Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang, khu gang thép thái nguyên

194 17 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 14:07

BỘ ĐÀO TẠO TẠO BỘGIÁO GIÁODỤC DỤC ĐÀO BỘ HOÁ,THỂ THỂTHAO THAOVÀ DU LỊCH BỘ VĂN VĂN HÓA, DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠITHỂ HỌCDỤC THỂTHỂ DỤCTHAO THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC NINH –––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄNTIẾN TIẾNLÂM LÂM NGUYỄN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY LUYỆN GANG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ PHÁT TRIỂN KHU GANG THÉP THÁI NGUYÊN THỂ LỰC CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY LUYỆN GANG KHU GANG THÉP THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC BẮC NINH – 2017 BẮC NINH – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO –––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN TIẾN LÂM NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO CÔNG NHÂN NHÀ MÁY LUYỆN GANG KHU GANG THÉP THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 62 14 01 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Đình Bẩm PGS.TS Nguyễn Kim Xuân BẮC NINH – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận án Nguyễn Tiến Lâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Thể dục thể thao quần chúng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng 1.1.2 Thể lực, trì phát triển thể lực 1.1.3 Giải pháp khái niệm Quản lý Thể dục thể thao 11 1.1.4 Khái niệm Xã hội hóa Thể dục thể thao 15 1.1.5 Sức khỏe tác dụng tập luyện Thể dục thể thao sức khỏe người 16 1.2 Quan điểm, sách Đảng, Nhà nước Thể dục thể thao Thể dục thể thao quần chúng 21 1.2.1 Quan điểm, sách Đảng Nhà nước Thể dục thể thao 21 1.2.2 Quan điểm, sách Đảng Nhà nước Thể dục thể thao quần chúng 26 1.3 Công tác Thể dục thể thao công nhân viên chức 31 1.3.1 Cơ sở lý luận công tác Thể dục thể thao công nhân viên chức 31 1.3.2 Phương pháp tập luyện Thể dục thể thao cho công nhân viên chức 37 1.3.3 Các hình thức tổ chức tập luyện Thể dục thể thao cho công nhân viên chức 40 1.3.4 Phổ cập nâng cao phong trào Thể dục thể thao cho công nhân viên chức 43 1.4 Đặc điểm lao động công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 45 1.4.1 Sự phát triển nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 45 1.4.2 Đặc điểm lao động công nhân gang thép 47 1.5 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 49 1.5.1 Các cơng trình nghiên cứu Thể dục thể thao quần chúng 50 1.5.2 Các cơng trình nghiên cứu bệnh nghề nghiệp công nhân gang, thép 52 1.5.3 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 53 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 56 2.1 Phương pháp nghiên cứu 56 2.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 56 2.1.2 Phương pháp vấn, toạ đàm 56 2.1.3 Phương pháp quan sát sư phạm 57 2.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 57 2.1.5 Phương pháp phân tích SWOT 61 2.1.6 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 61 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 62 2.2 Tổ chức nghiên cứu 63 2.2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 63 2.2.2 Khách thể nghiên cứu 64 2.2.3 Thời gian kế hoạch nghiên cứu 65 2.2.4 Địa điểm nghiên cứu 65 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN 66 3.1 Đánh giá thực trạng thể lực công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 66 3.1.1 Thực trạng cấu tổ chức đội ngũ công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 66 3.1.2 Thực trạng cấu độ tuổi giới tính đội ngũ cơng nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 67 3.1.3 Thực trạng tình hình sức khỏe công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 69 3.1.4 Thực trạng thể lực chung công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 71 3.1.5 Bàn luận thực trạng thể lực công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 72 3.2 Đánh giá thực trạng yếu tố đảm bảo cho hoạt động Thể dục thể thao nhằm trì phát triển thể lực cho cơng nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 75 3.2.1 Xác định tiêu chí đánh giá yếu tố đảm bảo cho hoạt động TDTT nhằm trì phát triển thể lực cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 75 3.2.2 Thực trạng lãnh đạo công tác Thể dục thể thao nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 77 3.2.3 Thực trạng sở vật chất, kinh phí dành cho tập luyện Thể dục thể thao nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 79 3.2.4 Thực trạng phong trào, hình thức, nội dung nhu cầu tập luyện Thể dục thể thao công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 81 3.2.5 Thực trạng Câu lạc đội ngũ Hướng dẫn viên Thể dục thể thao nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 83 3.2.6 Phân tích SWOT (điểm mạnh - điểm yếu, thời - thách thức) thực trạng phong trào Thể dục thể thao nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 84 3.2.7 Bàn luận thực trạng yếu tố đảm bảo cho hoạt động Thể dục thể thao nhằm trì phát triển thể lực cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 86 3.3 Lựa chọn ứng dụng giải pháp nhằm trì phát triển thể lực công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 93 3.3.1 Các nguyên tắc lựa chọn giải pháp 93 3.3.2 Cơ sở đề xuất lựa chọn giải pháp 96 3.3.3 Tổ chức thực nghiệm & đánh giá kết thực nghiệm 104 3.3.4 Bàn luận lựa chọn ứng dụng giải pháp nhằm trì phát triển thể lực công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 113 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 122 Kết luận 122 Kiến nghị 123 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT CLB : Câu lạc CN : Công nhân CSVC : Cơ sở vật chất GDTC : Giáo dục thể chất HDV : Hướng dẫn viên HLV : Huấn luyện viên NCKH : Nghiên cứu khoa học TDTT : Thể dục thể thao TN : Thực nghiệm TT : Thứ tự XHCN : Xã hội chủ nghĩa XHH : Xã hội hóa XPC : Xuất phát cao DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG cm : centimet l/min : lần/phút m : mét kg : kilôgam s : giây DANH MỤC CÁC BẢNG Tên 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 Nội dung Số lượng công nhân tiến hành kiểm tra thực trạng thể lực Thực trạng đội ngũ công nhân nhà máy Luyện gang Thực trạng cấu độ tuổi giới tính cơng nhân nhà máy Luyện gang (thời điểm năm 2013) Thực trạng kết khám sức khỏe định kỳ hàng năm công nhân nhà máy Luyện gang Thực trạng tình hình bệnh tật (lâm sàng) công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Dẻo gập thân công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Lực bóp tay thuận công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Nằm ngửa gập bụng công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Bật xa chỗ công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Chạy 30m XPC công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Chạy thoi 4x10m công nhân nhà máy Luyện gang Kết so sánh kết kiểm tra test Chạy tùy sức phút công nhân nhà máy Luyện gang Cơ cấu độ tuổi theo giới tính người Việt Nam năm 2013 Kết vấn xác định tiêu chí đánh giá yếu tố đảm bảo cho hoạt động TDTT nhà máy Luyện gang Thực trạng lãnh đạo, đạo công tác TDTT nhà máy Luyện gang Kết vấn cán quản lý đội ngũ công nhân quan tâm lãnh đạo nhà máy tới công tác TDTT Thực trạng sân bãi phục vụ tập luyện thi đấu môn thể thao Nhà máy Công ty Gang thép Thực trạng giải thể thao kinh phí dành cho phong trào TDTT nhà máy Luyện gang Kết vấn thực trạng tập luyện TDTT ngồi làm việc cơng nhân nhà máy Luyện gang Kết vấn công nhân nhà máy Luyện gang hình thức, nội dung tập luyện TDTT Thực trạng động tập luyện TDTT công nhân nhà máy Luyện gang Trang 64 67 68 70 70 Sau trang 71 Sau trang 71 Sau trang 71 Sau trang 71 Sau trang 71 Sau trang 71 Sau trang 71 73 77 78 79 80 81 Sau trang 81 Sau trang 82 Sau trang 82 - Các trường hợp xét nghiệm mỡ máu tăng, men gan tăng, acid uris cao đề nghị điều chỉnh chế độ ăn xuống, xét nghiệm lại theo phần hướng dẫn giải - Các trường hợp siêu âm có biểu bệnh lý cần siêu âm kiểm tra định kỳ (theo phần hướng giải quyết) - Tiếp tục trì việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát bệnh nghề nghiệp hàng năm theo Luật Nhà nước ban hành./ PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN CÔNG TY CP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2015 KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN ĐƠN VỊ: NHÀ MÁY LUYỆN GANG - Thực hợp đồng khám sức khỏe định kỳ số ……… HĐKT ngày / 11 /2015 cho cán CNV Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Đồn khám sức khỏe Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Ngun thuộc Cơng ty cổ phần phòng khám đa khoa Hà Nội Thái Nguyên hoàn thành đợt khám sức khỏe định kỳ cho cán CNV Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện gang I TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CHUNG: Tổng số công nhân lao động 642/ 699 Tỷ lệ: 91.84% Trong đó: Nam 444 người Tỷ lệ: 69.16 % Nữ 198 người Tỷ lệ: 30.84 % 642 100 Phân loại sức khỏe (Theo tiêu chuẩn phân loại ban hành Quyết định số 1613 BYT/QĐ ngày 15/8/1997 Bộ Y tế) Loại sức khỏe Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Loại I 28 4.36 Loại II 388 60.43 Loại III 192 29.9 Loại IV 24 3.74 Loại V 10 1.56 Tổng 642 100.00 Tình hình bệnh tật 3.1 Lâm sàng STT 01 Tình hình bệnh tật Số lượng Tỷ lệ (người) % 105 16.35 280 43.61 140 21.8 Bênh mắt Tổng số người mắc Bao gồm: Thị lực hai mắt ≤ 10/14 cận thị Viến thị Giảm thị lực tai nạn giao thông Hỏng mắt 02 Bệnh Tai - Mũi - Họng Tổng số người mắc Bao gồm: Viêm họng Viêm Amidan Viêm mũi dị ứng Viêm tai Giảm thính lực hai bên 03 Bệnh Răng - Hàm - Mặt Tổng số người mắc Bao gồm: Cao răng, viêm lợi Mất Sâu răng, viêm quanh răng, lệch Răng giả cố đinh Giảm sức nhai STT Tình hình bệnh tật Số lượng Tỷ lệ (người) % 160 24.92 65 10.12 03 0.46 Mòn mặt nhai 04 Khớp Tổng số người mắc Bao gồm: Hội chứng cột sống thắt lưng Hội chứng cột sống cổ Viêm đa khớp Thối hóa khớp Viêm khớp gối Thoát vị đĩa đệm 05 Ngoại khoa Tổng số người mắc Bao gồm: Mổ cũ Gãy xương cũ Cụt ½ đốt ngón bàn tay phải Đứt gân bàn ngón, vỡ mỏm khuỷu tay phải Tiền sử cụt ½ đốt ngón bàn chân trái K dày 06 Tâm thần kinh Tổng số người mắc Bao gồm: Thiểu tuần hồn não Đau ½ đầu trái Đang điều trị tâm thần STT 07 Tình hình bệnh tật Tiêu hóa Số lượng Tỷ lệ (người) % 85 13.23 09 1.40 136 21.18 123 19.15 59 9.19 Tổng số người mắc Bao gồm: Viêm dày Viêm đại tràng mãn tính Tiền sử viêm gan B Tiền sử xuất huyết tiêu hóa 08 Bệnh nội tiết Tổng số người mắc Bao gồm: Đang điều trị Basedow Đang điều trị tiểu đường Tiền sử Gout 09 Hô hấp Tổng số người mắc Bao gồm: Bụi phổi silic Tiền sử K phối Tiền sử viêm phế quản mãn tính 10 Tim mạch Tổng số người mắc Bao gồm: Tiền sử mổ thông liên nhĩ 11 Huyết áp Tổng số người mắc Số lượng Tỷ lệ (người) % 15 2.33 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) Tổng số người siêu âm 630 98,13 Số người có biểu bệnh lý 239 37,93 STT Tình hình bệnh tật Bao gồm: Tăng huyết áp: HA tối đa ≥150mmHg, HA tối thiểu ≥ 95mmHg Huyết áp cao giới hạn: HA tối đa ≥ 140mmHg, HA tối thiểu ≥ 90mmHg Huyết áp thấp HA tối đa ≤ 90mmHg, HA tối thiểu ≤ 60mmHg 12 Bệnh tiết niệu Tổng số người mắc Bao gồm Viêm đường tiết niệu TS mổ nang thận TS mổ bàng quang 3.2 Cận lâm sàng STT 01 Nội dung Siêu âm Bao gồm: Gan nhiễm mỡ Sỏi thận Nang thận Sỏi túi mật Số lượng Tỷ lệ (người) (%) Tổng số người làm điện tim 628 97.81 Số người cón biểu bệnh lý 123 19.58 Tổng số người đo độ lỗng xương 630 98.13 Tổng số người có biểu bệnh lý 313 49.68 635 98.9 STT Nội dung Không thấy thận phải hố thận Nhu mô gan thô Polyp túi mật Tử cung cắt Nốt vôi hóa nhu mơ thận Thận phải lạc chỗ Nang Naboth cổ tử cung U xơ tử cung 02 Điện tim Bao gồm: Nhịp nhanh xoang Nhịp chậm xoang Ngoại tâm thu TTT 2/6 mỏm Thiếu máu tim Đo độ loãng xương Bao gồm: Thưa xương Loãng xương Xét nghiệm máu Tổng số người xét nghiệm máu STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 222 34.96 Tổng số người biểu bệnh lý Bao gồm: Chỉ số A Uric tăng Men gan tăng Đường máu tăng Mỡ máu tăng II Nhận xét Được quan tâm lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Qua đợt kiểm tra khám sức khỏe định kỳ năm 2015 cho thấy tình hình sức khỏe CBCNV Nhà máy Luyện Gang từ loại I đến loại III đạt tỷ lệ: 96.1 % + Sức khỏe loại I chiếm 4.36 % + Sức khỏe loại II chiếm 60.43 % + Sức khỏe loại III chiếm 29.9 % Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao chủ yếu bệnh thông thường Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt, Hệ vận động cụ thể: + Bệnh TMH chiếm 43.61 % + Bệnh RHM chiếm 21.18 % + Bệnh mắt chiếm 16.35 % + Bệnh hệ vận động 24.92 % - 23 trường hợp tăng huyết áp tăng huyết áp giới hạn (HA tối đa ≥150mmHg, HA tối thiểu ≥ 95mmHg ; HA tối đa ≥ 140mmHg, HA tối thiểu ≥ 90mmHg) - 30 trường hợp huyết áp thấp (HA tối đa ≤ 90mmHg, HA tối thiểu ≤ 60mmHg) - 239 trường hợp siêu âm có biểu bệnh lý - 123 trường hợp siêu âm có biểu bệnh lý - 313 trường hợp đo lỗng xương có biểu bệnh lý - 222 trường hợp có xét nghiệm máu có biểu bệnh lý III Kiến nghị Để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người lao động đề nghị Công ty: - Thực khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 Bộ Y tế hướng dẫn quản lý Vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động Bệnh nghề nghiệp bao gồm lâm sành cận lâm sàng bắt buộc để có hướng dự phòng sớm cho CBCNV - Những trường hợp cần giải y tế (danh sách kèm theo) Công ty cần tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh có thời gian khám chữa bệnh bệnh viện chuyên khoa để chuẩn đoán điều trị kịp thời diễn biến bệnh - Trường hợp huyết áp cao, huyết áp giới hạn, huyết áp thấp số trường hợp có biểu bệnh lý tim mạch qua điện tim Bác sĩ chuyên khoa tư vấn hướng giải Đề nghị Y tế sở tiếp tục theo dõi để xử lý kịp thời tình trạng diến biến bệnh - Các trường hợp siêu âm có biểu bệnh lý cần siêu âm kiểm tra định kỳ ( theo phần hướng giải quyết) - Tiếp tục trì việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát bệnh nghề nghiệp hàng năm theo Luật Nhà nước ban hành./ PHỤ LỤC CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC NGƯỜI VIỆT NAM THEO TỪNG CHỈ TIÊU ĐỘ TUỔI 21-60 (Mẫu Lao động công nghiệp) DẺO GẬP THÂN (cm) STT 10 11 12 13 14 Độ tuổi x 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 8.00 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Nam δ mx 10.3 0.87 8.25 0.67 7.82 0.65 7.35 0.61 7.09 0.58 7.87 0.66 6.82 0.57 7.98 0.68 7.32 0.63 6.65 0.56 7.45 0.60 6.81 0.52 6.30 0.51 4.94 0.5 Cv 1.29 1.18 1.30 1.05 1.18 1.13 0.97 1.33 1.22 1.31 2.48 1.70 1.26 0.82 x 6.00 6.00 7.00 5.00 3.00 5.00 2.00 2.00 4.00 2.00 3.00 5.00 8.00 Nữ δ mx 8.58 0.75 9.20 0.78 8.90 0.76 9.10 0.76 8.02 0.67 8.40 0.69 8.38 0.68 6.83 0.55 7.61 0.61 7.26 0.61 7.90 0.58 6.95 0.56 5.38 0.48 0 Cv 1.43 1.53 1.27 1.82 2.67 1.68 4.19 3.42 1.90 3.63 2.63 1.39 0.67 Nữ δ mx 4.83 0.42 4.98 0.42 5.99 0.51 5.23 0.43 4.07 0.34 5.26 0.43 4.57 0.37 4.38 0.35 6.63 0.52 5.94 0.50 7.09 0.51 4.90 0.39 5.43 0.48 0 Cv 0.16 0.17 0.19 0.18 0.14 0.18 0.16 0.15 0.23 0.21 0.24 0.19 0.21 LỰC BÓP TAY THUẬN (Kg) STT Độ tuổi x 10 11 12 13 14 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 44.40 47.80 48.00 47.00 47.60 48.10 47.00 47.30 43.90 41.70 42.50 42.10 38.50 38.20 Nam δ mx 7.36 0.62 8.31 0.67 6.80 0.56 7.31 0.60 6.71 0.54 7.45 0.62 7.00 0.58 6.95 0.58 5.99 0.51 7.51 0.64 7.23 0.58 7.28 0.56 7.54 0.61 6.85 0.69 Cv 0.17 0.17 0.14 0.16 0.14 0.16 0.15 0.15 0.14 0.18 0.17 0.17 0.20 0.18 x 29.50 29.10 30.90 29.40 28.30 30.10 28.50 28.80 28.70 28.60 29.30 25.90 26.50 NẰM NGỬA GẬP BỤNG (lân/30giây) STT 10 11 12 13 14 Độ tuổi x 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 16.00 16.00 16.00 15.00 14.00 15.00 14.00 13.00 14.00 14.00 12.00 12.00 11.00 11.00 Nam δ mx 3.22 0.27 3.21 0.26 2.97 0.25 2.92 0.24 3.49 0.29 3.41 0.28 2.82 0.24 4.48 0.38 2.87 0.25 3.45 0.30 3.86 0.32 3.01 0.23 3.31 0.27 3.69 0.39 Cv 0.20 0.20 0.19 0.20 0.25 0.23 0.20 0.35 0.21 0.25 0.32 0.25 0.30 0.34 x 7.00 8.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 7.00 7.00 Nữ δ mx 4.42 0.41 4.42 0.42 3.83 0.37 4.11 0.37 5.97 0.57 4.23 0.38 4.17 0.38 3.87 0.35 4.13 0.36 4.15 0.37 4.35 0.37 4.53 0.41 4.13 0.43 0 Cv 0.63 0.55 0.48 0.59 0.66 0.53 0.52 0.48 0.52 0.46 0.54 0.65 0.59 BẬT XA TẠI CHỖ (cm) STT 10 11 12 13 14 Nam Độ tuổi x δ 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 205.00 201.00 202.00 195.00 192.00 191.00 181.00 185.00 183.00 178.00 170.00 167.00 154.00 152.00 23.70 27.00 25.50 26.40 21.20 24.30 26.10 21.60 21.70 25.20 27.60 23.40 25.00 24.60 mx 1.99 2.18 2.11 2.17 1.71 2.01 2.15 1.81 1.84 2.15 2.20 1.78 2.01 2.46 Cv 0.12 0.13 0.13 0.14 0.11 0.13 0.14 0.12 0.12 0.14 0.16 0.14 0.16 0.16 Nữ x δ 153.00 145.00 142.00 136.00 130.00 138.00 129.00 131.00 133.00 134.00 130.00 126.00 117.00 24.10 20.10 15.90 17.70 15.80 18.00 18.10 16.40 20.00 16.90 25.40 18.80 17.90 mx 2.08 1.70 1.35 1.47 1.31 1.47 1.47 1.32 1.58 1.41 1.84 1.50 1.57 Cv 0.16 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.13 0.15 0.13 0.20 0.15 0.15 CHẠY 30M XUẤT PHÁT CAO (giây) STT 10 11 12 13 14 Độ tuổi x 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 5.40 5.40 5.40 5.50 5.80 5.70 5.80 5.40 5.90 6.00 6.40 6.20 6.80 7.30 Nam δ mx 1.84 0.15 0.86 0.07 0.85 0.07 0.78 0.06 1.08 0.09 0.99 0.08 0.78 0.06 1.25 0.10 0.66 0.06 0.82 0.07 1.13 0.09 0.84 0.06 0.96 0.08 1.33 0.13 Cv 0.34 0.16 0.16 0.14 0.19 0.18 0.13 0.20 0.11 0.14 0.18 0.13 0.14 0.18 x 7.30 6.50 6.60 7.30 7.40 7.20 7.50 7.60 7.10 7.50 7.30 7.40 8.00 Nữ δ mx 2.45 0.21 0.77 0.07 0.97 0.08 0.98 0.08 0.87 0.07 2.22 0.18 1.00 0.08 0.94 0.08 0.97 0.08 1.30 0.11 1.06 0.08 1.09 0.09 0.93 0.08 0 Cv 0.34 0.12 0.15 0.14 0.12 0.31 0.13 0.12 0.14 0.17 0.15 0.15 0.12 Nữ δ mx 1.38 0.12 1.74 0.15 1.39 0.12 1.34 0.11 1.39 0.11 1.43 0.12 1.41 0.11 1.33 0.11 1.51 0.12 1.67 0.14 1.88 0.14 1.42 0.11 1.99 0.17 0 Cv 0.10 0.12 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.09 0.13 CHẠY CON THOI 4x10 m (giây) STT 10 11 12 13 14 Độ tuổi x 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 11.80 11.70 11.80 11.90 12.20 12.10 12.30 12.20 12.70 12.70 13.00 13.40 13.70 13.80 Nam δ mx 1.14 0.10 1.78 0.14 1.42 0.12 1.21 0.10 1.39 0.11 1.34 0.11 1.39 0.11 1.20 0.10 1.06 0.09 1.44 0.12 1.23 0.10 1.41 0.11 1.47 0.12 1.71 0.17 Cv 0.10 0.15 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.11 0.09 0.11 0.11 0.12 x 13.70 14.10 13.90 14.70 14.00 14.30 14.10 14.00 14.40 14.20 15.00 15.10 15.10 CHẠY TÙY SỨC 05 Phút (m) STT Độ tuổi x 10 11 12 13 14 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 842.00 839.00 821.00 825.00 797.00 829.00 819.00 759.00 785.00 776.00 735.00 741.00 729.00 688.00 Nam δ 127.00 103.00 116.00 103.00 110.00 107.00 93.40 106.00 106.00 135.00 123.00 114.00 125.00 115.00 mx 10.60 8.34 9.70 8.42 8.93 8.84 7.73 8.91 8.96 11.60 9.84 8.68 10.00 11.50 Cv 0.15 0.12 0.14 0.13 0.14 0.13 0.11 0.14 0.14 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 x 720.00 728.00 731.00 698.00 659.00 703.00 679.00 654.00 669.00 661.00 662.00 659.00 592.00 δ Nữ 103.00 84.70 96.40 105.00 103.00 104.00 83.00 82.20 97.40 91.80 92.80 134.00 89.80 mx 8.90 7.19 8.24 8.73 8.51 8.49 6.74 6.63 7.67 7.71 6.75 10.70 7.87 Cv 0.14 0.12 0.13 0.15 0.16 0.15 0.12 0.13 0.15 0.14 0.14 0.20 0.15 Số liệu kết Dự án Chương trình khoa học, Viện khoa học TDTT “Điều tra đánh giá thực trạng phát triển thể chất xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chung người Việt Nam Từ đến 60 tuổi” ... động thể dục thể thao nhằm trì phát triển thể lực cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên Nhiệm vụ 3: Lựa chọn ứng dụng giải pháp nhằm trì phát triển thể lực công nhân nhà máy. .. nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 86 3.3 Lựa chọn ứng dụng giải pháp nhằm trì phát triển thể lực cơng nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên 93 3.3.1 Các nguyên. .. trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nhằm trì phát triển thể lực cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên" Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang, khu gang thép thái nguyên, Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy luyện gang, khu gang thép thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay