Đề thi toán lớp 9

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHÒNG GD-ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Hóa Học - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C D câu sau đây, Câu 1: Phát biểu không là: A Clo phi kim hoạt động hóa học mạnh lưu huỳnh B Phản ứng dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 phản ứng trung hòa C Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy D Tất muối cacbonat muối hidrocacbonat bị phân hủy nhiệt Câu 2: Chất X với Cl2 (ánh sáng) Chất Y Br2 (bột sắt, nhiệt độ) X, Y là: A Benzen, etilen B Metan, benzen C Axetilen, metan D Axetilen, etilen Câu 3: Cho chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ protein Số chất thủy phân mơi trường axit, có đun nhẹ (hoặc enzim nhiệt độ thường) tạo glucozơ A B C D Câu 4: Chất tác dụng với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 A glucozơ B rượu etylic C axit axetic D etyl axetat Câu 5: Cho chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic Số chất có liên kết đơi A B C D Câu 6: Dãy chất sau polime: A Protein, PE, xenlulozơ, cao su B Tinh bột, chất béo, poli (vinyl clorua) C Etyl axetat, Polietilen, tinh bột D Chất béo, gluxit, protein, cao su buna Câu 7: Có lọ đựng dung dịch chất: Axit axetic, glucozơ saccarozơ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất là: A Dung dịch AgNO3/NH3 natri B Natri dung dịch iot C Quì tím dung dịch AgNO3/NH3 D Dung dịch AgNO3/NH3 H2SO4 (l) Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 46 gam rượu etylic khơng khí (oxi chiếm 20% thể tích khơng khí) Thể tích khơng khí dùng đktc (C = 12, O = 16, H = 1) A 224 lít B 112 lít C 67,2 lít D 336 lít Câu 9: Ngun tố hóa học chu kì 2, nhóm VII A phi kim hoạt động hóa học mạnh B phi kim hoạt động hóa học yếu C kim loại hoạt động hóa học mạnh D kim loại hoạt động hóa học yếu Câu 10: 0,1 mol khí etlien phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch brom aM, 0,1 mol khí axetilen phản ứng tối đa với Vml dung dịch brom aM Giá trị Vml A 200ml B 300ml C 400ml D 100ml B TỰ LUẬN: (7.0 điểm) Câu 1(2.0đ): Viết phương trình hố học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – có): (1) (2) (3) (4)  C2H5OH   CH3COOC2H5   C2H5OH   C2H5ONa C2H4  Câu (2.0đ): Lên men hoàn toàn 690 ml rượu etylic 80 thành giấm Tính khối lượng axit axetic có giấm Biết khối lượng riêng rượu etylic tinh khiết 0,8g/ml Câu 3: (3.0đ): Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gam hợp chất hữu thu 2,4 mol CO2 2,2 mol H2O Lập cơng thức hóa học hợp chất này, biết phân tử khối hợp chất 342 đvC Từ tinh bột sản xuất rượu etylic theo sơ đồ: ( C6H10O5 )n -> C2H5OH + CO2 Muốn điều chế 920 kg rượu etylic, cần khối lượng tinh bột Biết hiệu suất trình 50% (C = 12, H = 1, O = 16) ĐÁP ÁN MÔN THI HỐ HỌC 9, HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 -A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) 0,3 đ cho câu 10 Câu D B A C B A C D A C Đáp án B TỰ LUẬN: (7.0đ) Câu 1(3.0đ): Biểu Pthh Đáp án điểm axit  C2H4 + H2O C2H5OH 0,5đ t 0 C2H5OH t   + CH3COOH   H SO CH3COOC2H5 + H2O 0,5đ t CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH 0,5đ   2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 0,5đ   Các phản ứng 1,2,3 không ghi điều kiện trừ 0,25đ cho pthh Ghi chú: Phản ứng thủy phân dung dịch axit, ghi điểm tối đa Phản ứng 4, không cân cân sai trừ 0,25đ Câu (2.0đ): Biểu Pthh Đáp án điểm Thể tích rượu etylic tinh khiết: (690 x 8) : 100 = 55,2 ml 1,0đ (1) Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   0,96 0,96 1,0đ (2) Khối lượng axit axetic thu được: 0,96 x 60 = 57,6 g Khơng giải tốn ghi pthh mà có điều kiện ghi 0,25đ Thực hồn chỉnh ý (1) ghi 0,5đ; thực khơng hồn chỉnh Ghi chú: khơng ghi điểm Tính điểm tồn phải bảo đảm tính hệ thống Câu 3: (3.0đ) (2.0đ) Biểu Ý Đáp án điểm Bằng cách khác tính đến cơng thức đơn giản (C2H5)n 1,0đ Từ phân tử khối công thức đơn giản suy công thức phân tử 1,0đ Nếu giải cách khác ghi điểm tối đa Sau cách giải đề xuất: Tinh số mol C: 2,4mol; số mol H: 4,4mol 0,5đ Tính số mol O: [68,4 – {(2,4.12) + (4,4.1)}] : 16 = 2,2 mol 0,5đ n C : n H : n O  2, : 4, : 2,  12 : 22 :11 0,5đ Công thức đơn giản hợp chất C12H22O11 Vì M = 342 nên cơng thức phân tử 0,5đ (1.0đ) Ý sđpư Đáp án ( C6H10O5 )n 162n mtb?   (h%= 50%) m t.b = Ghi chú: 2nC2H5OH 92n 920kg 920×162n×100 = 3240(kg) 92n×50 + 2nCO2 Biểu điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Tính cách khác đúng, ghi điểm tối đa Thực trọn vẹn phần tính tốn ghi 0,75đ, viết sơ đồ ghi 0,25đ sđpư viết sai, khơng ghi điểm cho tồn (nếu phần giải có nội dung đúng) Giáo viên thực Duyệt nhà trường Duyệt tổ trưởng chuyên Kí, ghi rõ họ tên Kí, ghi rõ họ tên mơn Kí, ghi rõ họ tên ... ( 690 x 8) : 100 = 55,2 ml 1,0đ (1) Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0 ,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   0 ,96 0 ,96 ... Ý sđpư Đáp án ( C6H10O5 )n 162n mtb?   (h%= 50%) m t.b = Ghi chú: 2nC2H5OH 92 n 92 0kg 92 0×162n×100 = 3240(kg) 92 n×50 + 2nCO2 Biểu điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Tính cách khác đúng, ghi điểm... C6H10O5 )n -> C2H5OH + CO2 Muốn điều chế 92 0 kg rượu etylic, cần khối lượng tinh bột Biết hiệu suất trình 50% (C = 12, H = 1, O = 16) ĐÁP ÁN MƠN THI HỐ HỌC 9, HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 9, Đề thi toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay