Đề thi hóa lớp 9

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: Hóa học Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Thí sinh chọn bốn đáp án làm câu trả lời Mã đề: 154 Câu Có chất bột màu trắng: Glucozo, tinh bột, saccarozo Có thể nhận biết chất thuốc thử sau ? A Chỉ dùng axit B nước nóng, quỳ tím C nước, tráng gương nhiệt độ thường D Dùng nước, Protein Câu Cho chất : CH3COOH , C2H5OH , Na2CO3, K, NaCl, H2O (điều kiện xúc tác phản ứng este có đủ) Số cặp chất phản ứng với là: A cặp B cặp C cặp D cặp Câu Clo hóa hồn tồn lượng kim loại hóa trị II phải dùng vừa hết 42,6g khí Clo, lúc thu 81,6 gam muối khan Nguyên tố ban đầu là: A Mg B Zn C Cu D Fe Câu Cho khí Clo vào nước sau cho mẩu qùy tím vào dung dịch Sau thời gian, quỳ tím chuyển thành màu ? Hãy chọn đáp án ? A Mất màu B màu đỏ tạo HCl C Khơng đổi màu nước mơi trường trung tính D Màu xanh nước Clo có tính kiềm Câu Có chất lỏng không màu là: Etylaxetat, axit axetic, rượu etylic, glucozơ lọ riêng biệt nhãn Dùng dãy thuốc thử sau để nhận biết ? A Tất B Quỳ tím, Dung dịch AgNO3/NH3, nước C Dung dịch AgNO3/NH3 , Kim loại Mg D Dung dịch AgNO3/NH3 ; quỳ tím, kim loại Mg Câu Hợp chất C4H8 có số cơng thức cấu tạo : A B C D Câu Dẫn V lit hỗn hợp gồm CH4 C2H4 ( đktc) qua dung dịch brom nồng độ 16% thấy 400 gam dung dịch Brom bị màu Khí khỏi dung dịch Brom có thể tích với 14,2 gam khí Clo điều kiện nhiệt độ áp suất Giá trị V là: A 17,92 lit B 13,44 lit C 8,96 lit D 11,2 lít Đốt cháy hồn tồn 100 lít khí thiên nhiên chứa 96% CH , 2% N , 2% CO2 (về thể tích) Thể tích khí Câu CO2 thải vào khơng khí là: A 96 lít B 98 lít C 100 lít D Khơng tính thiếu điều kiện cụ thể Câu Cho 48 gam CH3COOH tác dụng với 43,125ml rượu etyic (có D= 0,8 g/ml) có xúc tác, với hiệu suất phản ứng 80% Khối lượng este thu số chất tan dung dịch sau phản ứng là: A 52,8 gam, chất B 56,32 gam, chất C 56,32 gam, chất D 52,8 gam, chất Câu 10 Phản ứng đặc trưng C2H4 là: A Phản ứng cháy B Phản ứng làm màu dung dịch Brom C Phản ứng cộng D Phản ứng Để nhận biết chất lỏng không màu lọ riêng biệt nhãn là: NaHCO , BaCl2 , HCl, Câu 11 Ba(OH)2, nên dùng dãy chất sau để tốn thuốc thử ? A Quỳ tím B Quỳ tím, CO2 C Quỳ tím,H2SO4 D NaOH, HCl Câu 12 Thủy phân hồn toàn 205,2 gam Saccarozo cho toàn lượng Glucozo lên men rượu với H= 100% thể tích rượu etylic 30 độ thu ? (Biết khối lượng riêng rượu etylic 0,8 g/ml) A 696 ml B 69 ml C 230 ml D 115 ml Câu 13 Cách sau làm vết dầu lạc dính vào quần áo ? A Giặt nước B Tẩy nước vôi C Tẩy xăng sau giặt nước D Giặt nước có pha thêm muối Câu 14 Ngun liệu để sản xuất xi măng ? A Đất sét, đá vôi, cát B Cát, thạch anh, sô đa C Quặng thiếc, đá vôi, cát D Cát, sô đa, đá vôi Câu 15 Dãy chất sau tham gia phản ứng thủy phân ? A Chất béo, Protein, tinh bột, xenlulozo B Este, glucozo, tinh bột, xenlulozo C Chất béo, Glucozo, tinh bột, xenlulozo D Chất béo Polime, tinh bột, Protein Câu 16 Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí metan axetilen (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy 600 ml dung dịch Brom 1M bị màu % thể tích khí metan axetilen có hỗn hợp ban đầu tương ứng là: A 25%, 75% B 30%, 70% C 20%, 80% D 50%, 50% Câu 17 Kết luận sau ? A Trong hợp chất hữu cơ, bon có hóa trị II B Mạch bon mạch nối nguyên tử phân tử hợp chất hữu C Các đơn chất khác tạo nên từ ngun tố hóa học gọi dạng thù hình D Hợp chất hữu hợp chất bon Câu 18 Nhóm nguyên tố làm cho CH3COOH có tính axit ? A COOH B CO C OH D CH3 Câu 19 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư thu 20 gam kết tủa Công thức phân tử X là: A CH3COOC2H5 B HCOOCH3 C HCOOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 20 Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lit khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch nước vơi 1M, khơng có khí Khối lượng chất kết tủa thu là? A 10 gam B 30 gam C gam D 20 gam Hòa tan hoàn toàn 19,68 gam hỗn hợp hai oxit kim loại nhóm IA hai chu kì liên tiếp, phải dùng vừa Câu 21 hết 800ml dung dịch HCl 1M Công thức hai oxit ban đầu là: A Na2O, K2O B Na2O,Cs2O C Li2O , Na2O D Li2O, K2O Câu 22 Dãy chất sau làm màu dung dịch Brom Hãy chọn đáp án ? A C2H4 , C2H2 , C6H6 B CH4 , C2H4 , C2H2 C C2H4 , CH3Br2 , C2H2 D C2H4, C2H2Br2 , C2H2 Câu 23 Kết luận sau không ? A Giấm ăn dung dịch axitaxetic có nồng độ từ đến 5% B Chất béo este Glyxerol axit béo C Glucozo lên men rượu thu rượu etylic Cacbonic D Trong nước mía, saccarozo có hàm lượng tới 13% Câu 24 Cho 45,2 gam hỗn hợp gồm CH3COOH C2H5OH tác dụng vừa đủ với 18,6 gam Na2O Khối lượng C2H5OH hỗn hợp ban đầu ? A 27,2 gam B 4,6 gam C 13,8 gam D 9,2 gam Câu 25 Thực phản ứng xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (RCOO) 3C3H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,75M, thu m gam glixerol V m có giá trị là: A 2000 ml; 46 g B 2500 ml; 56 g 3000 ml; 60 g C D 1500 ml; 36 g Câu 26 Hóa chất sau thường dùng bình cứu hỏa ? A BaCO3 B NaHCO3 C MgCO3 D CaCO3 Câu 27 Dãy chất xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần từ trái sang phải ? A Si, C, P, S, Cl B Si, C, S , P, Cl C Si, C, P, Cl , S D P, Si, C, S, Cl Trong thành phần Protein nguyên tố C, H, O thiết phải có ngun tố Câu 28 ? A Sắt B Lưu huỳnh C Nitơ D Photpho Câu 29 Trong chu kì, từ trái sang phải, kết luận sau ? A Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần B Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần C Nguyên tử khối giảm dần D Điện tích hạt nhân giảm dần o Lấy 60 ml rượu etylic 23 tác dụng hết với K dư, sau phản ứng thu V lit khí (đktc) Biết khối Câu 30 lượng riêng rượu etylic 0,8g/ml giá trị V gần với kết sau ? A 30,86 lit B 5,376 lit C 2,688 lit D 31,43 lit Thí sinh dùng bảng tuần hồn máy tính bỏ túi ĐÁP ÁN HÓA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã 154 C D B A B A B B A C A C C A A A C A B D C D B D A B A C A D Mã 188 D D C A A C D A C D B A B A A C A D D C D D C D C D A C B A Mã 222 D A B A B D C B B A B B D D B D B D B B B C C A D C B B A D Mã 256 B A B D A A C C D D D D C B D B D C C C B C C B B C A A C A ... bảng tuần hồn máy tính bỏ túi ĐÁP ÁN HÓA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã 154 C D B A B A B B A C A C C A A A C A B... 20 Hấp thụ hoàn tồn 8 ,96 lit khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch nước vơi 1M, khơng có khí Khối lượng chất kết tủa thu là? A 10 gam B 30 gam C gam D 20 gam Hòa tan hồn tồn 19, 68 gam hỗn hợp hai... gam Na2O Khối lượng C2H5OH hỗn hợp ban đầu ? A 27,2 gam B 4,6 gam C 13,8 gam D 9, 2 gam Câu 25 Thực phản ứng xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (RCOO) 3C3H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,75M, thu m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay