đí ch: an tồn cho bác s ĩ thú y, gia súc, ch ủ gia súc, …D ễ dàng th ực hi ện thao tác khám ch ữa b ệnh a) C ố đị nh hai chân sau - M ục đích: khám tr ực tràng, âm đạ o, t cung v s ữa… - Cách c ố đị nh: ti ếp xúc v ới v ật nh ẹ nhành( tr ướ c g ần ph ải h ỏi k ỹ ch ủ gia súc tính n ết c gia súc), ti ếp xúc ngang v ới v ật t th ế chân tr ước, chân sau, h cúi ng ườ i xu ống, đư a dây qua chân v ật th ực hi ện nút ch ết Đư a dây v ề kh ớp kheo Vòng dây theo vòng s ố ý khơng để dây tr ồng chéo lên Bu ộc t ầm 3- vòng th ch ắc ch ắn vòng dây vào gi ữa vòng s ố qu ấn vòng th dây l ại cho an tồn d ễ gi ải b) C ố đị nh chân tr ước chân sau - M ục đích: th ực hi ện thao tác k ĩ thu ật vùng bên - Cách c ố đị nh: t th ế cách ti ếp xúc gi ống v ới c ố đị nh hai chân sau tr ước đư a xu ống ph ần phía d ướ i c ngón ph ụ Sau bu ộc chân tr ước, bu ộc nút bu ộc an tồn d ễ gi ải ... nút ch ết tr ởthành nút s ống s ẽ gây nguy h ại cho v ật c) Nút gi ảm gi ả - M ục đí ch: dung c định gia súc non, gia súc không s ng, m ất s ng, đứt m ũi… - Cách làm: g ập dây t ạo m ột vòng tròn... tròn Lu ồn dây vòng tròn l ớn vào đầu dây v a t ạo ra, kéo dây t ạo nút gi ảm gi ả Bu ổi 2: c định gia súc M ục đí ch: an tồn cho bác s ĩ thú y, gia súc, ch ủ gia súc, …D ễ dàng th ực hi ện
- Xem thêm -

Xem thêm: Cố định bò (tài liệu cơ bản), Cố định bò (tài liệu cơ bản)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay