Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Môn: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: phát biểu sai đồng quy tính trạng, (1) Chọn lọc tự nhiên tiến hành đối tượng theo nhiều hướng (2) Chọn lọc tự nhiên nhiều đối tượng theo hướng (3) Chọn lọc tự nhiên đối tượng theo hướng xác định (4) Làm sinh vật khác nguồn gốc chung A B C D Câu 2: quần thể loài sống môi trường khác Quần thể sớng mơi trường nào sau kích thước lớn nhất, A Quần thể A sống môi trường diện tích 800m2 và mật độ 34 cá thể/1m2 B Quần thể B sớng mơi trường diện tích 210m2 và mật độ 12 cá thể/1m2 C Quần thể D sớng mơi trường diện tích 3050m2 và mật độ cá thể/1m2 D Quần thể C sớng mơi trường diện tích 835m2 mật độ 33 cá thể/1m2 Câu 3: Trong phát biểu sau phát biểu sai, (1) Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ mơi trường tăng, tớc độ sinh trưởng và phát triển ngắn (2) Ở loài tôm sú thời gian chu sớng ( từ trứng đến trưởng thành ) 25o C 10 ngày đêm, 18oC là 17 ngày đêm loài tơm này ngưỡng phát triễn là 8oC (3) Các nhân tố sinh thái vô sinh mơi trường sớng làm biến động sổ lượng cá thể quần thể (4) Môi trường sớng chủ ́u sinh vật gồm khơng khí,đất,nước, xã hội, sinh vật và môi trường cạn (5) Động vật nhiệt sớng vùng nhiệt đới thường kích thước thể nhỏ kích thước động vật loài sống vùng ôn đới A B C D Câu 4: Những quan nào sau là quan tương tự, A Xương đòn chó nhà và xương mỏ ác gà C Cánh chim bồ câu và cánh chuồn chuồn B Lá thông và gai xương rồng D Tua ćn bí ngơ và gai hoa hồng Câu 5: Khi nói tuổi thọ, kết ḷn nào sau khơng đúng, A Tuổi thọ sinh lí được tính từ lúc cá thể sinh cho đến chết già B Tuổi thọ sinh thái cao tuổi thọ sinh lí và đặc trưng cho loài sinh vật C Tuổi quần thể là tuổi thọ trung bình cá thể quần thể D Tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc cá thể sinh đến chết nguyên nhân sinh thái Câu 6: Cho loài sinh vật sau: (1).Vi sinh vật (2) Chim (5) Thú (6) Ếch nhái (3) Con người (7) Bò sát (4) Thực vật (8) Nấm sinh vật biến nhiệt, A B C D Câu 7: Khi đánh bắt cá nhiều non nên: A Hạn chế, quần thể sẽ suy thối C Dừng, nếu khơng sẽ cạn kiệt B Tăng cường đánh bắt, quần thể ổn định D Tiếp tục, quần thể trạng thái trẻ Câu 8: Các kỉ đại cổ sinh theo thứ tự là: A Pecmi → Cacbon → Đêvôn → Silua → Ocđôvic → Cambri B Cambri → Đêvôn → Pecmi → Silua → Jura → Cacbon C Đêvôn → Krêta → Pecmi → Ocđôvic → Cambri → Silua D Cambri → Ocđôvic → Silua → Đêvôn → Cacbon → Pecmi Câu 9: Hỗn hợp nào dùng thí nghiệm S.Miller để thu số loại axit amin B Hơi nước, CH4, NH4, H2 A O2, CH4, NH4 C CO2, O2, nước và NH3 D CO2, CH4, NH4, H2 và nước Câu 10: Các nhân tớ tiến hóa sau: (1) CLTN (2) Giao phối ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di – nhập gen Các nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể, A B C D Câu 11: Trong dấu hiệu đặc trưng quần thể, dấu hiệu nào là quan trọng nhất, A Mật độ B Tỉ lệ sinh sản - tử vong C Cấu trúc tuổi D Tỉ lệ đực - Câu 12: Cho phát biểu (1) Trong trình phát sinh sự sớng, khí ngun thuỷ khơng chứa O2 (2) Từ hình thành tế bào sơ khai và sau hình thành nên tế bào sớng là giai đoạn tiến hóa tiền sinh học (3) Đặc tính sơ khai sự sớng là phân đơi, trao đổi chất với môi trường (4) Đại phân tử hữu hình thành nên sự sớng là axit nuclêic và lipid phát biểu sai sự phát sinh sự sống, A B C D Câu 13: Cho nhân tớ tiến hóa sau: (1) Đột biến (2) Thường biến (3) Di - nhập gen (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Giao phối ngẫu nhiên (6) Các ́u tớ ngẫu nhiên nhân tớ khơng chi phới q trình tiến hóa nhỏ, A B C D Câu 14: Trình tự loài nào sớ trình tự loài nêu dưới được xếp theo trình tự thời gian tiến hố: người đứng thẳng (H.erectus); người khéo léo (H.habilis); người đại; (H.sapiens); người Neandectan A 2→1→3→4 B 2→ 1→4→3 C 1→2→ 3→4 D 2→ 4→ 3→1 Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Xương sọ tinh tinh phát triển nhanh xương sọ người giai đoạn sau sinh (2) Xương sọ tinh tinh phát triển chậm xương sọ người giai đoạn sau sinh (3) Xương sọ tinh tinh và xương sọ người giống giai đoạn bào thai (4) Người và tinh mặt di truyền giống khoảng 98% (5) Tinh tinh non xương hàm phát triển nhanh người hộp sọ lại phát triển chậm phát biểu sai mới quan hệ người và tinh tinh, A B C D Câu 16: Mức độ giống ADN người và loài thuộc khỉ là A Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Rhesut→ Khỉ Vervet →Khỉ Capuchin→ Galago B Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Vervet →Khỉ Rhesu→Khỉ Capuchin→ Galago C Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Capuchin→Khỉ Rhesut→ Khỉ Vervet→ Galago D Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Rhesut→Khỉ Capuchin→Khỉ Vervet→ Galago Câu 17: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên cấu trúc P: 0.20AA + F1 0.30AA + F2 0.40AA + F3: 0.55AA + di truyền thế hệ sau: F4: 0,75AA + 0.10Aa + 0,15aa = 0,30Aa 0,25Aa 0,20Aa 0,15Aa + + + + 0,50aa 0,45aa 0,40aa 0,30aa = = = = 1 1 Nhận xét nào sau là tác động chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này, A Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp và giữ lại kiểu gen dị hợp C Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn D Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 18: Lịch sử phát triển Trái Đất trải qua đại địa chất: A Đại Thái cổ  đại cổ sinh  đại Nguyên sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh B Đại Thái cổ  đại Trung sinh  đại cổ sinh  đại Nguyên sinh  đại Tân sinh C Đại Nguyên sinh  đại Thái cổ  đại cổ sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh D Đại Thái cổ  đại Nguyên sinh  đại cổ sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh Câu 19: Trong quần thể sinh vật, phân chia cấu trúc tuổi,người ta chia thành : A Tuổi chưa thành thục và tuổi thành thục B Tuổi sơ sinh,tuổi sinh sản, tuổi già C Tuổi sinh trưởng và tuổi phát triển D Tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi quần thể Câu 20: Mọi sinh vật mã di truyền và thành phần prôtêin giống chứng tỏ nguồn gốc chung sinh giới thuộc: A Bằng chứng phơi sinh học B Bằng chứng địa lí – sinh học C Bằng chứng giải phẫu học so sánh D Bằng chứng sinh học phân tử Câu 21: Theo quan điểm Đacuyn, thực chất CLTN là sự phân hoá A khả biến dị cá thể loài B khả phản ứng trước môi trường cá thể quần thể C khả sớng, sót và sinh sản cá thể quần thể D khả sinh sản cá thể quần thể Câu 22: Trong kết luận dưới đây, kết luận nào sai, (1) Nhân tố sinh thái là nhân tớ mơi trường tác động trực tiếp gián tiếp lên sinh vật, sinh vật phản ứng để thích nghi (2) Sự phân bớ theo nhóm cá thể quần thể ý nghĩa hỗ trợ chống chọi với điều kiện bất lợi môi trường (3) Quần thể phân bố phạm vi định gọi là ổ sinh thái (4) Các loại tháp sinh thái ln đáy rộng, đĩnh hẹp (5) Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi A B C D Câu 23: Sự xuất loài mới được đánh dấu bằng: A Cách li học B Cách li sinh sản D Cách li tập tính C Cách li sinh thái Câu 24: Một quần thể kích thước 000 cá thể Sau năm thống kê thấy 2% sớ cá thể tử vong, 2% sớ cá thể được sinh ra, 4% sớ cá thể di cư vào mùa đông Hãy cho biết thời điểm thớng kê, kích thước quần thể là bao nhiêu, A 4750 B 4800 C 4000 D 3000 Câu 25: Urani 238 (238Ur) thời gian bán rã khoảng : A 3,5 tỉ năm B 1,5 tỉ năm C 4,5 tỉ năm D 2,5 tỉ năm Câu 26: chứng sau cho thấy người nguồn gớc từ động vật vú, (1) Biết sử dụng cơng cụ (2) Răng phân hố thành cửa, nanh, hàm (3) Xương cụt là dấu vết đuôi (5) Hiện tượng mọc lông khắp thể (4) khả giao tiếp ngơn ngữ (6) Bán cầu đại não phát triển (7) Xương bàn tay năm ngón A B C D Câu 27: Các loài sâu ăn thường màu xanh là do: A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn B kết di nhập gen quần thể C sự biến đổi màu sắc thể sâu cho phù hợp với môi trường D kết chọn lọc thể đột biến lợi cho sâu Câu 28: phát biểu sau sai nói mới quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên, (1) Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường (2) Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể chỉ xảy quần thể động vật không xảy quần thể thực vật (3) Quan hệ cá thể loài thể qua hiệu nhóm (4) Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong (5) Sự cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật sẽ làm cho số lượng cá thể quần thể giảm xuống mức tối thiểu A B C D Câu 29: Đặc điểm quan tương tự là : A Cùng nguồn gốc B Cùng vị trí C Cùng chức D Cùng cấu tạo Câu 30: Khi điều kiện sống phân bố không đồng đều, cá thể quần thể sự phân bớ A theo nhóm B đồng C ngẫu nhiên - HẾT D đồng ngẫu nhiên ĐÁP ÁN SINH 12 Câu 132 209 312 409 A A D A D C B B C B B B C D B A B C B B C D C D C B C B D D D C B C B B 10 D A C D 11 A A A D 12 A B D A 13 C C A C 14 B C A B 15 A A C A 16 A B A D 17 A D D D 18 D A D A 19 D C D C 20 D C D C 21 C D C C 22 B B C B 23 B B B A 24 B C A C 25 C D B D 26 D A D A 27 D B D A 28 B A A C 29 C C A A 30 A D C D ... được đánh dấu bằng: A Cách li học B Cách li sinh sản D Cách li tập tính C Cách li sinh thái Câu 24 : Một quần thể có kích thước 000 cá thể Sau năm thống kê thấy có 2% sớ cá thể tử vong, có 2% ... D 12 A B D A 13 C C A C 14 B C A B 15 A A C A 16 A B A D 17 A D D D 18 D A D A 19 D C D C 20 D C D C 21 C D C C 22 B B C B 23 B B B A 24 B C A C 25 C D B D 26 D A D A 27 D B D A 28 B A A C 29 ... Tân sinh B Đại Thái cổ  đại Trung sinh  đại cổ sinh  đại Nguyên sinh  đại Tân sinh C Đại Nguyên sinh  đại Thái cổ  đại cổ sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh D Đại Thái cổ  đại Nguyên sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay