Đề thi hóa lớp 9

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

Ngày soạn: 17/04/2018 Ngày kiểm tra: /05/2018 Tuần 36 Tiết PPCT: 72 KIỂM TRA: HỌC KÌ II MƠN: HĨA HỌC - KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút Mục tiêu a Về kiến thức: Củng cố lại kiến thức học: - Sơ lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học + Nêu ý nghĩa bảng tuần hồn ngun tố hóa học + Nêu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn - Hidrocacbon - nhiên liệu + Biết cấu tạo phân tử ứng dụng benzen + Giải tập tìm cơng thức phân tử hợp chất hữu cơ-hidrocacbon đơn giản - Dẫn xuất hidrocacbon + Hiểu mối liên hệ chất: rượu etylic, saccarozơ, glucozơ, axit axetic Viết PTHH minh họa + Dựa vào tính chất hóa học khác saccarozo glucozo axit axetic để làm tập nhận biết + Liên hệ thực tế: ảnh hưởng rượu đến sức khỏe b Về kỹ năng: - Rèn luyện tính cẩn thận, trình bày khoa học - Viết PTHH tính tốn hóa học c Về thái độ: - Giáo dục học sinh tính tự giác, trung thực làm - Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh Chuẩn bị a Chuẩn bị học sinh: Ôn lại kiến thức chương học theo giới hạn ôn tập b Chuẩn bị giáo viên: MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết - Nêu ý nghĩa bảng tuần hoàn Sơ lược bảng nguyên tố tuần hồn hóa học ngun tố hóa - Nêu học (2 tiết) nguyên tắc xếp nguyên tố bảng Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng mức cao tuần hoàn Số câu Số điểm Tỉ lệ:% Hidrocacbon nhiên liệu (10 tiết) Câu 1a điểm (10 %) - Biết cấu tạo phân tử ứng dụng benzen Số câu Số điểm Tỉ lệ:% Giải tập tìm cơng thức phân tử hợp chất hữu hidrocacbon đơn giản Câu 2,5 điểm (25%) Câu 1b điểm (20 %) Dẫn xuất hidrocacbon (11 tiết) Số câu Số điểm Tỉ lệ:% Tổng số câu Tổng số điểm Tổng (%) 0,5 câu điểm (10%) câu 3,0 điểm (30%) 1,5 câu 4,5 điểm (45%) - Hiểu mối liên hệ chất: rượu etylic, saccarozơ, glucozơ, axit axetic Viết PTHH minh họa - Dựa vào tính chất hóa học khác saccarozo glucozo axit axetic để làm tập nhận biết - Thấy tác hại rượu đến sức khỏe Câu 2, 4a 3,5 điểm (35%) Câu 4b 0,5 điểm (10%) câu điểm (45%) 0,5 câu 1,0 điểm (10%) câu 10 điểm 100% 1,5 câu 3,5 điểm (35%) câu 2,5 điểm (25%) Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 9/ … KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018 Mơn: Hóa học Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Họ tên: Điểm Lời nhận xét Đề Câu 1: (3 điểm) Em cho biết: a Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn ý nghĩa bảng tuần hoàn b Cấu tạo phân tử ứng dụng benzen Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) : (1) (2) (3) (4) C12H22O11   C6H12O6   C2H5OH   CH3COOH   CH3COOC2H5 Câu 3: (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam hợp chất hữu A thu 52,8 gam khí CO2 21,6 gam H2O Biết khối lượng mol A 56 g/mol a Trong hợp chất hữu A có nguyên tố nào? b Tìm cơng thức phân tử A Câu 4: (2,5 điểm) a Có ba lọ khơng nhãn đựng ba chất lỏng là: saccarozơ, axit axetic glucozơ Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng b Nêu tác hại rượu ảnh hưởng đến sức khỏe người (Cho: C = 12, H =1, O = 16) Chúc em làm tốt! Bài làm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Đáp án Câu Biểu điểm a - Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo 0,5 điểm chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử - Ý nghĩa bảng tuần hoàn: + Biết vị trí nguyên tố suy cấu tạo nguyên tử tính 0,25 điểm chất nguyên tố + Biết cấu tạo nguyên tử suy vị trí tính chất nguyên 0,25 điểm tố b - Công thức cấu tạo: 0,5 điểm - Đặc điểm cấu tạo: + Phân tử benzen có sáu nguyên tử C liên kết với tạo thành vòng sáu cạnh 0,25 điểm + Có liên kết đơn xen kẽ với liên kết đôi - Ứng dụng benzen: 0,25 điểm + Là nguyên liệu quan trọng công nghiệp để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm… 0,5 điểm + Làm dung môi cơng nghiệp phòng thí nghiệm 0,5 điểm axit,t 0,5 điểm 1/ C12H22O11 + H2O  C6H12O6 +C6H12O6 Menruou 0,5 điểm  2C2H5OH + 2CO2 2/ C6H12O6  3032 C 0,5 điểm Mengiam 3/ C2H5OH + O2    CH3COOH + H2O 0,5 điểm H SO dac ,t    CH3COOC2H5 + H2O 4/CH3COOH + C2H5OH   0 2 a - Khối lượng nguyên tố C H có A mC = 52,8 : 44 x 12 = 14,4 (g) mH = 21,6 : 18 x = 2,4 (g) Ta có: mC + mH = 14,4 + 2,4 = 16,8 (g) = mA Vậy A chứa hai nguyên tố: C H b Đặt công thức tổng quát A là: CxHy Áp dụng công thức: 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm M 12 x y   A mC mH mA 12 x y 56   14,4 2,4 16,8 14,4.56 x 4 12.16,8 2,4.56 y 8 16,8 Vậy A có CTPT C4H8 a - Dùng quỳ tím nhận biết axit axetic - Dùng phản ứng tráng gương nhận biết glucozo Viết PTHH - Saccarozo phản ứng tráng gương b HS nêu tác hại rượu đến sức khỏe 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm Mỗi tác hại 0,25 điểm ... Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 9/ … KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2017 - 2018 Mơn: Hóa học Khối: Thời gian 45 phút (khơng kể giao đề) Họ tên: Điểm Lời nhận xét Đề Câu 1: (3 điểm) Em cho... liên hệ chất: rượu etylic, saccarozơ, glucozơ, axit axetic Viết PTHH minh họa - Dựa vào tính chất hóa học khác saccarozo glucozo axit axetic để làm tập nhận biết - Thấy tác hại rượu đến sức khỏe... điểm) a Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: saccarozơ, axit axetic glucozơ Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng b Nêu tác hại rượu ảnh hưởng đến sức khỏe người (Cho: C = 12, H =1,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay