Bộ Đề thi hóa lớp 9

28 4 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN HĨA LỚP NĂM 2018 (CĨ ĐÁP ÁN) Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Phú Đa Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Sở GD & ĐT Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ chất sau: khí axetilen, axit axetic Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, có): C2H 2 C2H4 C2H5OH  CH3COOH (CH 3COO)2Zn Câu : (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất lỏng CH3COOC2H5, CH3COOH, C6H6 đựng lọ riêng biệt nhãn Câu 4: (1,5 điểm) a Từ glucozơ viết phương trình hóa học điều chế natri etylat C2H5ONa (Các hóa chất phụ để thực phản ứng có đủ) b Vì khơng dùng dụng cụ nhôm để đựng giấm ăn? Câu 5: (1,0 điểm) Hãy mơ tả tượng viết phương trình phản ứng thí nghiệm sau (nếu có): a Cho dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dung dịch amoniac, lắc nhẹ, thêm tiếp dung dịch glucozơ vào, sau đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng b Cho khí Mêtan qua dung dịch brơm Câu 6: (3 điểm) Cho 30g CaCO phản ứng vừa đủ với 160g dung dịch axit axetic a Tính thể tích khí sinh (đktc) b Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit axetic dùng c Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng d Cho toàn lượng axit phản ứng với rượu etylic (vừa đủ), có H2SO4 đặc làm xúc tác Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng 80% (Biết C = 12 ; H = ; Ca=40; O=16 ) - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MƠN : HĨA HỌC Câu 1: (1 điểm) Mỗi CTCT viết 0,5đ Học sinh phải viết dạng đầy đủ tối đa 0,5 điểm CTCT Câu2 : (2,0 điểm) Mỗi phương trình ,cân 0,5đ (khơng cân sai ,thiếu đk -0,25đ ) C2H2 + H2 Error! Reference source not found C2H4 C2H4 + H2O Error! Reference source not found C2H5OH C2H5OH + O2 Error! Reference source not found CH3COOH + H2O 2CH3COOH + Zn  (CH 3COO)2Zn + H2 Câu 3: (1,5điểm) a/Dùng quỳ tím để thử: - Qùy tím hóa hồng: CH3COOH 0,25 đ - Qùy tím khơng đổi màu: CH3COOC2H5, C6H6 0,25 đ -Dùng brom nguyên chất (xúc tác bột sắt, đun nóng) để thử: - Mất màu nâu đỏ brom: C6H6 - Còn lại: CH3COOC2H5 C6H6 + Br2 C6H5Br 0,25 đ 0,25 đ + HBr 0,5đ Câu : (1 ,5đ) a/ Từ glucozơ điều chế natri etylat C2H5ONa men rượu C6H12O6 2C2H5OH +2 Na C2H 5OH + CO  2C2H5ONa ( 0,5đ) + H2 ( 0,5đ) Mỗi phương trình 0,5 đ , thiếu điều kiện ,khơng cân sai -0,25đ b/ Không dùng dụng cụ nhơm để đựng giấm ăn Al phản ứng với giấm ăn 6CH3COOH +2Al 2(CH3COOH)3Al + 3H2 ( 0,5đ) không cân sai -0,25đ Câu (1điểm) a/ Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm ( 0,25 đ) dd NH3 C6H12O6 + Ag2O C6H 12O7 + 2Ag không cân sai -0,25đ ( 0,5đ) b/ Cho khí metan vào ống nghịêm đựng dung dịch brom Khơng có tượng (0,25 đ) Câu 6: (3 điểm) a/ Số mol CaCO3 => số mol CaCO3 = 30/100 = 0,3 mol 2CH3COOH + CaCO3  (CH 3COO) 2Ca + CO2 + H2O 2mol 1mol 1mol 1mol 1mol 0,6mol ← 0,3 mol  0,3mol  0,3mol a/ VCO2 = n.22,4 = 0,3.22,4= 6,72( lít ) b/ m CH3COOH = n.M= 0,6.60= 36 gam C% CH3COOH =( 36x100% ) : 160 = 22,5 % c/ khối lượng (CH3COO) 2Ca = 0,3 158 = 47,4 gam ( 0,25đ) ( 0,5đ) ( 0,25đ) ( 0,25đ) ( 0,25đ) ( 0,25đ) ( 0,12 5đ) khối lượng CO2 = 0,3 44=13,2gam ( 0,125đ) khối lượng dd sau phản ứng : 30 + 160 - 13,2 = 176,8 gam ( 0,125đ) => C% dd CH3COONa = (47,4.100% ) : 176,8= 26,81 % H2SO4đ , to (0,125đ) d/ C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H + H2O ( 0, 5đ) 1mol 1mol 1mol 1mol 0,6mol 0,6mol 0,6mol 0,5mol Khối lượng CH3COOC2H lý thuyết = 0,6 88=52,8g ( 0, 125đ) Với H= 80% khối lượng CH3COOC2H5 thực tế = 52,8.80/100= 42,24 g ( 0, 125đ) -Hết PHÒNG GD-ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Hóa Học - Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C D câu sau đây, Câu 1: Phát biểu không là: A Clo phi kim hoạt động hóa học mạnh lưu huỳnh B Phản ứng dung dịch NaOH với dung dịch NaHCO3 phản ứng trung hòa C Natri tiếp xúc với giấy lọc ẩm, giấy lọc bốc cháy, nhôm tiếp xúc giấy lọc không bốc cháy D Tất muối cacbonat muối hidrocacbonat bị phân hủy nhiệt Câu 2: Chất X với Cl2 (ánh sáng) Chất Y Br2 (bột sắt, nhiệt độ) X, Y là: A Benzen, etilen B Metan, benzen C Axetilen, metan D Axetilen, etilen Câu 3: Cho chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ protein Số chất thủy phân mơi trường axit, có đun nhẹ (hoặc enzim nhiệt độ thường) tạo glucozơ A B C D Câu 4: Chất tác dụng với: Na, Na2O, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 A glucozơ B rượu etylic C axit axetic D etyl axetat Câu 5: Cho chất: metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic Số chất có liên kết đôi A B C D Câu 6: Dãy chất sau polime: A Protein, PE, xenlulozơ, cao su B Tinh bột, chất béo, poli (vinyl clorua) C Etyl axetat, Polietilen, tinh bột D Chất béo, gluxit, protein, cao su buna Câu 7: Có lọ đựng dung dịch chất: Axit axetic, glucozơ saccarozơ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất là: A Dung dịch AgNO3/NH natri B Natri dung dịch iot C Q tím dung dịch AgNO3/NH D Dung dịch AgNO3/NH3 H2SO4 (l) Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 46 gam rượu etylic khơng khí (oxi chiếm 20% thể tích khơng khí) Thể tích khơng khí dùng đktc (C = 12, O = 16, H = 1) A 224 lít B 112 lít C 67,2 lít D 336 lít Câu 9: Ngun tố hóa học chu kì 2, nhóm VII A phi kim hoạt động hóa học mạnh B phi kim hoạt động hóa học yếu C kim loại hoạt động hóa học mạnh D kim loại hoạt động hóa học yếu Câu 10: 0,1 mol khí etlien phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch brom aM, 0,1 mol khí axetilen phản ứng tối đa với Vml dung dịch brom aM Giá trị Vml A 200ml B 300ml C 400ml D 100ml B TỰ LUẬN: (7.0 điểm) Câu 1(2.0đ): Viết phương trình hố học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – có): (1) (2) (3) (4) C2H4   C2H5OH   CH3COOC2H5   C2H 5OH   C2H5ONa Câu (2.0đ): Lên men hoàn toàn 690 ml rượu etylic 80 thành giấm Tính khối lượng axit axetic có giấm Biết khối lượng riêng rượu etylic tinh khiết 0,8g/ml Câu 3: (3.0đ): Đốt cháy hoàn toàn 68,4 gam hợp chất hữu thu 2,4 mol CO2 2,2 mol H2O Lập cơng thức hóa học hợp chất này, biết phân tử khối hợp chất 342 đvC Từ tinh bột sản xuất rượu etylic theo sơ đồ: ( C6H10O5 )n -> C2H5OH + CO Muốn điều chế 920 kg rượu etylic, cần khối lượng tinh bột Biết hiệu suất trình 50% (C = 12, H = 1, O = 16) ĐÁP ÁN MÔN THI HỐ HỌC 9, HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 -A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) 0,3 đ cho câu Câu 10 Đáp D B A C B A C D A C án B TỰ LUẬN: (7.0đ) Câu 1(3.0đ): Pthh Biểu điểm 0,5đ Đáp án C 2H C2H5OH + H2O axit  t0 t0 C2H5OH   CH COOC H + + CH3COOH  H SO H2O 0,5đ t CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H 5OH 0,5đ   2C2H 5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 0,5đ   Các phản ứng 1,2,3 không ghi điều kiện trừ 0,25đ cho pthh Ghi chú: Phản ứng thủy phân dung dịch axit, ghi điểm tối đa Phản ứng 4, không cân cân sai trừ 0,25đ Câu (2.0đ): Biểu Pthh Đáp án điểm Thể tích rượu etylic tinh khiết: (690 x 8) : 100 = 55,2 ml 1,0đ (1) Khối lượng rượu etylic tinh khiết: 55,2 x 0,8 = 44,16 g Số mol rượu etylic tinh khiết: 44,16 : 46 = 0,96 mol mengiam C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O   0,96 0,96 1,0đ (2) Khối lượng axit axetic thu được: 0,96 x 60 = 57,6 g Khơng giải tốn ghi pthh mà có điều kiện ghi 0,25đ Ghi chú: Thực hồn chỉnh ý (1) ghi 0,5đ; thực khơng hồn chỉnh khơng ghi điểm Tính điểm tồn phải bảo đảm tính hệ thống Câu 3: (3.0đ) (2.0đ) Ý Đáp án Biểu điểm 1,0đ 1,0đ Bằng cách khác tính đến cơng thức đơn giản (C2H 5)n Từ phân tử khối công thức đơn giản suy công thức phân tử Nếu giải cách khác ghi điểm tối đa Sau cách giải đề xuất: Tinh số mol C: 2,4mol; số mol H: 4,4mol 0,5đ Tính số mol O: [68,4 – {(2,4.12) + (4,4.1)}] : 16 = 2,2 mol 0,5đ n C : n H : n O  2, : 4, : 2,  12 : 22 :11 0,5đ Công thức đơn giản hợp chất C12H 22O11 Vì M = 342 nên cơng thức phân tử (1.0đ) Ý Đáp án 2nC2H5OH sđpư ( C6H 10O )n   162n 92n mtb? (h%= 50%) 920kg m t.b = Ghi chú: 920×162n×100 = 3240(kg) 92n×50 0,5đ + 2nCO Biểu điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Tính cách khác đúng, ghi điểm tối đa Thực trọn vẹn phần tính tốn ghi 0,75đ, viết sơ đồ ghi 0,25đ sđpư viết sai, khơng ghi điểm cho tồn (nếu phần giải có nội dung đúng) Giáo viên thực Duyệt nhà trường Duyệt tổ trưởng chuyê Kí, ghi rõ họ tên Kí, ghi rõ họ tên mơn Kí, ghi rõ họ tên PHỊNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2017-2018 Mơn :HĨA HỌC-LỚP (Thời gian làm :45 phút) I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) Câu : 1,12 lít khí Axetylen làm màu tối đa lít Br2 1M : A 0,1 lit B.0,15 lít C 0,3 lít D 0,6 lít Câu : Phản ứng đặc trưng metan là: A Phản ứng Thuỷ Phân B Phản ứng Thế C Phản ứng Cộng D Phản ứng Cháy Câu : Nhóm nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần A O, F, N, P B F, O, N, P C O, N, P, F D P, N, O, F Câu : Sau làm thí nghiệm, khí clo dư loại bỏ cách sục khí clo vào: A Dung dịch NaOH B Dung dịch NaCl C Nước D Dung dịch HCl II./ TỰ LUẬN (8,0 Đ) Câu 5(2,0 đ) : Thực chuỗi phản ứng sau : Etilen   Rượu etylic   axit axetic   etyl axetat   Natri axetat Câu 6(1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất khí riêng biệt sau : C2H4, SO2, Cl2 Câu 7(2,5đ) : Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon A thể khí thu 13,44 lít khí CO ĐKTC, 10,8 g H2O Xác định công thức phân tử A, biết tỷ khối A so vơi hidro 28 Viết công thức cấu tạo A ? Câu (2,0 đ): Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm Zn Cu vào dd axit axetic có dư, sau phản ứng hồn tồn thu 4,48 lít khí khơng màu (đktc) Hãy tính khối lượng phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp đầu HƯỚNG DẪN CHẤM I./ TRẮC NGHIỆM (2,0 Đ) Câu A B Đáp án II./ TỰ LUẬN (7,0 Đ) Câu Axit C2H + H2O   D A Nội dung C2H5OH Điểm 0,5 Men giấm C2H 5OH + O2   CH3COOH + H2O 0,5 H2SO4,t0 CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5 + H2O 0,5 t0  CH 3COONa + C2H5OH CH3COOC2H5 + NaOH  0,5 - Dùng quỳ tím ẩm cho vào mẫu thử, làm đỏ quỳ tím ẩm SO2, màu quỳ tím ẩm Cl2 lại C2H4 SO2 +H2O  H2SO3 Cl2 + H2OHCl +HClO Số mol CO2: 13,44/ 22,4 = 0,6 mol => nC = 0,6 mol Số mol H2O: 10,08/ 18 = 0,6 mol => nH = 1,2 mol n C : n H = 0,6:1,2 = 1: => cơng thức A có dạng : (CH2)n MA = 28.2 = 56 g 14.n = 56 => n = Vậy CTPT A: C4H8 - Viết công thức cấu tạo A 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 Zn + 2CH3COOH (CH3COO)2Zn +H2 n Zn = nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol mZn = 0,2 65 = 13 g => mCu = 19,4 – 13= 6,4 g Phần trăm khối lượng cúa kim loại hỗn hợp: % Zn = (13/19,4).100% = 67,01% % Cu = 100-67,01 = 32,99 % 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MƠN HĨA HỌC Năm học 2017 – 2018 (Thời gian 45 phút) Phần I Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn chữ đứng trước phương án Câu 1: Dãy chất làm màu dung dịch brom là: A C2H4, C2H2 B CH4, C2H4 C CH4, C2H2 D C6H6, C2H2 Câu 2: Dãy chất tác dụng với dung dịch Na0H là: A CH3C00H; C6H1206 C CH3C00H; CH 3C00C2H5 B CH 3C00H; C2H50H D CH3C00C2H 5; C2H50H Câu 3: Công thức rượu etylic là: A CH3COOH B C2H5OH C C2H7O D CH3C00C2H5 Câu 4: Cho chất sau: C2H50H, C6H6, CH3C00H Cách làm sau phân biệt chúng? A Dùng quỳ tím dùng Na B Dùng nước dùng Na C Dùng sắt dùng quỳ tím D Dùng dd Na2CO3 Câu 5: Dãy chất tác dụng với Na là: A CH3C00H; C6H1206 C CH3C00H; CH 3C00C2H5 B CH 3C00H; C2H50H D CH 3C00C2H 5; C2H50H Câu 6: Axit axetic có tính axit vì: A Phân tử có chứa nhóm – OH B Phân tử có chứa nhóm – OH nhóm – COOH C Phân tử có chứa nhóm – COOH D Phân tử có chứa C, H, O Câu 7: Rượu etylic phản ứng với natri A phân tử có nguyên tử oxi B phân tử có nguyên tử oxi hiđro C phân tử có chứa C,H,O D phân tử có nhóm – OH Câu 8: Số ml rượu etylic có 500ml rượu 450 là: A ml B 22,5 ml C 45 ml D 225 ml Phần II Tự luận (6 điểm): Câu 1: Hồn thành phương trình sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có):  .+ a/ CH4 + Cl2  b/ C2H4 + Br2   c/ CH3COOH +   (CH3COO)2Mg + d/ CH3COONa +   CH3COOH + e/ C2H5OH +   CH3COOH +  + g/ C6H12O6 + Ag2O  Câu 2: Phân biệt ba bình đựng riêng biệt chất khí sau bắng phương pháp hóa học: CH4; C2H2; CO2 Câu 3: Cho 10,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu (Cho C = 12; O = 16; H = 1; Na = 23) C ĐÁP ÁN CHẤM MƠN HĨA HỌC Phần I Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi ý trả lời 0,5 điểm Câu Đáp án A C Phần II Tự luận: (6 điểm) B A B C D D Câu 1: (3 điểm) Đúng PTHH 0,5 điểm a/ CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl  b/ C2H4 + Br2   C2H4Br2 c/ 2CH 3COOH + Mg   (CH 3COO)2Mg + H2 d/ 2CH3COONa +H 2SO4   2CH3COOH + Na2SO4 mengiam e/ C2H5OH + O2   CH3COOH + H2O NH  C6H12O + 2Ag g/ C6H12O6 + Ag2O  Câu 2: (1,5 điểm) Nhận biết chất 0,5 điểm - Sục hỗn hợp khí qua nước vơi trong: Khí làm đục nước vơi CO2 CO2 + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O - Dẫn khí lại qua dung dịch brom màu da cam: Khí làm màu dung dịch brom C2H 2; Khí không làm màu dung dịch brom CH4 C2H + 2Br2   C2H2Br4 Câu 3: (1,5 điểm) Số mol NaOH: 0,2 x 0,5 = 0,1(mol) 0,25 điểm PTHH: CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H 2O  0,25 điểm số mol CH 3COOH = số mol NaOH = 0,1 mol 0,25 đểm Khối lượng CH3COOH = 0,1 60 = (g ) 0,25 điểm % Khối lượng CH3COOH = : 10,6 x 100% = 56,6% 0,25 điểm 0,25   % Khối lượng C2H5OH = 100% - 56,6% = 43,4% điểm PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Mơn: Hóa học Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) A Trắc nghiệm: ( điểm) Khoanh tròn chữ A,B,C,D trước phương án mà em cho Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm II Vậy nguyên tố X chiếm vị trí số bảng tuần hồn A B.3 C 12 D 20 Câu 2: Trong khí sau khí tạo từ đất đèn A.CH4 B.C2H4 C.C2H D.C4H 10 Câu 3: Hiđrocacbon sau phân tử có liên kết đơn : A etylen B.benzen C axetilen D metan Câu 4: Phương pháp hóa sau dùng để loại bỏ khí etylen lẫn khí metan: A Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư B Đốt cháy hỗn hợp khơng khí C Dẫn hỗn hơp khí qua nước vơi dư D Dẫn hỗn hợp khí qua nước Câu 5: Pha lít rượu êtylic với 12 lít nước dung dịch có nồng độ rượu là: A.40o B 15o C.60o D.66,66o Câu : Dùng thuốc thử sau để phân biệt lọ nhãn chứa khí CH4 C2H 4: A Quỳ tím ẩm B Dung dịch brom C dung dịch natrihidroxit D Dung dịch axit clohidric B Tự luận Câu 7: (2 điểm) Có lọ bị nhãn đựng chất NaOH, HCl, NaNO3, NaCl Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết dung dịch Câu 8: (2 điểm) Viết phương trình phản ứng biểu diễn chuỗi biến hoá sau: (2) (4) CaC2 (1) C2H2 C2H4 (3) C2H5OH CH3COOH Câu 9: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam rượu êtylic dẫn sản phẩm qua 150ml dung dịch NaOH 1M a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thể tích oxi , thể tích khơng khí cẩn cho phản ứng c) Tính khối lượng muối thu (Biết VO2= 1/5 Vkk)( O = 16,C =12,Na=23, H=1) TM/BGH TỔ TRƯỞNG GVBM (Ký xác nhận) (Ký duyệt) (ký, ghi rõ họ tên) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐÁP ÁN A Trắc nghiệm : CÂU Đáp án C C D A A B Tự luận : Câu 7: - Lấy chất ống nghiệm làm mẫu thử - Cho vào mẫu mẫu mẩu quỳ tím: + Nếu mẫu quỳ tím hóa đỏ lọ đựng HCl + Nếu mẫu quỳ tím hóa xanh lọ NaOH + Hai mẫu lại NaNO3 NaCl - Cho vào mẫu vài giọt AgNO3 + Nếu mẫu có kết tủa trắng NaCl NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl + Mẫu lại khơng có tượng NaNO3 Câu 8: CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C2H2 + H2 C2H4 + H2O C2H5OH + O2 Câu 9: C2H4 C2H5OH CH3COOH + H2O C2H 5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O Số mol C2H 5OH : 2,3 : 46 = 0,05 (mol) Theo phương trình :Số mol O2 = 0,05.3 =0,15 (mol) Thể tích O2 =0,15 22,4 =3,36 (l) Thể tích khơng khí : 3,36 =16,8(l) Số mol NaOH : 0,15 =0,15 (mol) Số mol CO2 =0,05.2=0,1 Số mol NaOH : Số mol CO2 =0,15 :0,1 =1,5 Sản phẩm tạo hỗn hợp muối Na2CO3 NaHCO3 NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O (1) 2x x x NaOH + CO2 NaHCO (2) y y y Gọi số mol CO2 phản ứng x y Ta có hệ PT : 2x + y = 0,15 x + y = 0,1 Giải ta x=y = 0,05 Khối lượng Na2CO3 = 0,05 x 102= 5.1 gam ĐIỂM ( 3điểm) B (7 điểm) (2 đ ) (0,5 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (2 đ ) 0,5 0,5 0,5 0,5 (3 đ ) 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Khối lượng NaHCO3 = 0,05 x 84 = 4.2 gam Vậy khối lượng muối tạo thành = 5,1 + 4,2 = 9,3 gam SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Đề A Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/04/2018 (Dành cho PGD) Câu 1:( 3,0 điểm) Cho chất: axit axetic; glucozơ, axetilen a- Viết công thức phân tử chất b- Sắp xếp chất theo thứ tự tăng dần số nguyên tử oxi phân tử c- Nêu trạng thái tồn (rắn, lỏng, khí) điều kiện thường chất Câu 2:( 3,0 điểm) Viết phương trình hoá học sau a- C2H4 + Br2   ? ?+ ? c- C2H5OH + Na   ? + ? ; b- CH3COOH + NaHCO3   ? + Câu 3:( 1,25 điểm) Cho hỗn hợp X gồm axit axtic rượu etylic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na 0,336 lít H2 (đo đktc) Biết m gam X tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH 0,1M Tính m % khối lượng chất X Câu 4:( 2,75 điểm) a- Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam hợp chất hữu A thu 4,4 gam CO2 2,7 gam H2O Biết khối lượng mol phân tử A 46 gam/mol Tìm cơng thức phân tử A b- Cho quỳ tím vào dung dịch: HCl, NaOH, NaCl có tượng nào? c- Kể tên ba dụng cụ thí nghiệm cần dùng làm thí nghiệm điều chế C2H2 -Hết - Cho C=12; H=1; O=16; Na=23; - Học sinh sử dụng thêm máy tính cá nhân - Cán coi thi khơng giải thích thêm BÀI LÀM …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………… …………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề B (Dành cho PGD) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/04/2018 Câu 1:( 3,0 điểm) Cho chất: rượu etylic; saccazozơ, etilen a- Viết công thức phân tử chất b- Sắp xếp chất theo thứ tự tăng dần số nguyên tử oxi phân tử c- Nêu trạng thái tồn (rắn, lỏng, khí) điều kiện thường chất Câu 2:( 3,0 điểm) Viết phương trình hố học sau a- C2H2+ Br2 dư  ; b- CH 3COOH + Na2CO3   ? +  ? ?+ ?  ? + ? c- CH3COOH + KOH  Câu 3:( 1,25 điểm) Cho hỗn hợp X gồm axit axtic rượu etylic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na 0,56 lít H2 (đo đktc) Biết m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 0,1M Tính m % khối lượng chất X Câu 4:( 2,75 điểm) a- Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu A thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Biết khối lượng mol phân tử A 46 gam/mol Tìm công thức phân tử A b- Cho giấy phenolphtalein vào dung dịch: HCl, NaOH, NaCl có tượng nào? K c- Kể tên ba dụng cụ thí nghiệm cần dùng làm thí nghiệm điều chế CH3COOC2H5 từ axit axtic rượu etylic -Hết Cho C =12; H=1; O=16; Na=23; - Học sinh sử dụng thêm máy tính cá nhân - Cán coi thi khơng giải thích thêm BÀI LÀM …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………… …………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề A (Dành cho PGD) Câu (3 điểm) Câu a b c (3 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HOÁ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi: 19/04/2018 Nội dung Trả lời C2H 4O2; C6H12O6, C2H2 C2H 2; C2H 4O2; C6H12O6 axetilen; axit axetic; glucozơ C2H (khí); C2H4O2 (lỏng; C6H12O6 (rắn); C2H4 + Br2   C2H4Br2 CH3COOH + NaHCO3   CH3COONa + H2O + CO2 2C2H5OH + 2Na   2C2H5ONa + H2 Điểm 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ (1,25 điểm) Gọi x mol CH3COOH y mol C2H5OH hỗn hợp ban đầu Cả CH3COOH C2H5OH tác dụng với Na; 2CH3COOH + 2Na   2CH3COONa + H2 (1) x x/2 2C2H5OH + 2Na  (2)  2C2H5ONa + H2 y y/2 => n H = x/2 + y/2 = (2,75 điểm) 0,25đ 0,336 = 0,015 => x+y = 0,03 22,4 Chỉ có CH3COOH tác dụng với NaOH; CH3COOH + NaOH   CH3COONa + H2O (3) x x => nCH COOH  n NaOH  0,2.0,1  0,02mol  x = 0,02 mol => y = 0,01 mol => m = 0,02 60 + 0,01 46 = 1,66 gam =>% khối lượng CH3COOH: 100% 0,02.60/1,66 = 72,29% => % khối lượng C2H5OH: 100%- 72,29% = 27,71% a- Khi đốt cháy A thu CO2 H2O nên A gồm C, H có O - Khối lượng C có 4,4g CO2: mC= 12 4,4/44 = 1,2g - Khối lượng H có 2,7g H2O : m H = 2,7/ 18 = 0,3g - Khối lượng O : m O = 2,3 – (1,2 + 0,3) = 0,8g => Trong A có nguyên tố C, H, O Gọi công thức dạng chung CxH yOz Ta có : x : y : z = mC/12 : mH/1 : mO/16 = 1,2/12 : 0,3/1 : 0,8/16 = 0,1 : 0,3 : 0,05 =2:6:1 => Cơng thức A có dạng : (C2H6O)n Do MA = 46g => (2.12+6+16)n = 46 => 46n = 46=> n = Vậy CTPT A C2H6O b- HCl, NaOH, NaCl lần lượt: đỏ, xanh, không đổi màu c- Ồng nghiệm, ống nối, giá đở…… 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Đề B (Dành cho PGD) Câu Câu a b (3 điểm) c (3 điểm) (1,25 điểm) C2H2 + 2Br2   C2H 2Br4 2CH3COOH + Na2CO3   2CH 3COONa + H2O + CO2 CH3COOH + KOH   CH 3COOK + H 2O Gọi x mol CH3COOH y mol C2H5OH hỗn hợp ban đầu Cả CH3COOH C2H5OH tác dụng với Na; 2CH3COOH + 2Na   2CH3COONa + H2 (1) x x/2 2C2H5OH + 2Na  (2)  2C2H5ONa + H2 y y/2 => n H = x/2 + y/2 = Điểm 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,56 = 0,025 => x + y = 0,05 22,4 Chỉ có CH3COOH tác dụng với NaOH;  CH3COONa + H2O (3) CH3COOH + NaOH  x x => nCH COOH  n NaOH  0,1.0,1  0,01mol  x = 0,01 mol => y = 0,04 mol => m = 0,01 60 + 0,04 46 = 2,44 gam =>% khối lượng CH3COOH: 100% 0,01.60/2,44 = 24,59% => % khối lượng C2H5OH: 100%- 24,59% = 75,41% a- Khi đốt cháy A thu CO2 H2O nên A gồm C, H có O - Khối lượng C có 8,8g CO2: mC = 12 8,8/44 = 2,4g - Khối lượng H có 5,4g H2O : m H = 5,4/ 18 = 0,6g - Khối lượng O : m O = 4,6– (2,4 + 0,6) = 1,6g => Trong A có nguyên tố C, H, O Gọi công thức dạng chung CxH yOz Ta có : x : y : z = mC/12 : mH/1 : mO/16 = 2,4/12 : 0,6/1 : 1,6 /16 = 0,2 : 0,6 : 0,1= : : (2,75 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút Ngày thi: 19/04/2018 Nội dung Trả lời C2H 6O; C12H22O11; C2H4 C2H 4; C2H 6O; C12H22O11 etilen; rượu etylic; saccazozơ C2H (khí); C2H6O (lỏng; C12H22O11 (rắn); 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ => Công thức A có dạng : (C2H6O)n Do MA = 46g => (2.12+6+16)n = 46 => 46n = 46=> n = Vậy CTPT A C2H6O b- HCl, NaOH, NaCl lần lượt: không đổi màu, xanh, không đổi màu c- Ồng nghiệm, ống nối, giá đở, đèn cồn…… -HẾT Chú ý: - Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa - Phương trình viết chưa cân trừ ½ điểm phương trình 0,25đ 0,5đ 0,5 ... Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường Đề thi. ..1 Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học kì mơn Hóa lớp năm 2018 có đáp... thành = 5,1 + 4,2 = 9, 3 gam SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Đề A Mơn: HỐ HỌC Thời gian: 45 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19/ 04/2018 (Dành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Đề thi hóa lớp 9, Bộ Đề thi hóa lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay