ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐH BÁCH KHOA

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 18:17

) Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên hãy chọn MỘT phương án đúng nhất và tô kín vàovòng tròn trong ô được chọn bằng viết chì; nếu chọn phương án khác, sinh viên phải xóa ô đã tô và tô lên ômới; mọi câu trả lời có số tô đen >1 hoặc cách đánh dấu không như quy định coi như không hợp lệ.b) Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề. Phần tựluận sẽ làm trên giấy thi riêng. Sau đó NỘP LẠI TOÀN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY Đ) Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên hãy chọn MỘT phương án đúng nhất và tô kín vàovòng tròn trong ô được chọn bằng viết chì; nếu chọn phương án khác, sinh viên phải xóa ô đã tô và tô lên ômới; mọi câu trả lời có số tô đen >1 hoặc cách đánh dấu không như quy định coi như không hợp lệ.b) Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề. Phần tựluận sẽ làm trên giấy thi riêng. Sau đó NỘP LẠI TOÀN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY Đ) Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên hãy chọn MỘT phương án đúng nhất và tô kín vàovòng tròn trong ô được chọn bằng viết chì; nếu chọn phương án khác, sinh viên phải xóa ô đã tô và tô lên ômới; mọi câu trả lời có số tô đen >1 hoặc cách đánh dấu không như quy định coi như không hợp lệ.b) Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề. Phần tựluận sẽ làm trên giấy thi riêng. Sau đó NỘP LẠI TOÀN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY Đ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Thời gian : 90’) – Đề (Sinh viên KHÔNG sử dụng tài liệu) Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: CHÚ Ý: a) Để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên chọn MỘT phương án tô kín vào vòng tròn chọn viết chì; chọn phương án khác, sinh viên phải xóa ô tô tô lên ô mới; câu trả lời có số tơ đen >1 cách đánh dấu không quy định coi không hợp lệ b) Sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề Phần tự luận làm giấy thi riêng Sau NỘP LẠI TỒN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY ĐỦ! PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: A O O O O O B O O O O O C O O O O O 10 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 11 12 13 14 15 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 16 17 18 19 20 A O O O O O B O O O O O C O O O O O CÂU HỎI PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): a) Biểu diễn số -17,125 theo dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số hexa (1 điểm) Đáp án:$C212000 b) Số $3F8D8EC9 dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số thực có giá trị bằng? (1 điểm) Đáp án:+0,03456 Một số tự nhiên có n chữ số gọi số Armstrong (còn gọi Narcissistic number) tổng lũy thừa bậc n tổng chữ số nó Ví dụ: 153 số Armstrong 153=13+53+33 Hãy trình bày thuật tốn mã giả lưu đồ để: a) Kiểm tra số nguyên dương n có phải số Armstrong hay khơng? (0,5 điểm) b) Liệt kê tất số Armstrong có chữ số? (0,5 điểm) Đáp án gợi ý: #include int main() { int number, originalNumber, remainder, result = 0; printf("Enter a three digit integer: "); scanf("%d", &number); originalNumber = number; while (originalNumber != 0) { remainder = originalNumber%10; result += remainder*remainder*remainder; originalNumber /= 10; } if(result == number) printf("%d is an Armstrong number.",number); else printf("%d is not an Armstrong number.",number); return 0; } Kiến thức C (3 điểm) 3.1 Cho biết giá trị biến a, b, c, d sau thực đoạn chương trình sau: int a = b = c = d = a, b, c, d; 5; a + 1; ((a*5-2) > (a-7)) ? (b+2) : (b-1); ++a - b++; Đáp án: a=6 ; b=7 ; c=8 ; d=0 int a = 1, b = 1, c = 1, i=0; while (i < 5) { c = a + b; a = b; b = c; i++; } Chuyển đoạn chương trình có phát biểu while sang phát biểu for Kết a,b,c bao nhiêu? 3.2 Cho cụm lệnh sau : switch(a) { case 1: printf(“X”); case 2: printf(“Y”); break; case 3: printf(“Z”); default: printf(“W”); } Kết ảnh nếu: a) a=1 b) a=2 c) a=3 ? Đáp án: a=8; b=13; c=13 int a = 1, b = 1, c = 1, i=0; for (i=0;i < 5;i++) { c = a + b; a = b; Đáp án: a=1: XY ; a=2: Y ; a=3: ZW b = c; } 3.3 Cho biến int a = 2, b = 3, c = Viết chương trình tính b/(c-a) lưu trữ giá trị b, tất dùng pointer Đáp án: int a,b,c,*ptr_a,*ptr_b,*ptr_c; a=2; b=3; c=4; 3.6 Phát điểm sai đoạn mã sau: FILE *fptr; int c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) != NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } fclose(fptr); ptr_a=&a; ptr_b=&b; ptr_c=&c; *ptr_b = *ptr_b / (*ptr_c - * ptr_a); 3.4 Cho phương trình x  ln( x  4) có nghiệm thực đọan [1 , 2] Viết chương trình C xác định nghiệm với độ xác hai chữ số thập phân 3.5 Xét đoạn chương trình sau: Đáp án: FILE *fptr; int c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) != NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } fclose(fptr); PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4 điểm): ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Máy tính hiểu là: a Cơng cụ dùng để tính phép tốn thơng thường b Cơng cụ cho phép xử lý thông tin cách tự động c Công cụ cho phép xử lý thông tin cách thủ công ASCII bảng mã bit ký tự bao gồm: a Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet ký tự đồ họa ANSI quy định b Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet ký tự đồ họa quốc gia tự định theo nhu cầu c Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet 128 vị trí đầu tùy ý cho 128 vị trí sau Các thành phần máy tính là: a RAM, ROM, CPU, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, bus liên kết b Hệ thống nhớ trong, nhớ ngoài, bus liên kết, chuột, bàn phím c Hệ thống nhớ, vi xử lý, hệ thống vào ra, bus liên kết Hệ thống vào/ máy tính KHƠNG bao gồm đồng thời thiết bị sau: a Mouse, Keyboard b Loa, Microphone, Webcam c ROM, RAM, Các ghi CPU máy vi tính bao gồm: a Bộ điều khiển CU, xử lý ALU nhớ b Bộ điều khiển CU, xử lý ALU ghi c Bộ điều khiển CU, xử lý ALU, ghi nhớ cache Chức khối ALU CPU là: a Thực thep toán LOGIC toán học b Thực việc điều khiển đọc lệnh liệu c Cả chức Thuật ngữ “RAM” từ viết tắt cụm từ: a Read Access Memory b Recent Access Memory c Random Access Memory Thiết bị sau có tốc độ truy xuất liệu nhanh a Flash memory b RAM c HDD Đơn vị “băng thông là”: (chọn đáp án đúng) a Hertz (Hz) b Volt (V) c Bit/second (bps) 10 Các máy tính mạng máy tính kết nối vào Internet cách tự nguyện thông qua giao thức chung Giao thức là? a IP b ISP c TCP/IP 11 Trong mơ hình mạng, mơ hình sử dụng phổ biến là: a Peer to Peer b Client – Server c Terminal - Mainframe Mạng LAN mạng kết nối máy tính: a Ở cách khoảng cách địa lý lớn b Cùng hệ điều hành c Ở gần 12 13 Bố trí máy tính mạng là: a Đường thẳng b Vòng, hình c Cả đáp án 14 Dịch vụ mạng DNS dùng để: a Cấp địa cho máy trạm b Phân giải tên địa c Truyền file liệu 15 HTML viết tắt từ? a Home Tool Markup Language b Hyperlinks and Text Markup Language c Hyper Text Markup Language 16 Những tag file HTML gồm (chú ý thứ tự): a b > c 17 Dòng lệnh thay đổi: a Màu trang Web màu xanh b Hình trang Web ghép từ file ảnh aa.bmp thư mục blue c Hình trang Web ghép từ file ảnh blue.bmp thư mục color 18 Các tag có chức định dạng văn thành in đậm, in nghiêng, gạch là: a ,, b ,, c ,, 19 Để tạo đường thẳng kẻ ngăn cách trang web phần riêng, ta dùng tag: a b c 20 Để tạo liên kết đến trang chủ Google, ta dùng dòng lệnh sau: a Google b Google c Google Cán đề Cán duyệt đề ThS Lê Quốc Khải TS Lê Xuân Đại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Thời gian : 90’) – Đề (Sinh viên KHÔNG sử dụng tài liệu) Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: CHÚ Ý: a) Để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên chọn MỘT phương án tơ kín vào vòng tròn chọn viết chì; chọn phương án khác, sinh viên phải xóa tơ tơ lên mới; câu trả lời có số tô đen >1 cách đánh dấu không quy định coi không hợp lệ b) Sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề Phần tự luận làm giấy thi riêng Sau NỘP LẠI TỒN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CĨ GHI TÊN ĐẦY ĐỦ! PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: A O O O O O B O O O O O C O O O O O 10 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 11 12 13 14 15 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 16 17 18 19 20 A O O O O O B O O O O O C O O O O O CÂU HỎI PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): a) Biểu diễn số -17,03125 theo dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số hexa (1 điểm) Đáp án: $C2110800 b) Số $3D509BF9 dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số thực có giá trị bằng? (1 điểm) Đáp án: +7,687*10^(-9) Một số tự nhiên có n chữ số gọi Strong number tổng giai thừa chữ số nó Ví dụ: 145 Strong number 145=1!+4!+5! Hãy trình bày thuật tốn mã giả lưu đồ để: Kiểm tra số nguyên dương n có phải Strong number hay khơng? (1 điểm) Đáp án gợi ý: #include int main() { int num,i,f,r,sum=0,temp; printf("Enter a number: "); scanf("%d",&num); temp=num; while(num) { i=1,f=1; r=num%10; while(i (a-6)) ? (a+1) : (b-1); a + b ; Đáp án: a=5 ; b=6 ; c=7 ; d=12 3.2 Cho cụm lệnh sau : switch(a) { case 1: printf(“X”); case 2: printf(“Y”); case 3: printf(“Z”); break; default: printf(“W”); } Chuyển đoạn chương trình có phát biểu for sang phát biểu while Kết a,b,c bao nhiêu? Đáp án: a=13; b=21; c=21 int a = 1, b = 1, c = 1, i=6; while (i> 0) { Kết ảnh nếu: a) a=1 b) a=2 c) a=3 ? c = a + b; Đáp án: a=1: XYZ ; a=2: YZ ; a=3: Z a = b; b = c; 3.3 Cho biến int a = 4, b = 5, c = Viết chương trình tính b/(c+a) lưu trữ giá trị b, tất dùng pointer i ; } Đáp án: int a,b,c,*ptr_a,*ptr_b,*ptr_c; 3.6 Phát điểm sai đoạn mã sau: a=4; ptr_b=&b; FILE *fptr; char c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) != NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } ptr_c=&c; fclose(fptr); b=5; c=6; ptr_a=&a; *ptr_b = *ptr_b / (*ptr_c + * ptr_a); 3.4 Cho phương trình x  ln(x  4) có nghiệm thực đọan [1 , 2] Viết chương trình C xác định nghiệm với độ xác hai chữ số thập phân 3.5 Xét đoạn chương trình sau: int a = 1, b = 1, c = 1, i=5; for (i=6;i>0;i ) { c = a + b; a = b; b = c; } Đáp án: FILE *fptr; char c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) == NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } fclose(fptr); PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4 điểm): ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Theo cách phân loại truyền thống, có loại máy tính sau đây: a Máy tính cá nhân, máy tính lớn, siêu máy tính b Máy trạm, máy trung gian, siêu máy tính c Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng Hệ nhị phân hệ đếm sở máy tính điện tử vì: a Dùng số bit để biểu diễn thông tin so với hệ số khác hệ bát phân thập lục phân b Các hoạt động máy tính xây dựng sở trạng thái đóng ngắt mạch điện tử c Hệ nhị phân hệ đếm đơn giản hệ đếm Tốc độ máy vi tính xác định dựa vào yếu tố sau: a Tốc độ CPU, khả truy cập đĩa cứng thiết bị ngoại vi b Tốc độ CPU sở tần số đồng hồ hệ thống c Tốc độ CPU, độ rộng bus, tốc độ truy cập nhớ tốc độ truy cập đĩa cứng Hệ thống vào/ máy tính bao gồm đồng thời thiết bị sau: a CPU, Cache, HDD b Loa, Microphone, Webcam c ROM, RAM, Các ghi Bộ nhớ đệm bên CPU là? a ROM b RAM c Cache Chức khối CU CPU là: a Thực thep toán LOGIC toán học b Thực việc điều khiển đọc lệnh liệu c Cả chức Thuật ngữ “ROM” từ viết tắt cụm từ: a Read-Only Memory b Random Only Memory c Random Output Memory RAM máy tính có chức năng: a Là phần mềm quản lý liệu b Là phần mềm lưu trữ liệu c Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên TCP/IP là: a Một cách truyền tải tập tin mạng b Một giao thức c Một thiết bị mạng 10 Peer-to-peer network là: a Dạng mạng đơn giản, kết nối máy tính ngang hàng b Dạng mạng khơng tồn thực tế, có dạng mơ hình c Dạng mạng mà tất máy tính nối vào chung cáp trung tâm 11 Tên loại mạng phân loại theo quy mơ địa lý là: a LAN (Local Area Network) b WAN (Wide Area Network c Cả đáp án 12 Bus network là: a Dạng mạng đơn giản, kết nối máy tính ngang hàng b Dạng mạng không tồn thực tế, có dạng mơ hình c Dạng mạng mà tất máy tính nối vào chung cáp trung tâm 13 Phát biểu sau địa IP đúng: a Địa IP cho biết loại máy tính cấu hình máy tính kết nối vào mạng b Các máy tính tham gia vào mạng Internet dùng chung địa IP c Mỗi máy tính tham gia vào mạng Internet phải dùng 01 địa IP riêng biệt 14 Dịch vụ cho phép chuyển file từ trạm sang trạm khác, yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng: a FTP b Tele comunication c Email 15 CSS viết tắt từ: a Creative Style Sheets b Colorful Style Sheets c Cascading Style Sheets 16 Những tag file HTML5 gồm (chú ý thứ tự): a b c 17 Trong HTML5 Để thay đổi hình cho trang web, viết sau: a b c 18 Khi cần xếp nội dung thành danh sách không thứ tự, ta dùng tag : a b c 19 Để tạo ngăn cách nội dung thành dòng riêng biệt, ta dùng tag: a b c 20 Để gửi email đến địa abc@gmail.com, ta dùng dòng lệnh sau: a b c abc@gmail.com Cán đề Cán duyệt đề ThS Lê Quốc Khải TS Lê Xuân Đại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Thời gian : 90’) – Đề (Sinh viên KHÔNG sử dụng tài liệu) Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: CHÚ Ý: a) Để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, sinh viên chọn MỘT phương án tơ kín vào vòng tròn chọn viết chì; chọn phương án khác, sinh viên phải xóa tô tô lên ô mới; câu trả lời có số tơ đen >1 cách đánh dấu khơng quy định coi không hợp lệ b) Sinh viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề Phần tự luận làm giấy thi riêng Sau NỘP LẠI TỒN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY ĐỦ! PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: A O O O O O B O O O O O C O O O O O 10 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 11 12 13 14 15 A O O O O O B O O O O O C O O O O O 16 17 18 19 20 A O O O O O B O O O O O C O O O O O CÂU HỎI PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): a) Biểu diễn số -17,125 theo dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số hexa (1 điểm) Đáp án:$C212000 b) Số $3F8D8EC9 dạng dấu chấm động 32 bit (cơ số 16) số thực có giá trị bằng? (1 điểm) Đáp án:+0,03456 Một số tự nhiên có n chữ số gọi số Armstrong (còn gọi Narcissistic number) tổng lũy thừa bậc n tổng chữ số nó Ví dụ: 153 số Armstrong 153=13+53+33 Hãy trình bày thuật tốn mã giả lưu đồ để: a) Kiểm tra số nguyên dương n có phải số Armstrong hay không? (0,5 điểm) b) Liệt kê tất số Armstrong có chữ số? (0,5 điểm) Đáp án gợi ý: #include int main() { int number, originalNumber, remainder, result = 0; printf("Enter a three digit integer: "); scanf("%d", &number); originalNumber = number; while (originalNumber != 0) { remainder = originalNumber%10; result += remainder*remainder*remainder; originalNumber /= 10; } if(result == number) printf("%d is an Armstrong number.",number); else printf("%d is not an Armstrong number.",number); return 0; } Kiến thức C (3 điểm) 3.1 Cho biết giá trị biến a, b, c, d sau thực đoạn chương trình sau: int a = b = c = d = a, b, c, d; 5; a + 1; ((a*5-2) > (a-7)) ? (b+2) : (b-1); ++a - b++; Đáp án: a=6 ; b=7 ; c=8 ; d=0 int a = 1, b = 1, c = 1, i=0; while (i < 5) { c = a + b; a = b; b = c; i++; } Chuyển đoạn chương trình có phát biểu while sang phát biểu for Kết a,b,c bao nhiêu? 3.2 Cho cụm lệnh sau : switch(a) { case 1: printf(“X”); case 2: printf(“Y”); break; case 3: printf(“Z”); default: printf(“W”); } Kết ảnh nếu: a) a=1 b) a=2 c) a=3 ? Đáp án: a=8; b=13; c=13 int a = 1, b = 1, c = 1, i=0; for (i=0;i < 5;i++) { c = a + b; a = b; Đáp án: a=1: XY ; a=2: Y ; a=3: ZW b = c; } 3.3 Cho biến int a = 2, b = 3, c = Viết chương trình tính b/(c-a) lưu trữ giá trị b, tất dùng pointer Đáp án: int a,b,c,*ptr_a,*ptr_b,*ptr_c; a=2; b=3; c=4; 3.6 Phát điểm sai đoạn mã sau: FILE *fptr; int c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) != NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } fclose(fptr); ptr_a=&a; ptr_b=&b; ptr_c=&c; *ptr_b = *ptr_b / (*ptr_c - * ptr_a); 3.4 Cho phương trình x  ln( x  4) có nghiệm thực đọan [1 , 2] Viết chương trình C xác định nghiệm với độ xác hai chữ số thập phân 3.5 Xét đoạn chương trình sau: Đáp án: FILE *fptr; int c; if ((fptr = open("test1.txt", "r")) != NULL) { while ((c=fgetc(fptr)) == EOF) { putchar(c); } } fclose(fptr); PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4 điểm): ĐỀ SỐ Họ tên sinh viên: MSSV: Lớp: Máy tính hiểu là: a Cơng cụ dùng để tính phép tốn thơng thường b Cơng cụ cho phép xử lý thông tin cách tự động c Công cụ cho phép xử lý thông tin cách thủ công ASCII bảng mã bit ký tự bao gồm: a Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet ký tự đồ họa ANSI quy định b Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet ký tự đồ họa quốc gia tự định theo nhu cầu c Các ký tự điều khiển, chữ số, ký tự alphabet 128 vị trí đầu tùy ý cho 128 vị trí sau Các thành phần máy tính là: a RAM, ROM, CPU, ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, bus liên kết b Hệ thống nhớ trong, nhớ ngoài, bus liên kết, chuột, bàn phím c Hệ thống nhớ, vi xử lý, hệ thống vào ra, bus liên kết Hệ thống vào/ máy tính KHƠNG bao gồm đồng thời thiết bị sau: a Mouse, Keyboard b Loa, Microphone, Webcam c ROM, RAM, Các ghi CPU máy vi tính bao gồm: a Bộ điều khiển CU, xử lý ALU nhớ b Bộ điều khiển CU, xử lý ALU ghi c Bộ điều khiển CU, xử lý ALU, ghi nhớ cache Chức khối ALU CPU là: a Thực thep toán LOGIC toán học b Thực việc điều khiển đọc lệnh liệu c Cả chức Thuật ngữ “RAM” từ viết tắt cụm từ: a Read Access Memory b Recent Access Memory c Random Access Memory Thiết bị sau có tốc độ truy xuất liệu nhanh a Flash memory b RAM c HDD Đơn vị “băng thông là”: (chọn đáp án đúng) a Hertz (Hz) b Volt (V) c Bit/second (bps) 10 Các máy tính mạng máy tính kết nối vào Internet cách tự nguyện thơng qua giao thức chung Giao thức là? a IP b ISP c TCP/IP 11 Trong mơ hình mạng, mơ hình sử dụng phổ biến là: a Peer to Peer b Client – Server c Terminal - Mainframe Mạng LAN mạng kết nối máy tính: a Ở cách khoảng cách địa lý lớn b Cùng hệ điều hành c Ở gần 12 13 Bố trí máy tính mạng là: a Đường thẳng b Vòng, hình c Cả đáp án 14 Dịch vụ mạng DNS dùng để: a Cấp địa cho máy trạm b Phân giải tên địa c Truyền file liệu 15 HTML viết tắt từ? a Home Tool Markup Language b Hyperlinks and Text Markup Language c Hyper Text Markup Language 16 Những tag file HTML gồm (chú ý thứ tự): a b > c 17 Dòng lệnh thay đổi: a Màu trang Web màu xanh b Hình trang Web ghép từ file ảnh aa.bmp thư mục blue c Hình trang Web ghép từ file ảnh blue.bmp thư mục color 18 Các tag có chức định dạng văn thành in đậm, in nghiêng, gạch là: a ,, b ,, c ,, 19 Để tạo đường thẳng kẻ ngăn cách trang web phần riêng, ta dùng tag: a b c 20 Để tạo liên kết đến trang chủ Google, ta dùng dòng lệnh sau: a Google b Google c Google Cán đề Cán duyệt đề ThS Lê Quốc Khải TS Lê Xuân Đại ... Cán đề Cán duyệt đề ThS Lê Quốc Khải TS Lê Xuân Đại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG... Cán đề Cán duyệt đề ThS Lê Quốc Khải TS Lê Xuân Đại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG... hỏi trắc nghiệm TRỰC TIẾP vào ô trả lời (dưới đây) in kèm theo đề Phần tự luận làm giấy thi riêng Sau NỘP LẠI TỒN BỘ ĐỀ VÀ GIẤY THI CÓ GHI TÊN ĐẦY ĐỦ! PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM: A O O O O O B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐH BÁCH KHOA, ĐỀ THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐH BÁCH KHOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay