Đề thi hóa lớp 9

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 MƠN HĨA HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút (không kể giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (3,0 điểm) Hồn thành phương trình hóa học có sơ đồ phản ứng cho sau: a) NaHCO3 + … + H2O   Na2CO3 b) CH3COOH + CaCO3 + CO2 + H2O  … a s c) CH4 + Cl2 … + HCl  xt , t , p d) nCH2 = CH2 …  e) CH  CH + Br2  …  NH ,t f) C6H12O6 + … C6H12O7 + Ag  0 Câu (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nhận biết chất khí đựng riêng biệt nhãn sau: CO2; CH4; C2H4 Câu (1,5 điểm) Từ tinh bột điều kiện khác có đủ, viết phương trình hóa học điều chế giấm ăn (ghi rõ điều kiện phản ứng) Câu (2,0 điểm) Đun nóng hỗn hợp gồm 30g CH3COOH 36,8g C2H5OH có H2SO4 đặc làm xúc tác, thu 35,2g CH3COOC2H5 Viết phương trình hóa học tính hiệu suất phản ứng Câu (1,5 điểm) Tinh bột tạo xanh theo sơ đồ phản ứng: anh sang  (-C6H10O5-)n + CO2 + H2O  O2 cl or ophin a) Lập phương trình hóa học b) Để tạo 24,3 tinh bột, xanh hấp thụ khí CO giải phóng khí O2 c) Từ số liệu đó, em có suy nghĩ tác dụng xanh với môi trường Cho: C = 12; O = 16; H = Hết PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ HDC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN HĨA HỌC LỚP Câu Nội dung hướng dẫn chấm a) NaHCO3 + NaOH   Na2CO3 + H2O (3,0đ) b) CH3COOH + CaCO3   (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O a s c) CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl ,p d) nCH2 = CH2 xt,t   (-CH2 – CH2 -)n e) CH  CH + 2Br2   Br2CH – CHBr2 NH ,t f) C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag - Dùng dung dịch Br2 nhận C2H4: (2,0đ) C2H4 + Br2   C2H4Br2 - Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận CO2: CO2 + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O - Chất khí lại CH4 axit (-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O6 t (1,5đ) men ruou  2C2H5OH + 2CO2 C6H12O6  3035 C Điểm 0,5đx6 = 3,0đ 0 (2,0đ) men giam  CH3COOH + H2O C2H5OH + O2  Bùi Ngọc Tráng 36,8  0,8( mol ) 46 H SO4 ,t   CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH   nCH3COOH  Mol: (1,5đ) 30  0, 5( mol ); 60 0,5 0,8 nC2 H5OH  mCH3COOC2 H5 ( ly thuyet )  0, 5x88  44( g ) 0,5 35, H x100  80% 44 anh sang  (-C6H10O5-)n + 6nO2 6nCO2 + 5nH2O  cl or ophin 44x6n (tấn) 162n (tấn) 32x6n (tấn) 39,6 (tấn) 24,3 (tấn) 28,8 (tấn) * Tác dụng xanh với môi trường: - Bảo vệ môi trường: hút CO2 cung cấp O2; ngăn giữ chất bụi độc hại - Cải thiện khí hậu ngăn chặn xạ mặt trời; ngăn chặn trình bốc nước, giữ độ ẩm cho đất khơng khí - Chống xói mòn, điều hòa mực nước ngầm; hạn chế tiếng ồn; trang trí cảnh quan 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đx3 = 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,75đ ...PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ HDC ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN HÓA HỌC LỚP Câu Nội dung hướng dẫn chấm a) NaHCO3 + NaOH   Na2CO3... (tấn) 162n (tấn) 32x6n (tấn) 39, 6 (tấn) 24,3 (tấn) 28,8 (tấn) * Tác dụng xanh với môi trường: - Bảo vệ môi trường: hút CO2 cung cấp O2; ngăn giữ chất bụi độc hại - Cải thi n khí hậu ngăn chặn xạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa lớp 9, Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay