Đề thi toán lớp 9

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2017-2018 Mơn :HĨA HỌC-LỚP (Thời gian làm :45 phút) I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) Câu : 1,12 lít khí Axetylen làm màu tối đa lít Br2 1M : A 0,1 lit B.0,15 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu : Phản ứng đặc trưng metan là: A Phản ứng Thuỷ Phân B Phản ứng Thế C Phản ứng Cộng D Phản ứng Cháy Câu : Nhóm nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần A O, F, N, P B F, O, N, P C O, N, P, F D P, N, O, F Câu : Sau làm thí nghiệm, khí clo dư loại bỏ cách sục khí clo vào: A Dung dịch NaOH B Dung dịch NaCl C Nước D Dung dịch HCl II./ TỰ LUẬN (8,0 Đ) Câu 5(2,0 đ) : Thực chuỗi phản ứng sau : Etilen   Rượu etylic   axit axetic   etyl axetat   Natri axetat Câu 6(1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất khí riêng biệt sau : C2H4, SO2, Cl2 Câu 7(2,5đ) : Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon A thể khí thu 13,44 lít khí CO2 ĐKTC, 10,8 g H2O Xác định cơng thức phân tử A, biết tỷ khối A so vơi hidro 28 Viết công thức cấu tạo A ? Câu (2,0 đ): Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm Zn Cu vào dd axit axetic có dư, sau phản ứng hồn tồn thu 4,48 lít khí khơng màu (đktc) Hãy tính khối lượng phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp đầu Tổ trưởng Ban giám hiệu Vĩnh thịnh, ngày tháng Người đề năm 2018 HƯỚNG DẪN CHẤM I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) Câu A B Đáp án II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ) Câu Axit C2H4 + H2O   D A Nội dung C2H5OH Điểm 0,5 Men giấm C2H5OH + O2   CH3COOH + H2O 0,5 H2SO4,t0 CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5 + H2O 0,5 t0 CH3COOC2H5 + NaOH   CH3COONa + C2H5OH 0,5 - Dùng quỳ tím ẩm cho vào mẫu thử, làm đỏ quỳ tím ẩm SO2, màu quỳ tím ẩm Cl2 lại C2H4 SO2 +H2O  H2SO3 Cl2 + H2OHCl +HClO Số mol CO2: 13,44/ 22,4 = 0,6 mol => nC = 0,6 mol Số mol H2O: 10,08/ 18 = 0,6 mol => nH = 1,2 mol n C : n H = 0,6:1,2 = 1: => công thức A có dạng : (CH2)n MA = 28.2 = 56 g 14.n = 56 => n = Vậy CTPT A: C4H8 - Viết công thức cấu tạo A 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 Zn + 2CH3COOH (CH3COO)2Zn +H2 n Zn = nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol mZn = 0,2 65 = 13 g => mCu = 19,4 – 13= 6,4 g Phần trăm khối lượng cúa kim loại hỗn hợp: % Zn = (13/19,4).100% = 67,01% % Cu = 100-67,01 = 32,99 % Tổ trưởng Ban giám hiệu 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Vĩnh thịnh, ngày tháng năm 2018 Người đề ... = 0,2 mol mZn = 0,2 65 = 13 g => mCu = 19, 4 – 13= 6,4 g Phần trăm khối lượng cúa kim loại hỗn hợp: % Zn = (13/ 19, 4).100% = 67,01% % Cu = 100-67,01 = 32 ,99 % Tổ trưởng Ban giám hiệu 0,5 0,25 0,25... 32 ,99 % Tổ trưởng Ban giám hiệu 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Vĩnh thịnh, ngày tháng năm 2018 Người đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 9, Đề thi toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay