Đề thi hóa lớp 9

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

T T TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG Ề KIỂM TRA HỌC KỲ II - ĂM ỌC 2017 - 2018 Mơn: Hóa học - ớp M T ÊU Kiến thức - Chủ đề 1: Hiđrocacbon - Chủ đề 2: Dẫn xuất hiđrocacbon Polime Kĩ - Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu học, nắm t nh chất h a học đ c trưng hiđrocacbon v dẫn xuất hiđrocacbon Polime để giải b i tập định t nh như: nêu tượng v viết phương trình, xác định t nh chất chất, thực chuyển h a… - Liên hệ iến thức b i học v i thực tế để giải th ch tượng h a học m em c thể g p cu c s ng thư ng ng y - p d ng iến thức học để giải b i tập lập công thức phân tử hợp chât hữu Xác định lực hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực thực h nh h a học - Năng lực t nh toán - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học - Năng lực vận d ng iến thức hoá học v o cu c s ng Thái độ - Xây dựng lòng tin v t nh đốn học sinh hi giải vấn đề - Rèn luyện t nh cẩn thận, nghiêm túc hoa học - T ch hợp giáo d c học sinh vận d ng iến thức hoá học để giải vấn đề thực ti n T T Ờ M Ề K ỂM TR - ề iểm tra theo hình thức tự luận - Th i gian l m b i iểm tra: 45 phút M TRẬ Ề K ỂM TR Ọ KỲ ội dung kiến thức hận biết Nêu tượng iđrocac viết PTHH hiđrocacbon bon Mức độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng Viết công thức cấu tạo, gọi tên viết Lập công thức phân tử hiđrocacbon Vận dụng cao ộng PTHH ịnh h ớng phát triển lực Số câu hỏi - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thơng qua hóa học - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học Câu 1 Số điểm Tỉ lệ % 2,0 20% Viết PTHH thực ẫn xuất chuyển h a hiđrocacbo n- polime ịnh h ớng phát triển lực - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thơng qua hóa học Số câu hỏi Câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % - Năng lực tính tốn - Năng lực giải vấn đề thơng qua h a học Câu (ý c, d) Câu (ý a, b) 1,0 2,0 10% 20% Hiểu t nh chất, để viết PTHH chứng minh chất đ l rượu, axit - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học Câu 2,0 2,0 5,0 50% iải th ch tượng h a học liên quan đến thực tế cu c s ng Năng lực giải vấn đề thực ti n thơng qua hóa học Câu 1,0 20% 20% 10% 50% 1,5 0,5 4,0 3,0 2,0 1,0 10,0 40% 30% 20% 10% 100% T T TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG Ề KIỂM TRA HỌC KỲ II ĂM ỌC 2017 - 2018 Mơn: Hóa học - ớp Thời gian: 45 phút (K Câu 1: (2,0 m Nêu tượng v viết phương trình hố học cho th nghiệm sau: a) Dẫn h axetilen qua ng thủy tinh đầu vu t nhọn đ t cháy h axetilen thoát b) Dẫn h etilen qua dung dịch brom m u da cam Câu 2: (2,0 m Viết phương trình hố học biểu di n chuyển đổi sau (G rõ , ) C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COONa Câu 3: (2,0 m Khi xác định công thức chất hữu A v B, ngư i ta thấy công thức phân tử A l C2H6O, cơng thức phân tử B l C 2H4O2 ể chứng minh A rượu etylic, B l axit axetic cần phải l m thêm th nghiệm n o? Viết phương trình phản ứng h a học minh họa (nếu c ) Câu 4: (1,0 m Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại: Khi côn trùng (ong, iến…) đ t, ta lấy nư c vơi bơi v o vết đ t vết thương mau lành v giảm cảm giác ngứa rát Em giải th ch bơi nư c vôi v o chỗ côn trùng đ t đỡ đau? Viết phương trình phản ứng h a học minh họa (nếu c ) Câu 5: (3,0 m t cháy gam chất hữu A, thu 8,96 lít CO2 (ở đ tc) 10,8 gam H2O a) Trong chất hữu A c nguyên t n o? b) Biết tỉ h i A so v i hiđro l 15 Tìm cơng thức phân tử v gọi tên chất hữu A c) Viết công thức cấu tạo A v cho biết A c l m m u dung dịch brom khơng? Vì sao? d) Viết phương trình h a học A v i clo hi c ánh sáng (Cho: H=1; C= 12; O=16) ết (1) ( 2) (3) (4) T T TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG ƯỚ Ẫ ẤM KIỂM TR Ọ K - ĂM Mơn: ố học - ớp Ọ 2017 -2018 ớng dẫn chung Nếu học sinh l m b i hông theo cách nêu đáp án theo yêu cầu đề b i n i dung, phương pháp giải, cho đủ s điểm phần hư ng dẫn quy định áp án thang điểm áp án Câu iểm Câu a) Axetilen cháy khơng khí v i lửa sáng, tỏa 0,5 (2 điểm) nhiều nhiệt to 2C2H2 + 5O2 ắ ắđ 4CO2 + 2H2O 0,5 b) Dẫn h etilen qua dung dịch brom m u da cam, dung 0,5 dịch brom m u 0,5 CH2=CH2 + Br2 → CH2BrCH2Br Men ruou  2C2H5OH + 2CO2  Câu (1) C6H12O6  3035 C men giaá m (2 điểm) (2) C2H5OH + O2   CH3COOH + H2O o H SO đặ c,t   CH3COOC2H5 + H2O (3) CH3COOH + C2H5OH   t (4) CH3COOC2H5 + NaOH   CH3COONa + C2H5OH Câu - Cho A tác d ng v i natri c sủi h ta chứng minh (2 điểm) A c nh m OH, A l rượu etylic: 2C2H5OH + 2Na   2C2H5ONa + H2  - B axit axetic nên B có nhóm COOH HS c thể chọn m t th nghiệm sau: + Nhỏ lên quỳ t m hi đ quỳ t m chuyển th nh m u đỏ (Ho c cho tác d ng im loại Mg, Zn ho c mu i cacbonat, ho c l m tan oxit im loại , viết PTHH) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu Do nọc ong, iến v m t s trùng khác có axit 0,5 (1 điểm) fomic Nư c vôi bazơ, nên trung ho axit l m ta đỡ đau 0,5 2HCOOH + Ca(OH)2  (HCOO)2Ca + 2H2O Câu a) Kh i lượng nguyên t có A 8,96 (3 điểm) m  12.n  12  4,8 g C CO2 22,   0,25 mH  2.nH 2O  0,25 10,8  1,  g  18 Ta có: mC + mH = 4,8 +1,2 = (g) = mA Vậy chất hữu A c nguyên t l cacbon v hiđro b) ọi công thức phân tử A: CxHy (x, y  N*) Ta c tỉ lệ: x : y  mC mH 4,8 1, :  :  0, :1,  1: MC M H 12 *  Công thức tổng quát A: (CH3)n (n  N ) Biết: d A  15  MA = 15.2 =30 (g/mol)  15n = 30  n =2 H2 Vậy, công thức phân tử hiđrocacbon A C2H6 (etan) c) Công thức cấu tạo A: CH3 - CH3 Chất A hông l m m u dung dịch brom A c liên ết đơn phân tử as d) Phương trình h a học : C2H6 + Cl2   C2 H5Cl + HCl 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 V X MX T V Ê S Ề K ỂM TR Ọ K i chiếu câu hỏi v i hư ng dẫn chấm v thang điểm: N i dung câu hỏi từ ngữ r r ng đảm bảo t nh hoa học v ch nh xác Hệ th ng câu hỏi ph hợp v i ma trận đề theo chuẩn iến thức áp án, biểu điểm r r ng, ch nh xác, ph hợp v i cấp đ nhận thức cần đánh giá, s điểm th ch hợp Th i gian dự iến ph hợp v i học sinh hi l m b i ết _ ... hỏi - Năng lực sử d ng ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thông qua hóa học - Năng lực sử d ng ngơn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học Câu 1 Số điểm Tỉ lệ % 2,0 20% Viết PTHH... ngôn ngữ h a học - Năng lực giải vấn đề thơng qua hóa học Số câu hỏi Câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % - Năng lực tính tốn - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học Câu (ý c, d)... a học - Năng lực giải vấn đề thông qua h a học Câu 2,0 2,0 5,0 50% iải th ch tượng h a học liên quan đến thực tế cu c s ng Năng lực giải vấn đề thực ti n thơng qua hóa học Câu 1,0 20% 20% 10%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay