Tập huấn: Biên soạn đề kiểm tra

84 12 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 14:17

Phần 1. Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (TỪ TRANG 6 ĐẾN TRANG 13)Phần 2. Quy trình, kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TỪ TRANG 14 ĐẾN TRANG 31)Phần 3. Vận dụng quy trình, kĩ thuật biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học (TỪ TRANG 32 ĐẾN TRANG 132)Phần 4. Hướng dẫn biên soạn, quản lí và sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trên mạng (TỪ TRANG 132 ĐẾN TRANG 151) Company LOGO Mô tả cấp độ tư Cấp Nhận biết Mô tả  Nhận biết học sinh NHỚ khái niệm bản, NÊU lên NHẬN RA chúng yêu cầu  Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, ra…  Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết là: xác định, đặt tên, liệt kê, đối chiếu gọi tên, giới thiệu, ra,…  Ví dụ: Gọi tên đồ vật thông dụng sử dụng nhà mình; Chỉ đâu phương trình bậc hai Mô tả cấp độ tư Cấp Mô tả  Thông hiểu học sinh HIỂU khái niệm VẬN DỤNG chúng chúng thể theo cách tương tự cách giáo viên giảng ví dụ tiêu biểu chúng lớp học Thơng hiểu  Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại, lấy ví dụ theo cách hiểu mình…  Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu là: tóm tắt, giải thích, diễn dịch, mô tả, so sánh (đơn giản), phân biệt, đối chiếu, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, chuyển đổi…  Ví dụ: Kể lại truyện “Tấm Cám”; Cho ví dụ phương trình bậc hai Mô tả cấp độ tư Cấp Mô tả  Vận dụng học sinh hiểu khái niệm cấp độ cao “thông hiểu”, tạo LIÊN Vận KẾT LOGIC GIỮA CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN có dụng thể vận dụng chúng để TỔ CHỨC LẠI CÁC THÔNG TIN trình bày giống với giảng giáo viên SGK  Các hoạt động tương ứng với vận dụng là: xây dựng mơ hình, trình bày, tiến hành thí nghiệm, phân loại, áp dụng quy tắc (định lí, định luật, mệnh đề…), sắm vai đảo vai trò, …  Các động từ tương ứng với vận dụng là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính tốn, diễn dịch, bày, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành…  Ví dụ: Viết luận ngắn chủ đề học lớp; Dùng công thức nghiệm để giải phương trình bậc Mơ tả cấp độ tư Cấp Mơ tả  HS SỬ DỤNG khái niệm môn học - chủ đề để GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MỚI, không giống với điều học trình bày SGK phù hợp giải với kỹ kiến thức giảng Vận dạy mức độ nhận thức Đây vấn đề giống dụng với tình HS gặp phải ngồi xã hội cao  Ở cấp độ hiểu tổng hòa cấp độ nhận thức: Phân tích, Tổng hợp, Đánh giá Sáng tạo theo bảng phân loại cấp độ nhận thức Bloom  Các hoạt động tương ứng với vận dụng cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch sáng tác; biện minh, phê bình rút kết luận; tạo sản phẩm mới…  Các động từ tương ứng với vận dụng cấp độ cao là: lập kế hoạch, thiết kế, tạo ra,…  Ví dụ: Viết luận thể thái độ bạn vấn đề cụ thể; Biện luận nghiệm phương trình có tham số KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI MCQ PHẦN LƯU Ý YÊU CẦU Mỗi câu hỏi phải đo kết học tập quan trọng CHUNG (mục tiêu xây dựng) Tập trung vào vấn đề nhất: Dùng từ vựng cách quán với nhóm đối tượng kiểm tra Tránh việc câu trắc nghiệm gợi ý cho câu trắc nghiệm khác, giữ câu độc lập với Tránh kiến thức riêng biệt câu hỏi dựa ý kiến cá nhân Tránh sử dụng cụm từ nguyên văn sách giáo kho Tránh việc sử dụng khơi hài Tránh viết câu KHƠNG phù hợp với thực tế: VÍ DỤ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI MCQ PHẦN PHẦN DẪN LƯU Ý Rõ ràng việc sử dụng từ ngữ cho phép thí sinh biết xác họ u cầu làm Để nhấn mạnh vào kiến thức thu nên trình bày câu dẫn theo định dạng câu hỏi thay định dạng hồn chỉnh câu Nếu phần dẫn có định dạng hồn chỉnh câu, khơng nên tạo chỗ trống ở giữa hay ở bắt đầu của phần câu dẫn Tránh dài dòng phần dẫn Nên trình bày phần dẫn thể khẳng định PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN Phải chắn có có phương án câu chọn phương án đúng/đúng Nên xếp phương án Cần cân nhắc sử dụng phương án có hình thức hay ý nghĩa trái ngược phủ định Các phương án lựa chọn phải đồng theo nội dung, ý nghĩa VÍ DỤ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI MCQ PHẦN LƯU Ý PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN Các phương án lựa chọn nên đồng mặt hình thức (độ dài, từ ngữ,…) Nên xếp phương án Cần cân nhắc sử dụng phương án có hình thức hay ý nghĩa trái ngược phủ định Các phương án lựa chọn phải đồng theo nội dung, ý nghĩa Tránh lặp lại từ ngữ/thuật ngữ nhiều lần câu hỏi Viết phương án nhiễu thể khẳng định Tránh sử dụng cụm từ “tất phương án trên”, “khơng có phương án nào” Tránh thuật ngữ mơ hồ, khơng có xác định cụ thể mức độ “thông thường”, “phần lớn”, “hầu hết”, từ hạn định cụ thể “luôn luôn”, “khơng bao giờ”, “tuyệt đối”… VÍ DỤ KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI MCQ PHẦN PHƯƠNG ÁN NHIỄU LƯU Ý Phương án nhiễu không nên “sai” cách lộ liễu Tránh dùng cụm từ kỹ thuật có khuynh hướng hấp dẫn thí sinh thiếu kiến thức tìm câu trả lời có tính thuyết phục để đốn mò Tránh sử dụng cụm từ chưa (sai ngữ pháp, kiến thức…): Hãy viết phương án nhiễu phát biểu đúng, không trả lời cho câu hỏi Lưu ý đến điểm liên hệ văn phạm phương án nhiễu giúp học sinh nhận biết câu trả lời VÍ DỤ CHUẨN HỐ CÂU HỎI Phân tích Giải thích kết thống kê câu hỏi Phân tích phương án nhiễu – trắc nghiệm, đúng/sai Tỷ lệ phương án nhiễu Thông báo cho người chịu trách nhiệm xây dựng kiểm tra phương án nhiễu không hiệu Làm để xác định câu hỏi tốt? Phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan Độ khó (DF) • Câu dễ: DF = 70 – 100% (Hầu hết thí sinh trả lời đúng) • Câu trung bình: DF = 30 – 70% • Câu khó: DF = 0–30% Các câu hỏi nên có DF nằm khoảng từ 25% đến 75% Độ phân biệt (DI) RH số thí sinh nhóm trả lời câu hỏi; RL số thí sinh nhóm trả lời câu hỏi; N tổng số thí sinh trả lời câu hỏi Độ phân biệt DI ≤ thể câu hỏi khơng phân biệt thí sinh nhóm Câu hỏi có DI ≥ 0,3 trắc nghiệm lớp học câu hỏi có độ phân biệt tốt Phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan Một ví dụ bước phân tích câu hỏi TNKQ B1 Lập bảng thống kê kết kiểm tra (Bảng 1.) B2 Xác định phương án đúng, tính DF DI B3 Phân tích câu, phương án câu B4 Lập bảng kết phương án cần phải xem xét lại (Bảng 2) B5 Lập bảng Các phương án lý cần xem xét B6 Loại bỏ/thay câu hỏi/phương án khơng tốt Thùc Thùc hµnh hành biên biên soạn soạn ch ch 11 19 17 12 20 18 16 15 14 13 10 Hoạt động theo nhóm hồn thành nhiệm vụ - Soạn lấy ví dụ số câu hỏi mà thầy thiết kế, nhận định mức độ câu hỏi - Thực hành soạn số câu hỏi mức tư Vận dụng Vận dụng cao cho nội dung Sinh học cụ thể Biên soạn câu hỏi đánh giá lực theo quy trình KÕt luËn , PPhhâânntíc tíchh, âu cchhỉnỉnhhssửửaaccâu hhỏỏi iTTNNKKQQ iêiênn b ìnìnhh bánhh r t n y r QQuuy tCHHđđá n C sosoạạngiá NNLL giá ccmmứứcctư tư c t ệ i b n c â PPhhân biệt uuvvàà tiê c ụ m iê c t ứ c ụ M dduuyy, , Mức m c CH M Mứức CH ạạnn o s n o ê i s B Biên m đđềề kkiiểểm ttrraa,, xxââyy ddựựnngg ccââuu tập hhỏỏii,, bbààii tập vvàà c ự ggl lực NLL n ă n NNă giáiá N h g đđáánnh ooạạnnđđềề s n iê b h s ìn r QQuuyyt trình biên kkiểiểmmtrtraa TThhựựcchhàànnhh ột bbiêiênnssooạạnnmmột ssốốccââuuhhỏỏi/i/ iá CCHHđđáánnhhggiá NNLL 82 •Câu hỏi mà bạn đặt muốn trả lời…? ét làm chẳng nên non a chụm lại thành hßn nói cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập huấn: Biên soạn đề kiểm tra, Tập huấn: Biên soạn đề kiểm tra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay