Đề cương luận văn: Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 13:58

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Tai nạn thương tích trẻ em là một vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng trên toàn thế giới. Sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng ở Việt Nam trong 02 thập kỷ gần đây đã góp phần làm cho vấn đề này ngày càng nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong và tàn tật, nhất là ở trẻ em. Tại cuộc họp nhóm tư vấn thiên niên kỷ năm 2000, Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã khẳng định TNTT là một cản trở ảnh hưởng tới sự phát triển mà Việt Nam đang phải đương đầu. Chiến lược Quốc gia về phòng chống TNTT giai đoạn 2002 2010 cũng đã chỉ rõ TNTT là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong, bệnh tật và khuyết tật ở Việt Nam 29 .Tính riêng trong năm 2013, có 6.498 trẻ em và người tuổi từ 019 bị tử vong do TNTT. Trong giai đoạn 2010 2014, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày nước ta có khoảng 580 trẻ em bị TNTT các loại như: Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng… Trong đó, nhóm tuổi từ 1519 chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 43%), nhóm tuổi 514 chiếm 36,9%, nhóm tuổi 04 chiếm 19,5%. Số trẻ em tử vong do TNTT là 6.600 trường hợpnăm, chiếm 35,5% tổng số trẻ tử vong trên toàn quốc do các nguyên nhân. Trong đó, trẻ em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên và nghiêm trọng hơn so với trẻ em gái; tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn 3 lần so với nữ giới. Mỗi ngày có hàng chục gia đình chịu mất mát, đau thương vì sự ra đi của con em do TNTT. TNTT còn gây nên khuyết tật kéo dài hết cuộc đời cho các em. Những nguyên nhân TNTT chủ yếu gây tử vong cho trẻ em, học sinh ở nước ta gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, động vật cắn. Theo Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em Việt Nam; bình quân mỗi ngày có trên 10 ca đuối nước. Chỉ tính riêng 03 tháng đầu năm 2018, cả nước có khoảng gần 300 em bị đuối nước. Các nguyên nhân khác cũng có tỷ lệ mắc và tử vong cao ở trẻ em như ngã, bỏng, ngộ độc, động vật cắn, nhất là tai nạn giao thông. Ngoài ra, tại một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng khiến trẻ em bị TNTT... Những nguyên nhân quan trọng liên quan đến xảy ra TNTT là tuổi, giới tính, môi trường không an toàn, kinh tế xã hội kém phát triển... Thực tế cho thấy, các loại TNTT nói chung, TNTT trẻ em, học sinh nói riêng đều có thể phòng, tránh được; biện pháp can thiệp là sự kết hợp của nhiều biện pháp như tuyên truyền giáo dục, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường, sử dụng các sản phẩm, thiết bị an toàn… được coi là những biện pháp hiệu quả trong việc giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh. Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, nếu biết phòng ngừa tình trạng TNTT trẻ em, học sinh có thể giảm được trên 70% số tử vong và trên 50% số thương tật gây ra. Trong 10 năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành công trong việc phòng tránh TNTT, nhờ vào công tác truyền thông giáo dục, phòng tránh TNTT đã được đưa vào chương trình hành động của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Nhiều người đã nhận thức được những nguy cơ gây TNTT cho trẻ em và ý thức được sự cần thiết phải hành động để phòng tránh. Tuy nhiên, TNTT vẫn không thuyên giảm, mà có xu hướng ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trở thành vấn đề bức xúc trong toàn xã hội. Để giảm thiểu TNTT ở trẻ em, học sinh cần phải có một kế hoạch hành động toàn diện về phòng tránh từ việc ban hành, thực thi pháp luật đến thay đổi môi trường... Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác phối hợp các lực lượng giáo dục, tổ chức tốt các hoạt động TTGD mới có thể đạt được các mục tiêu về phòng tránh TNTT cho trẻ em, học sinh.Trước thực trạng bức xúc và hậu quả hết sức nghiêm trọng do TNTT gây ra, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách phòng tránh TNTT cho trẻ em: Ngày 27122001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1972001QĐ TTg về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 20022010; Ngày 1152009 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 589QĐBLĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch phòng tránh TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 2010, trong đó mục tiêu chung là “Từng bước hạn chế TNTT trẻ em, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em và sự phát triển bền vững của Quốc gia 8, trang 1. Một trong những biện pháp phòng tránh TNTT được đặt ra là: “Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh TNTT, tiến hành lồng ghép, kết hợp trong sinh hoạt chính trị của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư. Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phòng tránh TNTT, bảo đảm an toàn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, giáo dục để mọi người nâng cao hiểu biết về các nguy cơ có khả năng xảy ra và biết cách phòng tránh TNTT trong các trường học” 29, trang 6 và “Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống TNTT trẻ em” 8, trang 2. Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu, điều tra khảo sát về TNTT và quản lý, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em ở nước ta đang là vấn đề rất bức xúc, được nhiều người quan tâm nhằm giúp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng tránh TNTT đề ra các giải pháp tích cực để giải quyết thực trạng cấp bách hiện nay. Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũng trong bối cảnh chung đó, việc nghiên cứu, đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động truyền thông giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh thực sự là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc quản lý nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn TNTT cho học sinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng nhằm thực hiện các mục tiêu quan trọng trong Chính sách Quốc gia về phòng tránh TNTT giai đoạn 20022010 mà Chính phủ đã đặt ra, góp phần thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, đảm bảo quyền sống còn và phát triển của trẻ em, đồng thời thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 2020, Kế hoạch phòng tránh TNTT trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 2020.Trước những yêu cầu bức xúc của thực tiễn và những bất cập tồn tại trong công tác phòng tránh TNTT trẻ em, học sinh, tác giả chọn đề tài: “Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương” làm luận văn tốt nghiệp. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VƯƠNG THỊ NGỌC MAI PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Hà Nội, tháng 10 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VƯƠNG THỊ NGỌC MAI PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành: GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Người hướng dẫn khoa học: Hà Nội, tháng 10 năm 2018 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tai nạn thương tích trẻ em vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng toàn giới Sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng Việt Nam 02 thập kỷ gần góp phần làm cho vấn đề ngày nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong tàn tật, trẻ em Tại họp nhóm tư vấn thiên niên kỷ năm 2000, Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải khẳng định "TNTT cản trở ảnh hưởng tới phát triển mà Việt Nam phải đương đầu" Chiến lược Quốc gia phòng chống TNTT giai đoạn 2002 - 2010 rõ "TNTT nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong, bệnh tật khuyết tật Việt Nam" [29] Tính riêng năm 2013, có 6.498 trẻ em người tuổi từ 0-19 bị tử vong TNTT Trong giai đoạn 2010 - 2014, theo số liệu thống kê Bộ Y tế, trung bình ngày nước ta có khoảng 580 trẻ em bị TNTT loại như: Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng… Trong đó, nhóm tuổi từ 15-19 chiếm tỷ lệ cao (chiếm 43%), nhóm tuổi 5-14 chiếm 36,9%, nhóm tuổi 0-4 chiếm 19,5% Số trẻ em tử vong TNTT 6.600 trường hợp/năm, chiếm 35,5% tổng số trẻ tử vong toàn quốc nguyên nhân Trong đó, trẻ em trai có xu hướng bị thương tích thường xuyên nghiêm trọng so với trẻ em gái; tỷ lệ tử vong nam giới cao lần so với nữ giới Mỗi ngày có hàng chục gia đình chịu mát, đau thương em TNTT TNTT gây nên khuyết tật kéo dài hết đời cho em Những nguyên nhân TNTT chủ yếu gây tử vong cho trẻ em, học sinh nước ta gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng, động vật cắn Theo Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, đuối nước nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em Việt Nam; bình quân ngày có 10 ca đuối nước Chỉ tính riêng 03 tháng đầu năm 2018, nước có khoảng gần 300 em bị đuối nước Các nguyên nhân khác có tỷ lệ mắc tử vong cao trẻ em ngã, bỏng, ngộ độc, động vật cắn, tai nạn giao thơng Ngồi ra, số tỉnh bị ảnh hưởng bom mìn sót lại sau chiến tranh khiến trẻ em bị TNTT Những nguyên nhân quan trọng liên quan đến xảy TNTT tuổi, giới tính, mơi trường khơng an tồn, kinh tế - xã hội phát triển Thực tế cho thấy, loại TNTT nói chung, TNTT trẻ em, học sinh nói riêng phòng, tránh được; biện pháp can thiệp kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường, sử dụng sản phẩm, thiết bị an toàn… coi biện pháp hiệu việc giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh Qua thực tế nghiên cứu cho thấy, biết phòng ngừa tình trạng TNTT trẻ em, học sinh giảm 70% số tử vong 50% số thương tật gây Trong 10 năm qua, đạt nhiều thành công việc phòng tránh TNTT, nhờ vào cơng tác truyền thơng giáo dục, phòng tránh TNTT đưa vào chương trình hành động nhiều quan, ban ngành, đồn thể từ Trung ương đến địa phương Nhiều người nhận thức nguy gây TNTT cho trẻ em ý thức cần thiết phải hành động để phòng tránh Tuy nhiên, TNTT khơng thun giảm, mà có xu hướng ngày gia tăng, tính chất ngày phức tạp, trở thành vấn đề xúc toàn xã hội Để giảm thiểu TNTT trẻ em, học sinh cần phải có kế hoạch hành động tồn diện phòng tránh từ việc ban hành, thực thi pháp luật đến thay đổi môi trường Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác phối hợp lực lượng giáo dục, tổ chức tốt hoạt động TTGD đạt mục tiêu phòng tránh TNTT cho trẻ em, học sinh Trước thực trạng xúc hậu nghiêm trọng TNTT gây ra, Đảng Nhà nước ta có nhiều sách phòng tránh TNTT cho trẻ em: Ngày 27/12/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 197/2001/QĐ- TTg việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 2002-2010; Ngày 11/5/2009 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH việc phê duyệt Kế hoạch phòng tránh TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 - 2010, mục tiêu chung “Từng bước hạn chế TNTT trẻ em, góp phần đảm bảo an tồn tính mạng trẻ em phát triển bền vững Quốc gia" [8, trang 1] Một biện pháp phòng tránh TNTT đặt là: “Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục phòng tránh TNTT, tiến hành lồng ghép, kết hợp sinh hoạt trị quan, tổ chức cộng đồng dân cư Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước vấn đề phòng tránh TNTT, bảo đảm an tồn tất lĩnh vực đời sống xã hội Đồng thời, giáo dục để người nâng cao hiểu biết nguy có khả xảy biết cách phòng tránh TNTT trường học” [29, trang 6] “Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân phòng, chống TNTT trẻ em” [8, trang 2] Trong năm gần đây, công tác nghiên cứu, điều tra khảo sát TNTT quản lý, tổ chức hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em nước ta vấn đề xúc, nhiều người quan tâm nhằm giúp Ban đạo Quốc gia phòng tránh TNTT đề giải pháp tích cực để giải thực trạng cấp bách Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bối cảnh chung đó, việc nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động truyền thơng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh thực vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn việc quản lý nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ngăn chặn TNTT cho học sinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp cộng đồng nhằm thực mục tiêu quan trọng Chính sách Quốc gia phòng tránh TNTT giai đoạn 2002-2010 mà Chính phủ đặt ra, góp phần thực Cơng ước Quốc tế quyền trẻ em, đảm bảo quyền sống phát triển trẻ em, đồng thời thực mục tiêu Chương trình hành động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020, Kế hoạch phòng tránh TNTT trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 Trước yêu cầu xúc thực tiễn bất cập tồn cơng tác phòng tránh TNTT trẻ em, học sinh, tác giả chọn đề tài: “Phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương” làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em, đề tài đề xuất biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng nhằm giáo dục tốt phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Xây dựng sở lý luận giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 5.2 Đánh giá thực trạng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 5.3 Đề xuất biện pháp giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương khảo sát thăm dò ý kiến tính khả thi biện pháp đề xuất Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu phát thực trạng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách; tìm hạn chế, bất cập xây dựng biện pháp khả thi để khắc phục tình trạng 6.2 Đối tượng khảo sát Cán lãnh đạo UBND xã, nhà giáo dục, giáo viên đối tượng khác có liên quan phục vụ việc nghiên cứu 6.3 Địa bàn khảo sát Tại 03 xã: Thanh Quang, Đồng Lạc, Thái Tân - huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận + Tra cứu tài liệu, văn bản, số liệu thống kê + Phân tích, tổng hợp tư liệu, tài liệu, văn bản, số liệu thống kê có liên quan + Tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, đưa nhận định độc lập, bước hình thành vấn đềluận + Tổng hợp kết nghiên cứu, hệ thống hóa lý thuyết có liên quan để xây dựng sở lý luận cho đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu thu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận văn gồm 03 chương: Chương Cơ sở lý luận phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học Chương Thực trạng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Chương Biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIAOSDUCJ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 1.1 Vài nét nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu vấn đề giáo dục phòng tránh TNTT giới 1.1.2 Nghiên cứu vấn đề phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT Việt Nam 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Cộng đồng chức cộng đồng 1.2.1.1 Khái niệm cộng đồng 1.2.1.2 Các chức cộng đồng 1.2.2 Khái niệm biện pháp biện pháp phối hợp 1.2.2.1 Khái niệm biện pháp 1.2.2.2 Khái niệm biện pháp phối hợp 1.2.3 Khái niệm giáo dục 1.2.4 Phối hợp giáo dục 1.2.5 Tổ chức phối hợp giáo dục 1.2.6 Tổ chức phối hợp giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh Tiểu học 1.2.7 Tai nạn thương tích 1.2.7.1 Tai nạn 1.2.7.2 Thương tích (chấn thương) 1.2.7.3 Tai nạn khơng chủ định (vơ ý) 1.2.7.4 TNTT có chủ định (cố ý) 1.2.7.5 Phân loại TNTT không chủ định (vô ý) 1.2.8 Phòng tránh 1.2.8.1 Phòng tránh mang tính chủ động 1.2.8.2 Phòng tránh mang tính bị động 1.3- Một số vấn đềluận phối hợp GD phòng tránh TNTT 1.3.1 Bản chất cộng đồng 1.3.2 Bản chất phối hợp 1.3.3 Bản chất giáo dục 1.3.4 Giáo dục thay đổi hành vi 1.3.4.1 Hành vi 1.3.4.2 Thay đổi hành vi phòng tránh TNTT 1.4 Nội dung phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em 1.4.1 Phối hợp tổ chức, đoàn thể trường Tiểu học giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em 1.4.2 Tăng cường phối hợp lãnh đạo Chi trường, Đoàn niên giáo dục phòng tránh TNTT trẻ em 1.4.3 Phối hợp giáo dục (tổ chức kiện xã hội,buổi giao lưu, học ngoại khóa tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để triển khai thực việc phối hợp giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh) 1.4.4 Phối hợp lực lượng cộng đồng tạo sở vật chất điều kiện phục vụ giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Giới thiệu khảo sát thực trạng 2.2 Thực trạng hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng phòng tránh TNTT học sinh tiểu học huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 2.2.1 Thực trạng tổ chức, đoàn thể trường Tiểu học 2.2.2 Thực trạng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 2.2.3 Thực trạng sở vật chất điều kiện phục vụ công tác phối hợp lực lượng cộng đồng phòng tránh TNTT học sinh trường Tiểu học 2.3 Thực trạng phối hợp giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Tiểu học huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 2.3.1 Việc huy động nguồn lực xã hội hóa cơng tác giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Tiểu học 2.3.2 Cơ chế phối hợp lực lượng cộng đồng tổ chức giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Tiểu học 2.3.3 Việc thực chế sách, cơng tác thi đua khen thưởng 2.3.4 Việc kiểm tra, giám sát thực hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT học sinh 2.4.1 Các yếu tố thuận lợi 2.4.2 Các yếu tố khó khăn cản trở 2.5 Đánh giá chung 2.5.1 Ưu điểm 2.5.2 Nhược điểm 2.5.3 Nguyên nhân 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan Kết luận chương Chương BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNGTRONG GIÁO DỤC PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NAM SÁCH - TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Các biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT học sinh Tiểu học 3.2.1 Tăng cường cơng tác phối hợp nâng cao vai trò, tránh nhiệm tổ chức, đoàn thể nhà trường 3.2.2 Đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục nâng cao nhận thức, vận động xã hội 3.2.3 Phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh phù hợp đối tượng 3.2.4 Đổi công tác kiểm tra, giám sát việc phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh nhà trường 3.2.5 Tổ chức kiện xã hội, giao lưu tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để triển khai thực việc giáo dục phòng tránh TNTT cho học sinh 3.2.6 Tăng cường hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Tổ chức khảo nghiệm biện pháp 3.4.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng phòng tránh TNTT học sinh 3.4.2 Thử nghiệm kiểm chứng tính khả thi số biện pháp 3.4.2.1 Mục đích thử nghiệm 3.4.2.2 Nội dung thử nghiệm 3.4.2.3 Kết thử nghiệm kiểm chứng 3.4.2.4 Nhận xét chung Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trọng An (2006), Tai nạn thương tích trẻ em, “Thực trạng giải pháp” Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an tồn Nhà xuất Y học [2] Lê Vũ Anh (2004), Điều tra tình hình chấn thương yếu tố ảnh hưởng trẻ em 18 tuổi hộ gia đình thuộc 06 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Đồng Tháp, Cần Thơ [3] Lê Vũ Anh, Đuối nước trẻ em Tạp chí y tế công cộng, 2006 5(5): p 28-34 [4] Lê Vũ Anh, Lê Cự Linh, Phạm Việt Cường, Chấn thương: số kết sơ từ điều tra chấn thương quốc gia Việt Nam Tạp chí y tế cơng cộng, 2004 1(1): p 18-25 [5] Lê Vũ Anh Nguyễn Thúy Quỳnh, Tình hình chấn thương yếu tố ảnh hưởng trẻ 18 tuổi tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đồng Tháp Tạp chí y tế công cộng, 2006 5(5): p 27-34 [6] Lê Vũ Anh, Phạm Việt Cường Vai trò trường y nâng cao lực phòng tránh tai nạn thương tích Việt Nam in Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai phòng tránh tai nạn thương tích 2008 Hà Nội: Bộ Y Tế [7] Phạm Việt Cường, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Mai Hường, Xu hướng lý giải thực trạng đội mũ bảo hiểm sau tháng 12 tháng thực quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 03 tỉnh/thành phố Việt Nam in Hội nghị APACPH lần thứ 41.2009.Đài Loan Bộ Lao động - TBXH (năm 2009), Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH "Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống TNTT cho trẻ em giai đoạn 2009 - 2010 ngành Lao động - Thương binh Xã hội" [8] Phạm Việt Cường, Phạm Công Tuấn, Dư Hồng Đức, and cộng Chương trình Ngơi nhà an tồn với đội ngũ cộng tác viên y tế đến thăm tư vấn hộ gia đình, Đà Nẵng, Việt Nam in hội nghị APACPH lần thứ 41 2009 Đài Loan [9] Nguyễn Đức Chính, Cao Độc Lập (2006), Tình hình tai nạn thương tích trẻ em qua giám sát tai nạn thương tích Bệnh viện Việt Đức Tạp chí Y học thực hành số 568 [10] Chính phủ (2004), Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 2004, chương 1, điều [11] Chính phủ (2016), Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 2016, chương 1, điều [12] Cục quản lý môi trường y tế (2011), Thơng báo tình hình TNTT tháng đầu năm 2011 [13] Cục Y tế dự phòng (2014), Báo cáo tình hình tai nạn thương tích trẻ em năm 2014 [14] Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (1989), Công ước Liên Hợp Quốc quyền trẻ em năm 1989 [15] Đại học Y tế đối tác thuộc mạng lưới y tế công cộng (2001), Điều tra quốc gia TNTT năm 2001 [16] Trịnh Xuân Đàn, Đàm Khải Hoàn, and Bùi Tú Quyên Thực trạng số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích sinh viên trường Đại học Y khoa Thái Nguyên in Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an tồn 2006 Hà nội: Bộ Y tế [17] Nguyễn Trọng Hà, Phạm Việt Cường, Matthew Keifer, and Charles Mock, Báo cáo điều tra chấn thương liên trường Việt Nam chấn thương lao động [18] Nguyễn Thị Kim Hoa, giáo trình cơng tác xã hội với người khuyết tật, Nhà xuất ĐHQGHN, tháng 1/2014 [19] Nguyễn Thị Hoa (2005), Kiến thức, thái độ, thực hành phòng tránh TNTT TE 10-16 tuổi Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm 2005 Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [20] Nguyễn Đức Hy (2005), Tình hình chấn thương giao thơng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [21] Trần Thị Ngọc Lan (2009), Tổng quan tình hình đuối nước Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009 Tài liệu Cục quản lý môi trường Y tế [22] Trần Thị Ngọc Lan (2009), Thực trạng tử vong tai nạn giao thông Việt Nam năm 2005 - 2009 Tài liệu Cục quản lý môi trường Y tế [23] Margie Peden - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế giới, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith, Adnan A Hyder, Christine Branche, AKM Fazlur Rahman, Frederick Rivara Kidist Bartolomeos (2008), Báo cáo giới phòng tránh TNTTTE [24] Hồng Phê (1998), Từ điển Tiếng Việt NXB Khoa học xã hội 28 Thủ tướng Chính Phủ, (năm 2002), Quyết định số 197/2001/QĐ -TTg "Về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia phòng, chống TNTT 2002 - 2010" 29 Thủ tướng Chính Phủ (năm 2009), Chỉ thị số 1048/CT-TTg ngày 01/9/2009 Thủ tướng Chính Phủ "Tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em" [30] Lê Văn Thanh (2005), Tình hình bệnh nhân chấn thương giao thông điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh tai nạn thương tích lần thứ I/2005 [31] Mai Thị Kim Thanh (2011), giáo trình Nhập mơn Công tác xã hội, Nxb giáo dục Việt Nam, năm 2011 [32] Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thuý Hằng (2005), Nghiên cứu thí điểm cộng đồng tượng tự tử thiếu niên thành phố Hải Phòng, Việt Nam Hội nghị Khoa học Quốc gia phòng tránh TNTT lần thứ I/2005 [33] Trần Hữu Trung, Nguyễn Văn Hồi, Tài liệu hướng dẫn hoạt động mô hình trung tâm cung cấp dịch vụ cơng tác xã hội, chương 12 34 Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập (2002), NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội [34] Bùi Văn Trường (2003), Một số yếu tố liên quan đến chấn thương TE 1- tuổi tỉnh Việt Nam Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế phòng tránh TNTT, xây dựng CĐAT Nhà xuất Y học [35] Nguyễn Thị Hồng Tú (2006), Chương trình phòng tránh TNTT, xây dựng cộng đồng Việt Nam an toàn Tài liệu Cục Y tế Dự phòng Việt Nam [36] Khương Anh Tuấn (2005), Đánh giá nhu cầu tài liệu truyền thơng phòng tránh TNTT cộng đồng [37] Trần Tuấn (2006), Nghiên cứu ngộ độc trẻ em Thừa thiên Huế Đồng Tháp năm 2006 [38] Trịnh Văn Tùng, Tóm tắt từ Piene Ansart Andre Aknoun, Từ điển Xã hội học, Paris, Nhà xuất Le Robert Seuil, 1999 ... tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 5.3 Đề xuất biện pháp giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương. .. Tiểu học Chương Thực trạng giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Chương Biện pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục phòng tránh tai nạn. .. nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIAOSDUCJ PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương luận văn: Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, Đề cương luận văn: Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh Tiểu học huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay