Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật

295 38 0
  • Loading ...
1/295 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 16:29

Luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học nói chung và ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật nói riêng. Quan niệm khoa học về quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong đào tạo đại học, về bản chất là việc sử dụng chuẩn đầu ra làm cơ sở để xây dựng kế hoạch quản lý đào tạo, thực hiện triển khai quy trình đào tạo, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo. Đảm bảo hiệu quả của quản lý đào tạo, giúp người học đạt được năng lực cần thiết, bao gồm những kiến thức, kỹ năng và thái độ đã xác định trong chuẩn đầu ra, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ NGUYỄN THỊ HỒNG HIN QUảN ĐàO TạO THEO TIếP CậN CHUẩN ĐầU RA CáC TRƯờNG ĐạI HọC KHốI NGàNH NGHệ THUậT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 BỘ QUỐC PHỊNG HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ NGUYỄN TH HNG HIN QUảN ĐàO TạO THEO TIếP CậN CHUẩN ĐầU RA CáC TRƯờNG ĐạI HọC KHốI NGàNH NGHÖ THUËT Chuyên ngành : Quản giáo dục Mã số : 914 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trịnh Thị Hồng Hà TS Bùi Hồng Thái HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả Các số liệu luận án trung thực Kết luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề thực luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Hồng Hiền MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Khái qt kết cơng trình nghiên cứu vấn đề đặt luận án cần giải Chương CƠ SỞ LUẬN QUẢN ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT 2.1 Những vấn đề luận đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 2.2 Những vấn đề luận quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT 3.1 Khái quát trường đại học khối ngành nghệ thuật 3.2 Khái quát tổ chức khảo sát thực trạng 3.3 Thực trạng đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 3.4 Thực trạng quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Chương YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT 4.1 Yêu cầu quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 4.2 Các biện pháp quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Chương KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP 5.1 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 5.2 Thử nghiệm biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 15 15 42 50 50 71 96 109 109 112 115 118 146 146 149 186 186 193 206 209 210 232 TT Chữ viết đầy đủ Cán quản Giáo dục đào tạo Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu sinh Quản đào tạo Quản giáo dục Sân khấu – Điện ảnh Sư phạm Nghệ thuật Văn hóa Nghệ thuật Chữ viết tắt CBQL GD&ĐT NCKH NCS QLĐT QLGD SK-ĐA SPNT VHNT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ I DANH MỤC BẢNG Tên bảng 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Nội dung Trang Các tiêu chí báo đánh giá quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Tổng hợp kết khảo sát thực trạng đào tạo Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản mục tiêu đào tạo Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản tuyển sinh Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản nội dung chương trình đào tạo Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản hoạt động dạy giảng viên Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản hoạt động học người học Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản kiểm tra, đánh giá kết học tập Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực giảng viên Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản sở vật chất, tài phục vụ dạy học Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản xây dựng môi trường đào tạo Tổng hợp kết khảo sát thực trạng quản đổi đào tạo sau khóa học Kết khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến quản đào tạo Kết tổng hợp ý kiến đánh giá thực trạng quản đào tạo Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp So sánh tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp Nội dung thử nghiệm biện pháp quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Chỉ báo mức độ đánh giá kết thử nghiệm thay đổi lực người học theo tiếp cận chuẩn đầu Tổng hợp kết khảo sát mức độ tác động biện pháp trước sau thử nghiệm Tổng hợp kết khảo sát mức độ thay đổi lực người học đáp ứng chuẩn đầu trước sau thử nghiệm 90 115 119 120 122 124 126 127 128 130 133 134 137 140 187 189 190 194 195 198 201 II DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tên Nội dung biểu đồ 3.1 Tổng hợp kết khảo sát thực trạng đào tạo 3.2 Tổng hợp kết khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu tố tác Trang 116 139 5.1 5.2 5.3 động đến quản đào tạo Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Sự tương quan tính cần thiết tính khả thi biện 188 189 191 5.4 pháp Tổng hợp kết khảo sát mức độ tác động biện pháp trước 199 5.5 sau thử nghiệm Tổng hợp kết khảo sát mức độ thay đổi lực 202 người học đáp ứng chuẩn đầu trước sau thử nghiệm III DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ 4.1 4.2 Nội dung Khung chương trình đào tạo tích hợp dựa chuẩn đầu Tổ chức phát triển chương trình đào tạo tích hợp Trang 155 155 MỞ ĐẦU chọn đề tài Đề án “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” ban hành theo Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI ngày 04/11/2013 yêu cầu chuẩn hóa, đại hóa hội nhập quốc tế giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học Tư tưởng cốt lõi Nghị áp dụng tiếp cận đại vào đào tạo QLĐT, ưu tiên quản chất lượng đảm bảo đầu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp nhu cầu xã hội Đây chủ trương, định hướng chủ đạo Đảng công tác QLĐT nói chung, có hệ thống trường đại học khối ngành nghệ thuật Nhằm cụ thể hóa Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (15/11/2010) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (12/4/2012) Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản viên chức, ngày 11/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLTBVHTTDL-BNV quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn điện ảnh Trong thông tư quy định cụ thể về: nhiệm vụ viên chức; tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn lực chuyên môn nghiệp vụ chức danh viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn điện ảnh Thông tư liên tịch quan trọng để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản viên chức ngành nghệ thuật đơn vị nghiệp công lập Đồng thời, sở, tổ chức, đơn vị nghiệp ngồi cơng lập vận dụng quy định Thơng tư tiêu chuẩn nghề nghiệp bản, kết hợp với yêu cầu 276 Phụ lục 12 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Mức đánh giá Biện pháp Đối tượng CB QLG D Giảng viên Người học CB Biện pháp 2: Chỉ đạo, tổ chức đổi phương pháp, QLG D hình thức dạy học theo hướng phát huy tính tích Giảng cực, chủ động tăng viên cường trải nghiệm Người người học học CB Biện pháp 3: Phát triển đội QLG D ngũ cán quản giáo dục giảng viên nghệ Giảng thuật đáp ứng yêu cầu đào viên tạo theo chuẩn đầu Người học CB QLG Biện pháp 4: Đảm bảo D sở vật chất, kỹ thuật phục Giảng vụ đào tạo theo tiếp cận viên chuẩn đầu Người học CB QLG D Biện pháp 5: Xây dựng môi Giảng trường sáng tạo nghệ thuật viên Người học Biện pháp 1: soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu đổi chương trình đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Không cần thiết Ít cần thiết Cần thiết Khá cần thiết Rất cần thiết SL % SL % SL % SL % SL % 0 15 20 0% 0% 13% 38% 50% 0% 0% 0 0% 0% 20% 18% 14 35% 16 40% 11 18 45% 17 43% 29 0% 0% 0% 28% 73% 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 14 35% 15 38% 20 26 65% 25 63% 18 0% 0% 5% 50% 45% 0% 0% 0 0% 0% 10% 8% 19 48% 17 43% 22 17 43% 20 50% 15 0% 0% 8% 55% 38% 0% 0% 0 0% 0% 10% 10% 10 20 50% 18 45% 22 16 40% 18 45% 0% 0% 25% 55% 20% 0% 0% 0% 0% 15 38% 14 35% 19 48% 21 53% 15% 13% Điểm trung Mức bình 4.38 4.25 4.25 4.73 4.65 4.63 4.40 4.33 4.43 4.30 4.30 4.35 3.95 3.78 3.78 277 278 Phụ lục 13 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật Mức đánh giá Biện pháp Đối tượng Biện pháp 1: soát, điều CBQL chỉnh, bổ sung chuẩn đầu Giảngviê đổi chương trình đào n tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, Ngườihọc lực người học Biện pháp 2: Chỉ đạo, tổ CBQL chức đổi phương pháp, Giảngviê hình thức dạy học theo n hướng phát huy tính tích cực, chủ động tăng cường trải nghiệm Ngườihọc người học Biện pháp 3: Phát triển đội CBQL ngũ cán quản giáo Giảngviê dục giảng viên nghệ n thuật đáp ứng yêu cầu đào Ngườihọc tạo theo chuẩn đầu CBQL Biện pháp 4: Đảm bảo sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Giảngviê đào tạo theo tiếp cận chuẩn n đầu Ngườihọc CBQL Biện pháp 5: Xây dựng môi trường sáng tạo nghệ thuật Giảngviê n Ngườihọc Khơng khả thi SL / % Ít khả thi Khả thi Khá khả thi Rất khả thi SL / SL / % % SL / % Điểm trung Mức SL / bình % 0% 0% 0 0% 0% 12 30% 15 38% 13 21 53% 20 50% 21 18% 13% 0% 0% 33% 53% 15% 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 18% 20% 33 83% 32 80% 33 0% 0% 0% 18% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 18% 10 25% 18 45% 19 48% 20 50% 15 38% 19 48% 17 43% 11 28% 14 35% 12 30% 15 38% 16 40% 18 45% 21 53% 17 43% 19 48% 20 50% 19 48% 18 45% 18% 13% 5% 10% 10% 10% 3.88 3.75 3.83 4.83 4.80 4.83 4.28 4.30 4.20 3.73 3.65 3.55 3.73 3.63 3.68 279 Phụ lục 14 KẾ HOẠCH Thử nghiệm biện pháp QLĐT theo tiếp cận chuẩn đầu Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội Trên sở nghiên cứu luận, đánh giá thực trạng QLĐT trường đại học khối ngành nghệ thuật, NCS Nguyễn Thị Hồng Hiền đề xuất biện pháp QLĐT theo tiếp cận chuẩn đầu luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản giáo dục “Quản đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật” Trong đó, NCS lựa chọn biện pháp “Chỉ đạo, tổ chức đổi phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động tăng cường trải nghiệm người học” để tiến hành thử nghiệm Mục đích thử nghiệm Nhằm kiểm chứng tính hiệu cơng tác đạo, tổ chức cho người học tham gia trải nghiệm thực hành sáng tạo nghệ thuật, giúp phát triển hoàn thiện kỹ năng, kiến thức chuyên ngành Kết thử nghiệm chứng minh tính phù hợp giả thuyết khoa học thực tiễn QLĐT theo tiếp cận chuẩn đầu trường nghệ thuật Nội dung thử nghiệm - Xây dựng kế hoạch đổi phương pháp, hình thức học tập tích cực, chủ động, trải nghiệm nhằm phát triển lực đáp ứng chuẩn đầu nhà trường; Ban Giám hiệu nhà trường, phòng, khoa tổ môn đạo giảng viên hướng dẫn, tổ chức người học thực - Tổ chức đạo người học xây dựng kế hoạch học tập chủ động 280 - Quản người học thực quy chế đào tạo: tổ chức đạo thực nề nếp, nội quy học tập giảng đường, hoạt động thực hành trường, bối cảnh - Quản đổi hình thức học tập thơng qua trải nghiệm thực hành sáng tạo nghệ thuật trình độ giúp người học phát triển hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận sớm với kiến thức chuyên ngành nhằm phát huy khả sáng tạo người học - Đảm bảo điều kiện sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc đổi phương pháp, hình thức học tập - Ban giám hiệu, phòng, ban, khoa, tổ mơn giảng viên thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu việc đổi phương pháp, hình thức học tập, xây dựng kế hoạch định kỳ so sánh, đối chiếu mục tiêu với kết đạt Đối tượng địa bàn thử nghiệm Thử nghiệm tiến hành đối tượng người học khoa: Khoa Sân khấu, Khoa Nghệ thuật điện ảnh, Khoa Truyền hình Khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội T T Đạo diễn truyền hình K37 Cơng nghệ dựng phim K36 Quay phim điện ảnh K36 Quay phim truyền hình K37 Âm điện ảnh truyền hình K34 Cơng nghệ dựng phim Số tiết Số lượng SV Quay phim truyền hình 60 10 Nguyễn Quốc Phương Tin học 60 14 Hoàng Minh Ký Nghiệp vụ đạo diễn 45 21 Lê Anh Tuấn Nhiếp ảnh 75 25 Nguyễn Quốc Phương 90 10 Hoàng Minh Ký 60 Hoàng Minh Ký Lớp Môn học Dựng lời thoại, âm nhạc, tiếng động Dựng âm điện ảnh Giảng viên 281 10 11 12 K35 Âm điện ảnh truyền hình K35 Công nghệ dựng phim K36 Diễn viên kịch - điện ảnh K35A Diễn viên kịch - điện ảnh K35B Cơng nghệ dựng phim K36 Tổng số: - truyền hình Dựng lời thoại, âm nhạc, tiếng động Quy trình cơng nghệ sản xuất phim Phân tích tác phẩm văn học kịch Phân tích tác phẩm văn học kịch Phân tích phim 90 Hoàng Minh Ký 60 15 Hoàng Minh Ký 60 17 60 12 60 15 Cao Thị Phương Dung Cao Thị Phương Dung Bùi Thanh Tú 125 Thời gian thử nghiệm Trong học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 (từ 08/1 đến 25/6/2018) Phương pháp thử nghiệm - Thử nghiệm tiến hành theo phương pháp thử nghiệm hình thành - NCS tiến hành vấn, tọa đàm với số cán quản giáo dục, giảng viên người học; sử dụng bảng hỏi với 125 người học thử nghiệm; tiến hành áp dụng nội dung biện pháp đề xuất luận án vào thực tiễn để xem xét mức độ tác động; tổng hợp, đánh giá kết tác động biện pháp, đưa nhận định cụ thể Quy trình tổ chức thử nghiệm * Bước 1: Thu thập, khảo sát phân tích thơng tin: Tiến hành nghiên cứu, vấn sử dụng phiếu hỏi với 125 người học tham gia thử nghiệm để tìm hiểu phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thực hiện, phân tích kết thu để làm sở so sánh mức độ tác động biện pháp sau thử nghiệm * Bước 2: Xây dựng kế hoạch thử nghiệm Nội dung kế hoạch thử nghiệm xây dựng sở kế hoạch đào tạo thực tế khoa, vào đặc điểm đối tượng đào tạo nội dung xác định biện pháp, khả triển khai NCS lực lượng tham gia thử nghiệm 282 * Bước 3: Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn người học tham gia thử nghiệm điều kiện sở vật chất Chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động thử nghiệm Hướng dẫn người học quy trình thử nghiệm Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người học vị trí, vai trò việc học thông qua trải nghiệm sáng tạo; kỹ sử dụng phương pháp học tập tích cực,… Chuẩn bị điều kiện sở vật chất thiết bị kỹ thuật: máy quay, máy dựng phim, thiết bị thu âm, phòng thu, phòng chiếu phim, sàn tập, sân khấu, phòng hội thảo * Bước 4: Tiến hành thử nghiệm Áp dụng nội dung thử nghiệm xác định vào thực tiễn học tập người học * Bước 5: Kết thúc thử nghiệm đánh giá kết Tiến hành quan sát, theo dõi, ghi chép vấn đề có liên quan đến hoạt động đạo, phối hợp thực phòng đào tạo lãnh đạo khoa chuyên môn với giảng viên người học tham gia hoạt động trải nghiệm thực hành sáng tạo Sau thời gian thử nghiệm, tiến hành vấn sử dụng phiếu hỏi đánh giá thay đổi lực người học dựa tiêu chí báo xác định Kết phân tích, đánh giá mặt định tính định lượng để rút kết luận việc tổ chức cho người học tham gia trải nghiệm thực hành sáng tạo theo kế hoạch thử nghiệm Trên kế hoạch thử nghiệm biện pháp QLĐT theo tiếp cận chuẩn đầu Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội Kính đề nghị phòng, ban, khoa chun mơn; cán quản giáo dục cấp, giảng viên người học tạo điều kiện, phối hợp thực để thử nghiệm thành công Trân trọng! 283 Phụ lục 15 Mức độ đánh giá cho tiêu chí biện pháp thử nghiệm Mức đánh giá / phân loại Mức 1: Kém Ban Giám hiệu không xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai hoạt động đổi phương pháp, hình thức dạy học Người học khơng xây dựng kế hoạch đổi học tập cá nhân Người học thường xuyên lên lớp muộn, không đảm bảo đủ số tiết theo yêu cầu môn học; thuyết lớp, người học không thực theo quy định nề nếp học tập quy chế đào tạo; thực tập, thực hành, giảng viên khơng có phương pháp quản lý, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người học tổ chức hoạt động trường, bối cảnh Người học khơng có ý thức việc đổi hình thức học tập: tập đòi hỏi thực tế dừng lại mức độ trình bày miệng; người học khơng tham gia vào hoạt động thực hành, thực tế; không tổ chức học tập theo nhóm; người học khơng tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, cảm thấy khơng có hứng thú q trình học tập Khơng đảm bảo đầy đủ sở vật chất trang thiết bị dạy, học (sàn tập, sân khấu, bối cảnh, trường quay, trang phục, đạo cụ; trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, ghi hình, ghi âm) Cơng tác quản giám sát, kiểm tra không triển khai; đơn vị chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; Ban Giám hiệu phòng, ban, khoa chun mơn khơng có ý kiến đạo nhằm rút kinh nghiệm, đổi hoạt động dạy học, sai phạm không xử Mức 2: Yếu Ban Giám hiệu có xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai hoạt động đổi phương pháp, hình thức dạy học, kế hoạch khơng tình hình thực tế, khơng khả thi áp dụng vào thực tiễn Người học xây dựng kế hoạch đổi dạy học cá nhân nhằm mang tính đối phó bị kiểm tra Người học lên lớp muộn, không đảm bảo tối thiểu 50% tổng số tiết theo yêu cầu môn học; thuyết lớp, người học không thực tốt quy định nề nếp học tập; thực tập, thực hành, giảng viên buông lỏng việc quản lý, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người học tổ chức hoạt động trường, bối cảnh Người học chưa thực biết cách áp dụng hình thức dạy học tiên tiến, tích cực: có tổ chức học tập theo nhóm số hoạt động thực hành trải nghiệm sáng tạo mức độ hiệu thấp; người học tiếp nhận phần kiến thức, kỹ truyền dạy, khơng có hứng thú trình học Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy, học thiếu (sàn tập, sân khấu, bối cảnh, trường quay, trang phục, đạo cụ; trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, ghi hình, ghi âm) Cơng tác quản giám sát, kiểm tra triển khai mang tính hình thức; đơn vị chưa có 284 Mức đánh giá / phân loại phối hợp việc kiểm tra, giám sát; Ban Giám hiệu phòng, ban, khoa chun mơn có số ý kiến đạo nhằm rút kinh nghiệm, đổi hoạt động dạy học việc đưa định chậm, định đạo khơng có tác động mạnh, mang lại hiệu tốt Mức 3: Trung bình Ban Giám hiệu có xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai hoạt động đổi phương pháp, hình thức dạy học, kế hoạch chưa xây dựng theo quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo quy định sở đào tạo Người học xây dựng kế hoạch đổi dạy học cá nhân, kế hoạch chưa hợp lý; nội dung đổi phương pháp, hình thức học tập chưa phù hợp với lực, trình độ thân, phù hợp với đặc thù môn chuyên ngành nghệ thuật; kế hoạch chưa bám sát vào tiến độ đề kế hoạch đào tạo học kỳ, năm học chương trình đào tạo tồn khóa Người học có tượng lên lớp muộn, không đảm bảo tối thiểu 75% tổng số tiết theo yêu cầu môn học; thuyết lớp, người học có ý thức thực quy định nề nếp học tập tồn sai phạm; thực tập, thực hành, giảng viên cố gắng quản lý, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người học tổ chức hoạt động trường, bối cảnh chưa có phương pháp phù hợp nên chưa hiệu Người học có ý thức sử dụng hình thức học tập tiên tiến: người học tham gia số hoạt động thực hành trải nghiệm sáng tạo không thường xuyên; người học chưa hòa hợp kết nối với hoạt động nhóm; khả sáng tạo người học chậm; mức độ tiếp nhận kiến thức, kỹ người học dừng lại mức so với chuẩn đầu ra, chưa thay đổi thái độ sau trình học tập Đảm bảo điều kiện tối thiểu sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy, học: sàn tập, sân khấu, bối cảnh, trường quay, trang phục, đạo cụ; trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, ghi hình, ghi âm,… Cơng tác quản giám sát, kiểm tra triển khai chậm; đơn vị xác định rõ chức quyền hạn chưa có phối hợp nhịp nhàng, đồng Cơng tác kiểm tra, đánh giá bước đầu đạt số hiệu định, giúp Ban Giám hiệu phòng, ban, khoa chun mơn đưa định, ý kiến đạo, nhiên tồn sai phạm chưa xử Mức 4: Khá Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai hoạt động đổi phương pháp, hình thức dạy học; kế hoạch xây dựng theo quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo quy định sở đào tạo Người học xây dựng kế hoạch đổi dạy học cá nhân tương đối hợp lý; nội dung đổi phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với lực, trình độ thân, phù hợp với đặc thù môn chuyên ngành nghệ thuật; kế hoạch bám sát vào tiến độ đề kế hoạch đào tạo học kỳ, năm học chương trình đào tạo tồn khóa Người học lên lớp giờ, đảm bảo tối thiểu 90% tổng số tiết theo yêu cầu môn 285 Mức đánh giá / phân loại học; thuyết lớp, người học có ý thức thực quy định nề nếp học tập; thực tập, thực hành, giảng viên có biện pháp quản lý, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người học tổ chức hoạt động trường, bối cảnh chưa sát việc tổ chức thực Người học có ý thức áp dụng phương pháp, hình thức dạy học tiên tiến, tích cực: tổ chức hoạt động theo nhóm; người học tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm sáng tạo trình độ để tiếp cận sớm với kiến thức chuyên ngành phát triển khả sáng tạo; người học tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ hoạt động thực tế, đạt tới yêu cầu lực, kỹ thái độ theo chuẩn đầu Đảm bảo tương đối đầy đủ điều kiện sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy, học: sàn tập, sân khấu, bối cảnh, trường quay, trang phục, đạo cụ; trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, ghi hình, ghi âm,… Cơng tác quản giám sát, kiểm tra triển khai có hiệu quả; đơn vị xác định rõ chức quyền hạn, có phối hợp việc triển khai thực hiện, nhiên chưa trọng đến việc tổng hợp kết Công tác kiểm tra, đánh giá đạt hiệu tốt, giúp Ban Giám hiệu phòng, ban, khoa chuyên môn đưa định, ý kiến đạo, nhiên số tồn tại, hạn chế chưa tìm biện pháp khắc phục, số sai phạm chưa xử triệt để Mức 5: Tốt Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai hoạt động đổi phương pháp, hình thức dạy học; kế hoạch xây dựng theo quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định nhà trường bám sát vào tình hình thực tế nguồn lực, yếu tố đặc thù sở đào tạo Kế hoạch học tập cá nhân người học hợp lý; nội dung đổi phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với lực, trình độ người học, phù hợp với đặc thù môn chuyên ngành nghệ thuật; đồng thời đảm bảo tiến độ đề kế hoạch đào tạo học kỳ, năm học chương trình đào tạo tồn khóa Người học lên lớp giờ, đảm bảo đầy đủ số tiết theo yêu cầu môn học; thuyết lớp, người học thực tốt quy định nề nếp học tập quy chế đào tạo; thực tập, thực hành, giảng viên có phương pháp hiệu quản lý, hỗ trợ, đặc biệt đảm bảo an toàn cho người học tổ chức hoạt động trường, bối cảnh Người học sử dụng nhiều hình thức học tập tiên tiến, tích cực; giảng viên áp dụng đa dạng hình thức dạy học giúp người học phát huy tối đa khiếu nghệ thuật, có ý tưởng sáng tạo tốt; khuyến khích khả làm việc theo nhóm người học; người học thường xuyên tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm sáng tạo chương trình đào tạo, có hội tiếp cận sớm với kiến thức chuyên ngành phát triển khả sáng tạo; người học tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ hoạt động thực tế, không đạt yêu cầu lực, kỹ năng, thái độ theo chuẩn đầu mà tự phát triển theo khiếu cá nhân, xây dựng phong cách sáng tạo 286 Mức đánh giá / phân loại riêng Đảm bảo đầy đủ sở vật chất phục vụ dạy học: gồm sàn tập, sân khấu, bối cảnh, trường quay, trang phục, đạo cụ; trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, ghi hình, ghi âm Các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đại, hỗ trợ tối đa khả sáng tác, thực tác phẩm người học Các phòng, ban, khoa chun mơn xác định rõ chức quyền hạn của mình, có phối hợp nhịp nhàng, đồng đơn vị quản lý, giám sát trình thực đổi hoạt động dạy học Công tác kiểm tra, đánh giá đạt hiệu cao, giúp chủ thể quản kịp thời đưa định, ý kiến đạo nhằm định hướng, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, tồn tại; sai phạm xử triệt để Phụ lục 16 Kết khảo sát hoạt động đạo, tổ chức thực 287 đổi phương pháp, hình thức dạy học trước thử nghiệm TT Nội dung thử nghiệm Xây dựng kế hoạch đổi phương pháp, hình thức học tập tích cực, chủ động, trải nghiệm nhằm phát triển lực đáp ứng chuẩn đầu nhà trường; Ban Giám hiệu nhà trường, phòng, khoa tổ mơn đạo giảng viên hướng dẫn, tổ chức người học thực Tổ chức đạo người học xây dựng kế hoạch học tập chủ động Quản người học thực quy chế đào tạo: tổ chức đạo thực nề nếp, nội quy học tập giảng đường, hoạt động thực hành trường, bối cảnh Quản đổi hình thức học tập thông qua trải nghiệm thực hành sáng tạo nghệ thuật trình độ giúp người học phát triển hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận sớm với kiến thức chuyên ngành nhằm phát huy khả sáng tạo người học Đảm bảo điều kiện sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc đổi phương pháp, hình thức học tập Ban giám hiệu, phòng, ban, khoa, tổ mơn giảng viên thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu việc đổi phương pháp, hình thức học tập, xây dựng kế hoạch định kỳ so sánh, đối chiếu mục tiêu với kết đạt Rất (1) SL % Mức đánh giá Trung Kém Khá bình (2) (4) (3) SL SL SL % % % 31 80 0% 25% 64% 7% 4% 0% 39 31% 21 79 63% 75 5% 23 1% 0% 17% 60% 18% 5% 39 83 0% 31% 66% 2% 1% 29 81 10 0% 23% 65% 8% 4% 17 62 46 0 14% 50% 37% 0% 0% Tốt (5) ĐTB Mức SL % 2.90 2.75 3.11 2.72 2.93 2.23 288 Phụ lục 17 Kết khảo sát mức độ tác động biện pháp quản sau thử nghiệm TT Nội dung thử nghiệm Xây dựng kế hoạch đổi phương pháp, hình thức học tập tích cực, chủ động, trải nghiệm nhằm phát triển lực đáp ứng chuẩn đầu nhà trường; Ban Giám hiệu nhà trường, phòng, khoa tổ môn đạo giảng viên hướng dẫn, tổ chức người học thực Tổ chức đạo người học xây dựng kế hoạch học tập chủ động Quản người học thực quy chế đào tạo: tổ chức đạo thực nề nếp, nội quy học tập giảng đường, hoạt động thực hành trường, bối cảnh Quản đổi hình thức học tập thơng qua trải nghiệm thực hành sáng tạo nghệ thuật trình độ giúp người học phát triển hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận sớm với kiến thức chuyên ngành nhằm phát huy khả sáng tạo người học Đảm bảo điều kiện sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc đổi phương pháp, hình thức học tập Ban giám hiệu, phòng, ban, khoa, tổ môn giảng viên thường xuyên kiểm tra đánh giá hiệu việc đổi phương pháp, hình thức học tập, xây dựng kế hoạch định kỳ so sánh, đối chiếu mục tiêu với kết đạt Rất (1) SL % Mức đánh giá Trung Kém Khá bình (2) (4) (3) SL SL SL % % % 43 48 Tốt (5) ĐTB Mức SL % 34 0% 0% 34% 38% 27% 0% 1% 39 31% 22 59 47% 52 26 21% 46 0% 4% 18% 42% 37% 26 57 40 0% 2% 21% 46% 32% 27 58 37 0% 2% 22% 46% 30% 30 80 10 0% 24% 64% 8% 4% 3.93 3.88 4.11 4.08 4.03 2.92 289 Phụ lục 18 Kết khảo sát lực người học đáp ứng chuẩn đầu trước thử nghiệm Chỉ báo Nội dung Rất (1) SL % Mức đánh giá Ké Trung Khá m bình (4) (2) (3) SL SL SL % % % Tốt (5) ĐTB Mức SL % I VỀ KIẾN THỨC Tri thức chuyên môn (Kiến thức bản, kiến thức sở ngành kiến thức chuyên ngành sân khấu, điện ảnh, truyền hình) II VỀ KỸ NĂNG 30 81 0% 24% 65% 7% 4% 28 81 16 0% 22% 65% 13% 0% 40 85 0 0% 32% 68% 0% 0% 25 83 11 0% 20% 66% 9% 5% 45 69 11 0 36% 55% 9% 0% 0% 39 65 21 0 31% 52% 17% 0% 0% 2.91 2.90 2.68 2.98 1.73 1.86 Kỹ cứng Kỹ chuyên môn (Kỹ vận dụng kiến thức kỹ thuật nghệ thuật vào hoạt động sáng tác, thực tác phẩm) Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tham gia vào trình tổ chức sản xuất, thực dự án nghệ thuật Kỹ đặt vấn đề giải vấn đề, thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, khả chịu áp lực cơng việc cao) Phân tích xử thơng tin (Khả tư duy, tìm kiếm, tổng hợp kiện xã hội, thông tin liên quan đến ngành; Khả phân tích xử thông tin để thực nhiệm vụ chuyên ngành) Kỹ mềm Kỹ làm việc theo nhóm (Kỹ tổ chức, quản lý, phối hợp, tơn trọng lắng nghe thành viên khác đoàn làm phim, ê kíp sáng tác; Kỹ xếp thời gian làm việc khoa học để đạt hiệu cao nhất) II VỀ THÁI ĐỘ Ý thức cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ; tính tích cực, chủ động, sáng tạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ 290 Phụ lục 19 Kết khảo sát mức độ thay đổi lực người học đáp ứng chuẩn đầu sau thử nghiệm Chỉ báo Nội dung Rất (1) SL % Mức đánh giá Ké Trung Khá m bình (4) (2) (3) SL SL SL % % % Tốt (5) ĐTB Mức SL % I VỀ KIẾN THỨC Tri thức chuyên môn (Kiến thức bản, kiến thức sở ngành kiến thức chuyên ngành sân khấu, điện ảnh, truyền hình) II VỀ KỸ NĂNG 0 39 56 30 0% 0% 31% 45% 24% 35 60 28 0% 2% 28% 48% 22% 0 39 64 22 0% 0% 31% 51% 18% 0 44 64 17 0% 0% 35% 51% 14% 0 27 69 29 0% 0% 22% 55% 23% 22 89 0% 18% 71% 7% 4% 3.93 3.91 3.86 3.78 4.02 2.98 Kỹ cứng Kỹ chuyên môn (Kỹ vận dụng kiến thức kỹ thuật nghệ thuật vào hoạt động sáng tác, thực tác phẩm) Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tham gia vào trình tổ chức sản xuất, thực dự án nghệ thuật Kỹ đặt vấn đề giải vấn đề, thích nghi với mơi trường làm việc chun nghiệp, khả chịu áp lực cơng việc cao) Phân tích xử thơng tin (Khả tư duy, tìm kiếm, tổng hợp kiện xã hội, thơng tin liên quan đến ngành; Khả phân tích xử thông tin để thực nhiệm vụ chuyên ngành) Kỹ mềm Kỹ làm việc theo nhóm (Kỹ tổ chức, quản lý, phối hợp, tôn trọng lắng nghe thành viên khác đồn làm phim, ê kíp sáng tác; Kỹ xếp thời gian làm việc khoa học để đạt hiệu cao nhất) II VỀ THÁI ĐỘ Ý thức cần thiết phải thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ; tính tích cực, chủ động, sáng tạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ ... CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT 2.1 Những vấn đề lý luận đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật. .. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT 4.1 Yêu cầu quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 4.2 Các biện pháp quản. .. đề lý luận quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu trường đại học khối ngành nghệ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật, Quản lý đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay