Đề thi toán lớp 9

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017-2018 Mơn: Hóa học Thời gian: 45 phút ( khơng kể thời gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C D câu sau đây, Câu 1: Phát biểu không là: A Clo phi kim hoạt động hóa học mạnh lưu huỳnh B Phản ứng dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 phản ứng trung hòa C Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy D Tất muối cacbonat muối hidrocacbonat bị phân hủy nhiệt Câu 2: Chất tác dụng với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 A glucozơ B rượu etylic C axit axetic D etyl axetat Câu 3: Cho chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic Số chất có liên kết đôi A B C D Câu 4: Chất X với Cl2 (ánh sáng) Chất Y Br2 (bột sắt, nhiệt độ) X, Y là: A Benzen, etilen B Axetilen, etilen C Axetilen, metan D Metan, benzen II TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1(3.0đ): Viết phương trình hố học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – có): (1) (2) (3) (4) C2H4   C2H5OH   CH3COOC2H5   C2H5OH   C2H5ONa Câu (2.0đ): Lên men hoàn tồn 690 ml rượu etylic thành giấm Tính khối lượng axit axetic có giấm Biết khối lượng riêng rượu etylic tinh khiết 0,8g/ml Câu 3: (3.0đ): Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gam hợp chất hữu thu 2,4 mol CO2 2,2 mol H2O Lập cơng thức hóa học hợp chất này, biết phân tử khối hợp chất 342 đvC Từ tinh bột sản xuất rượu etylic theo sơ đồ: ( C6H10O5 )n -> C2H5OH + CO2 Muốn điều chế 920 kg rượu etylic, cần khối lượng tinh bột Biết hiệu suất trình 50% (C = 12, H = 1, O = 16) PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA HD CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017-2018 Mơn: Hóa học I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2,0đ) Câu D B C B Đáp án II TỰ LUẬN: (8.0đ) Câu 1(3.0đ): Pthh Biểu điểm 0,75đ Đáp án C2H4 C2H5OH + H2O axit  t0 t C2H5OH   + CH3COOH  H SO CH3COOC2H5 + H2O 0,75đ t CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH 0,75đ   2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 0,75đ   Các phản ứng 1,2,3 không ghi điều kiện trừ 0,25đ cho pthh Ghi chú: Phản ứng thủy phân dung dịch axit, ghi điểm tối đa Phản ứng 4, không cân cân sai trừ 0,25đ Câu (2.0đ): Biểu Pthh Đáp án điểm Thể tích rượu etylic tinh khiết: (690 x 8) : 100 = 55,2 ml 1đ (1) Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   1đ (2) 0,96 0,96 Khối lượng axit axetic thu được: 0,96 x 60 = 57,6 g Không giải tốn ghi pthh mà có điều kiện ghi 0,25đ Thực hoàn chỉnh ý (1) ghi 0,5đ; thực khơng hồn chỉnh Ghi chú: khơng ghi điểm Tính điểm tồn phải bảo đảm tính hệ thống Câu 3: (3.0đ) (1,5đ) Biểu Ý Đáp án điểm Bằng cách khác tính đến cơng thức đơn giản (C2H5)n 0,75đ 0,25đ Từ phân tử khối công thức đơn giản suy công thức phân tử 1,00đ Nếu giải cách khác ghi điểm tối đa Sau cách giải đề xuất: Tinh số mol C: 2,4mol; số mol H: 4,4mol 0,25đ Tính số mol O: [68,4 – {(2,4.12) + (4,4.1)}] : 16 = 2,2 mol 0,5đ n C : n H : n O  2, : 4, : 2,  12 : 22 :11 0,5đ Cơng thức đơn giản hợp chất C12H22O11 Vì M = 342 nên cơng thức phân tử 0,25đ (1.0đ) Ý Đáp án sđpư ( C6H10O5 )n 162n m tb?   (h%= 50%) m t.b = Ghi chú: 2nC2H5OH 92n 920kg 920×162n×100 = 3240(kg) 92n×50 + 2nCO2 Biểu điểm 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ Tính cách khác đúng, ghi điểm tối đa Thực trọn vẹn phần tính tốn ghi 0,75đ, viết sơ đồ ghi 0,25đ sđpư viết sai, không ghi điểm cho tồn (nếu phần giải có nội dung đúng) Duyệt BGH Duyệt tổ chun mơn Hồng Thị Loan Họ tên, chữ ký GV đề Cao Thị Trang ... Ý Đáp án sđpư ( C6H10O5 )n 162n m tb?   (h%= 50%) m t.b = Ghi chú: 2nC2H5OH 92 n 92 0kg 92 0×162n×100 = 3240(kg) 92 n×50 + 2nCO2 Biểu điểm 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ Tính cách khác đúng, ghi điểm tối... ( 690 x 8) : 100 = 55,2 ml 1đ (1) Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0 ,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   1đ (2) 0 ,96 ... 44,16 : 46 = 0 ,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   1đ (2) 0 ,96 0 ,96 Khối lượng axit axetic thu được: 0 ,96 x 60 = 57,6 g Khơng giải tốn ghi pthh mà có điều kiện ghi 0,25đ Thực hồn chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 9, Đề thi toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay