Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:09

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN SINH HỌC, KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 04 trang ——————— Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Nếu sản phẩm giảm phân tế bào sinh giao tử ngƣời gồm loại giao tử là: (n+1), (n-1) n Một giao tử thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành ngƣời bị mắc hội chứng siêu nữ (XXX) Điều chứng tỏ xảy không phân li cặp NST A giảm phân II trình sinh tinh B giảm phân II trình sinh trứng C giảm phân I trình sinh tinh D giảm phân I trình sinh trứng Câu 2: Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc trƣng quần thể? A Tỉ lệ giới tính B Mật độ C Độ đa dạng D Nhóm tuổi Câu 3: Cho nhân tố sau: (1) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Giao phối khơng ngẫu nhiên (4) Kích thƣớc quần thể nhỏ Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1),(2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) Câu 4: Con mối nở ―liếm‖ hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas Trùng roi enzim phân giải đƣợc xelulơzơ gỗ mà mối ăn Quan hệ mối trùng roi là: A sinh B hội sinh C hợp tác D cộng sinh Câu 5: Hiện tƣợng khác loài cấu tạo hoa khác nên hạt phấn thụ phấn cho hoa khác ví dụ A cách li nơi B cách li mùa vụ C cách li học D cách li sau hợp tử Câu 6: Trong lai tế bào, ni cấy hai dòng tế bào xơma khác mơi trƣờng dinh dƣỡng, chúng kết hợp lại với thành tế bào lai chứa gen hai loài bố mẹ Từ phát triển thành lai thuộc thể đột biến A sinh dƣỡng B đa bội C dị đa bội D tứ bội Câu 7: Ở quần thể sau trải qua hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể 20% số cá thể đồng hợp trội cánh dài tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn Hãy cho biết trƣớc xảy trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình sau quần thể trên? A 36% cánh dài : 64% cánh ngắn B 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C 84% cánh dài : 16% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 8: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, khủng long nhự trị thời điểm nào? A kỉ Silua đại Cổ sinh B kỉ Tam điệp đại Trung sinh C kỉ Jura đại Trung sinh D kỉ Đệ tam đại Tân sinh Câu 9: Một quần thể hệ P thành phần kiểu gen là: 0,6AA + 0,4Aa = Tỉ lệ cá thể kiểu gen aa quần thể hệ sau cho P tự thụ phấn là: A 10% B 70% C 20% D 50% Câu 10: Bố mẹ dị hợp tử (Aa xAa) biết alen trội trội hồn tồn Xác suất để đƣợc ngƣời kiểu hình trội gia đình ngƣời A 9/64 B 81/256 C 27/64 D 27/256 Câu 11: Vì trình giao phối không ngẫu nhiên đƣợc xem nhân tố tiến hóa bản? A Tạo đƣợc vơ số biến dị tổ hợp B Vì tạo trạng thái cân di truyền quần thể C Tạo tổ hợp gen thích nghi D Làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 12: Phƣơng pháp sau đạt hiệu tốt việc trì ƣu lai giống trồng? A cho tự thụ phấn bắt buộc B cho giao phấn chéo C nuôi cấy mô tế bào D trồng hạt qua chọn lọc Câu 13: Trong phƣơng thức hình thành lồi đƣờng địa lí, nhân tố sau nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thành phần kiểu gen hai quần thể? A Quá trình giao phối B Q trình đột biến C Sự cách li địa lí D Sự thay đổi điều kiện địa lí Câu 14: Một số tính trạng suất vật ni trồng nhiều gen quy định, di truyền theo kiểu tƣơng tác A bổ sung B cộng gộp C át chế trội D át chế lặn Câu 15: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lƣợng từ môi trƣờng vô sinh vào chu trình dinh dƣỡng là: A Động vật ăn động vật B Động vật ăn thực vật C Sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất Câu 16: Hoa bồ công anh nở lúc sáng sớm cụp lại lúc chạng vạng tối kiểu ứng động nào? A Điện ứng động B Quang ứng động C Nhiệt ứng động D Hóa ứng động Câu 17: Ở đồng rêu phƣơng Bắc, - năm số lƣợng cáo lại tăng lên gấp trăm lần, theo chu biến động chuột Lemmut (là mồi chủ yếu cáo) Đây dạng biến động số lƣợng cá thể A theo chu kỳ nhiều năm B theo chu kỳ mùa C theo chu kỳ ngày đêm D không theo chu kỳ Câu 18: Một gen sinh vật nhân thực 3900 liên kết hiđrơ khối lƣợng 900000 đ.v.c Gen nhân đơi liên tiếp lần đòi hỏi mơi trƣờng cung cấp số nucleotit loại là: A A = T = 4200; G = X = 6300 B A = T = 4800; G = X = 7200 C A = T = 7200; G = X = 4800 D A = T = 6300; G = X= 4200 Câu 19: Bộ nhiễm sắc thể ong mật 2n=32 Số NST ong là: A 16 B 64 C 32 D 24 Câu 20: Giai đoạn hình thành mầm mống thể gì? A tiến hóa hóa học B tiến hóa tiền sinh học C tiến hóa sinh học D tiến hóa hữu Câu 21: Phát biểu sau tăng trƣởng quần thể sinh vật? A Khi môi trƣờng bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong B Khi môi trƣờng không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu C Khi môi trƣờng không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong D Khi môi trƣờng bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong ln tối thiểu Câu 22: Ở lồi thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập Gen A gen B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ bên Các alen a b khơng chức Những hoa trắng lồi số kiểu gen tối đa là: A kiểu gen B kiểu gen C kiểu gen D kiểu gen Câu 23: Giả sử lƣới thức ăn đơn giản gồm sinh vật đƣợc mô tả nhƣ sau: cào cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn chim sâu Khi số lƣợng mèo rừng tăng cao, loài động vật hội tăng nhanh số lƣợng? A chim sâu B nai C thỏ D cào cào Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 24: Phát biểu sau khơng hóa thạch? A Căn vào tuổi hố thạch, biết đƣợc lồi xuất trƣớc, loài xuất sau B Tuổi hố thạch đƣợc xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ hố thạch C Hoá thạch cung cấp cho chứng trực tiếp lịch sử tiến hoá sinh giới D Các quan nhƣ ruột thừa, xƣơng ngƣời ví dụ hóa thạch Câu 25: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 2: 1? Ab Ab AB aB Ab ab aB aB A B C D x x x x aB aB AB ab aB ab ab ab Câu 26: Trong tự nhiên, tăng trƣởng kích thƣớc quần thể chủ yếu A xuất cƣ nhập cƣ B mức sinh sản nhập cƣ C mức sinh sản tử vong D mức tử vong xuất cƣ Câu 27: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào là: A gen phân tử ADN dạng vòng B gen tế bào sinh dƣỡng C gen nhiễm sắc thể giới tính D gen nhiễm sắc thể thƣờng Câu 28: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Cỏ; (2) lúa; (3) sâu ăn lúa; (4) chuột; (5) ếch; (6) rắn Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng cấp hệ sinh thái A (5) (6) B (3) (4) C (6) (4) D (1) (2) Câu 29: Khi thành phần thức ăn thiếu Iốt trẻ phát triển chậm, não nếp nhăn, chịu lạnh Vì Iốt A thành phần cấu tạo hoocmon GnRH B thành phần cấu tạo hoocmon sinh trƣởng C thành phần cấu tạo hoocmon Tiroxin D thành phần cấu tạo hoocmon Ơstrogen Câu 30: Vì mao mạch máu chảy chậm động mạch? A Vì mao mạch thƣờng xa tim B Vì tổng tiết diện mao mạch lớn C Vì số lƣợng mao mạch lớn D Vì áp lực co bóp tim giảm Câu 31: Ƣu điểm phƣơng pháp tạo giống đột biến là: A thể tạo giống với đặc tính mà tổ tiên chƣa B Dễ thực hiện, dự đốn đƣợc kết tiến hành C thể tạo đƣợc giống mang đặc điểm hai loài khác D thể tạo giống đồng hợp tất gen Câu 32: Trong mô phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào hàm lƣợng ADN tế bào thuộc nhóm một nửa hàm lƣợng ADN tế bào thuộc nhóm hai Tế bào thuộc nhóm X, tế bào thuộc nhóm hai Y X Y lần lƣợt là: A pha G2 pha G1 B pha G1 đầu C đầu D pha G2 đầu Câu 33: Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ chọn lọc chống lại A alen trội B thể đồng hợp C thể dị hợp D alen lặn EG Câu 34: Xét thể kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân eg tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen là: A 48 tế bào B 24 tế bào C 36 tế bào D 30 tế bào Câu 35: Một mARN ngắn đƣợc tổng hợp ống nghiệm trình tự nuclêơtit là: 5’AUGAXUAAXUAXAAGXGA3’ Nếu đột biến xảy làm nuclêôtit loại X vị trí 12 mARN chuỗi pơlipeptit đƣợc tổng hợp từ ARN nói số axit amin là: A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 36: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, hai alen trội cho tròn khơng alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (F1) lai phân tích thu đƣợc Fa phân tích theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: tròn, hoa trắng: dài, hoa trắng Biết không xảy đột biến, kiểu gen (F1) sau phù hợp với kết trên? AD Ad AB Ab A B C D Bb Dd Bb Dd aD ab aB ad Câu 37: Dạng đột biến làm giảm số lƣợng gen nhiễm sắc thể, làm cân gen thƣờng gây chết với thể đột biến là: A Đột biến đa bội B Đột biến dị bội C Đột biến đảo đoạn D Đột biến đoạn Câu 38: Đặc tính dƣới mã di truyền ý nghĩa đảm bảo thơng tin di truyền đƣợc truyền cách xác tử ADN tới protein? A Tính liên tục B Tính thối hóa C Tính phổ biến D Tính đặc hiệu Câu 39: Cho số thao tác quy trình chuyển tạo cừu biến đổi gen sản sinh protein ngƣời sữa nhƣ sau: (1) Chọn lọc nhân dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp (tế bào chuyển gen) (2) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng bị lấy nhân nuôi để phát triển thành phôi (3) Tạo vectơ chứa gen ngƣời chuyển vào tế bào xôma cừu sau ni mơi trƣờng nhân tạo (4) Cấy phơi vào tử cung cừu để cừu mang thai đẻ cừu chuyển gen Trình tự thao tác là: A (3) → (1) → (2) → (4) B (4) → (2) → (3) → (1) C (2) → (1) → (3) → (4) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 40: Một gen 3000 nuclêơtit loại nucleotit Sau đột biến cặp nuclêơtit, gen số nucleotit loai A= 750 G=751 Dạng đột biến sau xảy ra? A Mất cặp nuclêôtit loại G - X B Thêm cặp nuclêôtit loại A - T C Mất cặp nuclêôtit loại A – T D Thêm cặp nuclêôtit loại G - X - - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 132 mamon SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 Đáp án Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 Mã đề 132 made cautron 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 132 11 132 12 132 13 132 14 132 15 132 16 132 17 132 18 132 19 132 20 132 21 132 22 132 23 132 24 132 25 132 26 132 27 132 28 132 29 132 30 132 31 132 32 132 33 132 34 132 35 132 36 132 37 132 38 132 39 132 40 dapan A C D D C C C C A C D C B B D B A D C B B A D D A B A B C B A B A A C A D D A D Trang 5/5 - Mã đề thi 132 ... đề thi 1 32 mamon SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12. .. SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 SINH 12 Đáp án Đề thi học kì môn Sinh học 12 năm 20 17 -20 18 Mã đề 1 32 made cautron 1 32 1 32 1 32. .. 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 1 32 11 1 32 12 1 32 13 1 32 14 1 32 15 1 32 16 1 32 17 1 32 18 1 32 19 1 32 20 1 32 21 1 32 22 1 32 23 1 32 24 1 32 25 1 32 26 1 32 27 1 32 28 1 32 29 1 32 30 1 32 31 1 32 32 1 32 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay