Đề cương luận văn: Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc không cho trẻ học trước chương trình lớp 1 tại trường mầm non huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương

15 18 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 13:56

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT4MỞ ĐẦU51. Lý do chọn đề tài52. Mục đích nghiên cứu73. Khách thể và đối tượng nghiên cứu74. Giả thuyết khoa học75. Nhiệm vụ nghiên cứu85.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài.85.2. Đánh giá thực trạng quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và nguyên nhân yếu kém trong công tác ở các trường mầm non.85.3. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc không cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 186. Phạm vi nghiên cứu87. Phương pháp nghiên cứu87.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:87.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm:87.3. Phương pháp bổ trợ:98. Cấu trúc luận văn91.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề101.2. Một số khái niệm cơ bản101.2.1.Quản lý101.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường101.2.3. Phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh101.2.4.Công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh101.3. Một số vấn đề cơ bản về phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc thực hiện không cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 1 101.3.1. Mục tiêu của phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh101.3.2. Nội dung của phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh101.3.3. Hình thức của phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh101.3.4. Ý nghĩa của việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội101.4. Quản lý phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở trường mầm non…….101.4.1. Lập kế hoạch phối hợp101.4.2. Tổ chức thực hiện101.4.3. Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh101.4.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở trường mầm non101.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong giáo dục học sinh tại trương mầm non101.5.1. Yếu tố chủ quan101.5.2. Yếu tố khách quan11Chương 212THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC12PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH12TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HAI DƯƠNG122.1. Giới thiệu khái quát chung về Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách – Hải Dương122.1.1. Vài nét về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương122.1.2. Khái quát về các trường mầm non huyện Nam Sách122.2. Thực trạng việc quản lý công tác phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc không cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình lớp 1 của Hiệu trưởng ở các trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương.122.3. Đánh giá chung về thực trạng việc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với CMHS tại các trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương12Chương 313CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ13CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CMHS13TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG133.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp133.2. Dự kiến một số biện pháp133.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp133.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp13KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ141. Kết luận142. Khuyến nghị14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO15 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ HẰNG QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH TRONG VIỆC KHÔNG CHO TRẺ TUỔI HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP MỘT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: K27GD&PTCĐ Người hướng dẫn khoa học Hà Nội, 2018 MỤC LỤC chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .5 Khách thể đối tượng nghiên cứu .5 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu số vấn đề luận liên quan đến đề tài 5.2 Đánh giá thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh nguyên nhân yếu công tác trường mầm non huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương 5.3 Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việckhông cho trẻ học trước chương trình lớp .6 Phạm vi nghiên cứu .6 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết: 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: 7.3 Phương pháp bổ trợ: Cấu trúc luận văn 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1.Quản 1.2.2 Quản giáo dục, quản nhà trường 1.2.3 Phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh .8 1.2.4 Quản phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh .8 1.3.1 Mục tiêu phối hợp nhà trường gia đình học sinh .8 1.3.2 Nội dung phối hợp nhà trường gia đình học sinh 1.3.3 Hình thức phối hợp nhà trường gia đình học sinh 1.3.4 Ý nghĩa việc phối hợp nhà trường với gia đình xã hội 1.4.1 Lập kế hoạch phối hợp 1.4.2 Tổ chức thực 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá việc thực phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở .8 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh khơng cho trẻ học trước chương trình lớp 1.5.1 Yếu tố chủ quan .9 1.5.2 Yếu tố khách quan 2.1 Giới thiệu khái quát chung Giáo dục Đào tạo huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 10 2.2 Thực trạng việc quản công tác phối hợp với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách .10 2.3 Đánh giá chung thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với gia đình để cha mẹ trẻ nhận thức việc không cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 10 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 11 3.2 Dự kiến số biện pháp: .11 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tầm quan trọng việc tạo tâm cho trẻ tuổi chuẩn bị vào lớp 11 3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán quản giáo viên, cha mẹ trẻ lực lượng xã hội nhận thức rõ việc cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp có ảnh hưởng trẻ 11 3.3 Mối quan hệ biện pháp .12 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp 12 Kết luận 13 Khuyến nghị 13 MỞ ĐẦU chọn đề tài Chỉ thị số 2325 ngày 28/6/2013 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu: "Tuyệt đối khơng tổ chức dạy trước chương trình lớp cho trẻ, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ" Chăm sóc, giáo dục trẻ phải tuân theo quy luật phát triển lứa tuổi Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi hoạt động chủ đạo Vui chơi tạo biến đổi chất đời sống tâm trẻ Dạy học trước chương trình lớp phản khoa học, điều Bộ nghiên cứu quán triệt nhiều lần Nếu ép trẻ luyện tập sớm phận chức thể chưa hoàn thiện (cơ quan thần kinh phát triển chưa toàn diện, xương tay yếu, khả chịu đựng thị giác phải tập trung nhìn khơng bền, thời gian tập trung vào thực nhiệm vụ cụ thể ngắn, ý không chủ định chiếm ưu ) làm trẻ căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt đến trình phát triển tâm sinh (cơ, xương, thần kinh ) sau trẻ Hơn độ tuổi cần dành thời gian cho trẻ khám phá giới thay cho việc tập viết chữ Vậy nhà trường làm để bậc cha mẹ trẻ nhận thức đắn vấn đề khơng có ý định cho học truớc chương trình lớp Bản thân tơi xác định rõ nhiệm vụ giao nên xuất phát từ trên, chọn nghiên cứu đề tài “Quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu sở luận thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ học trước chương trình lớp 1., từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường mầm no huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương Cán quản lý, giáo viên cha mẹ học sinh có em học trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Giả thuyết khoa học Nếu có biện pháp quản phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh cách thích hợp, đồng thời tuyên truyền cho cha mẹ trẻ nhận thức tốt nội dung chương trình trường mầm non có thống mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường với cha mẹ học sinhtác động tích cực đến việc nhận thức cha mẹ trẻ hiểu khơng ép trẻ học trước chương trình lớp làm ảnh hưởng đến khả phát triển trẻ sau Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu số vấn đề luận liên quan đến đề tài 5.2 Đánh giá thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh nguyên nhân yếu công tác trường mầm non huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương 5.3 Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việckhông cho trẻ học trước chương trình lớp Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc thực không cho trẻ học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2015 đến Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết: Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa tài liệu khoa học thu thập tài liệu chủ trương đường lối Đảng, Nhà nước vấn đề luận có liên quan đến phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc tuyên truyền cha mẹ trẻ khơng cho trẻ học trước chương trình lớp 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: 7.2.1 Phương pháp điều tra phiếu: Lập phiếu hỏi giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh nhằm đánh giá thực trạng nhận thức hoạt động phối hợp giáo dục nhà trường với gia đình 7.2.2 Phương pháp vấn: Trao đổi với Ban giám hiệu, giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh để khẳng định kết điều tra phiếu 7.2.3 Phương pháp chuyên gia: Hỏi ý kiến số cán quản giáo dục 7.3 Phương pháp bổ trợ: Sử dụng phương pháp thống kê để xử số liệu, để tính điểm trung bình độ lệch chuẩn mức độ thực số công việc phối hợp giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày theo chương: Chương Cơ sở luận công tác phối hợp nhà trường với CMHS trường mầm non Chương Thực trạng công tác phối hợp nhà trường với CMHS việc tuyên truyền bậc cha mẹ trẻ không cho trẻ học trước chương trình lớp trường mầm non Chương Các biện pháp nâng cao hiệu quản công tác phối hợp nhà trường với CMHS trường mầm non Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH TRONG VIỆC KHÔNG CHO TRẺ HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1.Quản 1.2.2 Quản giáo dục, quản nhà trường 1.2.3 Phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh 1.2.4 Quản phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh 1.3 Một số vấn đề phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh không cho trẻ tuổi tham gia học trước chương trình lớp 1.3.1 Mục tiêu phối hợp nhà trường gia đình học sinh 1.3.2 Nội dung phối hợp nhà trường gia đình học sinh 1.3.3 Hình thức phối hợp nhà trường gia đình học sinh 1.3.4 Ý nghĩa việc phối hợp nhà trường với gia đình xã hội 1.4 Quản phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường mầm non 1.4.1 Lập kế hoạch phối hợp 1.4.2 Tổ chức thực 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá việc thực phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh không cho trẻ học trước chương trình lớp 1.5.1 Yếu tố chủ quan 1.5.2 Yếu tố khách quan Tiểu kết chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH TRONG VIỆC KHƠNG CHO TRẺ TUỔI HỌC TRƯỚC CHƯƠNGTRÌNH LỚP MỘT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Giới thiệu khái quát chung Giáo dục Đào tạo huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế, văn hóa xã hội địa phương 2.1.2 Khái quát trường mầm non huyện Nam Sách 2.2 Thực trạng việc quản công tác phối hợp với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách 2.2.1 Thực trạng nhận thức vai trò việc phối hợp quản phối hợp nhà trường với gia đình xã hội 2.2.2 Thực trạng hoạt động phối hợp nhà trường với với gia đình để cha mẹ trẻ nhận thức việc khơng cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp 2.2.3 Thực trạng quản hoạt động phối hợp nhà trường với gia đình để cha mẹ trẻ nhận thức việc không cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 2.3 Đánh giá chung thực trạng việc quản công tác phối hợp nhà trường với gia đình để cha mẹ trẻ nhận thức việc không cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Tồn nguyên nhân Tiểu kết chương Chương CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CMHS TRONG VIỆC KHÔNG CHO TRẺ TUỔI HỌC TRƯỚC CHƯƠNGTRÌNH LỚP MỘT TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN NAM SÁCH , TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn khả thi 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 3.1.5 Ngun tắc đảm bảo tính đồng tồn diện 3.2 Dự kiến số biện pháp: 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội tầm quan trọng việc tạo tâm cho trẻ tuổi chuẩn bị vào lớp 3.2.2 Nâng cao nhận thức cho cán quản giáo viên, cha mẹ trẻ lực lượng xã hội nhận thức rõ việc cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp có ảnh hưởng trẻ 3.2.3 Kế hoạch hóa cơng tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc không tổ chức cho trẻ tuổi học trước chương trình lớp 3.2.4: Quản tăng cường hoạt động giáo dục giáo viên cho trẻ nhóm lớp trường mầm non, ý quan tâm đến trẻ cá biệt 3.2.5: Quản tăng cường môi trường giáo dục cho trẻ trường mầm non, tạo sân chơi cho trẻ giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động giáo dục nhà trường 3.2.6: Kết hợp với địa phương ban ngành đoàn thể, khu dân cư, ban giám hiệu trường tiểu học tuyên truyền vận động giáo viên dạy lớp không tổ chức lớp dạy thêm gia đình 3.2.7: Tăng cường công tác biểu dương, thi đua khen thưởng cán quản lý, giáo viên cha mẹ trẻ, lực lượng xã hội địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động bậc cha mẹ trẻ không cho cháu tuổi học trước chương trình lớp 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Ban Bí thư TW Đảng Khóa XI, (2015), Chỉ thị số 42 –CT/TW ngày 24/3/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 Bộ Giáo dục Đào tạo, (2005), Điều lệ trường trung học, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, (2011), Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 21/11/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban hành “Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh” Bộ Giáo dục Đào tạo, (2011), Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 12/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, “Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông” Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015 Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 Đặng Quốc Bảo, (2005), Cẩm nang nâng cao lực quản Nhà trường, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, (2014), Nghị số 44/NQCP ngày 09/6/2014, ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 10 Nguyễn Cảnh Chất, (2002), Tinh hoa quản lý, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, (2013), Luật Giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 12 Sở GD&ĐT Hưng Yên, Nhiệm vụ giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015 13 Sở GD&ĐT Hưng Yên, Nhiệm vụ giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016 14 Tỉnh uỷ Hưng Yên, (2014), Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 20/3/2014, Chương trình hành động thực Nghị Trung ương khoá XI 15 UBND tỉnh Hưng Yên, (2014), Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/05/2014 UBND tỉnh Hưng Yên thực Chương trình hành động Tỉnh uỷ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 16 Nguyễn Thành Vinh, (2012), Khoa học quản đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Phạm Viết Vượng, (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Hà Nội, tháng 5/2016 Xác nhận người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Mạnh Hùng Học viên Đặng Văn Tân Khanh ... lý công tác phối hợp nhà trường với CMHS trường mầm non Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH TRONG VIỆC KHÔNG CHO TRẺ HỌC TRƯỚC CHƯƠNG TRÌNH LỚP... từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài Quản lý công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh việc không cho trẻ học trước chương trình lớp trường mầm non huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương làm đề. .. phối hợp nhà trường cha mẹ học sinh 1. 3 Một số vấn đề phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh không cho trẻ tuổi tham gia học trước chương trình lớp 1. 3 .1 Mục tiêu phối hợp nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương luận văn: Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc không cho trẻ học trước chương trình lớp 1 tại trường mầm non huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương, Đề cương luận văn: Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc không cho trẻ học trước chương trình lớp 1 tại trường mầm non huyện Nam Sách – tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay