Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐỒN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC 12 (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp Câu 1: Ở mối quan hệ sinh thái sau đây, loài bị hại lồi trung tính? A Quan hệ vật ăn thịt – mồi B Quan hệ ức chế cảm nhiễm C Quan hệ hội sinh D Quan hệ vật sinh – vật chủ Câu 2: Trong ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rơ phi, sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích A làm tăng tính đa dạng sinh học ao B giảm dịch bệnh C tận thu nguồn thức ăn tối đa ao D giảm đa dạng sinh học ao Câu 3: Đặc điểm sau phân tầng loài sinh vật quần xã rừng mưa nhiệt đới đúng? A Các loài thực vật phân bố theo tầng lồi động vật khơng phân bố theo tầng B Sự phân tầng loài thực vật kéo theo phân tầng lồi động vật C Các lồi thực vật hạt kín khơng phân bố theo tầng lồi khác phân bố theo tầng D Sự phân tầng thực vật động vật không phụ thuộc vào nhân tố sinh thái Câu 4: Khi nói độ đa dạng quần xã, kết luận sau không đúng? A Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống mơi trường B Trong q trình diễn nguyên sinh, độ đa dạng quần xã tăng dần C Quần xã độ đa dạng cao thành phần lồi dễ bị biến động D Độ đa dạng quần xã cao phân hóa ổ sinh thái mạnh Câu 5: Một quần thể thực vật bao gồm 300 cá thể kiểu gen BB, 500 cá thể kiểu gen Bb, 200 cá thể kiểu gen bb Tần số alen B b quần thể A B = 0,2; b = 0,8 B B = 0,45; b = 0,55 C B = 0,5; b = 0,5 D B = 0,55; b = 0,45 Câu 6: Khi nói giới hạn sinh thái, kết luận sau đúng? A Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian B Giới hạn sinh thái khoảng thuận lợi nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển C Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật D Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức tốt Câu 7: Chim mỏ đỏ đậu lưng nhặt lồi sinh linh dương làm thức ăn Mối quan hệ chim mỏ đỏ linh dương thuộc mối quan hệ: A Hợp tác B Hội sinh C Sinh vật ăn sinh vật khác D Cộng sinh Câu 8: Điều sau khơng với lồi đặc trưng quần xã: A Chỉ mặt quần xã mà khơng quần xã khác B vùng phân bố hẹp gặp quần xã C số lượng nhiều hẳn lồi khác vai trò quan trọng quần xã so với lồi khác D thể loài ưu quần xã Câu 9: Ví dụ sau thể mối quan hệ hỗ trợ lồi? A Các bồ nơng xếp thành hàng để bắt cá B Các đực tranh giành mùa sinh sản Trang 1/5 - Mã đề thi 132 C Các hổ tranh giành thức ăn D Khi thiếu thức ăn, số động vật sử dụng cá thể loài làm thức ăn Câu 10: Khoảng giá trị nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí thể sinh vật chưa gây chết gọi là: A Khoảng lợi nhuận B Ổ sinh thái C Khoảng chống chịu D Giới hạn sinh thái Câu 11: Độ đa dạng quần xã thể hiện: A Số lượng cá thể nhiều B nhiều nhóm tuổi khác C nhiều tầng phân bố D thành phần lồi phong phú Câu 12: Trong đặc điểm sau, đặc điểm quần thể sinh vật ? A Quần thể tập hợp cá thể loài B Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật C Quần thể bao gồm nhiều cá thể loài phân bố nơi xa D Các cá thể quần thể kiểu gen hoàn toàn giống Câu 13: Biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật A tăng giảm số lượng cá thể B tăng số lượng cá thể C giảm kích thước thể D giảm khối lượng thể Câu 14: Vai trò quan hệ cạnh tranh quần thể A tạo cho số lượng tăng hợp lí phân bố cá thể quần thể theo nhóm khu phân bố, đảm bảo tồn phát triển quần thể B tạo cho số lượng giảm hợp lí phân bố cá thể quần thể đồng khu phân bố, đảm bảo tồn phát triển quần thể C tạo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể D tạo cho số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ tối đa, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể Câu 15: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau đúng? A Giới hạn sinh thái rộng, sinh vật phân bố hẹp B Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật chết C Giới hạn sinh thái tất loài giống D Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinhsinh vật tốt nhât Câu 16: Quần thể sinh vật gì? A Là nhóm cá thể lồi khác nhau, phân bố khoảng không gian định, khả sinh sản hệ hữu thụ, kể lồi sinh sản vơ tính trinh sản B Là nhóm cá thể số lồi, tồn thời gian định, khả sinh hệ hữu thụ C Là tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian định, vào thời gian định, khả sinh sản để trì nòi giống D Là nhóm cá thể loài, tồn khoảng thời gian định, phân bố vùng phân bố loài Câu 17: Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể Thỏ Ôxtrâylia là: A Số lượng tăng giảm bất thường thiếu thức ăn B Số lượng tăng giảm bất thường nhiễm virut gây bệnh u nhầy C Số lượng tăng giảm bất thường động đất D Số lượng tăng giảm bất thường khí hậu thay đổi Câu 18: Điều sau không với quan hệ hỗ trợ quần thể? A Phát triển khả sống quần thể B Đảm bảo cá thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường C Làm cho mật độ cá thể quần thể không thay đổi D Khai thác nhiều nguồn sống môi trường Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 19: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn alen a quy định vàng Một vườn cà chua gồm 500 kiểu gen AA, 400 kiểu gen Aa 100 kiểu gen aa Biết khơng đột biến xảy Khi cho cà chua giao phấn tự với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình F A 9% đỏ : 91% vàng B 70% đỏ : 30% vàng C 30% đỏ : 70% vàng D 91% đỏ : 9% vàng Câu 20: Trường hợp biến động không theo chu kỳ? A Ếch nhái tăng nhiều vào mùa mưa B Sâu hại xuất nhiều vào mùa xuân C Gà rừng bị chết rét D Chim cu gáy xuất nhiều vào thời thu hoạch lúa Câu 21: Hiện tượng cá mập nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn thuộc mối quan hệ sinh thái sau đây? A Cạnh tranh khác loài B Quan hệ hỗ trợ C Cạnh tranh loài D Quan hệ hợp tác Câu 22: Nhân tố sinh thái sau xếp vào nhân tố sinh thái hữu sinh? A Nhiệt độ B Vi sinh vật gây bệnh C Độ ẩm D Ánh sáng Câu 23: Một quần thể hệ xuất phát tần số kiểu gen dị hợp tử 0,8 Bb Sau hệ tự thụ phấn tần số kiểu gen Bb quần thể A 0,8 B 0,4 C 0,1 D 0,2 Câu 24: Ở ven biển Pêru, năm dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết sinh vật phù du gây biến động số lượng cá thể quần thể Đây kiểu biến động: A Theo chu mùa B Theo chu nhiều năm C Khơng theo chu D Theo chu tuần trăng Câu 25: Ở người, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Một quần thể cân di truyền 49% số người tóc thẳng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể A 0,21 B 0,42 C 0,51 D 0,09 Câu 26: Các loại môi trường sống chủ yếu sinh vật là: A Môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn B Môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước C Môi trường sinh vật, môi trường cạn, môi trường nước D Môi trường đất, môi trường cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật Câu 27: Tập hợp sinh vật sau gọi quần thể? A Tập hợp cá mè sống ao B Tập hợp gà lồng chợ C Tập hợp ốc sống ao D Tập hợp rừng Câu 28: Mối quan hệ sinh thái sau đây, khơng lồi lợi? A Loài cá ép sống bám loài cá lớn B Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng C Dây tơ hồng sống tán rừng D Các hành, tỏi tiết chất môi trường làm ảnh hưởng tới loài khác Câu 29: Theo định luật Hacđi – vanbec, quần thể ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? A 0,32AA : 0,60 Aa : 0,08aa B 0,64AA : 0,32 Aa : 0,04aa C 0,3AA : 0,5 Aa : 0,2aa D 0,65AA : 0,35aa Câu 30: Một quần thể trạng thái cân di truyền, tỉ lệ kiểu gen AA 16 lần tỉ lệ kiểu gen aa Tần số alen a bao nhiêu? A 0,4 B 0,5 C 0,3 D 0,2 Câu 31: Cá rô phi Việt Nam khoảng thuận lợi nhân tố nhiệt độ là: A 5,6 0C 440C B 5,6 0C  420C C 15,6 0C  440C D 200C  350C Câu 32: Cá chép sống 2oC đến 44oC, điểm cực thuận 28oC Điểm nhiệt độ gây chết cá chép Trang 3/5 - Mã đề thi 132 A từ 2oC đến 44oC B 28oC o o C từ 28 C đến 44 C D 2oC 44oC Câu 33: Các loài sinh vật sống rừng Cúc Phương gọi A quần xã sinh vật B nhóm sinh vật dị dưỡng C quần thể thực vật D nhóm sinh vật phân giải Câu 34: Tập hợp sinh vật sau không gọi quần thể? A Tập hợp cá rơ phi đơn tính ao B Tập hợp cỏ đồng cỏ C Tập hợp cá sống hồ D Tập hợp gỗ rừng Câu 35: Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể A thay đổi tập tính sinh sản sinh vật B lớn lên cá thể quần thể C thay đổi tập quán kiếm mồi sinh vật D thay đổi nhân tố sinh thái vơ sinh Câu 36: Cho quần thể cấu trúc di truyền sau: Quần thể 1: 0,75AA + 0,25 aa = Quần thể 2: 1/25AA + 7/25Aa + 17/25 aa = Quần thể 3: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = Quần thể 4: 100% Aa Quần thể 5: 0,81AA + 0,11Aa + 0,08 aa = Trong quần thể trên, số quần thể không cân di truyền A B C D Câu 37: Ở người, gen D nằm nhiễm sắc thường quy định da đen trội hoàn toàn so với alen d quy định da trắng Một quần thể người cân di truyền tỉ lệ người da trắng 36% Tần số alen D d quần thể A D = 0,6; d = 0,4 B D = 0,8; d = 0,2 C D = 0,4; d = 0,6 D D = 0,7; d = 0,3 Câu 38: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen gen A B quy định đỏ, A B quy định vàng, khơng A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền tần số A = 0,6; B = 0,2 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen II Tỉ lệ kiểu hình quần thể 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh III Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBb IV Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 35/93 V Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/21 A B C D Câu 39: Khi nói ổ sinh thái, kết luận sau đúng? A Hai lồi sinh thái khác cạnh tranh B Sự hình thành lồi gắn liền với hình thành ổ sinh thái C Cạnh tranh lồi ngun nhân làm mở rộng ổ sinh thái loài D Cùng nơi chứa ổ sinh thái Câu 40: Một quần thể thực vật tự thụ phấn hệ xuất phát thành phần kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa Ở hệ F2 tần kiểu gen AA A 0,25 B 0,15 C 0,5 D 0,75 - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 132 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KTHK II SINH 12 – NĂM 2018 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 132 B C B C D A A B A C D A A C B C B C D C C B C B B D A D B D D D A A D A C B B D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 209 A B B D C B C B C D C A C D D C A D A D C A A B D D B C B B B A A D B A C B D C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 357 B D A C C C C D A C B C D B A A D C D B C B B B B A B C B D C A D B A D D D A A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 485 B B D A C C C B D B D A B B C B C C B C B D D C A B D A D A A D A A D D C A B C Trang 5/5 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay