TUYỂN TẬP 30 ĐỀ ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2019 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

163 57 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 18:05

y x x    3 3 nghịch biến trên khoảng:A.   2; 1. B. 0;1 . C. 2;0 . D. 0; 2.Câu 3. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 3 y x x    3 5 là điểm:A. N 1;3 . B. M 1; 3   . C. P7; 1 . D. Q3;1.Câu 4. Viết biểu thức 52 4 3 26 5  a a a Pa , a  0 dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.A. P a  . B. 5 P a  . C. 4 P a  . D. 2 P a  .Câu 5. Cho hàm số f x  xác định trên K và F x  là một nguyên hàm của f x  trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?A. f x F x     ,  x K . B. F x f x     ,  x K .C. F x f x     ,  x K . D. F x f x       ,  x K .Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3.B. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3i .C. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3i .D. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3.Câu 7. Chọn khẳng định sai. Trong một y x x    3 3 nghịch biến trên khoảng:A.   2; 1. B. 0;1 . C. 2;0 . D. 0; 2.Câu 3. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 3 y x x    3 5 là điểm:A. N 1;3 . B. M 1; 3   . C. P7; 1 . D. Q3;1.Câu 4. Viết biểu thức 52 4 3 26 5  a a a Pa , a  0 dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.A. P a  . B. 5 P a  . C. 4 P a  . D. 2 P a  .Câu 5. Cho hàm số f x  xác định trên K và F x  là một nguyên hàm của f x  trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?A. f x F x     ,  x K . B. F x f x     ,  x K .C. F x f x     ,  x K . D. F x f x       ,  x K .Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3.B. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3i .C. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3i .D. Số phức z i  2 3 có phần thực là 2 , phần ảo là 3.Câu 7. Chọn khẳng định sai. Trong một Tuyển tập 30 đề Ôn tập THPTQG 2019 TỔNG HP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG FACEBOOK: https://www.facebook.com/phong.baovuong SĐT: 0946798489 ĐỀ MÌNH TỔNG HP NÊN KO TRÁNH KHỎI SAI SÓT BẠN ĐỌC NHẮM MẮT BỎ QUA! Năm học: 2018 - 2019 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 ĐỀ SỐ 1  Câu x 1  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  1 x A Hàm số đồng biến trên các khoảng   ;1  và  1;     B Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ;1 và  1;      C Hàm số nghịch biến trên khoảng   ;1  1;     Cho hàm số  y  D Hàm số đồng biến trên khoảng   ;1  1;     Câu Hàm số  y  x  x   nghịch biến trên khoảng:  A  2;  1   Câu B  0;1   C  2;0    D  0;    Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  y  x3  3x   là điểm:  A N 1;3   B M 1;  3   C P  7;  1   D Q  3;1   Câu Viết biểu thức  P  a2a a4 A P  a   Câu Câu ,   a    dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.  a5 B P  a   C P  a   D P  a   Cho hàm số  f  x   xác định trên  K  và  F  x   là một nguyên hàm của  f  x   trên  K  Khẳng  định nào dưới đây đúng?  A f   x   F  x  , x  K   B F   x   f  x  , x  K   C F  x   f  x  , x  K   D F   x   f   x  , x  K   Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  A Số phức  z   3i  có phần thực là  , phần ảo là  3   B Số phức  z   3i  có phần thực là  , phần ảo là  3i   C Số phức  z   3i  có phần thực là  , phần ảo là  3i   D Số phức  z   3i  có phần thực là  , phần ảo là    Câu Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện:  A mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.  B mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh.  C mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt.  D hai mặt bất kì ln có ít nhất một điểm chung.  Câu Cho  khối nón có  bán kính  đáy  r    và  chiều cao  h   Tính  thể  tích  V   của  khối nón  đã  cho.  A V  16   B V  12   C V    D V  4   Câu Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  hình  chiếu  của  điểm  M 1; 3; 5    trên  mặt  phẳng   Oyz   có tọa độ là:  A  0; 3;0    Câu 10 Đường thẳng     : A A  1;2;0 B  0; 3; 5    C 6432   D 1; 3;0    x 1 y  z  không đi qua điểm nào dưới đây?    1 B  1; 3;1   C  3; 1; 1 D 1; 2;0   Câu 11 Nghiệm của phương trình   tan x   là:  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A x     k   B x    k   C x     k   Câu 12 Cho một cấp số cộng có  u1  3; u6  27  Tìm d?  A d = 5  B d = 6  C d = 7  Câu 13 Hàm số nào sau đây liên tục tại  x  ?  x2  x  x2  x  A y  B y    x 1   x C y  x2  x  x2 1   D x     k 2   D d = 8  D y  x 1   x 1 Câu 14 Cho các câu sau:  i Hơm nay bạn có đi học khơng?  ii x   , x    iii Hà Nội là thủ đơ của Việt Nam.  iv Số 5 khơng là số ngun tố.  Trong các câu trên, có bao nhiêu câu là mệnh đề?  A 1.  B 2.  C 3.  D 4.  Câu 15 Phát biểu nào sau đây là đúng?  A Hai vectơ khơng bằng nhau thì có độ dài khơng bằng nhau.  B Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – khơng.  C Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ –không.  D Hai  vectơ  cùng  phương  với  1  vectơ  khác  vectơ  –khơng  thì  2  vectơ  đó  cùng  phương  với  nhau.  Câu 16 Cho hàm số  y  f  x   xác định trên   \ 1 , liên tục trên các khoảng xác định của nó và có  bảng biến thiên như hình vẽ.  Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?  A 1.  B   C     D   Câu 17 Cho  hàm  số  y  f  x    có  f   x    x  1 x 1  x    Khẳng  định  nào  sau  đây  là  khẳng  định  đúng?  A Hàm số đã cho khơng có cực trị.  B Hàm số đã cho có đúng một cực trị.  C Hàm số đã cho có hai cực trị.  D Hàm số đã cho có ba cực trị.    Câu 18 Tính đạo hàm cấp một của hàm số  y  log  x  1  trên khoảng    ;        2ln 2 2 A .  B .  C .  D .  2x   2x  1 ln x  2x  1 ln  x  1 ln Câu 19 Tìm tất cả các nghiệm của phương trình:  log x  log  x      A 10   10 B 9   C 1;9   D 1;10   10 Câu 20 Nếu   f  z  dz  17  và   f  t  dt  12  thì   3 f  x  dx  bằng:  0 Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A 15   B 29   C 15   D   Câu 21 Tính  F ( x)   x sin xdx  Chọn kết quả đúng? A F ( x)  (2 x cos x  sin x)  C   C F ( x)   (2 x cos x  sin x)  C   B F ( x)   (2 x cos x  sin x)  C   D F ( x)  (2 x cos x  sin x)  C   Câu 22 Biết  z  a  bi    a, b     là số phức thỏa mãn    2i  z  2iz  15  8i  Tổng  a  b  là:  A a  b    B a  b  1   C a  b    D a  b    Câu 23 Cho  hình  lập  phương  ABCD ABC D   cạnh  bằng  3a   Quay  đường  tròn  ngoại  tiếp  tam  giác  A’BD quanh một đường kính của đường tròn ta có một mặt cầu, tính diện tích mặt cầu đó.  A 27 a   B 24 a   C 25 a   D 21 a   Câu 24 Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng     qua ba điểm  A ,  B ,  C  lần lượt là hình chiếu  của điểm  M  2;3; 5   xuống các trục  Ox ,  Oy ,  Oz   A 15 x  10 y  z  30    C 15 x  10 y  z  30    B 15 x  10 y  z  30    D 15 x  10 y  z  30    Câu 25 Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  mặt  phẳng  chứa  hai  điểm  A 1; 0;1 ,  B  1; 2;    và  song song với trục  Ox  có phương trình là:  A y  z     B x  z     C y  z     D x  y  z    Câu 26 Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  cho  điểm  M  5; 3;2    và  mặt  phẳng   P  : x  y  z    Tìm phương trình đường thẳng  d  đi qua điểm  M  và vng góc   P    x5  x6 C  z2 x5 y 3 z 2  B .    1 2 1 z 3 x5 y3 z 2  D .    1 2  Câu 27 Cho A(0; 2),  B(  2;1)  và  v  (5; 3)   Gọi A’,  B’ lần  lượt  là ảnh của  A, B qua  phép tịnh  tiến   theo vectơ  v , khi đó độ dài của đoạn A’B’ bằng bao nhiêu?  A   B 13   C 2  D 4  A y 3  2 y5  2 Câu 28 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng  (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?  A d qua S và song song với BC  B d qua S và song song với DC  C d qua S và song song với AB  D d qua S và song song với BD  Câu 29 Cho parabol  ( P) : y     ax   bx     c  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại  x  2 và đi qua  A  0;  6    Tính  a.b.c   A   B   C   D 2    x, y  Câu 30 Cho x, y thỏa mãn    Giá trị lớn nhất của biểu thức  P  x  y  xy   x  y   A 30   B 31   C 32   D 23   Câu 31 Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  y  ax  b  Mệnh đề nào sau đây là đúng?  cx  d Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019   A bd  ,  ab    B ad  ,  ab    C bd  ,  ad    D ad  ,   ab    Câu 32 Cho phương trình  x3  3x   m  0  1  Điều kiện của tham số  m  để phương trình  1  có ba  nghiệm phân biệt thỏa mãn  x1   x2  x3  là:  A m  1   B 1  m    C 3  m  1   Câu 33 Bất  phương  trình  log bằng:  A M  12   D 3  m  1   x2  6x  1     có  tập  nghiệm  là  T   ; a   b;     Hỏi  M  a  b   4x 1 4  B M    C M    D M  10   Câu 34 Bất phương trình  log125  x  3  log x    có bao nhiêu nghiệm nguyên?  A   B C Vô số.  D 12   Câu 35 Tính diện tích  S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị các hàm số  y  ln x ,  y  ,  y   x     1 A S  e  B S  e    C S  e    D S  e    2 2 Câu 36 Gọi  S   là  tập  hợp  các  số  thực  m   sao  cho  với  mỗi  m  S   có  đúng  một  số  phức  thỏa  mãn  z z  m   và   là số thuần ảo. Tính tổng của các phần tử của tập  S   z4 A 10   B   C 16   D   Câu 37 Cho hình chóp  S ABCD  có đáy  ABCD  là hình thoi và có thể tích bằng   Gọi  M ,  N  lần lượt  SM SN là các điểm trên cạnh  SB  và  SD  sao cho    k  Tìm giá trị của  k  để thể tích khối  SB SD chóp  S AMN  bằng    1 2 A k    B k    C k    D k    4 Câu 38 Cho hình thang  ABCD  vuông tại  A  và  D ,  AD  CD  a ,  AB  2a  Quay hình thang  ABCD   quanh đường thẳng  CD  Thể tích khối tròn xoay thu được là:  5 a 7 a 4 a A .  B .  C .  D  a   3 Câu 39 Trong không gian  Oxyz , cho điểm  H 1; 2;    Mặt phẳng     đi qua  H  và cắt các trục  Ox ,  Oy ,  Oz  tại  A ,  B ,  C  sao cho  H  là trực tâm tam giác  ABC  Viết phương trình mặt cầu tâm  O  và tiếp xúc với mặt phẳng      A x  y  z  81   B x  y  z    Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương C x  y  z    D x  y  z  25   Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 x2  x   có đạo hàm cấp 5 bằng:  x 1 120 120 B y (5)    C y (5)   5 ( x  1)   ( x  1) ( x  1)5   Câu 40 Hàm số y =  A y (5) D y (5)     ( x  1)5 Câu 41 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh bằng a. Góc giữa 2 mặt  phẳng  (SBC)  và  (ABCD)  bằng  600   Gọi     là  góc  giữa  cạnh  bên  và  mặt  đáy.  Khi  đó  tan    bằng: 3 A   B   C   D 3  x  y  Câu 42 Số nghiệm của hệ phương trình    là:   y  4(2 x  3) y  48 y  48 x  155  A   B   C   D   Câu 43 Trong  mặt  phẳng  Oxy ,  cho  hai  điểm  P 1;6  ,  Q  3; 4    và  đường  thẳng   : x  y     Điểm  M (a; b)  thuộc    thỏa  MP  MQ  nhỏ nhất. Tính  a.b   A 1   B 11  C   D   Câu 44 Cho hàm số  y  x  2mx  m , có đồ thị   C   với  m  là tham số thực. Gọi  A  là điểm thuộc đồ  thị   C    có  hồnh  độ  bằng    Tìm  m   để  tiếp  tuyến     với  đồ  thị   C    tại  A   cắt  đường  tròn     : x   y  1   tạo thành một dây cung có độ dài nhỏ nhất.  16 13 13 16   B    C .  D    13 16 16 13 Câu 45 Cho hàm số  y  f  x   có đồ thị  y  f   x   cắt trục  Ox  tại ba điểm có hồnh độ  a  b  c  như  hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?  A A f  c   f  a   f  b  B f  c   f  b   f  a  C f  a   f  b   f  c  D f  b   f  a   f  c  Câu 46 Cho  số  phức  z   thỏa  mãn  z   i  z   i  13   Tìm  giá  trị  nhỏ  nhất  m   của  biểu  thức  z  2i A m    B m  13   13 Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương C m  13 13 D m    13 Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 47 Khối  chóp  S ABCD   có  đáy  là  hình  thoi  cạnh  a ,  SA  SB  SC  a ,  cạnh  SD   thay  đổi.  Thể  tích lớn nhất của khối chóp  S ABCD  là:  a3 a3 3a a3 A .  B .  C .  D 8   Câu 48 Trong  không  gian  A 1; 2;  Oxyz ,  cho  hai  điểm  ,  B  0;0;1   và  mặt  cầu   S  :  x  1   y  1  z    Mặt  phẳng   P  : ax  by  cz     đi  qua  A ,  B   và  cắt  mặt   S   theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính  T  a  b  c   cầu  A T     B T  33   C T  27   D T  31   Câu 49 Có 3 bạn nữ và 5 bạn nam được xếp ngồi trên một ghế dài. Tính xác suất để ba bạn nữ khơng  có bạn nào ngồi cạnh nhau?  25 A   B   C   D   14 14 28 28 Câu 50 Cho  ABC  là tam giác đều cạnh bằng  1,  M  là điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác  ABC  Khi đó, giá trị nhỏ nhất của biểu thức  MA2  MB  MC  là: A   B   C   D   1A  11C  21C  31D  41B  ĐÁP ÁN 2B  12B  22C  32C  42D  3A  13B  23B  33D  43D  4B  14C  24D  34B  44C  5B  15D  25A  35A  45A  6A  16B  26C  36D  46A  7D  17B  27A  37C  47D  8D  18B  28A  38A  48A  9B  19A  29A  39C  49A  10A  20A  30B  40A  50A  ĐỀ SỐ 2  Câu Câu Điểm cực đại của đồ thị hàm số:  y  x3  3x2   có tọa độ là:  A (2;2).  B (0;2).  C (1;0).  D (2;–2).  Hàm số:  y  x  2x2   nghịch biến trên khoảng nào sau đây?  A (1; )   B (0,1).  C (1;0), (1; )   D (; 1), (0;1)   Câu Cho  hàm  số  y  ax  bx  cx  d   có  đồ  thị  như  hình  bên.  Phương  trình  ax  bx  cx  d    có bao nhiêu nghiệm thực?  A Phương trình vơ nghiệm  B Phương trình có đúng một nghiệm  C Phương trình có đúng hai nghiệm  D Phương trình có đúng ba nghiệm  Câu Giá trị của  A 25   Câu loá8  là:  B 5   C 5.  D 25   Khẳng định nào sau đây sai?  A  tan xdx   ln cos x  C   Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương B  sin 3xdx  cos3x  C   Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 C  tan2 xdx  tan x  x  C   Câu Cho số phức  z   3i   i  có phần thực là a, phần ảo là b. Giá trị của S = a + 2b là:   2i A S = 9.  Câu D  cos3xdx  sin3x  C   B S = 7.  C S = 1.  D S = –1.  Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều cạnh  a , DBC là tam giác vng cân tại D và hai  mặt phẳng (DBC) và (ABC) vng góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD là:  A a3   B a3   24 C a3   12 D 3a3   16 Câu Trong  không  gian  cho  tam  giác  OIM  vuông  tại  I.  Khi  quay  tam  giác  OIM  quanh  cạnh  góc  vng  OI  thì  đường  gấp  khúc  OMI  tạo  thành  một  khối  tròn  xoay.  Gọi  Sxq  là  diện  tích  xung  quanh của khối tạo thành. Phát biểu nào sau đây đúng?  A S xq   IM OM B S xq  2 IM OM C S xq   IM IO D S xq  2 IM IO   Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, trong các cặp vectơ sau cặp vectơ nào cùng phương?          A a  (1;  2;3)  và  b  (2;  4;6)   B a  (3;1;  5) và  b  (6;2;1)   C a  (1;  2;3) và  b  (2;1;4)   D a  (1; 3;1)  và  b  (0;1;2)   Câu 10 Trong khơng  gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình của đường thẳng (d) đi qua điểm M(2;– x  t x y 1 z   & d2 : y   2t (t  )  là  1;1) và vng góc với hai đường thẳng  d1 :  1 2 z   x2 y3 z x  y 1 z 1 x  y 1 z 1 x  y 1 z 1         C     D     A B 1 2 2 Câu 11 Phương trình 2cos3x + 1 = 0 có nghiệm là:  2 k2 2  , k   B x    k2, k     9 2 2 k2 x  k2 , k     , k     D x    3 A x   C Câu 12 Cho cấp số nhân (un) biết  u3  vàu6  135  Cơng bội của cấp số nhân là:  A q    B q  3   C q = 3.  D q      4x   neáu x   Câu 13 Tìm a để hàm số f(x)   ax  (2a  1)x liên tục tại điểm x = 0.   neáu x  3 1 A a    B a     C a = 1.  D a     3 Câu 14 Cho  các  tập  hợp  sau  A  3, 2, 1, 1, 2, 3 ,  B   x  N | x  x   0 ,  C   x  R |  x  1 x  3  0  Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  A B  C  A B B  C vaø B  A C A  B  C D A  C  B   Câu 15 Cho tam giác ABC. Số vectơ khác vectơ – khơng có điểm đầu và điểm cuối được thành lập từ  A, B, C là:  A 3 vectơ  B 5 vectơ  C 4 vectơ  D 6 vectơ  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 16 Tọa độ điểm M trên đồ thị (C) : y  x3  3x2   sao cho tiếp tuyến của (C) tại M song song với  đường thẳng  y  9x   là:  A M(–1;3).  B M(–1;3) hoặc M(3;–1).C M(3;–1).  D M(0;–1).  Câu 17 Đồ thị hàm số  y  x2  5x   có số đường tiệm cận là:  2x A 3.  B 2.  C 4.  D 1.    2x     là:   x 1  Câu 18 Tập xác định của hàm số  y     A D    ;       D  (;1)    1   C D   \ 1  D B D   ;    1;     Câu 19 Cho  log  a, log  b  Tính  log 45 theo a, b 2a  b a  2b A log 45    B log 45  2a  b   C log 45    1 a 2(1  a )  e Câu 20 Giá trị của  A x D log 45  a  b    sin xdx  1 e2    là:     B  e        Câu 21 Nguyên hàm F(x) của hàm số  f(x)  ln x C  1 e2   1 D   e 2          thỏa F(1) = 2 là:  x2 1 A F(x)  (ln x  1)    B F(x)   (ln x  1)    x x 1 C F(x)   ln x   D F(x)  (ln x  1)    x x x Câu 22 Số phức z thỏa  (2  i)z  z   5i  là:  A z = – 1 – 2i.  B z = – 1 + 2i.    C z = 3 + i.  D z = 2 – i.  Câu 23 Cho tam giác ABC vng tại A, AB = 2 và  AC   quay xung quanh BC ta có khối tròn xoay.  Thể tích của khối tròn xoay đó là:  A 20   B 4   C 20   D 10   Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;–1;7), B(4;5;–2). Đường thẳng AB cắt  mặt phẳng (Oyz) tại M, tọa độ của điểm M là:  A (0;–1;5).  B (0;2;3).  C (0;3;–4).  D (0;–7;16).  Câu 25 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;–3;2) có hình chiếu trên các mặt phẳng  tọa độ Oxy, Oyz, Ozx là M1, M2, M3. Phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm M1, M2,  M3 là:  A 6x  2y  3z     B 3x  2y  z     C 3x  2y  z     D 6x  2y  3z  12    Câu 26 Trong  khơng  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz,  phương  trình  của  mặt  phẳng  (P)  đi  qua  O  sao  cho  khoảng cách từ M(2;1;–3) đến mặt phẳng (P) lớn nhất là:  A 2x + y – 3z = 0.  B x y z      3 Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương C x + y + z = 0.  D 3x + y – 2z = 0.  Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 27 Trong mp Oxy, cho phép tịnh tiến biến điểm A(3; 2) thành điểm A/(2;3) và biến điểm B(2; 5)  thành điểm B/. Tìm tọa độ điểm B/.  A B /  5;5 B B /  5;  C B / 1;1 D B / 1;6    Câu 28 Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C,  D Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD.  Giao  tuyến  của  hai  mặt  phẳng  (MNC)  và  (BCD)  là  đường  thẳng  d.  Khẳng  định  nào  sau  đây  đúng về d?  A d đi qua A và song song với BD.  B d đi qua A và song song với BC.  C d đi qua C và song song với MN.  D d đi qua C và song song với AD  Câu 29 Xác định parabol (P):  y  ax  bx   đi qua điểm  A  1;9   và có trục đối xứng  x  2   A y  x  x    B y  x  x    C y  x  x    D y  2 x  x    Câu 30 Cho  a,  b  là  các  số  dương.  Biết  rằng  tổng  a  và  b  bằng  tổng  các  giá  trị  cực  trị  của  hàm  số  y  x  x  x   Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P  a.b   A 3  B 4  C 12  D 16  Câu 31 Cho hàm số f(x) có  f / (x)  0,  x  (0; ) vaøf(1)   Khẳng định nào sau đây đúng?  A f(2017) > f(2018).  B f(2) + f(3) = 6.  C f(5) > 3.  D f(2) = 2.  ln x   trên đoạn [1;e] là:  ln x  B max y    C max y    Câu 32 Giá trị lớn nhất của hàm số:  y  A max y    [1;e] [1;e] [1;e] Câu 33 Bất phương trình:  lố2 x  3lốx   có tập nghiệm là: A S  [1;3]   B S  (;1)  [2;8]   C S  [2;8]   D max y  1   [1;e] D S  (0;1)  [2;8]   Câu 34 Các giá trị của m để phương trình  2x  (m  3).2 x    có nghiệm là:  A m  3.  C m    D m    Câu 35 Cho hình vng OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai  phần bởi đường cong  y  x2  Gọi S1 là phần khơng gạch  sọc và S2 là phần gạch sọc như hình vẽ bên cạnh. Tỉ số diện  tích S1 và S2 là:  A S1    S2 B S1 S2  C S1 S2    Câu 36 Cho phương trình  z2  3z    có hai nghiệm là z1, z2 có điểm biểu diễn là A và  dài đoạn AB là:  A 11   B 11   C 3.  D 5.  B Độ    450   Số  đo  của  góc  giữa  hai  Câu 37 Cho  tứ  diện  ABCD  có  DA  DB  DC  AB  AC  a vaøABC đường thẳng AB và CD là:  A 600.  B 450.  C 300.  D 900.  Câu 38 Một cơng ty dự kiến chi 1 tỷ đồng để làm các hộp hình trụ có thể tích là 5dm3 để đựng sơn. Biết  chi  phí  để  làm  mặt  xung  quanh  là  100.000  đồng/1m2  và  chi  phí  làm  mặt  đáy  là  120.000  đồng/1m2. Số thùng sơn tối đa mà cơng ty này làm được là bao nhiêu thùng, biết rằng chi phí  các mối nối khơng đáng kể?  A 58135 thùng.  B 48209 thùng.  C 67582 thùng.  D 61525 thùng.  Câu 39 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(2;–1;3), B(4;0;1), C(–10;5;3).  Phương trình của đường phân giác trong của góc B là:  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A   B 28   15 C   15 D      Câu 35 Kết quả của tích phân    x    dx  được viết dưới dạng  a  b ln  Tính giá trị của a + b  x 1  1  3 5 A   B    C   D    2 2 Câu 36 Cho  A  và  B  là  các  điểm  biểu  diễn  các  số  phức  z1   2i; z2   2i   Diện  tích  của  tam  giác  OAB bằng  A   B   C   D   Câu 37 Tính thể tích V của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vng cạnh a, diện tích  2 a   tam giác A’BD bằng  7 7 V a   a   a   a   B V  C V  D V  2 12 Câu 38 Cho hình phẳng  H  giới hạn bởi trục hồnh, đồ thị của một parabol và một đường thẳng tiếp  xúc parabol đó tại điểm A(2; 4), như hình vẽ bên.   Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng   H  khi quay xung quanh trục Ox.  32 16 A   B 15   C 22   D     Câu 39 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(3; 4; -2). Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc  với trục Oz là:  2  2  2  2  A S :  x   3   y   4   z   2  25  B S :  x   3   2  2  y   4   z   2  4 2  2  2  2  C S :  x   3   y   4   z   2  20  D S :  x   3   2  2  y   4   z   2  5  Câu 40 Giá trị của  n  thỏa mãn  3An2  A22n  42   là:  A   B   C   D 10   Câu 41 Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì  tan A 1.  B   C   D A C tan  bằng  2   Câu 42 Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1. Biểu thức  S  a  b3  c  có giá trị nhỏ  nhất bằng:  1 A   B   C  m = 8  D 1  27 Câu 43 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;-1), B(5;-3) và C thuộc trục Oy, trọng  tâm G của tam giác ABC thuộc trục Ox. Tìm tọa độ điểm  C A C(0;-4)  B C(2;4)  C C(0;2)  D C(0;4)  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 145 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 44 Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho đường thẳng  y  x  m cắt đồ thị hàm số y  tại hai điểm phân biệt A, B và  AB  ?  A 7.  B 6.  C 1.  2x 1   x 1 D 2.  x Câu 45 Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình   m.2 trái dấu là  A  ;    B 1;     C 1;    x 1  3m   có hai nghiệm  D  0;    Câu 46 Trong các số phức z thỏa mãn  iz   z   i , tìm phần thực của số phức z sao cho  z  nhỏ  nhất  2 A   B    C    D   5 5 Câu 47 Trên bàn có một cốc nước hình trụ chứa đầy nước, có chiều cao bằng 3 lần đường kính của đáy.  Một viên bi và một khối nón đều bằng thủy tinh. Biết viên bi là một khối cầu có đường kính  bằng  đường  kính  của  cốc  nước.  Người  ta  thả  từ  từ  thả  vào  cốc  nước  viên  bi  và  khối  nón  đó  (hình vẽ) thì thấy nước trong cốc tràn ra ngồi. Tính tỉ số thể tích của lượng nước còn lại trong  cốc và lượng nước ban đầu (bỏ qua bề dày của lớp vỏ thủy tinh).  A 9    B 2    C 9    D 3      Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm  A 1; 2;1 ,  B  3; 1;1 ,  C  1; 1;1  Gọi S1  là mặt cầu tâm A, bán kính bằng 2, S2 và S3 là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B và C và bán  kính đều bằng 1. Trong các mặt phẳng tiếp xúc với cả 3 mặt cầu ( S1 ), (S2 ), (S3 ) có bao nhiêu  mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (Oyz)?  A 3  B 1  C 4  D 2  Câu 49 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy  ABCD, cạnh bên SC tạo với đáy góc 450. Vậy khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng:  A a 10   B a 10   C a 10   D a 10   Câu 50 Cho M(1;2). Phương trình đường thẳng d đi qua M, cắt nửa trục dương Ox, Oy tại A và B sao  cho diện tích tam giác OAB đạt giá trị nhỏ nhất  A x + y -1 = 0  B 2x + y +4=0  C 2x +y -4 = 0  D x + y + 1= 0.  hết   10 B A C C C C A B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D D B A B  B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A D D A B B A A A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B C B B B B A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B D D C C A A B C Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 146 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019   ĐỀ SỐ 29 Câu Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y  A y = 3.  Câu B x = 1  x  2018  là:  x 1 C x = 3  D y = 1  Mệnh đề nào sau đây là sai  A  f1  x   f  x   dx   f1  x  dx   f  x  dx   B Nếu  F  x   và  G  x   đều là nguyên hàm của hàm số  f  x   thì  F  x   G  x    C  kf  x  dx  k  f  x  dx  (k là hằng số và  k  0)   Câu D Nếu   f  x  dx  F  x   C  thì   f  u  du  F  u   C     Trông không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vecto  a  (1; 2; 0)  và  b  ( 2;3;1)  Khẳng định  nào sau đây là sai?       A a.b  8   B b  14   C 2a   2; 4;    D a  b   1;1; 1   Câu Cho tập hợp  A  gồm  12  phần tử. Số tập con gồm   phần tử của tập hợp A  là  A C124   B C128   C A128   D A124   Câu Cho số phức  z  a  bi    a, b  R   thỏa mãn  1  3i  z   2i   7i  Giá trị của  a  b  là:  A 11   B 1.  C 19   D 3  Đồ  thị  hình  bên  là  của  đồ  thị  của  hàm  số  nào  trong các hàm số sau?  x3 y    x2    A y  x  x    B Câu C y  x3  6x2    D y   x  3x          Câu Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vng tại B, SA vng góc với đáy ABC. Khẳng định nào  dưới đây là sai?  A SB  BC   B SA  AB   C SB  AC   D SA  BC   Câu Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, BC = b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.  Thể tích hình trụ thu được khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục MN là  a2 b a2 b a2 b A V    đvtt.  B V  a 2b   đvtt.  C V    đvtt.  D V    đvtt.  12 Câu Hàm số  y  x  x  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?  A 0;   B ;  1   C ;    D 1;1   x Câu 10 Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình  log  3.2  1  x    A 5  B 2  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương C - 6  D 12.  Trang 147 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 11 Với a, b là các số thực dương và  a   Biểu thức  log a  a b   bằng:  A log a b   B  log a b   L  lim Câu 12 Tính giới hạn  A L    C  log a b   D  log a b   C L    D L  3n  2017 2n  2018   B L    Câu 13 Đồ thị hàm số  y   x  x   có bao nhiêu điểm cực trị?  A 3.  B 0.  C 2.  2017   2018 D 1.  Câu 14 Phương trình  cos x  cos x    có bao nhiêu nghiệm trong đoạn   0; 2  ?  A 4.  B 1  C 2.  D 3.  Câu 15 Cho  hàm  số  y  =  f(x)  xác  định,  liên  tục  trên     và  có  đạo  hàm  f '  x   Biết rằng hàm số  y  f '  x   có đồ thị như hình vẽ. Mệnh  đề nào sau đây đúng?  A Hàm số  y  f  x   nghịch biến trên khoảng   ; 1   B Hàm số  y  f  x   đồng biến trên khoảng   ; 1   C Hàm số  y  f  x   nghịch biến trên khoảng  1;    D Hàm số  y  f  x   đồng biến trên khoảng  (1; 2)   Câu 16 Thể tích của khối tròn xoay tạo bởi khi quay quanh trục hồnh của hình phẳng giới hạn bởi các  đồ thị hàm số  y  x  x ; y  0; x  0; x   có giá trị bằng:  7 15 8 A  ( đvtt).  B  ( đvtt).  C   ( đvtt).  D   ( đvtt).  15 Câu 17 Cho hàm số  y  f  x   có bảng biến thiên như sau   Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  f  x   m   có ba nghiệm phân biệt là:    A m  1;2    B m   2; 1   C m  1;2   D m   2; 1   Câu 18 Trong không  gian  Oxyz,  cho  3  điểm  A  2;  1;3  , B  4;0;1  , C  10;5;3    độ  dài  đường  phân  giác trong của góc B là  A   B   C   D   2 2 Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu   S :  x  3   y  1   z     Khi đó  tâm I và bán kính R của mặt cầu là  A I  3; 1; 2  , R  2  B I  3;1;2  , R    Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 148 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 C I  3; 1; 2  , R    D I  3;1;  , R  2   Câu 20 Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vng góc với mặt  phẳng đáy và  SA  2a  Tính thể tích khối chóp S.ABC  a3 a3 a3 a3 A   B   C   D   12 Câu 21 Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   sin 2x   A  sin 2xdx   cos 2x  C   C  sin 2xdx   B  sin 2xdx  cos 2x  C   cos 2x C  D  sin 2xdx  cos 2x C  x 1   có  đồ  thị   C    Gọi  d   là  tiếp  tuyến  của   C    biết  d   song  song  với  x2 đường thẳng  y  3 x   Phương trình đường thẳng  d  có dạng  y  ax  b  với  a , b    Tính  Câu 22 Cho  hàm  số  y  S  a3  b2   A S  196   B S  52   C S  2224   D S  28   Câu 23 Mệnh đề nào sau đây SAI?  A Số phức  z  2018i là số thuần ảo.  B Số   không phải là số thuần ảo.  C Số phức  z   3i  có phần thực bằng  , phần ảo bằng  3   D Điểm  M  1;   là điểm biểu diễn của số phức  z  1  2i   Câu 24 Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng   : x 1 y  z    Chọn khẳng định sai?  1  1 A Véctơ chỉ phương của đường thẳng    là  u   1;  2;    2  B Đường thẳng    qua điểm  M 1;  3;0     C Véctơ chỉ phương của đường thẳng    là  v  2; 4;  1   D Đường thẳng    qua điểm  N 1;  3;1   Câu 25 Cho hai hàm số  y  f  x   và  y  g  x   liên tục trên đoạn   a; b  Gọi D là hình phẳng giới hạn  bởi  đồ  thị  hàm  số  đó  và  các  đường  thẳng  x  a, x  b  a  b    Diện  tích  S  của  hình  phẳng  D  được tính theo cơng thức  b b A S    f  x   g  x  dx   B S    g  x   f  x  dx   a a b b C S   f  x   g  x  dx   D S   f  x   g  x  dx   a a 10 Câu 26 Cho  I   x 1  x  dx  đặt  u   x  khi đó viêt  I  theo  u  và  du  ta được:  A I   10 u du   2 B I   2 u10 du   Câu 27 Bất phương trình  x 1  x 1009  có nghiệm là:  A x  2019   B x  2019   Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương 10 u du   2 C I   2u10 du   D I  C x  2019   D x  2019   Trang 149 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 28 Cho mặt phẳng      có phương trình:  2x  4y  3z   0,  một vecto pháp tuyến của mặt phẳng      là   A n   2; 4; 3    B n   3; 4;     C n   2; 4;3    D n   2; 4; 3   Câu 29 Trong không  gian Oxyz, cho hai điểm  A 1; 1;1    và  B  2;0;  3  Tìm tất cả các giá trị thực  của tham số m để 2 điểm A và B nằm về cùng một phía so với mặt phẳng  x  y  3mz      5  5   A m   ;    B m   ;     ;       3  3    5  5   C m    ;    D m   ;     ;       3  3   Câu 30 Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua 3 điểm  A 1; 2;3  , B  4;5;6  , C 1;0;   có phương  trình là:  A x  y  z     B x  y  3z     C 3x  y  z    D x  y  z     Câu 31 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  y  y  4   0;3 x2  x  trên đoạn   0;3   2x 1 y    B 0;3 A   C y  1   0;3 D y   0;3   Câu 32 Cho dãy số   un   thỏa mãn  ln u  ln u  ln u   và  un 1  u n e  với mọi  n   Tìm  u1   A e4   B e3   C e2   D e  Câu 33 Cho số phức  z  a  bi  a, b  R  có phần thực dương và thỏa mãn  z   i  z 1  i    Tính  P  a  b   A P    B P  1   C P  5   D P    x4  2m x   Tìm tập hợp tất cả các giá trị của thực của tham số m để hàm  số đã cho có cực đại, cực tiểu đồng thời đường thẳng cùng phương với trục hồnh qua điểm cực  64 đại tạo với đồ thị một hình phẳng có diện tích bằng   là  15  1   A     B    C   1;     D   1;    2    Câu 34 Cho hàm số  y  Câu 35 Cho  số  phức  z  thỏa  mãn  z    Tính  tổng  giá  trị  lớn  nhất,  giá  trị  nhỏ  nhất  của  biểu  thức  P  z   z  z  :  A P  13    B P  13    C P  13    D P  13    Câu 36 Tìm  tất  cả  các  giá  trị  thực  của  m  để  phương  trình  log x  log x   m   có  đúng  ba  nghiệm thực phân biệt?  A m  2   B m  0;2   C m  0;2   D m  ; 2   Câu 37 Việt và Nam cùng tham gia kì thi THPTQG năm 2016, ngồi thi ba mơn Tốn, Văn, Tiếng  Anh bắt buộc thì Việt và Nam đều đăng kí thi thêm đúng hai mơn tự chọn khác trong ba  mơn Vật lí, Hóa học và Sinh học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học. Mỗi  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 150 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 mơn tự chọn trắc nghiệm có 12 mã đề thi khác  nhau, mã đề thi của các mơn khác nhau là  khác nhau. Tìm xác xuất để Việt và Nam có chung đúng một mơn thi tự chọn và chung một  mã đề.  1 1 A   B   C   D   15 10 12 18 Câu 38 Cho  khối  lăng  trụ  đứng  ABC A ' B ' C '   có  đáy  ABC   là  tam  giác  cân  với    120 , mặt phẳng   A ' BC '  tạo với đáy một góc  60  Tính thể tích V của  AB  AC  a, BAC khối lăng trụ đã cho  9a 3a a3 3 3a A V    B V    C V    D V    8 8 Câu 39 Trong  không  gian  Oxyz,  cho  hai  điểm  A 1;2; 1  , B  0; 4;0    và  mặt  phẳng   P    có  phương  trình:  x  y  z  2018   Gọi   Q   là mặt phẳng đi qua hai điểm  A, B  và    là góc nhỏ nhất  giữa hai mặt phẳng   P   và   Q   Giá trị của  cos   là:  A cos     C cos     B cos     D cos     Câu 40 Cho  hàm số  y  f  x   xác  định, có  đạo  hàm  trên đoạn [0;  1];  g  x    là  hàm số thỏa  mãn    x g  x    1008 f  t  dt và  g  x   f  x  Tính  g x dx :  0 A 1014   B 253   C 507   D 1017   Câu 41 Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng, lãi suất ngân hàng  cố định 0,8% một tháng. Mỗi tháng người đó phải trả (lần đầu tiên phải trả là một tháng sau khi  vay) một số tiền cố định khơng đổi tới hết tháng 48 thì hết nợ. Tổng số tiền lãi người đó phải  trả trong q trình nợ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?  A 39200000 đồng.  B 41641000 đồng.  C 38123000 đồng.  D 40345000 đồng.  Câu 42 Cho  hình  chóp  S.ABCD  có  đáy  ABCD  là  hình  chữ  nhật,  SA  vng  góc  với  mặt  phẳng  đáy.  Biết  SA  2a, AB  a, BC  2a  Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng:  A 6a   B 7a   C 7a   D 7a   Câu 43 Một hình nón cắt bởi mặt phẳng (P) song song với đáy. Mặt phẳng (P) chia hình nón thành 2 phần   N1   và   N   Cho hình cầu nội tiếp   N   sao cho thể tích hình cầu bằng một nửa thể tích của   N2   Một mặt phẳng đi qua trục hình nón và vng góc với đáy cắt   N2   theo thiết diện là hình  thang cân, tang góc nhọn của hình thang cân là  A 1  B 4  C 2  D 3  Câu 44 Có tất cả bao nhiêu giá trị ngun của tham số m để phương trình  m  cos x cos x   2cos x   cos x  m  A 5.  B 6.   cos x  m  C 4.     có nghiệm thực?  D 3.  Câu 45 Cho hai đường thẳng song song  d1, d2  Trên  d1  có  điểm phân biệt được tơ màu đỏ, trên  d   có  điểm phân biệt được tơ màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm  đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh  màu đỏ là:  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 151 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019   A   B C   D   Câu 46 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?  A Nếu a    b thì a2    b2  B Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.  C Nếu em chăm chỉ thì em thành cơng.  D Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là đều.  x  7x   Câu 47 Tập nghiệm của hệ    là  x  8x  15  A 1;  B 6;5  C 5;  D 3;5  Câu 48 Bất phương trình  x  x   x   có tập nghiệm là  A 1;  B   ;1      C   ;    1;   D  2; 1    2 Câu 49 Cho tam giác ABC đều, có M là trung điểm BC. Các đẳng thức nào sau đây là sai:    A AB  AC     B BM  MC    AB     C AB  BC  CA   D AM    Câu 50 Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành là:  A (–1; 0); (–4; 0)  B (0; –1); (0; –4)  C (–1; 0); (0; –4)  D (0; –1); (– 4; 0).  - HẾT    ĐÁP ÁN 10 B B D A B A C A D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D C A A B D A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A B D C A C D A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A A A B A D D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C A C B D A A A   Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 152 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 ĐỀ SỐ 30 Câu Cho  hàm  số  y  f  x    có  bảng  xét  dấu  đạo  hàm  như  hình  dưới.  Khẳng  định nào  sau  đây  là  khẳng định đúng?  A Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0  x         0        1  B Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0  và  1;           0  + 0  y    C Hàm số đồng biến trên khoảng 1;  D Hàm số nghich biến trên khoảng   ;   1;     Câu Cho hàm số  y  f  x   xác định và liên tục trên đoạn   2;2  có  đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số  y  f  x   đạt cực  tiểu tại:  A x  1 B x  2 C x  D x  Câu Đồ  thị  đường  cong  như  hình  vẽ  bên  là  dạng  đồ  thị  của  hàm  số  nào? A y  ax  b     a   B y  ax  bx  c     a   C y  ax  bx  cx  d     a   D y  ax  bx  c     a     Câu Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?  A Đồ thị hàm số lơgarit nằm bên dưới trục hồnh B Đò thị hàm số lơgarit nằm bên trên trục hồnh C Đồ thị hàm số mũ nằm bên trên trục hồnh D Đồ thị hàm số mũ nằm bên dưới trục hồnh Câu Ngun hàm của hàm số  f  x   x  x   bằng: A Câu x3 3x x3 3x   x  C   B x3  3x  x  C   C  C 3 Cho số phức  z   4i  Tìm số phức liên hợp  z  của số phức  z A z   4i   B z  2  4i   C z   2i   D x   C D z  4  2i Câu Cho hình chóp tam giác đều  S ABC  có cạnh đáy bằng  a  và chiều cao của hình chóp là  a   Tính theo  a  thể tích khối chóp  S ABC   a3 a3 a3 a3 A .  B .  C .  D .  12 6 Câu Tính thể tích  V  của khối chóp có đáy là hình vng cạnh  2a và chiều cao là  3a A V   a   B V  2a   C V  12a   D V  4a   Cho hình trụ  T    có chiều cao  h , độ dài đường sinh  l , bán kính đáy  r  Ký hiệu  S xq  là diện  tích  xung quanh của  T   Cơng thức nào sau đây là đúng? Câu C S xq  2 r h   D S xq   rl     Câu 10 Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  cho  hai  véctơ  a  a1 ; a2 ; a3  , b  b1; b2 ; b3    Chọn  khẳng  định sai.  A S xq   rh   B S xq  2 rl   Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 153 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019    A k a   ka1 ; ka2 ; ka3    B a  b   a1  b1; a2  b2 ; a3  b3     2 C a.b  a1b1  a2b2  a3b3   D a  a12  a2  a32   x y z Câu 11 Trong không gian với hệ toạ độ  Oxyz , mặt phẳng    :     Chỉ ra một vecto pháp  tuyến của   ?      A n   3; 6;    B n   2;1;3   C n   3; 6;    D n   2; 1; 3   Câu 12 Phương trình nào sau đây vơ nghiệm?  A sin x    B sin x    2 C cos x     D tan x    n5  Mệnh đề nào sau đây đúng? n2 B Dãy số giảm  Câu 13 Cho dãy số  (un ) biết  un  A Dãy số tăng  C Dãy số khơng tăng, khơng giảm  D Có số hạng  un 1  n5  1  n2 Câu 14 Giá trị của  lim  n  2n  3  là  A  B  Câu 15 Xác định tập hợp  M   x  R x   0 A M     Câu 16 Cho hàm số  y  x2  x  D C M      1 D M       2   1  B M      2 x  3x  C . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  y  C Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là  x  1; x    A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là  y  Câu 17 Gọi  M , m   lần  lượt  là  giá  trị  lớn  nhất  và  nhỏ  nhất  của  hàm  số  y  x   x   Hãy  tính  P  M  m? A 2  B 2  C  D        Câu 18 Cho hàm số  y   x  1 x    Trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm  số nằm trên đường thẳng nào dưới đây?  A x  y   B x  y   C x  y     D x  y     Câu 19 Một người gửi số tiền  M  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất  0, 7% / tháng. Biết rằng  nếu người đó khơng rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập  vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Sau ba năm, người đó muốn lãnh được số tiền là 5  triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này khơng rút tiền ra và lãi suất khơng đổi, thì người đó  cần gửi số tiền  M  là: A 3 triệu 600 ngàn đồng B 3 triệu 800 ngàn đồng.  C 3 triệu 700 ngàn đồng.  D 3 triệu 900 ngàn đồng Câu 20 Nghiệm của phương trình  22 x  3.2 x  32   là:  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 154 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A x  2;3 B x  4;8   Câu 21 Tìm nguyên hàm của hàm số  f  x   A C  f  x  dx  ln  x  C x  2;8 D x  3; 4 x   x 1  1  C B  f  x  dx  ln  x x2 C D f  x  dx  ln x  f  x  dx  ln x    1  C x2 C Câu 22 Hình phẳng bị giới hạn bởi đồ thị hàm số  y  x  x  và đường thẳng  x  y   có diện tích  là :  A S  B S  C S  D S  8 Câu 23 Kí hiệu  z0   là  nghiệm phức có  phần ảo  dương  của  phương  trình  z  16 z  17    Trên  mặt  phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức  w  iz0 ?  1  A M  ;    2    B M   ;        C M   ;1     1  D M  ;1    4  Câu 24 Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng  4  và có chiều cao bằng đường kính đáy. Thể tích  khối trụ tương ứng bằng: A 2   B    C 3   D 4   Câu 25 Trong  không  gian  với  hệ  toạ  độ  Oxyz ,  cho  ba  điểm  A  3; 2; 2  ,  B  3; 2;0  ,  C  0; 2;1   Phương trình mặt phẳng   ABC   là:  A x  y  z    B y  z     C x  y     D y  z     Câu 26 Cho điểm  I 1; 2;3  Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy là:  2 B  x  1   y    z  3  10 2 D  x  1   y    z  3  A  x  1   y    z  3  10 C  x  1   y    z  3  10 2 2 2 Câu 27 Trong khơng gian với hệ tọa độ  Oxyz , cho tam giác  ABC  có  A  1;3;2  , B  2;0;5 , C  0; 2;1   Phương trình đường trung tuyến  AM  của tam giác  ABC  là.  x 1 y  z  x 1 y  z  A   B   2 1 4 x 1 y  z  x  y  z 1 C   D   4 1 1   Câu 28 Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng khác nhau, 6 viên bi đen khác nhau, 3 viên bi đỏ  khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ.  1 A .  B .  C .  D .  16 560 120 20 Câu 29 Cho  hình  chóp S ABC ,  gọi M , N , P lần  lượt  là  trung  điểm  của  các  cạnh SA, SB, SC   Gọi  A '  BP  CN , B '  CM  AP ,C '  AN  BM  Hãy chọn khẳng định sai.  A MNP  / / ABC    B A B C  // ABC    C A ' B 'C ' / / MNP    D ABC  cắt MNP   Câu 30 Cho tam giác ABC vng tại A,  AB  AC  a  Khi đó  BC  bằng: A B a Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương C a D 2a Trang 155 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 31 Tìm m để hàm số  y  x3  x  mx  m  đồng biến trên tập xác định của nó.  A m  B m  C 1  m  D m  Câu 32 Cần  bắt  một  chiếc  thang  tựa  vào  tường  (vị  trí  C)  và  mặt đất (vị  trí  A)  thơng  qua  một  cột  đỡ  (vị  trí  B) có  C B chiều  cao  3 (m)  và  khoảng  cách  từ  tường  đến  tim  cột  đỡ  là  1  (m).  Hỏi  chiều  dài  ngắn  nhất  của  chiếc  thang là bao nhiêu?  A 6 (m) B 7 (m) C 8 (m) D 5 (m) A Câu 33 Cho  hàm  số  g  x   log 0.2   x    Tìm  tập  ngiệm  bất  phương trình  g  x  1  log 2018   A S   403;   B S   ; 2016  C S   2016;   D S   ; 403 Câu 34 Tìm tất cả các giá trị của tham số  m  để hàm số  y   xác định trên  m log x  log x  m  khoảng   0;   B m  1;   A m   ; 4   1;   C m   4;1 D m  1;   x2 dx  a ln 12  b ln , với a , b  là các số nguyên. Tổng  a  b  là:  x  x  A 1 B C D   Câu 35 Biết   Câu 36 Xét phương trình  az  bz  c     a   ( a, b, c  R ) trên tập số phức. Gọi  z1 , z2  lần lượt là hai  2 nghiệm của phương trình bậc hai đã cho. Tính giá trị của  P  z1  z2  z1  z2   z1  z2 A P  c   a B P  c   a C P  c   a D P     c   a Câu 37 Cho hình chóp  S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh  a,  cạnh bên  SA  vng góc với đáy và thể  tích của khối chóp đó bằng  A a   a3  Tính cạnh bên  SA B 2a   C a   D a   Câu 38 Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng ta được một khối   H  như hình vẽ bên. Biết rằng thiết diện  là một hình elip có độ dài trục lớn bằng  10 , khoảng cách từ một điểm thuộc thiết diện gần mặt  đáy nhất và điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy nhất tới mặt đáy lần lượt là  và  14  (xem hình  vẽ). Tính thể tích của hình   H    Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 156 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A V H   176   B V H   275   C V H   192   D V H   740   Câu 39 Trong không gian  O xyz , cho điểm  M 1;0;0   và  N  0;0; 1 , mặt phẳng   P   qua điểm  M , N   và tạo với mặt phẳng   Q  : x  y   một góc bằng  450  Phương trình mặt phẳng   P  là:  y  y  A  B    2 x  y  z   2x  y  2z   2 x  y  z   2 x  z   C  D  2 x  y  z   2 x  z     3  Câu 40 Tìm  m  để phương trình  cos x   2m  1 cos x  m    có nghiệm  x   ;    2  A 1  m    B  m    C  m    D 1  m    Câu 41 Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng  nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện  tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là  12288m ,  tính diện tích mặt trên cùng.  A m   B 12m   C 24 m   D 3m     Câu 42 Định m để phương trình  m  x   m  3 x    vô nghiệm.  A m  B m  C m  D m  Câu 43 Trong  mặt  phẳng  với  hệ  trục  tọa  độ  Oxy ,  cho  đường  thẳng  d : x  y     và  hai  điểm  A 1;3 , B  2; m  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để A và B nằm cùng phía đối với d.  A m  B m   C m  1 D m   Câu 44 Gọi S là tập giá trị của m để đồ thị hàm số  y  x3  3mx  3m3  có hai điểm cực trị A, B sao cho  tam giác AOB có diện tích bằng 48. Khi đó, tổng các phần tử của S bằng:  A 2 B 0  C 1   D Câu 45 Để  tổ  chức  giải chạy  điền kinh  sắp  tới,  đơn  vị  X  lên kế  hoạch  xây dựng  sân  vận  động  để  tổ  chức cuộc thi chạy 100m và 400m. Sân được thiết kế như hình vẽ dưới, phần tơ màu là phần  đường chạy. Biết Elip nhỏ có độ dài trục lớn bằng 40m và độ dài trục bé bằng 20; Elip lớn phía  ngồi có độ dài trục lớn bằng 100m và độ dài trục bé bằng 40m. Giá tiền để làm đường chạy là  5 triệu đồng/ m  Hỏi đơn vị X cần dung bao nhiêu tiền để hồn thành đường chạy?  A 1.256.637.000 đồng B 400.000.000 đồng C 314.159.000 đòng.  D 2,  1010 đồng.  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 157 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 Câu 46 Trong  mặt  phẳng  phức  Oxy ,  tập  hợp  biểu  diễn  số  phức  z  thỏa  mãn  z  z  z    là  đường  tròn   C   Diện tích  S  của đường tròn   C   bằng bao nhiêu? A S  4   B S  2   C S  3   D S     Câu 47 Người ta cắt miếng bìa hình tam giác cạnh bằng  10cm  như hình bên và gấp theo các đường kẻ,  sau đó dán các mép lại để được hình tứ diện đều. Tính thể tích của khối tứ diện tạo thành.  250 cm   A V  B V  250 2cm3   12 125 1000 C V  D V  cm   cm   12 Câu 48 Trong không gian  Oxyz  cho hai điểm  A 1; 2; 3 ,  B  3; 2;1  Tìm phương trình mặt phẳng      đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất.  A x  z     B x  z     C x  y  z  10    D x  y  z  10  Câu 49 Một  đề  thi  trắc  nghiệm  có  10  câu  hỏi,  mỗi  câu  có  3  phương  án  trả  lời,  trong  đó  chỉ  có  một  phương án đúng. Một thí sinh chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời, hỏi xác suất thí sinh có  được điểm nào là cao nhất? Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai khơng bị trừ  điểm.  A điểm 3.  B điểm 4.  C điểm 5.  D điểm 6.  2 Câu 50 Cho  x, y  là hai số thực thỏa mãn  x  y  xy   Tập giá trị của biểu thức  S  x  y  là:  A  0;3 B  0; 2 C  2; 2 D  0; 4 - HẾT    ĐÁP ÁN 10 B D D C A A B D B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A B A D A A A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C B A A B C B D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D A C B C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A B B A D C B B C   Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 158 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 ĐÁP ÁN CHI TIẾT THAM KHẢO TẠI LINK SAU: https://drive.google.com/open?id=11DSFDMx86sJsOViE5qgjOers0_YE0LzS Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang ...   Câu 14 Cho hai tập hợp  A  1;3;5;8 ,  B  3;5;7;9;11 Tập hợp  A  B  bằng tập hợp nào sau đây?  Tổng hợp biên soạn: Nguyễn Bảo Vương Trang 12 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 A 3;5   B... Nguyễn Bảo Vương Trang 15 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019 doanh thu là 669000. Buổi chi u bán được 40 cây nem, 105 li sâm, 59 cái gổi cuốn, doanh thu  là 974000. Buổi tối bán được 15 cây nem, 50 li sâm, 25 cái gỏi cuốn, doanh thu là 425000. Hỏi ... Trang 17 TUYỂN TẬP ĐỀ THI CẤU TRÚC 2019    Câu 10 Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ  Oxyz ,  cho  ba  vectơ  a   1;1;0  ,  b  1;1;0  ,  c  1;1;1   Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP 30 ĐỀ ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2019 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT), TUYỂN TẬP 30 ĐỀ ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2019 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay