Đề thi hóa lớp 9

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MƠN HÓA HỌC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Mức độ Chủ đề HIỂU BIẾT TN TL Phi kim Tính Sơ lược chất hh bảng TH chung phi NTHH kim Số câu Số điểm 0,5 Hiđrocac Nhận biết h/c hữu bon Các qui luật cấu tạo phân tử chất hữu cơ.Tính chất hh H.C Số câu Số điểm Dẫn xuất Tính chất hh của H.C axit axetic, ancol etylic, tinh bột xenlulozơ, thành phần chất béo Nhận biết chất Số câu 1 Số điểm 0,5 Thực hành Biết hóa học tượng xảy làm thí nghiệm hh Số câu Số điểm Tính tốn hóa học Số câu Số điểm Tổng TN TL Hiểu rõ tính chất clo để loại clo khỏi hổn hợp khí TN TỔNG TL 0,5 Biết pp tinh chế metan 0,5 1 0,5 1,5 0,5 Hiểu rõ tính Làm nhanh tập chất axit axetic có liên quan đến hiệu Viết suất phản ứng PTHH thực dãy chuyển đổi hh 0,5 1,5 0,5 3,5 1 1,5 VẬN DỤNG Làm toán xác định CTPT chất hữu 1 1,5 1,0 2 15 10đ TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2017-2018 Mơn: Hố học - Lớp Thời gian 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Câu 1:(2điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Tính chất vật lí phi kim là: a Dẫn điện tốt b Dẫn nhiệt tốt c Dẫn nhiệt, dẫn điện d Chỉ tồn trạng thái khí Để loại khí clo có lẫn khơng khí, dùng chất sau: a Nước b Dung dịch H2SO4 c Dung dịch NaOH d Dung dịch NaCl Những chất sau hợp chất hữu cơ: a BaCO3, C2H6, C2H6O b C2H4O2, C2H5Br, MgCO3 c C2H4O2, C2H5Br, H2CO3 d CH3NO2, C6H6, CH4 Chọn câu câu sau: a Các hợp chất có tự nhiên hợp chất hữu b Tất hợp chất có thể sống hợp chất hữu c Chỉ có hợp chất có thể sống hợp chất hữu d Chất hữu có phận thể sống Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam ancol etylic thu 55 gam etyl axetat Hiệu suất phản ứng là: a 62,5% b 48,4% c 91,6% d 55% Axit axetic tác dụng với chất sau đây: a Al b Ca(OH)2 c K2SO4 d Na2CO3 B/ TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu ( 3điểm ): Hãy viết phương trình hóa học ghi rõ điều kiện phản ứng sau: a) Cacbua canxi Axetilen Etilen Đibrometan b) Tinh bột Glucozơ Ancol etylic Etyl axetat Câu ( 1,5điểm ): Có lọ không nhãn đựng dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, ancol etylic Hãy nêu cách nhận biết chất phương pháp hóa học Câu 3: (2,5điểm ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu A thu 10,56 gam CO2 4.32 gam H2O a) Xác định công thức phân tử chất hữu A biết lít A đktc nặng 2,679 gam b) Biết A axit hữu Xác định công thức cấu tạo A c) ( Biết: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23 ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN HĨA HỌC I/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Câu 1:(2 điểm ) Mỗi câu chọn 0,5 điểm c c d d a c II/ TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu 1( 3điểm) Viết PTHH ( 0,5 điểm ) a) (1) CaC2 (2) (3) + H2O C2H2 + H2 CH= CH (0,5đ) C2H2 + Ca(OH)2 (0,5đ) C2H4 + Br2 (0,5đ) BrCH - CHBr b) (1) (-C6H10O5-)n +n H2O (2) (3) C6H12O6 C2H5OH (0,5đ) nC6H12O6 Men rượu 2C2H5OH 30 – 32 C + CH3COOH (0,5đ) + 2CO2 CH3COOC2H5 Câu 2: ( 1điểm ) Trích mẫu thử đánh số thứ tự - Dùng dd iot nhận hồ tinh bột - Dùng dd AgNO3/NH3 nhận dd glucozơ (0,5đ) + H2O (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) NH3 , t0 - C6H12O6 + Ag2O Chất lại ancol etylic C6H12O7 + 2Ag (0,5đ) Câu (2điểm) a) – Tính mC = 2,88,g (0,25đ) - mH = 0,48g (0,25đ) - mO = 7,2 – ( 2,88 + 0,48 ) = 3,84 g (0,25đ) - Đặt công thức : CxHyOz ( 0,25đ) - Rút tỉ lệ x : y : z = 1: : Suy công thức thực nghiệm: ( CH2O)n (0,5đ) - Tính mA = 60 g Suy n = (0,5đ) - Công thức phân tử A : C2H4O2 (0,25đ) b) Xác định công thức cấu tạo A : CH3-COOH (0,25đ) ... ứng là: a 62,5% b 48,4% c 91 ,6% d 55% Axit axetic tác dụng với chất sau đây: a Al b Ca(OH)2 c K2SO4 d Na2CO3 B/ TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu ( 3điểm ): Hãy viết phương trình hóa học ghi rõ điều kiện... phương pháp hóa học Câu 3: (2,5điểm ): Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu A thu 10,56 gam CO2 4.32 gam H2O a) Xác định công thức phân tử chất hữu A biết lít A đktc nặng 2,6 79 gam b) Biết...TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2017-2018 Mơn: Hố học - Lớp Thời gian 45 phút A/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Câu 1:(2điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay