Đề thi toán lớp 9

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/04/2018 (Dành cho PGD) Câu 1:( 3,0 điểm) Cho chất: axit axetic; glucozơ, axetilen a- Viết công thức phân tử chất b- Sắp xếp chất theo thứ tự tăng dần số nguyên tử oxi phân tử c- Nêu trạng thái tồn (rắn, lỏng, khí) điều kiện thường chất Câu 2:( 3,0 điểm) Viết phương trình hố học sau a- C2H4 + Br2   ? c- C2H5OH + Na   ? + ? ; b- CH3COOH + NaHCO3   ? + ? + ? Câu 3:( 1,25 điểm) Cho hỗn hợp X gồm axit axtic rượu etylic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na 0,336 lít H2 (đo đktc) Biết m gam X tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 0,1M Tính m % khối lượng chất X Câu 4:( 2,75 điểm) a- Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hợp chất hữu A thu 4,4 gam CO2 2,7 gam H2O Biết khối lượng mol phân tử A 46 gam/mol Tìm cơng thức phân tử A b- Cho quỳ tím vào dung dịch: HCl, NaOH, NaCl có tượng nào? c- Kể tên ba dụng cụ thí nghiệm cần dùng làm thí nghiệm điều chế C2H2 -Hết Cho C=12; H=1; O=16; Na=23; - Học sinh sử dụng thêm máy tính cá nhân - Cán coi thi khơng giải thích thêm BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề B (Dành cho PGD) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/04/2018 Câu 1:( 3,0 điểm) Cho chất: rượu etylic; saccazozơ, etilen a- Viết công thức phân tử chất b- Sắp xếp chất theo thứ tự tăng dần số nguyên tử oxi phân tử c- Nêu trạng thái tồn (rắn, lỏng, khí) điều kiện thường chất Câu 2:( 3,0 điểm) Viết phương trình hoá học sau a- C2H2+ Br2 dư  ; b- CH3COOH + Na2CO3   ? + ? + ?  ? c- CH3COOH + KOH   ? + ? Câu 3:( 1,25 điểm) Cho hỗn hợp X gồm axit axtic rượu etylic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na 0,56 lít H2 (đo đktc) Biết m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 0,1M Tính m % khối lượng chất X Câu 4:( 2,75 điểm) a- Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu A thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Biết khối lượng mol phân tử A 46 gam/mol Tìm cơng thức phân tử A b- Cho giấy phenolphtalein vào dung dịch: HCl, NaOH, NaCl có tượng nào? c- Kể tên ba dụng cụ thí nghiệm cần dùng làm thí nghiệm điều chế CH3COOC2H5 từ axit axtic rượu etylic -Hết Cho C =12; H=1; O=16; Na=23; - Học sinh sử dụng thêm máy tính cá nhân - Cán coi thi khơng giải thích thêm BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề A (Dành cho PGD) Câu (3 điểm) Câu a b axetilen; axit axetic; glucozơ c (3 điểm) (1,25 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi: 19/04/2018 Nội dung Trả lời C2H4O2; C6H12O6, C2H2 C2H2; C2H4O2; C6H12O6 Điểm 1,0đ 1,0đ 1,0đ C2H2 (khí); C2H4O2 (lỏng; C6H12O6 (rắn); C2H4 + Br2   C2H4Br2 CH3COOH + NaHCO3   CH3COONa + H2O + CO2  2C2H5ONa + H2 2C2H5OH + 2Na  Gọi x mol CH3COOH y mol C2H5OH hỗn hợp ban đầu Cả CH3COOH C2H5OH tác dụng với Na; 2CH3COOH + 2Na   2CH3COONa + H2 (1) x x/2 2C2H5OH + 2Na  (2)  2C2H5ONa + H2 y y/2 0,336 => n H = x/2 + y/2 = = 0,015 => x+y = 0,03 22,4 Chỉ có CH3COOH tác dụng với NaOH; CH3COOH + NaOH   CH3COONa + H2O (3) x x => nCH 3COOH  n NaOH  0,2.0,1  0,02mol  x = 0,02 mol => y = 0,01 mol => m = 0,02 60 + 0,01 46 = 1,66 gam =>% khối lượng CH3COOH: 100% 0,02.60/1,66 = 72,29% => % khối lượng C2H5OH: 100%- 72,29% = 27,71% a- Khi đốt cháy A thu CO2 H2O nên A gồm C, H có O - Khối lượng C có 4,4g CO2: mC= 12 4,4/44 = 1,2g - Khối lượng H có 2,7g H2O : m H = 2,7/ 18 = 0,3g - Khối lượng O : m O = 2,3 – (1,2 + 0,3) = 0,8g (2,75 điểm) => Trong A có ngun tố C, H, O Gọi cơng thức dạng chung CxHyOz Ta có : x : y : z = mC/12 : mH/1 : mO/16 = 1,2/12 : 0,3/1 : 0,8/16 = 0,1 : 0,3 : 0,05 =2:6:1 => Cơng thức A có dạng : (C2H6O)n Do MA = 46g => (2.12+6+16)n = 46 => 46n = 46=> n = Vậy CTPT A C2H6O b- HCl, NaOH, NaCl lần lượt: đỏ, xanh, không đổi màu c- Ồng nghiệm, ống nối, giá đở…… 1,0đ 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề B (Dành cho PGD) Câu (3 điểm) Câu a b etilen; rượu etylic; saccazozơ c (3 điểm) (1,25 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi: 19/04/2018 Nội dung Trả lời C2H6O; C12H22O11; C2H4 C2H4; C2H6O; C12H22O11 Điểm 1,0đ 1,0đ 1,0đ C2H4 (khí); C2H6O (lỏng; C12H22O11 (rắn); C2H2 + 2Br2   C2H2Br4  2CH3COONa + H2O + CO2 2CH3COOH + Na2CO3  CH3COOH + KOH   CH3COOK + H2O Gọi x mol CH3COOH y mol C2H5OH hỗn hợp ban đầu Cả CH3COOH C2H5OH tác dụng với Na;  2CH3COONa + H2 (1) 2CH3COOH + 2Na  x x/2 2C2H5OH + 2Na  (2)  2C2H5ONa + H2 y y/2 0,56 => n H = x/2 + y/2 = = 0,025 => x + y = 0,05 22,4 Chỉ có CH3COOH tác dụng với NaOH;  CH3COONa + H2O (3) CH3COOH + NaOH  x x => nCH 3COOH  n NaOH  0,1.0,1  0,01mol  x = 0,01 mol => y = 0,04 mol => m = 0,01 60 + 0,04 46 = 2,44 gam =>% khối lượng CH3COOH: 100% 0,01.60/2,44 = 24,59% => % khối lượng C2H5OH: 100%- 24,59% = 75,41% a- Khi đốt cháy A thu CO2 H2O nên A gồm C, H có O - Khối lượng C có 8,8g CO2: mC = 12 8,8/44 = 2,4g - Khối lượng H có 5,4g H2O : m H = 5,4/ 18 = 0,6g - Khối lượng O : m O = 4,6– (2,4 + 0,6) = 1,6g (2,75 điểm) => Trong A có ngun tố C, H, O Gọi cơng thức dạng chung CxHyOz Ta có : x : y : z = mC/12 : mH/1 : mO/16 = 2,4/12 : 0,6/1 : 1,6 /16 = 0,2 : 0,6 : 0,1= : : => Công thức A có dạng : (C2H6O)n Do MA = 46g => (2.12+6+16)n = 46 => 46n = 46=> n = Vậy CTPT A C2H6O b- HCl, NaOH, NaCl lần lượt: không đổi màu, xanh, không đổi màu c- Ồng nghiệm, ống nối, giá đở, đèn cồn…… -HẾT Chú ý: - Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa - Phương trình viết chưa cân trừ ½ điểm phương trình 1,0đ 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề B (Dành cho PGD) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/ 04/2018 Câu 1:( 3,0 điểm) Cho... HÓA Đề A (Dành cho PGD) Câu (3 điểm) Câu a b axetilen; axit axetic; glucozơ c (3 điểm) (1,25 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi: ... HÓA Đề B (Dành cho PGD) Câu (3 điểm) Câu a b etilen; rượu etylic; saccazozơ c (3 điểm) (1,25 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 9, Đề thi toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay