Đề thi toán lớp 9

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHỊNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Mơn: Hóa học Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) A Trắc nghiệm: ( điểm) Khoanh tròn chữ A,B,C,D trước phương án mà em cho Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm II Vậy ngun tố X chiếm vị trí số bảng tuần hoàn A B.3 C 12 D 20 Câu 2: Trong khí sau khí tạo từ đất đèn A.CH4 B.C2H4 C.C2H2 D.C4H10 Câu 3: Hiđrocacbon sau phân tử có liên kết đơn : A etylen B.benzen C axetilen D metan Câu 4: Phương pháp hóa sau dùng để loại bỏ khí etylen lẫn khí metan: A Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư B Đốt cháy hỗn hợp khơng khí C Dẫn hỗn hơp khí qua nước vơi dư D Dẫn hỗn hợp khí qua nước Câu 5: Pha lít rượu êtylic với 12 lít nước dung dịch có nồng độ rượu là: A.40o B 15o C.60o D.66,66o Câu : Dùng thuốc thử sau để phân biệt lọ nhãn chứa khí CH4 C2H4: A Quỳ tím ẩm B Dung dịch brom C dung dịch natrihidroxit D Dung dịch axit clohidric B Tự luận Câu 7: (2 điểm) Có lọ bị nhãn đựng chất NaOH, HCl, NaNO3, NaCl Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết dung dịch Câu 8: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hoá sau: (2) (4) CaC2 (1) C2H2 C2H4 (3) C2H5OH CH3COOH Câu 9: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam rượu êtylic dẫn sản phẩm qua 150ml dung dịch NaOH 1M a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thể tích oxi , thể tích khơng khí cẩn cho phản ứng c) Tính khối lượng muối thu (Biết VO2= 1/5 Vkk)( O = 16,C =12,Na=23, H=1) TM/BGH TỔ TRƯỞNG GVBM (Ký xác nhận) (Ký duyệt) (ký, ghi rõ họ tên) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÁP ÁN A Trắc nghiệm : CÂU Đáp án C C D A A B Tự luận : Câu 7: - Lấy chất ống nghiệm làm mẫu thử - Cho vào mẫu mẫu mẩu quỳ tím: + Nếu mẫu quỳ tím hóa đỏ lọ đựng HCl + Nếu mẫu quỳ tím hóa xanh lọ NaOH + Hai mẫu lại NaNO3 NaCl - Cho vào mẫu vài giọt AgNO3 + Nếu mẫu có kết tủa trắng NaCl NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl + Mẫu lại khơng có tượng NaNO3 Câu 8: CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C2H2 + H2 C2H4 + H2O C2H5OH + O2 Câu 9: C2H4 C2H5OH CH3COOH + H2O C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O Số mol C2H5OH : 2,3 : 46 = 0,05 (mol) Theo phương trình :Số mol O2 = 0,05.3 =0,15 (mol) Thể tích O2 =0,15 22,4 =3,36 (l) Thể tích khơng khí : 3,36 =16,8(l) Số mol NaOH : 0,15 =0,15 (mol) Số mol CO2 =0,05.2=0,1 Số mol NaOH : Số mol CO2 =0,15 :0,1 =1,5 Sản phẩm tạo hỗn hợp muối Na2CO3 NaHCO3 NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (1) 2x x x NaOH + CO2 NaHCO3 (2) y y y Gọi số mol CO2 phản ứng x y Ta có hệ PT : 2x + y = 0,15 x + y = 0,1 Giải ta x=y = 0,05 ĐIỂM ( 3điểm) B (7 điểm) (2 đ ) (0,5 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (2 đ ) 0,5 0,5 0,5 0,5 (3 đ ) 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Khối lượng Na2CO3 = 0,05 x 102= 5.1 gam Khối lượng NaHCO3 = 0,05 x 84 = 4.2 gam Vậy khối lượng muối tạo thành = 5,1 + 4,2 = 9,3 gam ... lại khơng có tượng NaNO3 Câu 8: CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C2H2 + H2 C2H4 + H2O C2H5OH + O2 Câu 9: C2H4 C2H5OH CH3COOH + H2O C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O Số mol C2H5OH : 2,3 : 46 = 0,05 (mol) Theo... 102= 5.1 gam Khối lượng NaHCO3 = 0,05 x 84 = 4.2 gam Vậy khối lượng muối tạo thành = 5,1 + 4,2 = 9, 3 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 9, Đề thi toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay