Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình (Đề thi 04 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Mơn: Sinh học 12 Năm học 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên: .Số báo danh Mã đề: 132 Câu 1: Trong ao, kiểu quan hệ xảy hai lồi cá nhu cầu thức ăn A ký sinh B cạnh tranh C vật ăn thịt – mồi D ức chế cảm nhiễm Câu 2: Trong tự nhiên, kích thước quần thể giảm mức tối thiểu A quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong B quần thể rơi vào trạng thái suy giảm không bị diệt vong C khả sinh sản tăng cá thể đực, nhiều hội gặp D quần thể ln khả tự điều chỉnh trở trạng thái cân Câu 3: Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật C vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật D hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật Câu 4: Trạng thái cân quần thể trạng thái số lượng cá thể ổn định A sức sinh sản tăng, tử vong giảm B sức sinh sản giảm, tử vong tăng C tương quan tỉ lệ sinh tỉ lệ tử D sức sinh sản giảm, tử vong giảm Câu 5: Quan hệ động vật ăn cỏ với vi khuẩn phân giải xelulôzơ thuộc quan hệ A cạnh tranh B hội sinh C cộng sinh D hợp tác Câu 6: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm A đất, nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng , nhân tố vật lý bao quanh sinh vật B đất, nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng , chất hố học mơi trường xung quanh sinh vật C tất nhân tố vật lý hoá học môi trường xung quanh sinh vật D đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ mơi trường xung quanh sinh vật Câu 7: Khi nói phân bố cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường khơng cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể B Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường, cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C Phân bố đồng ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể D Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường Câu 8: Quần thể tập hợp cá thể A lồi, sống khoảng khơng gian xác định, khả sinh sản tạo hệ B khác lồi, sống khoảng khơng gian xác định vào thời điểm xác định C loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm xác định D loài, sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm xác định, khả sinh sản tạo hệ Câu 9: Kiểu phân bố thường gặp điều kiện sống phân bố cách đồng đều? A Phân bố ngẫu nhiên B Phân bố đồng phân bố ngẫu nhiên C Phân bố theo nhóm D Phân bố đồng Câu 10: Nơi A nơi cư trú loài Trang 1/4 - Mã đề thi 132 B khoảng không gian sinh thái C khu vực sinh sống sinh vật D nơi đầy đủ yếu tố thuận lợi cho tồn sinh vật Câu 11: Hiện tượng số lượng cá thể quần thể bị số lượng cá thể quần thể khác kìm hãm tượng A khống chế sinh học B cạnh tranh loài C cạnh tranh loài D đấu tranh sinh tồn Câu 12: Mối quan hệ vật sinh – vật chủ mối quan hệ vật - mồi giống đặc điểm sau đây? A Đều làm chết cá thể loài bị hại B Lồi bị hại ln số lượng cá thể nhiều lồi lợi C Lồi bị hại ln kích thước cá thể nhỏ lồi lợi D Đều mối quan hệ đối kháng hai loài Câu 13: Đặc trưng sau đặc trưng quần thể? A Tỉ lệ nhóm tuổi B Mật độ cá thể C Tỉ lệ đực, D Đa dạng lồi Câu 14: loại diễn sinh thái? A B C D Câu 15: Các tràm rừng U minh lồi A ưu B số lượng nhiều C đặc trưng D đặc biệt Câu 16: Trong mối quan hệ sinh học loài sau đây, quan hệ kiểu quan hệ cạnh tranh? A Chim ăn sâu sâu ăn B Mối trùng roi sống ruột mối C Lúa cỏ dại ruộng lúa D Lợn giun đũa sống ruột lợn Câu 17: Sự cạnh tranh cá thể loài làm A tăng mật độ cá thể quần thể, khai thác tối đa nguồn sống môi trường B tăng số lượng cá thể quần thể, tăng cường hiệu nhóm C suy thối quần thể cá thể loài tiêu diệt lẫn D giảm số lượng cá thể quần thể đảm bảo cho số lượng cá thể quần thể tương ứng với khả cung cấp nguồn sống môi trường Câu 18: Hiện tượng khống chế sinh học xảy quần thể A tôm tép B ếch đồng chim sẻ C cá rô phi cá chép D chim sâu sâu đo Câu 19: Kiểu phân bố phổ biến tự nhiên? A Phân bố theo nhóm B Phân bố đồng C Phân bố ngẫu nhiên D Phân bố theo độ tuổi Câu 20: Diễn nguyên sinh A thường dẫn tới quần xã bị suy thoái B xảy hoạt động chặt cây, đốt rừng, người C khởi đầu từ mơi trường quần xã tương đối ổn định D khởi đầu từ môi trường chưa sinh vật Câu 21: Quan hệ giun sán với người thuộc quan hệ A cạnh tranh B cộng sinh C hợp tác D sinh Câu 22: Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài A; B; C; D là: 10 - 38,50C ; 10,6 - 320C ; 440C; - 320C Lồi khả phân bố rộng hẹp là: A C A B C D C B A D C B Câu 23: Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hai lồi, lồi lợi lồi khơng lợi khơng hại A quan hệ cộng sinh B quan hệ vật chủ - vật sinh Trang 2/4 - Mã đề thi 132 C quan hệ hội sinh D quan hệ ức chế - cảm nhiễm Câu 24: Quan hệ chim sáo với trâu thuộc quan hệ A hợp tác B cộng sinh C cạnh tranh D hội sinh Câu 25: Một số lồi sống gần tượng rễ chúng nối với (liền rễ) Hiện tượng thể mối quan hệ A hỗ trợ khác loài B cộng sinh C cạnh tranh loài D hỗ trợ lồi Câu 26: Những lồi giới hạn sinh thái hẹp nhiều yếu tố sinh thái chúng vùng phân bố A vừa phải B hẹp C rộng D hạn chế Câu 27: Đặc trưng vai trò quan trọng việc đảm bảo hiệu sinh sản quần thể điều kiện mơi trường thay đổi? A Tỉ lệ giới tính B Kích thước quần thể C Nhóm tuổi D Mật độ cá thể Câu 28: Quan hệ chặt chẽ hai hay nhiều loài mà tất loài tham gia lợi mối quan hệ A sinh B hội sinh C cộng sinh D ức chế - cảm nhiễm Câu 29: Trong thuỷ vực, người ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để A tăng tính đa dạng sinh học ao B thoả mãn nhu cầu thị hiếu khác người tiêu thụ C thu nhiều sản phẩm giá trị khác D tận dụng tối đa nguồn thức ăn ao Câu 30: Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Những tê giác sừng sống Vườn Quốc gia Cát Tiên B Những cá sống Hồ Tây C Những cỏ sống đồng cỏ Ba Vì D Những chim sống rừng Cúc Phương Câu 31: Trong mối quan hệ loài hoa lồi ong hút mật hoa A hai lồi lợi B lồi ong lợi lồi hoa khơng lợi khơng bị hại C hai lồi khơng lợi khơng bị hại D lồi ong lợi lồi hoa bị hại Câu 32: Khi yếu tố môi trường sống phân bố không đồng cá thể quần thể tập tính sống thành bầy đàn kiểu phân bố cá thể quần thể A phân bố theo nhóm B phân bố đồng C phân bố theo độ tuổi D phân bố ngẫu nhiên Câu 33: Một quần thể ếch đồng số lượng cá thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô Đây kiểu biến động A theo chu tuần trăng B khơng theo chu C theo chu mùa D theo chu nhiều năm Câu 34: Những yếu tố tác động đến sinh vật, ảnh hưởng chúng không phụ thuộc vào mật độ quần thể bị tác động A yếu tố vô sinh B yếu tố hữu sinh C bệnh truyền nhiễm D nước, khơng khí, độ ẩm, ánh sáng Câu 35: Phát biểu sau nói tăng trưởng quần thể? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong B Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong C Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu D Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 36: Thú túi sống phổ biến khắp châu Úc Cừu nhập vào châu Úc, thích ứng với mơi trường sống dễ dàng phát triển mạnh, giành lấy nơi tốt, làm cho nơi thú túi phải thu hẹp lại Quan hệ cừu thú túi trường hợp mối quan hệ A ức chế - cảm nhiễm B hội sinh C động vật ăn thịt mồi D cạnh tranh khác loài Câu 37: Một quần thể với cấu trúc nhóm tuổi: trước sinh sản, sinh sản sau sinh sản bị diệt vong nhóm A sinh sản B trước sinh sản C sinh sản sau sinh sản D trước sinh sản sinh sản Câu 38: Hiện tượng sau phản ánh dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật khơng theo chu kì? A Ở đồng rêu phương Bắc, năm đến năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần sau lại giảm B Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, … chim cu gáy thường xuất nhiều C Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào năm mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống 80C D Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất nhiều Câu 39: Loài ưu lồi vai trò quan trọng quần xã A số lượng cá thể nhiều B khả tiêu diệt loài khác C sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh D số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Câu 40: Khi nói mật độ cá thể quần thể, phát biểu sau không đúng? A Khi mật độ cá thể quần thể giảm, thức ăn dồi cạnh tranh cá thể loài giảm B Khi mật độ cá thể quần thể tăng cao, cá thể cạnh tranh gay gắt C Mật độ cá thể quần thể cố định, không thay đổi theo thời gian điều kiện sống môi trường D Mật độ cá thể ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống môi trường - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI Trường THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN SINH HỌC 12 Học II (Năm học 2017 – 2018) Mã đề 132 1B 2A 3B 4C 5C 6C 7B 8D 9B 10A 11A 12D 13D 14A 15C 16C 17D 18D 19A 20D 21D 22D 23C 24A 25D 26B 27A 28C 29D 30A 31A 32A 33C 34A 35D 36D 37D 38C 39D 40C Mã đề 209 1B 2A 3B 4C 5B 6B 7B 8B 9C 10B 11A 12D 13A 14C 15A 16B 17C 18A 19B 20C 21A 22B 23C 24B 25A 26C 27D 28D 29A 30A 31A 32C 33D 34A 35D 36D 37A 38B 39B 40D Mã đề 357 1B 2C 3D 4A 5B 6B 7B 8A 9B 10D 11C 12D 13B 14D 15C 16B 17D 18A 19A 20C 21B 22A 23A 24A 25C 26C 27D 28A 29A 30A 31D 32A 33A 34D 35A 36D 37B 38B 39A 40D Mã đề 485 1B 2C 3B 4B 5D 6A 7C 8C 9B 10B 11D 12A 13C 14A 15B 16D 17A 18B 19C 20B 21B 22A 23B 24B 25B 26A 27D 28A 29D 30B 31D 32B 33D 34D 35D 36D 37A 38D 39B 40B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay