Đề thi toán lớp 7

34 13 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:18

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ LỚP NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề kiểm tra tiết Đại số chương I năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Hòa Bình Đề kiểm tra tiết Đại số chương I năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Khương Đình Đề kiểm tra tiết Đại số chương I năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Thủy An Đề kiểm tra tiết Đại số chương II năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Hùng Vương Đề kiểm tra tiết Đại số chương II năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Thủy An Đề kiểm tra tiết Đại số chương III năm 2017-2018 có đáp án Phòng GD&ĐT Quận Long Biên Đề kiểm tra tiết Đại số chương III năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Khương Đình Đề kiểm tra tiết Đại số chương III năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề kiểm tra tiết Đại số chương IV năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Lai Châu 10 Đề kiểm tra tiết Đại số chương IV năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp TRƯỜNG THCS HỊA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA MƠN ĐẠI SỐ (Bài số 1) (Thời gian làm bài: 45 phút) I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính  1     bằng: A 20  4 B 20 C 20 D 20    Câu 2: Kết phép tính   .   bằng: A  18   10  B C D Câu 3: Kết phép tính : bằng: 5 B 23 C 23 D 23 B C 36 D 37 B C D A 23 Câu 4: Kết phép tính 813 : 35 bằng: A Câu 5: Kết biểu thức 16.2 .2 bằng: A 32 Câu 6: Giá trị x phép tính: 5  x  bằng: A 12 B 12  1   1  Câu 7: Giá trị x phép tính: x :      bằng:A 81     Câu 8: Cho m = - : A m = II TỰ LUẬN (8 điểm) B m = – C  B 243 C m = m = – D.2 C 1 27 D 1 243 D m  Bài (1,5 điểm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh:   13   ; a)  8 1     b) 9.  :     0,5   ;      Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết : 11 x  0,25  a) b)  x  15  32 12 Bài 3: (1 điểm) So sánh cặp số sau: a) 290 536 ; b) 227 318 c) (23:4).2(x+1) = 64 c) 5     10  d)  x   (3) Bài 4:( 2điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C thu tổng cộng 120 kg giấy vụn Biết số giấy vụn thu ba chi đội tỉ lệ với 9; 7; Hãy tính số giấy vụn chi đội thu 2026 Bài 5: (0,5 điểm) Tìm x để biểu thức sau đạt giá trị lớn Hãy tìm giá trị lớn A  x  2013  Bài làm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi câu cho 0,25 điểm Câu Đáp án A C C D C B D D II TỰ LUẬN (6 điểm) Bài Ý a) Nội dung 3 13 1  3 13  16 2         ( 2)   8 7 8  7 (3đ) b) 1     5       :     0,5    :      :     :    27  2    5     c)    5   5 1       10   10 10  10 18 a) (3đ) b) c)  11 11 5 10  x  0, 25   x   0, 25     12 12 6 12 12 11 7  x :  12 12 11 x   32  (2)5  x   2  x  1   x   (3)   x   3  x  3  x   2 x    2x      3  x  6  2 x  9  x   a) Ta có: 290 = 25 18 = 3218; 536 = 52.18 = 2518 Mà 32 > 25  3218 > 2518 Vậy 290 > 536 (1,5đ) b) Ta có: 227 = 23 = 89 ; 318 = 32.9 = 98 Mà <  89 < 98 Vậy 227 < 318 (0,5đ) x  2013  x  x  2013   Ta có:  2026 2026   2013 x  2013  2  A  2013  x  2013 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH Tuần 11 – Tiết 22- Kiểm tra: 45phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điền vào dấu , ,  thích hợp vào trống: A 36  N Q  R B  Z -4  Q C  R 0,25  I Câu 2: Trong khẳng định sau, khẳng định (Đ), khẳng định sai ( S ) ? A Số bậc hai B Số bậc hai C Số bậc hai 81 B PHẦN BÀI TẬP Câu 1: Thực phép tính ( cách hợp lí ) a) 15 19 15   1  34 21 34 17 b)  3  3 16 :     28 :     5  5 Câu 2: Tìm x tỉ lệ thức: x :  : 0,3 Câu 3: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C thu tổng cộng 120 kg giấy vụn Biết số giấy vụn thu ba chi đội tỉ lệ với ; ; Hãy tính số giấy vụn chi đội thu ```````````````````````````````````````` ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A P HẦN T R ẮC NG HIỆ M Phầ n Câu số A B C  ;  ;  ;  S S Đ B PHẦN B ÀI T ẬP Câu 1: Thực phép tính ( cách hợp lí ) a) 17 b) 20 Câu 2: Tì m x tỷ lệ thức x 13 15 Câu 3: Gọi số giấy vụn thu đựoc chi đôi 7A, 7B, 7C a, b, c (kg) Ta cú:  a b c   a+b+c = 120 a b c a  b  c 120     5 9   24  a = 9.5 = 45 ( kg ) b = 7.5 = 35 ( kg ) c = 8.5 = 40 ( kg ) PHỊNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐƠNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (SỐ 1) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN: TỐN (ĐẠI SỐ) Câu ( điểm): a) Điền kí hiệu ( ,,  ) thích hợp vào vng: -5 N; -5 Z; -5 Q; N Z 3 b) So sánh: -0,75 Câu ( điểm): Thực phép tính a) 8 15 ;  18 27 b) 2 21 ; 1 d)     2 2 Câu ( điểm): Tìm x biết: c) a) x   5 7 ; : 18 b) x  1,  2,3 Câu ( điểm): a) Tính:   13 13 13 b) Tìm số tự nhiên n, biết: 16 2 2n -Hết Q PHỊNG GD&ĐT TX ĐƠNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN:TỐN (ĐẠI SỐ) Câu Câu (2điểm) ý a, b, a, b, Câu (3điểm) c, d, a, Câu (3điểm) b, ;  ;  ;  ,  75 3 có: 0,75   100 3 suy 0, 75  8 15 4  4   9       1 18 27 9 9 2 21  2  21  1 3    7.8 4 5 7 5 18 10 :    18 7 23 b, x  1,  2, x - 1,7 = -2,3 x = 1,7 - 2,3 x = - 0,6 Vậy x = x = -0,6 5         13 13 13  13 13 13  16 24    21  24 n  21   n   n  n n 2 Tổng Điểm 1đ 0,5 đ 0,5 đ 0,75 đ 0,75 đ 0,75 đ 1 1 1 1            2 2 2   32 3 13 x   x   x  4 12 13 Vậy x  12  x - 1,7 = 2,3  x = 2,3 + 1,7  x= a, Câu (2điểm) Nội dung 0,75 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0 đ 1,0 đ 10 PHÒNG GD&ĐT TP BMT TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐỀ Điểm A/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm) KIỂM TRA TIẾT Năm học 2017 - 2018 MÔN: ĐẠI SỐ 7_PPCT 36 Thời gian 45 phút Lời phê Thầy(Cơ) Mã phách Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: 5 x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ: 8 5 A: B: C: D: 8 Câu : Công thức sau cho quan hệ tỉ lệ thuận hai đại lượng x y ? 1 A y= B C y=3x D xy= 3 x xy Câu : Một điểm thuộc trục hồnh tung độ điểm bằng: A B C D Câu : Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ Câu : Nếu y = f(x) = - x2 + f(-2) : A -7 B -3 C D Câu : Hai đại lượng x, y tỉ lệ nghịch x = y = hệ số tỉ lệ y x : A B C 27 D Câu : Nếu điểm A có hồnh độ 3, tung độ tọa độ điểm A : A (-9; 3) B (9;3) C (- ; 9) D (3; 9) B/ PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm) Bài ( 1,5đ): Cho x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết x= 12 y = a) Tìm hệ số tỉ lệ k y x b) Viết công thức biểu diễn y theo x c) Tìm x y = - Bài 2( 1,5đ) : 500 gam nước biển chứa 12,5 gam muối Hỏi 16 kilogam nước biển chứa kilogam muối ? Bài ( đ) : Cho hàm số y = f( x) = 2x a) Vẽ đồ thị hàm số b) Tìm x để f (x) = 24 c) Tìm tọa độ điểm P thuộc đồ thị có hồnh độ Bài 4(1đ) : Cho hàm số y = f(x) = ax2 +bx + c Tìm giá trị a, b, c biết f( 0) = ; f( -1) = ; f( 2) = Bài làm III HƯỚNG DẪN CHẤM A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) C D D B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Mỗi câu 0,5 Điểm A D D Đáp án Số điểm a/ Dấu hiệu thời gian làm toán học sinh điểm Bài b/ Bảng “tần số” (6 điểm) Giá trị (x) 10 13 15 17 Tần số (n) M0 = 15 N = 20 II MA TRẬN ĐỀ Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương) Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp TNKQ TL Dựa vào khái niệm xác định Thu thập số bảng thống kê số liệu thống liệu, “tần số”, số giá trị, giá kê, tần số trị khác nhau, đơn vị điều tra Số câu Số điểm 4đ 0,5 đ Tỉ lệ % 40% 5% Bảng “tần số” Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số trung bình cộng, Biểu đồ đoạn thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số 4đ điểm 40% Tỉ lệ % 1đ 10% TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Dựa vào khái niệm xác định dấu hiệu thống kê 0,5đ 5% xác định Lập bảng mốt dấu hiệu “tần số” dựa cách lập bảng “tần số” học; dựa vào bảng “tần số” rút nhận xét 1đ 0,5 đ 10% 5% Vận dụng cơng thức tính kết số trung bình cộng cách xác Vận dụng cách vẽ biểu đồ, vẽ biểu đồ đoạn thẳng 1đ 0,5 đ 10% 5% 1 2đ 0,5 đ 1đ 0,5 đ 5% 10% 5% 20% 10 5đ 50% Tìm tần số bảng tần số dựa vào yêu cầu đề 1đ 10% 3đ 30% 1đ 10% 2đ 20% 10đ 100% Họ tên:…………………… ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ NĂM HỌC 2017 - 2018 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề ) Lớp:…………… Điểm Lời phê thầy cô giáo ĐỀ A-TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Bài 1: Điểm kiểm tra mơn tốn 20 học sinh liệt kê bảng sau: 7 10 10 7 9 8 Câu 1: Tần số học sinh có điểm là: A B C D Câu 2: Số giá trị dấu hiệu phải tìm A B 20 C 10 D Câu 3: Mốt dấu hiệu là: A B C D 10 Câu 4: Tần số học sinh có điểm 10 là: A B C D Câu 5: Số trung bình cộng là: A 7,82 B 7,55 C 8,25 D 7,65 Câu 6: Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 D Bài 2: Số cân nặng 20 bạn HS lớp 7A ghi lại sau (tính tròn kg) x 28 30 31 32 36 45 n 3 N=20 Câu 1: Có giá trị khác dấu hiệu đó? A B 10 C 20 D Câu 2: Người nhẹ bao nhiêu? Người nặng bao nhiêu? A Người nhẹ 28 kg; người nặng 36 kg B Người nhẹ 28 kg; người nặng 45 kg C Người nhẹ 25 kg; người nặng 36 kg D Người nhẹ 30 kg; người nặng 45 kg Câu 3: Số giá trị dấu hiệu là: A 10 B 20 C D Câu 4: Dấu hiệu là: A Số cân nặng HS lớp 7A B Số cân nặng HS lớp C Số cân nặng 20 bạn HS lớp 7A D Số cân nặng HS trường B- TỰ LUẬN : ( điểm) Bài 1: Một giáo viên theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) 30 học sinh (ai làm được) ghi lại sau: 10 9 10 8 10 7 14 14 14 a) Bảng đươc gọi bảng gì? b) Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? c) Lập bảng “tần số” nêu nhận xét d) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2: Cho bảng thống kê sau : Điểm Tần số Các tích số 10 140 X= = 7 20 27 N = Tổng : 20 140 Tìm số thiếu bảng điền kết vào bảng 10 Họ tên:…………………… ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ NĂM HỌC 2017 - 2018 Lớp:…………… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề ) Điểm Lời phê thầy cô giáo ĐỀ A-TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Bài 1: Điểm kiểm tra mơn tốn 20 học sinh liệt kê bảng sau: 7 10 10 7 9 8 Câu 1: Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 D Câu 2: Tần số học sinh có điểm 10 là: A B C D Câu 3: Số giá trị dấu hiệu phải tìm A 10 B 20 C D Câu 4: Số trung bình cộng là: A 7,82 B 7,55 C 8,25 D 7,65 Câu 5: Mốt dấu hiệu là: A B C D 10 Câu 6: Tần số học sinh có điểm là: A B C D Bài 2: Số cân nặng 20 bạn HS lớp 7A ghi lại sau (tính tròn kg) x 28 30 31 32 36 45 n 3 N=20 Câu 1: Dấu hiệu là: A Số cân nặng HS lớp B Số cân nặng HS lớp 7A C Số cân nặng 20 bạn HS lớp 7A D Số cân nặng HS trường Câu 2: Số giá trị dấu hiệu là: A 10 B C 20 D Câu 3: Có giá trị khác dấu hiệu đó? A 10 B 20 C D Câu 4: Người nhẹ bao nhiêu? Người nặng bao nhiêu? A Người nhẹ 28 kg; người nặng 36 kg B Người nhẹ 28 kg; người nặng 45 kg C Người nhẹ 25 kg; người nặng 36 kg D Người nhẹ 30 kg; người nặng 45 kg B- TỰ LUẬN : ( điểm) Bài 1: Một giáo viên theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) 30 học sinh (ai làm được) ghi lại sau: 10 9 10 8 10 7 10 14 14 a) Bảng đươc gọi bảng gì? b) Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? c) Lập bảng “tần số” nêu nhận xét d) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2: cho bảng thống kê sau : Điểm Tần số Các tích số 10 140 X= = 7 20 27 N = Tổng : 20 140 Tìm số thiếu bảng điền kết vào bảng 10 14 IV-ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM câu Trắc nghiệm Tự luận B Đáp án ĐỀ B B Điểm Mỗi câu : 0,5đ D B D D B B B a)Bảng gọi bảng số liệu thống kê ban đầu 0,5 đ b)Dấu hiệu cần tìm hiểu thời gian làm tập 0,5 đ học sinh 1đ Giá trị (x) Tần số (n) Tích (x n) Số trung bình cộng 20 28 56 72 258 10 40 X  8,6 14 42 30 N = 30 Tổng : 258 c)Nhận xét : 1đ - Điều tra thời gian làm tập 30 học sinh -Thời gian làm xong tập : phút, nhiều 14phút -Có học sinh làm xong tập phút -Thời gian chủ yếu làm xong tập khoảng thứ đến 10 phút 0,5 đ M0 = e)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng : 0,5đ 8 14 9 10 10 14 Gọi x, y tần số điểm 6, điểm Ta có x + y = 20 – – = 15 6x + 7y = 140 – 10 – 27 = 103 6x + 6y + y = 103 6(x + y) + y = 103 15 + y = 103 y = 13 x = 1đ Trắc nghiệm ĐỀ D D B B A D Mỗi câu : 0,5đ TỰ LUẬN C C D B a)Bảng gọi bảng số liệu thống kê ban đầu 0,5 đ b)Dấu hiệu cần tìm hiểu thời gian làm tập 0,5 đ học sinh 1đ Giá trị (x) Tần số (n) Tích (x n) Số trung bình cộng 15 6 28 40 262 9 81 X  8,73 10 50 30 14 42 N = 30 Tổng : 262 c)Nhận xét : 1đ - Điều tra thời gian làm tập 30 học sinh -Thời gian làm xong tập : phút, nhiều 14phút -Có học sinh làm xong tập phút -Thời gian chủ yếu làm xong tập khoảng thứ đến 10 phút 0,5 đ M0 = e)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng : 0,5đ 5 10 14 10 Gọi x, y tần số điểm 6, điểm Ta có x + y = 20 – – = 15 6x + 7y = 140 – 10 – 27 = 103 6x + 6y + y = 103 6(x + y) + y = 103 15 + y = 103 y = 13 x = 14 1đ UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 45 phút (Khơng kể thời gian chép đề) ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ BÀI (Đề gồm 03 câu) Câu (2 điểm) Tính tích đơn thức sau xác định phần hệ số, phần biến đơn thức a)  x3 y - 2x y b) 2x y 2 x y z Bài 2( điểm) Cho đa thức P(x) = x6 + – x – 2x2 – x5 a) Sắp xếp hạng tử P(x) theo luỹ thừa giảm dần biến x ? b) Tính P(1) ? Bài (5 điểm) Cho đa thức P(x) = 2x2 – 3x – Q(x) = x2 – 3x + a) Tìm H(x) = P(x) - Q(x) b) Tìm nghiệm đa thức H(x) -Hết (Giám thị coi thi không giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Ý a Câu b Nội dung a) (  x3 y )( - 2x y )= 2x5 y Hệ số: Phần biến: x5 y3 b) ( 2x y ) ( x y z )= x y z Hệ số: x4 y z Phần biến: Câu a P(x) = x – x - 2x – x + b Tính P(1) = H(x) = P(x) – Q(x) = (2x2 – 3x – 4) – (x2 – 3x + 5) = 2x2 – 3x – – x2 + 3x – Câu = x2 – b Ta có H(x)=0 => x2 – = x2 = hay x =  * Lưu ý: - Học sinh làm cách khác đúng, lập luận chặt chẽ cho điểm tối đa - Điểm kiểm tra tổng điểm câu thành phần, điểm lẻ đến 0,5 theo thang điểm 10,0 làm tròn theo nguyên tắc: + 0,25 làm tròn thành 0,5 + 0,75 làm tròn thành 1,0 a Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG - ĐẠI SỐ Tên Chủ đề Nhận biết TNKQ Khái niệm biểu thức đại số, giá trị biểu thức đại số Số câu Số điểm Tỉ lệ % Đơn thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % -Tìm bậc đơn thức biến trường hợp cụ thể -Nhận biết hai đơn thức đồng dạng 2(C2,C5 ) 1.0 10% TL Thông hiểu TNKQ Tính giá trị biểu thức đại số 1(C1) 0,5 5% - Thực phép nhân hai đơn thức Biết làm phép tính cộng (trừ) đơn thức đồng dạng Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TL Tính giá trị biểu thức đại số 1(C7) 1.0 10% TNKQ TL TNKQ Cộng TL 1.5 15% 2(C3,C4) 1.0 10% 2.0 20% Đa thức - Tìm bậc đa thức sau thu gọn Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(C8a) 1.0 Thực phép cộng ( trừ ) hai đa thức - Biết xếp hạng tử đa thức biến theo luỹ thừa tăng giảm 2(C8b,c) 2.0 3.0 30% Nghiệm đa thức biến Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % -Thực phép nhân hai đơn thức 1(C9) 2.0 20% Biết khái niệm nghiệm đa thức biến - Tìm nghiệm đa thức biến bậc 1(C6) 0,5 10% 3.0 30% IV-Biên soạn câu hỏi theo ma trận: 4.0 40 % 1(C10) 1.0 10% 3,0 30% 3.5 35% 12 10 100% Tên : Lớp : ĐỀKIỂM TRA CHƯƠNG IV Môn : Đại Số Điểm Lời phê thầy cô giáo ĐỀ BÀI I Phần trắc nghiệm: (3 điểm) *Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị biểu thức x  y x = 2; y = -1 A 12,5 B C Câu : Bậc đơn thức – x y là: A Câu 3: Kết A 3 xy B D 10 C 18 D xy  xy B xy C  xy D xy Câu 4: Kết phép tính ( xy ).( x y ) là: 6 A  x y B  x y C 4x6y4 D -4x6y4 4 Câu : Trong đơn thức sau : – 2xy5 ;7 ; - 3x5y ; 6xy5; x4y; Số cặp đơn thức đồng dạng là: A B C D *Hãy chọn cụm từ thích hợp: “bằng 0; a; nghiệm; hai nghiệm; ba nghiệm” điền vào chỗ trống câu sau: Câu 6: Nếu x = a, đa thức P(a) có giá trị ta nói a (hoặc x = a) đa thức II Phần tự luận: (7 điểm) Câu (1 điểm) Tính giá trị biểu thức: A= (x2 + xy –y2) - x2 – 4xy - 3y2 Tại x = 0,5 ; y = -4 Câu8(3 điểm): Cho hai đa thức P(x) = 2x3 – 3x + x5 – 4x3 + 4x – x5 + x2 - Q(x) = x3 – 2x2 + 3x + + 2x2 Thu gọn viết đa thức P(x); Q(x) theo chiều giảm dần biến Tính P(x)+ Q(x); P(x) - Q(x) Gọi M(x) = P(x)+ Q(x) Tìm bậc M(x) Câu9: (2 điểm) Hãy điền đơn thức thích hợp vào trống 5xyz 5x 2yz = 15x3y2z = 25x4yz = -x2yz = xy z =  25x3y2z2 Câu 10: ( Điểm ) Cho đa thức P(x) = 2(x-3)2 + Chứng minh đa thức cho khơng có nghiệm V hướng dẫn chấm thang điểm: Câu Nội dung đáp án Trắc Mỗi ý cho 0,5 đ nghiệm 1.D 2.D A Câu 4.C 5.B 0; nghiệm Thu gọn: A= (x2 + xy –y2) - x2 – 4xy - 3y2 = x2 + xy –y2 - x2 – 4xy - 3y2 = – 3xy - 4y2 Thay x= 0,5; y= -4 tính A= – 64 = - 58 Câu Thang điểm 3đ 0,5đ 1đ 1) Thu gọn viết đa thức P(x); Q(x) theo chiều giảm dần biến P(x) = 2x3 – 3x + x5 – 4x3 + 4x – x5 + x -2 = 2x 3– 4x3 + x5 – x5 + x2 + 4x – 3x -2 = - 2x3 + x2 + x -2 0,5đ Q(x) = x – 2x2 + 3x + 1+2x2 = x + 3x + 0,5đ 0,5đ 2)Tính P(x)+ Q(x); P(x) - Q(x) 0,5đ Đặt phép tính tính được: P(x)+ Q(x) = - x3 + x2 +4x -1 0,5đ P(x) - Q(x) = -3 x3 + x2 -2x -3 0,5đ 3) Vì M(x) = - x3 + x2 +4x -1 nên M(x) có bậc Câu 75x4 y3z2 1đ 0,5 đ 2 125x y z 0,5 đ 2 - 5x y z  x2 y z 2 Câu 10 Cho đa thức P(x) = 2(x-3)2 + Vì 2(x-3)2  ; > nên 2(x-3)2 + > với giá trị x Vậy: Đa thức P(x) nghiệm 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 7, Đề thi toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay