Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

40 7 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 15:08

BỘ ĐỀ THI HỌC MƠN SINH HỌC LỚP 12 NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Đồn Thượng Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Lê Thắng Nguyên Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Phạm Cơng Bình Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Yên Lạc Sở GD-ĐT Tỉnh Phú Yên Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp Kiểm tra HKII - Năm học 2017-2018 Thời gian: 45 phút Môn: Sinh học Họ tên học sinh: Lớp: 12 … MĐ: 01 Điểm: Chọn đáp án đánh dấu X vào bảng sau: Câu A B C D Câu A B C D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1.Theo Đacuyn, hình thành lồi diễn theo đường A cách li địa lí B cách li sinh thái C chọn lọc tự nhiên D phân li tính trạng Câu Nhóm sinh vật nhiệt độ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường? A Lưỡng cư B Cá xương C Thú D Bò sát Câu Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật tiêu thụ bậc là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (0,5.102 calo) A.0,57% B.0,92% C.0,0052% D.45,5% Câu Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu quần thể suy thối dễ bị diệt vong ngun nhân là: A sức sinh sản giảm B hiệu nhóm C gen lặn hại biểu D khơng kiếm đủ ăn Câu 5.Theo Đácuyn, chế tiến hố tích luỹ A biến dị lợi, đào thải biến dị hại tác dụng chọn lọc tự nhiên B đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng chọn lọc tự nhiên C đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh D đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động Câu Tuổi quần thể là: A.tuổi thọ trung bình cá thể B.tuổi bình quân cá thể quần thể C.thời gian sống thực tế cá thể D.thời gian quần thể tồn sinh cảnh Câu Dòng lượng hệ sinh thái truyền theo đường phổ biến A.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật dị dưỡng → lượng trở lại môi trường B.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật sản xuất → lượng trở lại môi trường C.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn thực vật → lượng trở lại môi trường D.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn động vật → lượng trở lại môi trường Câu 8.Cơ quan tương đồng quan A.có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, hình thái tương tự B.cùng nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, thực chức khác C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống D.có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, kiểu cấu tạo giống Câu Hình thành lồi đường địa lí thường xảy loài A động vật bậc cao B động vật bậc thấp C thực vật bậc cao bậc thấp D động vật khả phát tán mạnh Câu 10 Hoá thạch cổ người H.sapiens phát đâu? A Châu Phi B Châu Á C Châu Úc D Châu Mỹ Câu 11 Các cực trị kích thước quần thể gì? Kích thước tối thiểu Kích thước tối đa 3.Kích thước trung bình Kích thước vừa phải Phương án là: A 1, 2, B 1, C 2, 3, D 3, Câu 12 Hệ sinh thái gì? A.bao gồm quần xã sinh vật môi trườngsinh quần xã B.bao gồm quần thể sinh vật môi trườngsinh quần xã C.bao gồm quần xã sinh vật môi trường hữu sinh quần xã D.bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 13 Mọi sinh vật mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh giới thuộc A chứng giải phẫu so sánh B chứng phôi sinh học C.bằng chứng địa lí sinh học D chứng sinh học phân tử Câu 14 Ý nghĩa hoá thạch A chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới B chứng gián tiếp lịch sử phát triển sinh giới C xác định tuổi hố thạch xác định tuổi đất D xác định tuổi hoá thạch đồng vị phóng xạ Câu 15 Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái là: A.sự cạnh tranh loài thuộc nhóm ưu B.sự cạnh tranh lồi chủ chốt C.sự cạnh tranh nhóm lồi ưu D.sự cạnh tranh loài đặc trưng Câu 16 Nguyên nhân sau không làm gia tăng hàm lượng khí CO2 khí quyển: A.phá rừng ngày nhiều B.đốt nhiên liệu hóa thạch C.phát triển sản xuất công nghiệp giao thông vận tải D.sự tăng nhiệt độ bầu khí Câu 17 Nếu cho chuối nhà 3n nguồn gốc từ chuối rừng 2n chế hình thành chuối nhà giải thích chuổi kiện sau: Thụ tinh giao tử n giao tử 2n Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n A → → B → → C → → D → → Câu 18 Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa Đó phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: A.cạnh tranh loài B.khống chế sinh học C.cân sinh học D.cân quần thể Câu 19 Lừa lai với ngựa sinh la khơng khả sinh sản Hiện tượng nầy biểu cho A cách li trước hợp tử B cách li sau hợp tử C cách li tập tính D cách li mùa vụ Câu 20 Lưới thức ăn bậc dinh dưỡng xây dựng nhằm: A.mô tả quan hệ dinh dưỡng loài quần xã B.mô tả quan hệ dinh dưỡng sinh vật lồi quần xã C.mơ tả quan hệ dinh dưỡng lồi quần thể D.mơ tả quan hệ dinh dưỡng nơi loài quần xã Câu 21 Dạng người biết chế tạo công cụ lao động là: A Homo erectus B Homo habilis C Nêanđectan D Homo sapiens Câu 22 Điều sau không với diễn nguyên sinh? A.Khởi đầu từ môi trường trống trơn B.Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay lẫn ngày phát triển đa dạng C.Khơng thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định D.Hình thành quần xã tương đối ổn định Câu 23 Tiến hố nhỏ q trình A.hình thành nhóm phân loại loài B.biến đổi cấu trúc di truyền quần thể dẫn tới hình thành lồi C.biến đổi kiểu hình quần thể dẫn tới hình thành loài D.biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn tới biến đổi kiểu hình Câu 24 Khí ngun thuỷ khơng (hoặc ít) chất A H2 B O2 C N2 , D NH3 Câu 25 Quan hệ hỗ trợ quần thể là: A mối quan hệ cá thể sinh vật vùng hỗ trợ lẫn hoạt động sống B mối quan hệ cá thể sinh vật giúp hoạt động sống C mối quan hệ cá thể loài hỗ trợ việc di cư mùa thay đổi D mối quan hệ cá thể loài hỗ trợ lẫn hoạt động sống Câu 26 Quần xã sinh vật A.tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài, sống khơng gian xác định chúng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với B tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống không gian xác định chúng quan hệ với C tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, sống khơng gian xác định chúng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với D tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống không gian thời gian định, mối quan hệ gắn bó với thể thống Câu 27 Quá trình sau không trả lại CO2 vào môi trường: A.hô hấp động vật, thực vật B.lắng đọng vật chất C.sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải D.sử dụng nhiên liệu hóa thạch Câu 28 Kết tiến hố tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 29 Ý nghĩa sinh thái kiểu phân bố đồng cá thể quần thể là: A.làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể B.làm tăng khả chống chịu cá thể trước điều kiện bất lợi môi trường C.duy trì mật độ hợp lí quần thể D.tạo cân tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể Câu 30 Ao, hồ tự nhiên gọi là: A.hệ sinh thái nước đứng B.hệ sinh thái nước C.hệ sinh thái nước chảy D.hệ sinh thái tự nhiên Câu A B C D Câu A B C D x x x x HẾT ĐÁP ÁN MĐ 01 x x 10 x 11 12 x 13 14 x x x x 16 17 x x 18 19 x x 20 x 21 22 x 23 x 24 x x 25 26 27 x x x 15 x x x 28 x 29 x 30 x SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT - THI HKII - KHỐI 12 BÀI THI: SINH 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 672 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Mơi trường sống lồi giun đũa ký sinh là: A Môi trường nước B Môi trường sinh vật C Môi trường cạn D Môi trường đất Câu 2: Với kiện: loài thủy sinh vật, sống địa điểm khác nhau: loài X sống nước ngọt, loài Y sống cửa sơng, lồi Z sống gần bờ, lồi T sống xa bờ lớp nước mặt; lồi U sống biển sâu 4000m Loài rộng muối nhất? A X T B Y C Z D U Câu 3: Trên to, lồi chim sống cao, lồi chim sống thấp, cho thấy lồi: A khác nơi sinh thái B giới hạn sinh thái C nơi ổ sinh thái D nơi khác ổ sinh thái Câu 4: Khi nói quan hệ cá thể quần thể, nội dung: Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản Cạnh tranh cá thể quần thể thường không xảy ra, khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể Cạnh tranh, ký sinh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt lồi Sự liền rễ thông nhựa biểu thị mối quan hệ hỗ trợ loài Khi điều kiện bất lợi nên cạnh tranh lồi ảnh hưởng xấu đến tồn phát triển quần thể Số nội dung là: A B C D Câu 5: Kiểu phân bố cá thể quần thể vai trò hỗ trợ lẫn chống lại điều kiện bất lợi mơi trường? A Kiểu phân bố theo nhóm B Kiểu phân bố ngẫu nhiên C Kiểu phân bố đồng đểu D Kiểu phân bố đặc trưng Câu 6: Trên đồng cỏ diện tích 2000m2, thời điểm nghiên cứu dự đốn khoảng 40 chuột độ tuổi sinh sản Mỗi năm chuột đẻ lứa, lứa con, giả sử tỉ lệ đực : 1, quần thể khơng tử vong, phát tán, nhập cư Theo lý thuyết tháng sau mật độ quần thể chuột là: A 0,1 con/m2 B 0,2 con/m2 C 0,08 con/m2 D 0,02 con/m2 Câu 7: Kích thước tối đa quần thể A số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt quần thể cạnh tranh quần thể diễn B tổng khối lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường C số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống môi trường D tổng khối lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt quần thể cạnh tranh quần thể diễn Câu 8: Cho thông tin sau: (1) Điều chỉnh số lượng cá thể quần thể; (2) Giảm bớt tính chất căng thẳng cạnh tranh (3) Tăng khả sử dụng nguồn sống từ mơi trường; (4) Tìm nguồn sống phù hợp với cá thể Những thơng tin nói ý nghĩa nhập cư di cư cá thể loài từ quần thể sang quần thể khác là: A (1),(2),(3) B (1),(3),(4) C (1),(2),(4) D (2),(3),(4) Mã đề thi 672 - Trang số : Câu 9: Xem xét hai khu rừng: khu rừng thứ khu rừng già không bị xáo trộn, khu rừng thứ hai khu rừng bị khai thác Khu rừng tăng trưởng theo tiềm sinh học, sao? A Khu rừng già, điều kiện ổn định thúc đẩy tăng trưởng theo tiềm tất loài rừng B Khu rừng già, nhiều lồi hình thành sinh nhiều C Khu rừng bị khai thác, rừng bị xáo trộn nhiều nguồn sống để quần thể tăng trưởng kích thước theo tiềm D Khu rừng bị khai thác, nhiều quần thể khác kích thích để tiềm sinh sản cao Câu 10: Nhân tố sau gây biến động số lượng cá thể quần thể phụ thuộc vào mật độ? (1) Nhiệt độ (2) Mối quan hệ cá thể loài (3) Ánh sáng (4) Số lượng kẻ thù (5) Mức sinh sản mức tử vong (6) Sự phát tán cá thể A 1, 3, B 2, 4, 5, C 1, 2, 4, D 3, 4, Câu 11: Điều sau cho thấy rõ quần thể nguy tuyệt chủng? A Quần thể bị chia cắt thành quần thể nhỏ B Lồi sinh vật số cá thể ít, gặp C Độ đa dạng di truyền quần thể ngày suy giảm D Quần thể kích thước lớn cạnh tranh cá thể gay gắt Câu 12: Tất câu sau điều hòa quần thể, ngoại trừ: A Phương trình tăng trưởng quần thể môi trường bị giới hạn phản ánh ảnh hưởng nhân tố phụ thuộc mật độ tới cân quần thể quanh sức chứa môi trường B Nhân tố không phụ thuộc mật độ ảnh hưởng lớn tới quần thể mật độ tăng C Mật độ quần thể tăng làm thay đổi sinh lý cá thể ức chế sinh sản D Quần thể thường biến động số lượng theo chu đáp lại quần thể với nhân tố phụ thuộc mật độ Câu 13: Cho nhóm sinh vật sau, nhóm sống sinh cảnh định: (1) Cá sống hồ nước (2) Sáo mỏ vàng sống đồng cỏ (3) Chim sống rừng Cúc Phương (4) Cá rô phi sống ao nước (5) Động vật ăn cỏ sống rừng nhiệt đới nhóm sinh vật quần xã? A B C D Câu 14: Cho nhóm sinh vật sau đây: Cây thông rừng thông Đà Lạt Thực vật hạt quần xã cạn Cây tràm rừng xã quần U Minh Cây cọ vùng đồi Vĩnh Phú Cây lim sống rừng Lim xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Cây lan, lách thường gặp quần xã mưa nhiệt đới dạng sinh vật xếp vào loài đặc trưng? A B C D Câu 15: Xét mối quan hệ sinh thái loài sau đây: (1) Một số loài tảo nước nở hoa sống mơi trường với lồi cá tơm (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng (3) Loài cá ép sống bám loài cá lớn (4) Địa y gỗ (5) Trùng roi sống ruột mối (6) Lúa cỏ dại ruộng lúa Trong mối quan hệ trên, mối quan hệ khơng gây hại cho loài tham gia? A B C D Câu 16: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng lồi thiên địch ưu điểm sau đây? Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết Nhanh chóng dập tắt tất lọai dịch bệnh Không gây ô nhiễm môi trường A 2, B 1, C 3, D 1, Mã đề thi 672 - Trang số : Câu 17: đặc điểm sau quần xã? (1) Tập hợp cá thể loài, sống sinh cảnh (2) Đơn vị cấu trúc quần thể (3) Phạm vi phân bố rộng quần thể (4) Mối quan hệ cá thể quan hệ sinh sản (5) Độ đa dạng thấp (6) Phạm vi phân bố hẹp (7) Tập hợp quần thể khác loài sống sinh cảnh (8) Mối quan hệ cá thể quan hệ dinh dưỡng, (9) Độ đa dạng cao Số phương án là: A B C D Câu 18: Trong đặc trưng sau: (1) Mật độ cá thể (2) Loài ưu (3) Loài đặc trưng (4) Nhóm tuổi (5) Thành phần lồi (6) Sức sinh sản (7) Kiểu tăng trưởng (8) Sự tử vong (9) Tỉ lệ giới tính (10) Kích thước quần thể (11) Phân bố cá thể khơng gian quần xã đặc trưng quần xã sinh vật? A B C D Câu 19: Diễn sinh thái là: A trình hình thành nên quần thể sinh vật B trình tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã C trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi mơi trường D q trình hình thành nên lồi ưu Câu 20: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất mơi trường quần xã sinh vật sống (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thối Các thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 21: Điều sau nguyên nhân diễn sinh thái? A Do cạnh tranh hợp tác loài quần xã B Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu C Do hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên người D Do cạnh tranh gay gắt loài quần xã Câu 22: Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất phân chia theo nguồn gốc bao gồm: A hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước B hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D hệ sinh thái nước chảy hệ sinh thái nước đứng Câu 23: Các thành phần sau thuộc cấu trúc hệ sinh thái? (1) sinh vật sản xuất (2) sinh vật tiêu thụ (3) sinh vật phân giải (4) chất vơ (5) chất kích thích (6) chất hữu (7) enzim chất xúc tác (8) yếu tố khí hậu Phương án là: A 1, 2, 3, 4, 6, B 1, 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, D 1, 3, 4, 6, 7, Câu 24: Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao phát biểu sau đúng? Mã đề thi 672 - Trang số : (1) Lưới thức ăn tối đa chuỗi thức ăn (2) Lồi D thuộc bậc dinh dưỡng khác (3) Loài A loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn (4) Sự thay đổi số lượng cá thể loài H liên quan trực tiếp đến thay đổi số lượng cá thể loài I loài G A B C D Câu 25: Nhận định tháp sinh thái là: A Bậc dinh dưỡng thấp sinh khối lớn bậc dinh dưỡng cao B Bậc dinh dưỡng thấp ln lượng lớn bậc dinh dưỡng cao C Bậc dinh dưỡng thấp số lượng cá thể, sinh khối lượng lớn bậc dinh dưỡng cao D Bậc dinh dưỡng thấp ln số lượng cá thể lớn bậc dinh dưỡng cao Câu 26: Khi nói trao đổi chất dòng lượng hệ sinh thái, phát biểu sau đúng? A Năng lượng chủ yếu q trình tiết phần nhỏ hô hấp B Năng lượng truyền chiều từ sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường C Sinh vật mắt xích xa sinh vật sản xuất sinh khối trung bình lớn D Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng thường lớn Câu 27: Giả sử lượng đồng hoá sinh vật dị dưỡng chuỗi thức ăn sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1500000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1620 Kcal Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp với bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn là: A 10% 9% B 12% 10% C 9% 10% D 10% 12% Câu 28: Khi nói chu trình tuần hồn cacbon sinh quyển, nội dung sau: Cacbon vào chu trình dạng cacbon điôxit Động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn chuyển hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt Phần lớn cacbon tách vào vật chất lắng đọng không hồn trả lại cho chu trình Nguồn cacbon sinh vật trực tiếp sử dụng dầu lửa than đá vỏ Trái Đất Thực vật nhóm quần xã khả tạo cacbon hữu từ cacbon điôxit Số phát biểu không là: A B C D Câu 29: Những tài nguyên sau tài nguyên tái sinh? A Năng lượng mặt trời lượng gió B Địa nhiệt khống sản C Đất, nước sinh vật D Năng lượng sóng lượng thủy triều Câu 30: biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Xây dựng sử dụng hiệu khu bảo tồn thiên nhiên (2) Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (4) Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hóa học để tăng suất trồng (6) Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản phi khoáng sản A B C D - Hết Mã đề thi 672 - Trang số : SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC 12 (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp Câu 1: Ở mối quan hệ sinh thái sau đây, lồi bị hại lồi trung tính? A Quan hệ vật ăn thịt – mồi B Quan hệ ức chế cảm nhiễm C Quan hệ hội sinh D Quan hệ vật sinh – vật chủ Câu 2: Trong ao nuôi cá người ta thường nuôi ghép cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rơ phi, sinh thái dinh dưỡng khác chủ yếu nhằm mục đích A làm tăng tính đa dạng sinh học ao B giảm dịch bệnh C tận thu nguồn thức ăn tối đa ao D giảm đa dạng sinh học ao Câu 3: Đặc điểm sau phân tầng loài sinh vật quần xã rừng mưa nhiệt đới đúng? A Các loài thực vật phân bố theo tầng lồi động vật khơng phân bố theo tầng B Sự phân tầng loài thực vật kéo theo phân tầng loài động vật C Các lồi thực vật hạt kín khơng phân bố theo tầng lồi khác phân bố theo tầng D Sự phân tầng thực vật động vật không phụ thuộc vào nhân tố sinh thái Câu 4: Khi nói độ đa dạng quần xã, kết luận sau không đúng? A Độ đa dạng quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống mơi trường B Trong q trình diễn ngun sinh, độ đa dạng quần xã tăng dần C Quần xã độ đa dạng cao thành phần loài dễ bị biến động D Độ đa dạng quần xã cao phân hóa ổ sinh thái mạnh Câu 5: Một quần thể thực vật bao gồm 300 cá thể kiểu gen BB, 500 cá thể kiểu gen Bb, 200 cá thể kiểu gen bb Tần số alen B b quần thể A B = 0,2; b = 0,8 B B = 0,45; b = 0,55 C B = 0,5; b = 0,5 D B = 0,55; b = 0,45 Câu 6: Khi nói giới hạn sinh thái, kết luận sau đúng? A Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian B Giới hạn sinh thái khoảng thuận lợi nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển C Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinhsinh vật D Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức tốt Câu 7: Chim mỏ đỏ đậu lưng nhặt lồi sinh linh dương làm thức ăn Mối quan hệ chim mỏ đỏ linh dương thuộc mối quan hệ: A Hợp tác B Hội sinh C Sinh vật ăn sinh vật khác D Cộng sinh Câu 8: Điều sau khơng với lồi đặc trưng quần xã: A Chỉ mặt quần xã mà khơng quần xã khác B vùng phân bố hẹp gặp quần xã C số lượng nhiều hẳn lồi khác vai trò quan trọng quần xã so với lồi khác D thể lồi ưu quần xã Câu 9: Ví dụ sau thể mối quan hệ hỗ trợ loài? A Các bồ nông xếp thành hàng để bắt cá B Các đực tranh giành mùa sinh sản Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Trình tự bước Menđen tiến hành nghiên cứu để rút quy luật di truyền A 2,3,4,1 B 2,1,3,4 C 3,2,4,1 D 1,2,3,4 Câu 19: Nhân tố bên tác động lên hầu hết giai đoạn sinh trưởng phát triển thực vật A nhiệt độ B nước C ánh sáng D phân bón Câu 20: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng là: A (1) (2) B (1) (3) C (2) (4) D (1) (4) Câu 21: Để xác định mật độ quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể quần thể yếu tố nào? A tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể B yếu tố giới hạn tăng trưởng quần thể C diện tích thể tích khu vực phân bố chúng D kiểu phân bố cá thể quần thể Câu 22: Lai lồi Lúa mì NST 2n =14 ( hiệu hệ gen AA) với lồi cỏ dại NST 2n =14 ( hiệu hệ gen BB) lai NST n + n =14 (kí hiệu hệ gen AB) bị bất thụ Tiến hành đa bội hóa tạo lồi Lúa mì NST 2n + 2n =28 (kí hiệu hệ gen AABB) Đây ví dụ q trình hình thành lồi đường A lai xa đa bội hóa B đa bội hóa C sinh thái D địa lí Câu 23: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hồn tồn xảy hốn vị gen hai bên với tần số 20% phép lai Aa BD x Aa Bd cho tỷ lệ kiểu hình A-bd/bd đời F1 bd bD A 4,5% B 3% C 6% D 75% o Câu 24: Một gen dài 5100A tự nhân đơi liên tiếp lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit? A 6000 nuclêôtit B 9000 nuclêôtit C 3000 nuclêôtit D 12000 nuclêôtit Câu 25: Cho kiện diễn q trình phiên mã: Enzim ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) Enzim ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc chiều 3’- 5’ Enzim ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen chiều 3’- 5’ Khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng lại, q trình phiên mã kết thúc Trong trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (2) - (1) - (3) - (4) B (1) - (4) - (3) - (2) C (2) - (3) - (1) - (4) D (1) - (2) - (3) - (4) Câu 26: Trình tự phân tử mARN sau phù hợp với trình tự nuclêơtit phiên mã từ gen đoạn mạch bổ sung 5’… AGXTTAGXA…3’ ? A 3’…UXGAAUXGU…5’ B 5’…AGXUUAGXA…3’ C 5’…TXGAATXGT…3’ D 3’…AGXUUAGXA…5’ Câu 27: Trong tổ ong, cá thể đơn bội A ong chúa B ong thợ C ong đực D B C Câu 28: Một gen sinh vật nhân thực 3900 liên kết hiđrơ 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen số nuclêơtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen A A = 450; T = 150; G = 150; X = 750 B A= 750; T= 150; G= 150; X=150 C A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 D A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 Câu 29: Quang chu hoa phụ thuộc vào A tuổi B độ dài ngày đêm C độ dài ngày D độ dài đêm Câu 30: Ở thực vật, gibêrelin tác dụng: A tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao nảy mầm hạt B kích thích nảy mầm hạt C kích thích phân chia tê bào kích thích sinh trưởng chồi bên D kích thích rễ phụ Câu 31: Tế bào sinh tinh lồi động vật trình tự gen sau: Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ ABCDE NST thứ hai abcde Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ FGHIK NST thứ hai fghik Loại tinh trùng kiểu gen ABCde Fghik xuất chế: A Phân li độc lập NST B Trao đổi chéo C Chuyển đoạn không tương hỗ D Đảo đoạn Câu 32: Hệ thần kinh nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh tinh trùng sinh trứng thơng qua hệ A thần kinh B tuần hồn C nội tiết D sinh dục Câu 33: Ở đậu Hà lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết số thân cao, hoa đỏ F1 số thân cao, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ A 1/4 B 1/9 C 9/16 D 1/16 Câu 34: sở sinh lí cơng nghệ ni cấy tế bào, mơ thực vật tính A tồn B phân hoá C chuyên hoá D cảm ứng Câu 35: Cho nhân tố tiến hóa sau: (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên Những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A (1), (3), (4) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) Câu 36: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua gen làm chín bị bất hoạt; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n; (3) Tạo giống lúa gạo vàng khả tổng hợp βcaroten hạt; (4) Tạo giống nho không hạt; (5) Tạo cừu Đôly; (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết người Các thành tựu tạo phương pháp gây đột biến A (5) (6) B (1) (3) C (2) (6) D (2) (4) Câu 37: Một khu vườn thí nghiệm trồng 50 ớt chng 25 kiểu gen dị hợp, số lại đồng hợp trội Cho tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp đến hệ F4 tỉ lệ kiểu gen bao nhiêu? A 25% AA: 50% Aa: 25% aa B 98,4375% AA: 1,5625 % Aa: 0% aa C 49,21875% AA: 1,5625% Aa: 49,21875% aa D 73,4375% AA: 3,125% Aa: 23,4375% aa Câu 38: Các ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử: (1) Hai loài rắn sọc sống khu vực địa lí, lồi chủ yếu sống nước, loài sống cạn (2) Một số lồi giơng sống khu vực giao phối với nhau, nhiên phần lớn lai phát triển khơng hồn chỉnh (3) Ngựa lai với Lừa đẻ La bất thụ (4) Trong khu phân bố địa lí, chồn đốm phương đơng giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè (5) Các phân tử prôtêin bề mặt trứng tinh trùng nhím biển tím nhím biển đỏ khơng tương thích nên khơng thể kết hợp với (6) Hai dòng lúa tích lũy alen đột biến lặn số locut khác nhau, hai dòng phát triển bình thường, hữu thụ lai hai dòng mang nhiều alen đột biến lặn nên kích thước nhỏ cho hạt lép Đáp án là: A (2), (4), (5) B (2), (3), (5) C (2), (3), (6) D (1), (3), (6) Câu 39: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời A loại kiểu gen loại kiểu hình B 12 loại kiểu gen loại kiểu hình C loại kiểu gen loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 40: Biết gen A - lơng đỏ; gen a - lông trắng, hệ ban đầu quần thể giao phối tỉ lệ kiểu gen 1AA: Aa: 1aa quần thể kiểu giao phối khác cá thể quần thể ban đầu? A B C D Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CƠNG BÌNH HD CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 (Đáp án đề thi gồm 02 trang) Mã đề Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 132 A A C D A B B D D A C C B C C D D C B C C A B B A B C A B A B D B A A D D C D D 209 A A A A C B B D C D A B D B A C A B A C D D C A B B C B C B C B C A D D D D C D 357 D A D A D D A D A A C A C C C C B D D B C A A B B C B B B C A C A D B B D B D C 485 B B D B B A B D C C A A D D C A B C D D A A D D A C C A C B C D D A A C B C B B 570 C B A B A D D C A A D C D A D D B C A D B D B A C D D B A B C C B A C B C A C B -HẾT - 628 C A C B B A C A D C B B D A C A D B C B D D A A B B D C B C C D B A D A D A D C SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Môn: SINH HỌC 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Câu 1: phát biểu sai đồng quy tính trạng, (1) Chọn lọc tự nhiên tiến hành đối tượng theo nhiều hướng (2) Chọn lọc tự nhiên nhiều đối tượng theo hướng (3) Chọn lọc tự nhiên đối tượng theo hướng xác định (4) Làm sinh vật khác nguồn gốc chung A B C D Câu 2: quần thể loài sống môi trường khác Quần thể sống mơi trường nào sau kích thước lớn nhất, A Quần thể A sớng mơi trường diện tích 800m2 và mật độ 34 cá thể/1m2 B Quần thể B sớng mơi trường diện tích 210m2 và mật độ 12 cá thể/1m2 C Quần thể D sớng mơi trường diện tích 3050m2 và mật độ cá thể/1m2 D Quần thể C sớng mơi trường diện tích 835m2 mật độ 33 cá thể/1m2 Câu 3: Trong phát biểu sau phát biểu sai, (1) Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ môi trường tăng, tớc độ sinh trưởng và phát triển ngắn (2) Ở loài tôm sú thời gian chu sớng ( từ trứng đến trưởng thành ) 25o C 10 ngày đêm, 18oC là 17 ngày đêm loài tơm này ngưỡng phát triễn là 8oC (3) Các nhân tố sinh thái vô sinh mơi trường sớng làm biến động sổ lượng cá thể quần thể (4) Môi trường sống chủ ́u sinh vật gồm khơng khí,đất,nước, xã hội, sinh vật và môi trường cạn (5) Động vật nhiệt sớng vùng nhiệt đới thường kích thước thể nhỏ kích thước động vật loài sống vùng ôn đới A B C D Câu 4: Những quan nào sau là quan tương tự, A Xương đòn chó nhà và xương mỏ ác gà C Cánh chim bồ câu và cánh chuồn chuồn B Lá thông và gai xương rồng D Tua cuốn bí ngơ và gai hoa hồng Câu 5: Khi nói tuổi thọ, kết luận nào sau không đúng, A Tuổi thọ sinh lí được tính từ lúc cá thể sinh cho đến chết già B Tuổi thọ sinh thái cao tuổi thọ sinh lí và đặc trưng cho loài sinh vật C Tuổi quần thể là tuổi thọ trung bình cá thể quần thể D Tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc cá thể sinh đến chết nguyên nhân sinh thái Câu 6: Cho loài sinh vật sau: (1).Vi sinh vật (2) Chim (5) Thú (6) Ếch nhái (3) Con người (7) Bò sát (4) Thực vật (8) Nấm sinh vật biến nhiệt, A B C D Câu 7: Khi đánh bắt cá nhiều non nên: A Hạn chế, quần thể sẽ suy thối C Dừng, nếu không sẽ cạn kiệt B Tăng cường đánh bắt, quần thể ổn định D Tiếp tục, quần thể trạng thái trẻ Câu 8: Các kỉ đại cổ sinh theo thứ tự là: A Pecmi → Cacbon → Đêvôn → Silua → Ocđôvic → Cambri B Cambri → Đêvôn → Pecmi → Silua → Jura → Cacbon C Đêvôn → Krêta → Pecmi → Ocđôvic → Cambri → Silua D Cambri → Ocđôvic → Silua → Đêvôn → Cacbon → Pecmi Câu 9: Hỗn hợp nào dùng thí nghiệm S.Miller để thu số loại axit amin B Hơi nước, CH4, NH4, H2 A O2, CH4, NH4 C CO2, O2, nước và NH3 D CO2, CH4, NH4, H2 và nước Câu 10: Các nhân tớ tiến hóa sau: (1) CLTN (2) Giao phối ngẫu nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di – nhập gen Các nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể, A B C D Câu 11: Trong dấu hiệu đặc trưng quần thể, dấu hiệu nào là quan trọng nhất, A Mật độ B Tỉ lệ sinh sản - tử vong C Cấu trúc tuổi D Tỉ lệ đực - Câu 12: Cho phát biểu (1) Trong trình phát sinh sự sớng, khí ngun thuỷ khơng chứa O2 (2) Từ hình thành tế bào sơ khai và sau hình thành nên tế bào sớng là giai đoạn tiến hóa tiền sinh học (3) Đặc tính sơ khai sự sớng là phân đơi, trao đổi chất với môi trường (4) Đại phân tử hữu hình thành nên sự sớng là axit nuclêic và lipid phát biểu sai sự phát sinh sự sống, A B C D Câu 13: Cho nhân tớ tiến hóa sau: (1) Đột biến (2) Thường biến (3) Di - nhập gen (4) Giao phối không ngẫu nhiên (5) Giao phối ngẫu nhiên (6) Các ́u tớ ngẫu nhiên nhân tớ khơng chi phới q trình tiến hóa nhỏ, A B C D Câu 14: Trình tự loài nào sớ trình tự loài nêu dưới được xếp theo trình tự thời gian tiến hố: người đứng thẳng (H.erectus); người khéo léo (H.habilis); người đại; (H.sapiens); người Neandectan A 2→1→3→4 B 2→ 1→4→3 C 1→2→ 3→4 D 2→ 4→ 3→1 Câu 15: Cho phát biểu sau: (1) Xương sọ tinh tinh phát triển nhanh xương sọ người giai đoạn sau sinh (2) Xương sọ tinh tinh phát triển chậm xương sọ người giai đoạn sau sinh (3) Xương sọ tinh tinh và xương sọ người giống giai đoạn bào thai (4) Người và tinh mặt di truyền giống khoảng 98% (5) Tinh tinh non xương hàm phát triển nhanh người hộp sọ lại phát triển chậm phát biểu sai mới quan hệ người và tinh tinh, A B C D Câu 16: Mức độ giống ADN người và loài thuộc khỉ là A Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Rhesut→ Khỉ Vervet →Khỉ Capuchin→ Galago B Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Vervet →Khỉ Rhesu→Khỉ Capuchin→ Galago C Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Capuchin→Khỉ Rhesut→ Khỉ Vervet→ Galago D Tinh tinh →Vượn Gibon→ Khỉ Rhesut→Khỉ Capuchin→Khỉ Vervet→ Galago Câu 17: Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động chọn lọc tự nhiên cấu trúc P: 0.20AA + F1 0.30AA + F2 0.40AA + F3: 0.55AA + di truyền thế hệ sau: F4: 0,75AA + 0.10Aa + 0,15aa = 0,30Aa 0,25Aa 0,20Aa 0,15Aa + + + + 0,50aa 0,45aa 0,40aa 0,30aa = = = = 1 1 Nhận xét nào sau là tác động chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này, A Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần B Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen đồng hợp và giữ lại kiểu gen dị hợp C Chọn lọc tự nhiên loại bỏ kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn D Các cá thể mang kiểu hình trội bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Câu 18: Lịch sử phát triển Trái Đất trải qua đại địa chất: A Đại Thái cổ  đại cổ sinh  đại Nguyên sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh B Đại Thái cổ  đại Trung sinh  đại cổ sinh  đại Nguyên sinh  đại Tân sinh C Đại Nguyên sinh  đại Thái cổ  đại cổ sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh D Đại Thái cổ  đại Nguyên sinh  đại cổ sinh  đại Trung sinh  đại Tân sinh Câu 19: Trong quần thể sinh vật, phân chia cấu trúc tuổi,người ta chia thành : A Tuổi chưa thành thục và tuổi thành thục B Tuổi sơ sinh,tuổi sinh sản, tuổi già C Tuổi sinh trưởng và tuổi phát triển D Tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi quần thể Câu 20: Mọi sinh vật mã di truyền và thành phần prôtêin giống chứng tỏ nguồn gốc chung sinh giới thuộc: A Bằng chứng phơi sinh học B Bằng chứng địa lí – sinh học C Bằng chứng giải phẫu học so sánh D Bằng chứng sinh học phân tử Câu 21: Theo quan điểm Đacuyn, thực chất CLTN là sự phân hoá A khả biến dị cá thể loài B khả phản ứng trước môi trường cá thể quần thể C khả sớng, sót và sinh sản cá thể quần thể D khả sinh sản cá thể quần thể Câu 22: Trong kết luận dưới đây, kết luận nào sai, (1) Nhân tớ sinh thái là nhân tớ mơi trường tác động trực tiếp gián tiếp lên sinh vật, sinh vật phản ứng để thích nghi (2) Sự phân bớ theo nhóm cá thể quần thể ý nghĩa hỗ trợ chớng chọi với điều kiện bất lợi môi trường (3) Quần thể phân bố phạm vi định gọi là ổ sinh thái (4) Các loại tháp sinh thái ln đáy rộng, đĩnh hẹp (5) Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi A B C D Câu 23: Sự xuất loài mới được đánh dấu bằng: A Cách li học B Cách li sinh sản D Cách li tập tính C Cách li sinh thái Câu 24: Một quần thể kích thước 000 cá thể Sau năm thớng kê thấy 2% sớ cá thể tử vong, 2% sớ cá thể được sinh ra, 4% số cá thể di cư vào mùa đông Hãy cho biết thời điểm thớng kê, kích thước quần thể là bao nhiêu, A 4750 B 4800 C 4000 D 3000 Câu 25: Urani 238 (238Ur) thời gian bán rã khoảng : A 3,5 tỉ năm B 1,5 tỉ năm C 4,5 tỉ năm D 2,5 tỉ năm Câu 26: chứng sau cho thấy người nguồn gớc từ động vật vú, (1) Biết sử dụng công cụ (2) Răng phân hoá thành cửa, nanh, hàm (3) Xương cụt là dấu vết đuôi (5) Hiện tượng mọc lơng khắp thể (4) khả giao tiếp ngôn ngữ (6) Bán cầu đại não phát triển (7) Xương bàn tay năm ngón A B C D Câu 27: Các loài sâu ăn thường màu xanh là do: A ảnh hưởng trực tiếp thức ăn B kết di nhập gen quần thể C sự biến đổi màu sắc thể sâu cho phù hợp với môi trường D kết chọn lọc thể đột biến lợi cho sâu Câu 28: phát biểu sau sai nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên, (1) Quan hệ hỗ trợ cá thể quần thể đảm bảo cho quần thể thích nghi tớt với điều kiện mơi trường (2) Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể chỉ xảy quần thể động vật không xảy quần thể thực vật (3) Quan hệ cá thể loài thể qua hiệu nhóm (4) Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật thường làm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong (5) Sự cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật sẽ làm cho số lượng cá thể quần thể giảm xuống mức tối thiểu A B C D Câu 29: Đặc điểm quan tương tự là : A Cùng nguồn gớc B Cùng vị trí C Cùng chức D Cùng cấu tạo Câu 30: Khi điều kiện sống phân bố không đồng đều, cá thể quần thể sự phân bớ A theo nhóm B đồng C ngẫu nhiên - HẾT D đồng ngẫu nhiên ĐÁP ÁN SINH 12 Câu 132 209 312 409 A A D A D C B B C B B B C D B A B C B B C D C D C B C B D D D C B C B B 10 D A C D 11 A A A D 12 A B D A 13 C C A C 14 B C A B 15 A A C A 16 A B A D 17 A D D D 18 D A D A 19 D C D C 20 D C D C 21 C D C C 22 B B C B 23 B B B A 24 B C A C 25 C D B D 26 D A D A 27 D B D A 28 B A A C 29 C C A A 30 A D C D SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN SINH HỌC, KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 04 trang ——————— Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Nếu sản phẩm giảm phân tế bào sinh giao tử ngƣời gồm loại giao tử là: (n+1), (n-1) n Một giao tử thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành ngƣời bị mắc hội chứng siêu nữ (XXX) Điều chứng tỏ xảy không phân li cặp NST A giảm phân II trình sinh tinh B giảm phân II trình sinh trứng C giảm phân I trình sinh tinh D giảm phân I trình sinh trứng Câu 2: Dấu hiệu sau dấu hiệu đặc trƣng quần thể? A Tỉ lệ giới tính B Mật độ C Độ đa dạng D Nhóm tuổi Câu 3: Cho nhân tố sau: (1) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Chọn lọc tự nhiên (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Kích thƣớc quần thể nhỏ Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1),(2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) Câu 4: Con mối nở ―liếm‖ hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas Trùng roi enzim phân giải đƣợc xelulơzơ gỗ mà mối ăn Quan hệ mối trùng roi là: A sinh B hội sinh C hợp tác D cộng sinh Câu 5: Hiện tƣợng khác lồi cấu tạo hoa khác nên hạt phấn thụ phấn cho hoa khác ví dụ A cách li nơi B cách li mùa vụ C cách li học D cách li sau hợp tử Câu 6: Trong lai tế bào, ni cấy hai dòng tế bào xôma khác môi trƣờng dinh dƣỡng, chúng kết hợp lại với thành tế bào lai chứa gen hai loài bố mẹ Từ phát triển thành lai thuộc thể đột biến A sinh dƣỡng B đa bội C dị đa bội D tứ bội Câu 7: Ở quần thể sau trải qua hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể 20% số cá thể đồng hợp trội cánh dài tính trội hồn tồn so với cánh ngắn Hãy cho biết trƣớc xảy trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình sau quần thể trên? A 36% cánh dài : 64% cánh ngắn B 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C 84% cánh dài : 16% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 8: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, khủng long nhự trị thời điểm nào? A kỉ Silua đại Cổ sinh B kỉ Tam điệp đại Trung sinh C kỉ Jura đại Trung sinh D kỉ Đệ tam đại Tân sinh Câu 9: Một quần thể hệ P thành phần kiểu gen là: 0,6AA + 0,4Aa = Tỉ lệ cá thể kiểu gen aa quần thể hệ sau cho P tự thụ phấn là: A 10% B 70% C 20% D 50% Câu 10: Bố mẹ dị hợp tử (Aa xAa) biết alen trội trội hoàn toàn Xác suất để đƣợc ngƣời kiểu hình trội gia đình ngƣời A 9/64 B 81/256 C 27/64 D 27/256 Câu 11: Vì q trình giao phối khơng ngẫu nhiên đƣợc xem nhân tố tiến hóa bản? A Tạo đƣợc vơ số biến dị tổ hợp B Vì tạo trạng thái cân di truyền quần thể C Tạo tổ hợp gen thích nghi D Làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 12: Phƣơng pháp sau đạt hiệu tốt việc trì ƣu lai giống trồng? A cho tự thụ phấn bắt buộc B cho giao phấn chéo C nuôi cấy mô tế bào D trồng hạt qua chọn lọc Câu 13: Trong phƣơng thức hình thành lồi đƣờng địa lí, nhân tố sau nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thành phần kiểu gen hai quần thể? A Quá trình giao phối B Quá trình đột biến C Sự cách li địa lí D Sự thay đổi điều kiện địa lí Câu 14: Một số tính trạng suất vật nuôi trồng nhiều gen quy định, di truyền theo kiểu tƣơng tác A bổ sung B cộng gộp C át chế trội D át chế lặn Câu 15: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lƣợng từ mơi trƣờng vơ sinh vào chu trình dinh dƣỡng là: A Động vật ăn động vật B Động vật ăn thực vật C Sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất Câu 16: Hoa bồ công anh nở lúc sáng sớm cụp lại lúc chạng vạng tối kiểu ứng động nào? A Điện ứng động B Quang ứng động C Nhiệt ứng động D Hóa ứng động Câu 17: Ở đồng rêu phƣơng Bắc, - năm số lƣợng cáo lại tăng lên gấp trăm lần, theo chu biến động chuột Lemmut (là mồi chủ yếu cáo) Đây dạng biến động số lƣợng cá thể A theo chu kỳ nhiều năm B theo chu kỳ mùa C theo chu kỳ ngày đêm D không theo chu kỳ Câu 18: Một gen sinh vật nhân thực 3900 liên kết hiđrơ khối lƣợng 900000 đ.v.c Gen nhân đôi liên tiếp lần đòi hỏi mơi trƣờng cung cấp số nucleotit loại là: A A = T = 4200; G = X = 6300 B A = T = 4800; G = X = 7200 C A = T = 7200; G = X = 4800 D A = T = 6300; G = X= 4200 Câu 19: Bộ nhiễm sắc thể ong mật 2n=32 Số NST ong là: A 16 B 64 C 32 D 24 Câu 20: Giai đoạn hình thành mầm mống thể gì? A tiến hóa hóa học B tiến hóa tiền sinh học C tiến hóa sinh học D tiến hóa hữu Câu 21: Phát biểu sau tăng trƣởng quần thể sinh vật? A Khi môi trƣờng bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong B Khi môi trƣờng không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu C Khi môi trƣờng không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể nhỏ mức tử vong D Khi môi trƣờng bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thiểu Câu 22: Ở loài thực vật, màu sắc hoa tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập Gen A gen B tác động đến hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ bên Các alen a b khơng chức Những hoa trắng lồi số kiểu gen tối đa là: A kiểu gen B kiểu gen C kiểu gen D kiểu gen Câu 23: Giả sử lƣới thức ăn đơn giản gồm sinh vật đƣợc mô tả nhƣ sau: cào cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn chim sâu Khi số lƣợng mèo rừng tăng cao, lồi động vật hội tăng nhanh số lƣợng? A chim sâu B nai C thỏ D cào cào Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 24: Phát biểu sau khơng hóa thạch? A Căn vào tuổi hố thạch, biết đƣợc loài xuất trƣớc, loài xuất sau B Tuổi hố thạch đƣợc xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ hố thạch C Hố thạch cung cấp cho chứng trực tiếp lịch sử tiến hoá sinh giới D Các quan nhƣ ruột thừa, xƣơng ngƣời ví dụ hóa thạch Câu 25: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 2: 1? Ab Ab AB aB Ab ab aB aB A B C D x x x x aB aB AB ab aB ab ab ab Câu 26: Trong tự nhiên, tăng trƣởng kích thƣớc quần thể chủ yếu A xuất cƣ nhập cƣ B mức sinh sản nhập cƣ C mức sinh sản tử vong D mức tử vong xuất cƣ Câu 27: Loại gen bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền nhân tế bào là: A gen phân tử ADN dạng vòng B gen tế bào sinh dƣỡng C gen nhiễm sắc thể giới tính D gen nhiễm sắc thể thƣờng Câu 28: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái: (1) Cỏ; (2) lúa; (3) sâu ăn lúa; (4) chuột; (5) ếch; (6) rắn Các nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dƣỡng cấp hệ sinh thái A (5) (6) B (3) (4) C (6) (4) D (1) (2) Câu 29: Khi thành phần thức ăn thiếu Iốt trẻ phát triển chậm, não nếp nhăn, chịu lạnh Vì Iốt A thành phần cấu tạo hoocmon GnRH B thành phần cấu tạo hoocmon sinh trƣởng C thành phần cấu tạo hoocmon Tiroxin D thành phần cấu tạo hoocmon Ơstrogen Câu 30: Vì mao mạch máu chảy chậm động mạch? A Vì mao mạch thƣờng xa tim B Vì tổng tiết diện mao mạch lớn C Vì số lƣợng mao mạch lớn D Vì áp lực co bóp tim giảm Câu 31: Ƣu điểm phƣơng pháp tạo giống đột biến là: A thể tạo giống với đặc tính mà tổ tiên chƣa B Dễ thực hiện, dự đốn đƣợc kết tiến hành C thể tạo đƣợc giống mang đặc điểm hai lồi khác D thể tạo giống đồng hợp tất gen Câu 32: Trong mô phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào hàm lƣợng ADN tế bào thuộc nhóm một nửa hàm lƣợng ADN tế bào thuộc nhóm hai Tế bào thuộc nhóm X, tế bào thuộc nhóm hai Y X Y lần lƣợt là: A pha G2 pha G1 B pha G1 đầu C đầu D pha G2 đầu Câu 33: Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ chọn lọc chống lại A alen trội B thể đồng hợp C thể dị hợp D alen lặn EG Câu 34: Xét thể kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân eg tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen là: A 48 tế bào B 24 tế bào C 36 tế bào D 30 tế bào Câu 35: Một mARN ngắn đƣợc tổng hợp ống nghiệm trình tự nuclêơtit là: 5’AUGAXUAAXUAXAAGXGA3’ Nếu đột biến xảy làm nuclêôtit loại X vị trí 12 mARN chuỗi pơlipeptit đƣợc tổng hợp từ ARN nói số axit amin là: A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 36: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, hai alen trội cho tròn khơng alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (F1) lai phân tích thu đƣợc Fa phân tích theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: tròn, hoa trắng: dài, hoa trắng Biết không xảy đột biến, kiểu gen (F1) sau phù hợp với kết trên? AD Ad AB Ab A B C D Bb Dd Bb Dd aD ab aB ad Câu 37: Dạng đột biến làm giảm số lƣợng gen nhiễm sắc thể, làm cân gen thƣờng gây chết với thể đột biến là: A Đột biến đa bội B Đột biến dị bội C Đột biến đảo đoạn D Đột biến đoạn Câu 38: Đặc tính dƣới mã di truyền ý nghĩa đảm bảo thông tin di truyền đƣợc truyền cách xác tử ADN tới protein? A Tính liên tục B Tính thối hóa C Tính phổ biến D Tính đặc hiệu Câu 39: Cho số thao tác quy trình chuyển tạo cừu biến đổi gen sản sinh protein ngƣời sữa nhƣ sau: (1) Chọn lọc nhân dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp (tế bào chuyển gen) (2) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng bị lấy nhân nuôi để phát triển thành phôi (3) Tạo vectơ chứa gen ngƣời chuyển vào tế bào xơma cừu sau ni mơi trƣờng nhân tạo (4) Cấy phôi vào tử cung cừu để cừu mang thai đẻ cừu chuyển gen Trình tự thao tác là: A (3) → (1) → (2) → (4) B (4) → (2) → (3) → (1) C (2) → (1) → (3) → (4) D (1) → (4) → (3) → (2) Câu 40: Một gen 3000 nuclêơtit loại nucleotit Sau đột biến cặp nuclêơtit, gen số nucleotit loai A= 750 G=751 Dạng đột biến sau xảy ra? A Mất cặp nuclêôtit loại G - X B Thêm cặp nuclêôtit loại A - T C Mất cặp nuclêôtit loại A – T D Thêm cặp nuclêôtit loại G - X - - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 132 mamon SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 SINH12 Đáp án Đề thi học mơn Sinh học 12 năm 2017-2018 Mã đề 132 made cautron 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 132 11 132 12 132 13 132 14 132 15 132 16 132 17 132 18 132 19 132 20 132 21 132 22 132 23 132 24 132 25 132 26 132 27 132 28 132 29 132 30 132 31 132 32 132 33 132 34 132 35 132 36 132 37 132 38 132 39 132 40 dapan A C D D C C C C A C D C B B D B A D C B B A D D A B A B C B A B A A C A D D A D Trang 5/5 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án, Đề thi học kì 2 môn sinh học lớp 12 các trường trung học phổ thông có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay