Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:09

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CƠNG BÌNH (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề) Mã đề: 132 Hãy chọn đáp án trả lời cho câu hỏi sau Câu 1: Trong ao, người ta ni kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trơi, chép…vì A lồi sinh thái riêng nên giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với B tận dụng nguồn thức ăn loài động vật đáy C tận dụng nguồn thức ăn loài động vật tảo D tạo đa dạng loài hệ sinh thái ao Câu 2: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong Giải thích sau không phù hợp? A Nguồn sống môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu cá thể quần thể B Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khơng khả chống chọi với thay đổi mơi trường C Số lượng cá thể q nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể D Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể Câu 3: Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học A mức độ sinh sản mức độ tử vong xấp xỉ B điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng C điều kiện môi trường không bị giới hạn D mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng Câu 4: Loại mô phân sinh lúa A mơ phân sinh lóng B mô phân sinh đỉnh thân C mô phân sinh đỉnh rễ D mô phân sinh bên Câu 5: Ở loài thực vật, chiều cao cặp gen khơng alen tác động cộng gộp Sự mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Lai cao chiều cao 210cm với thấp F1 chiều cao trung bình, sau cho F1 giao phấn Chiều cao trung bình tỉ lệ nhóm chiều cao trung bình F2: A 185 cm 63/256 B 185 cm 121/256 C 185 cm 108/256 D 180 cm 126/256 Câu 6: Điểm sai khác lớn hệ tim mạch người hệ tim mạch cá A cá, máu ơxi hố qua mao mạch mang B người hai vòng tuần hồn cá vòng tuần hồn C ngăn tim người gọi tâm nhĩ tâm thất D người hệ tuần hồn kín, cá hệ tuần hoàn hở Câu 7: Trong quần thể ngẫu phối khó tìm hai cá thể giống A gen thường nhiều alen B số biến dị tổ hợp lớn C cá thể giao phối ngẫu nhiên tự D số gen kiểu gen cá thể lớn Câu 8: Một đột biến gen làm cặp nuclêôtit vị trí số 5; 10 30 Cho ba ba cũ khơng mã hóa loại axit amin đột biến không ảnh hưởng đến ba kết thúc Hậu đột biến A axit amin làm thay đổi 10 axit amin liên tiếp sau axit amin thứ chuỗi pôlipeptit B axit amin làm thay đổi axit amin liên tiếp sau axit amin thứ chuỗi pôlipeptit C axit amin làm thay đổi 10 axit amin chuỗi pôlipeptit D axit amin làm thay đổi axit amin chuỗi pôlipeptit Câu 9: Khảo sát di truyền bệnh M người qua ba hệ sau: Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Xác suất để người III2 không mang gen bệnh bao nhiêu? A 3/4 B 1/4 C 2/3 D 1/3 Câu 10: Ở loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng quần thể cân mặt di truyền, 75% số cho hoa màu đỏ, chọn hoa đỏ, xác suất để chủng A 1/243 B 1/1024 C 1/32 D 1/256 Câu 11: Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn A mơi trường nước khơng bị lượng sáng mặt trời đốt nóng B hệ sinh thái nước đa dạng sinh học cao C mơi trường nước nhiệt độ ổn định D mơi trường nước giàu chất dinh dưỡng môi trường cạn Câu 12: Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể ban đầu Gồm bước: Phát sinh đột biến; Chọn lọc đột biến lợi; Hình thành loài mới; Phát tán đột biến qua giao phối; Cách li sinh sản quần thể biến đổi với quần thể gốc Xác định trật tự đúng: A 1,2,4,5,3 B 1,5,4,2,3 C 1,4,2,5,3 D 1,5,2,4,3 Câu 13: Ở lồi thực vật, tình trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, hai alen cho tròn khơng alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa trắng: dẹt, hoa trắng: tròn hoa trắng: dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? Ad Ad AD BD BB Bb Bb Aa AD aD ad bd A B C D Câu 14: Một cặp vợ chồng sinh người gái Xác suất để sinh đứa trai gái? A 1/4 B 5/16 C 3/8 D 1/2 BD Câu 15: Ba tế bào sinh tinh thể kiểu gen Aa bd HhEe XMXm giảm phân khơng hốn vị gen cho tối đa số loại giao tử là: A B 12 C D 16 Câu 16: Ở thực vật, hoocmơn vai trò thúc chóng chín A auxin B axit abxixic C xitơkinin D êtilen Câu 17: Hoang mạc, đồng cỏ, đồng ruộng, rừng bụi, rừng rậm nhiệt đới A quần xã đầu vào đầu chu trình dinh dưỡng B ví dụ tương tác sinh vật C giai đoạn diễn sinh thái D ví dụ hệ sinh thái Câu 18: Các bước phương pháp lai phân tích thể lai Menđen gồm: Đưa giả thiết giải thích kết chứng minh giả thiết Lai dòng khác vài tính trạng phân tích kết F1 , F2 , F3 Tạo dòng chủng Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền A 2,3,4,1 B 2,1,3,4 C 3,2,4,1 D 1,2,3,4 Câu 19: Nhân tố bên tác động lên hầu hết giai đoạn sinh trưởng phát triển thực vật A nhiệt độ B nước C ánh sáng D phân bón Câu 20: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng là: A (1) (2) B (1) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 21: Để xác định mật độ quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể quần thể yếu tố nào? A tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể B yếu tố giới hạn tăng trưởng quần thể C diện tích thể tích khu vực phân bố chúng D kiểu phân bố cá thể quần thể Câu 22: Lai lồi Lúa mì NST 2n =14 ( hiệu hệ gen AA) với lồi cỏ dại NST 2n =14 ( hiệu hệ gen BB) lai NST n + n =14 (kí hiệu hệ gen AB) bị bất thụ Tiến hành đa bội hóa tạo lồi Lúa mì NST 2n + 2n =28 (kí hiệu hệ gen AABB) Đây ví dụ q trình hình thành lồi đường A lai xa đa bội hóa B đa bội hóa C sinh thái D địa lí Câu 23: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hồn tồn xảy hốn vị gen hai bên với tần số 20% phép lai Aa BD x Aa Bd cho tỷ lệ kiểu hình A-bd/bd đời F1 bd bD A 4,5% B 3% C 6% D 75% o Câu 24: Một gen dài 5100A tự nhân đôi liên tiếp lần đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp nuclêôtit? A 6000 nuclêôtit B 9000 nuclêôtit C 3000 nuclêôtit D 12000 nuclêôtit Câu 25: Cho kiện diễn trình phiên mã: Enzim ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) Enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc chiều 3’- 5’ Enzim ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen chiều 3’- 5’ Khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng lại, trình phiên mã kết thúc Trong trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (2) - (1) - (3) - (4) B (1) - (4) - (3) - (2) C (2) - (3) - (1) - (4) D (1) - (2) - (3) - (4) Câu 26: Trình tự phân tử mARN sau phù hợp với trình tự nuclêơtit phiên mã từ gen đoạn mạch bổ sung 5’… AGXTTAGXA…3’ ? A 3’…UXGAAUXGU…5’ B 5’…AGXUUAGXA…3’ C 5’…TXGAATXGT…3’ D 3’…AGXUUAGXA…5’ Câu 27: Trong tổ ong, cá thể đơn bội A ong chúa B ong thợ C ong đực D B C Câu 28: Một gen sinh vật nhân thực 3900 liên kết hiđrơ 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen số nuclêơtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen A A = 450; T = 150; G = 150; X = 750 B A= 750; T= 150; G= 150; X=150 C A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 D A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 Câu 29: Quang chu hoa phụ thuộc vào A tuổi B độ dài ngày đêm C độ dài ngày D độ dài đêm Câu 30: Ở thực vật, gibêrelin tác dụng: A tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao nảy mầm hạt B kích thích nảy mầm hạt C kích thích phân chia tê bào kích thích sinh trưởng chồi bên D kích thích rễ phụ Câu 31: Tế bào sinh tinh lồi động vật trình tự gen sau: Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ ABCDE NST thứ hai abcde Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ FGHIK NST thứ hai fghik Loại tinh trùng kiểu gen ABCde Fghik xuất chế: A Phân li độc lập NST B Trao đổi chéo C Chuyển đoạn không tương hỗ D Đảo đoạn Câu 32: Hệ thần kinh nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh tinh trùng sinh trứng thông qua hệ A thần kinh B tuần hoàn C nội tiết D sinh dục Câu 33: Ở đậu Hà lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/9 C 9/16 D 1/16 Câu 34: sở sinh lí cơng nghệ ni cấy tế bào, mơ thực vật tính A tồn B phân hố C chun hố D cảm ứng Câu 35: Cho nhân tố tiến hóa sau: (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên Những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A (1), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) Câu 36: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua gen làm chín bị bất hoạt; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n; (3) Tạo giống lúa gạo vàng khả tổng hợp βcaroten hạt; (4) Tạo giống nho không hạt; (5) Tạo cừu Đôly; (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết người Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến A (5) (6) B (1) (3) C (2) (6) D (2) (4) Câu 37: Một khu vườn thí nghiệm trồng 50 ớt chng 25 kiểu gen dị hợp, số lại đồng hợp trội Cho tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp đến hệ F4 tỉ lệ kiểu gen bao nhiêu? A 25% AA: 50% Aa: 25% aa B 98,4375% AA: 1,5625 % Aa: 0% aa C 49,21875% AA: 1,5625% Aa: 49,21875% aa D 73,4375% AA: 3,125% Aa: 23,4375% aa Câu 38: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử: (1) Hai loài rắn sọc sống khu vực địa lí, loài chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số lồi giơng sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển khơng hồn chỉnh (3) Ngựa lai với Lừa đẻ La bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè (5) Các phân tử prơtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ khơng tương thích nên kết hợp với (6) Hai dòng lúa tích lũy alen đột biến lặn số locut khác nhau, hai dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng mang nhiều alen đột biến lặn nên kích thước nhỏ cho hạt lép Đáp án là: A (2), (4), (5) B (2), (3), (5) C (2), (3), (6) D (1), (3), (6) Câu 39: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời A loại kiểu gen loại kiểu hình B 12 loại kiểu gen loại kiểu hình C loại kiểu gen loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 40: Biết gen A - lông đỏ; gen a - lông trắng, hệ ban đầu quần thể giao phối tỉ lệ kiểu gen 1AA: Aa: 1aa quần thể kiểu giao phối khác cá thể quần thể ban đầu? A B C D Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CƠNG BÌNH HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 (Đáp án đề thi gồm 02 trang) Mã đề Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 132 A A C D A B B D D A C C B C C D D C B C C A B B A B C A B A B D B A A D D C D D 209 A A A A C B B D C D A B D B A C A B A C D D C A B B C B C B C B C A D D D D C D 357 D A D A D D A D A A C A C C C C B D D B C A A B B C B B B C A C A D B B D B D C 485 B B D B B A B D C C A A D D C A B C D D A A D D A C C A C B C D D A A C B C B B 570 C B A B A D D C A A D C D A D D B C A D B D B A C D D B A B C C B A C B C A C B -HẾT - 628 C A C B B A C A D C B B D A C A D B C B D D A A B B D C B C C D B A D A D A D C ... Trang 4/4 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CƠNG BÌNH HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 20 17 -20 18 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 (Đáp án đề thi gồm có 02 trang) Mã đề Câu Câu Câu Câu Câu... Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu... 1 /24 3 B 1/1 024 C 1/ 32 D 1 /25 6 Câu 11: Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn A mơi trường nước không bị lượng sáng mặt trời đốt nóng B hệ sinh thái nước có đa dạng sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay