Pháp luật về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam

101 12 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Luận văn hướng đến việc tìm hiểu, làm rõ những vấn đề lý luận chung để thấyđược bản chất của BPG, CBPG; từ đó đi sâu nghiên cứu những quy định cơ bảnpháp luật CBPG trong khuôn khổ WTO, cũng như thực tiễn CBPG của một số quốc gia thành viên WTO. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực trạng vấn đề CBPG của Việt Nam để rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho quá trình xây MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………… ….1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài………………………………………1 Mục đích nghiên cứu……………… ………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………….…………… Tình hình nghiên cứu………………… ……………………………………… Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu…………………………… …… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài………………………………………4 Bố cục luận văn………………………………… …………………………4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ………………………………………….5 1.1 Khái quát chung bán phá giá…………………………………………… 1.1.1 Khái niệm bán phá giá……………………………………………………… 1.1.2 Tác động bán phá giá………………………………… ……………… 1.1.3 Cơ sở lý luận xác định hành vi bán phá giá không lành mạnh…………… 11 1.2 Vấn đề chống bán phá giá pháp luật chống bán phá giá………… … 16 1.2.1 Vấn đề chống bán phá giá………………………………………………… 16 1.2.2 Pháp luật chống bán phá giá…………………………………… …… 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………… ………………… 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ CỦA WTO….…………………………………… … 26 2.1 Một số quy định WTO chống bán phá giá………………….26 2.1.1 Xác định hành vi bán phá giá……………………………… …………… 26 2.1.2 Xác định thiệt hại……………………………………………………………33 2.1.3 Xác định mối quan hệ nhân việc bán phá giá thiệt hại ………39 1.4 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá ……………………………….41 2.1.5 Pháp luật chống bán phá giá WTO quốc gia phát triển (LDCs) quốc gia có kinh tế phi thị trường (NME)…………………………50 2.2 Một số vụ tranh chấp khuôn khổ WTO chống bán phá giá…… 52 2.2.1 Vụ tranh chấp Hội đồng Châu Âu (EC) - Ấn Độ mặt hàng khăn trải giường cotton……………………………………………………………… 52 2.2.2 Vụ tranh chấp Mexico – Mỹ sản phẩm ngũ cốc……………….54 2.2.3 Vụ tranh chấp Argentina – Braxin sản phẩm gia cầm……… 55 2.2.4 Vụ kiện chống bán phá giá sản phẩm bán dẫn Nhật Bản…… ……….57 2.2.5 Vụ kiện chống bán phá giá sản phẩm bóng hình ti vi từ Trung Quốc………58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………… …………………….60 CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO…………………… 61 3.1 Vấn đề chống bán phá giá Việt Nam………………………………… 61 3.1.1 Mức độ tương thích pháp luật Việt Nam so với quy định WTO chống bán phá giá………………………………………………………………….61 3.1.2 Thực tiễn chống bán phá giá Việt Nam…………………………………70 3.2 Bài học kinh nghiệm số giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu thực thi pháp luật chống bán phá giá Việt Nam………………………… 77 3.2.1 Hoàn thiện pháp luật chống bán phá Việt Nam…………… …………78 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật chống bán phá giá…… …83 KẾT LUẬN CHƯƠNG ……………………… ……….…………………… 88 KẾT LUẬN………………………………………… ………………………… 89 PHỤ LỤC DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Quá trình mở rộng, phát triển thương mại quốc tế bối cảnh tồn cầu hóa làm cho cạnh tranh kinh tế ngày gia tăng; thế, việc xuất nhiều hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, điển tượng bán phá giá (BPG) tiêu cực, điều khó tránh khỏi Vấn đề đặt cho ngành sản xuất nội địa thách thức lớn hết nguy tổn hại không khả năng, mà trở thành hữu quốc gia nhập không tự trang bị cho cơng cụ cần thiết để ứng phó kịp thời Trước u cầu trì cạnh tranh công bằng, lành mạnh, Tổ chức thương mại giới (WTO), từ thành lập, có quy định chống bán phá giá (CBPG) với ý nghĩa cơng cụ phòng vệ thương mại cho quốc gia thành viên Đây sở giúp thành viên chủ động bảo hộ ngành sản xuất nước trước hành vi BPG tiêu cực Tuy nhiên, việc bảo hộ mức độ phụ thuộc vào q trình nội luật hóa áp dụng quy định điều kiện cụ thể quốc gia Việt Nam thức trở thành thành viên WTO từ ngày 11/01/2007 Trước đó, từ năm 2004, để bảo đảm yêu cầu điều kiện pháp lý chuẩn bị cho gia nhập Tổ chức này, Việt Nam xây dựng hệ thống quy định CBPG sở tảng quy định tương ứng WTO Sau 11 năm thi hành, thực tiễn cho thấy quy định chưa mang lại hiệu mong muốn Thực tế, tính đến năm 2016, Việt Nam khởi xướng áp dụng thuế CBPG hàng hóa nhập vào Việt Nam với trường hợp1 Mặt khác, thị trường nước ngoài, Việt Nam phải đối mặt với 72 vụ kiện CBPG2 hàng hóa xuất (kết có thời điểm hàng xuất Việt Nam bị áp thuế CBPG đến 300%3) Rõ ràng, điều cho thấy lực phòng vệ trước tượng BPG Việt Nam nhiều hạn chế Xét mối quan hệ với biện pháp phòng vệ thương mại khác, việc sử dụng công cụ bảo hộ nước Việt Nam ngược với xu hướng chung giới4 Theo đó, đa phần nước coi CBPG http://chongbanphagia.vn/Modules/News/Uploaded/38/2016040615255383thong-ke-cac-vu-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-do-viet-namtien-hanh-voi-hang-hoa-nuoc-ngoai-nhap-khau.pdf, truy cập ngày 20/7/2016 http://chongbanphagia.vn/thong-ke-cac-vu-kien-cbpg-doi-voi-hang-xuat-khau-viet-nam-tinh-den-3092015-n14331.html, truy cập ngày 20/7/2016 Vụ kiện mặt hàng đinh thép Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tháng năm 2014, thuế chống BPG bị áp dụng với Việt Nam từ 288,56% - 313,97% thời hạn năm cơng cụ phòng vệ hữu hiệu Việt Nam lại sử dụng cơng cụ nhất, thay vào việc áp dụng triệt để biện pháp tự vệ thương mại, với lý công cụ “né tránh” việc trải qua thủ tục điều tra phức tạp; đồng thời, để tạm thời hạn chế nhập hàng hóa định nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa tương ứng cơng cụ đòi hỏi việc trả giá tiền để bồi thường thương mại cho nước có hàng hố bị áp dụng biện pháp tự vệ Thực chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế Đảng nhấn mạnh từ Đại hội IX, Việt Nam tiếp tục tích cực kí kết, gia nhập hiệp định thương mại song phương, đa phương Điều đồng nghĩa với việc Việt Nam phải đối mặt nhiều với nguy từ BPG, khơng hàng hóa xuất mà thị trường nước hàng rào thuế quan theo cam kết tự hóa thương mại bị cắt giảm triệt để Vì thế, tiếp tục vận hành công cụ CBPG không hiệu tại, tổn hại mà Việt Nam nhận từ hội nhập khơng dừng lại, mà cao nhiều lần Hiện nay, WTO tổ chức thương mại lớn toàn cầu với quy tụ đông đảo thành viên chiếm số đông quốc gia giới Với ý nghĩa đó, luật lệ WTO đánh giá hệ thống luật lệ điển hình, có vai trò quan trọng điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế Vì thế, trước bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam - với vị trí thành viên non trẻ, có đặc thù kinh tế phát triển thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện, việc nắm bắt từ lý luận đến quy định thực tiễn CBPG khuôn khổ WTO điều cần thiết, góp phần tích lũy học kinh nghiệm quý báu cho thực tiễn CBPG Việt Nam Xuất phát từ lý trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Pháp luật chống bán phá giá khuôn khổ WTO học kinh nghiệm cho Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Luận văn hướng đến việc tìm hiểu, làm rõ vấn đề lý luận chung để thấy chất BPG, CBPG; từ sâu nghiên cứu quy định pháp luật CBPG khuôn khổ WTO, thực tiễn CBPG số quốc gia thành viên WTO Trên sở đó, đối chiếu với thực trạng vấn đề CBPG Việt Nam để rút học kinh nghiệm đề xuất giải pháp cho trình xây Nguyễn Thị Thu Trang (2014), Giải pháp tăng cường sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp nước sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường thực thi FTA cộng đồng kinh tế ASEAN, Trung tâm WTO - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội, tr.14 dựng thực thi pháp luật CBPG Việt Nam bối cảnh tự hóa thương mại ngày mở rộng, nhằm vừa bảo đảm tương thích với quy định WTO; vừa phát huy ưu thế, nội lực sẵn có phòng tránh, hạn chế tới mức thấp thiệt hại từ vụ kiện CBPG tham gia quan hệ thương mại quốc tế; thực biến thách thức từ hội nhập thành hội Đối tượng phạm vi nghiên cứu CBPG lĩnh vực lớn phức tạp Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả không đặt mục tiêu xem xét chi tiết, cụ thể tất vấn đề CBPG mà tập trung nghiên cứu số vấn đề sau đây: (1) Những vấn đề lý luận BPG, CBPG nhằm làm rõ chất BPG CBPG; (2) Những nội dung pháp luật CBPG khuôn khổ WTO liên quan đến: xác định BPG; xác định thiệt hại; xác định mối quan hệ nhân việc BPG thiệt hại; việc áp dụng biện pháp CBPG; quy chế CBPG quốc gia thành viên phát triển, quốc gia thành viên có kinh tế phi thị trường; (3) Thực tiễn CBPG số nước thành viên WTO; (4) Thực trạng vấn đề CBPG Việt Nam góc độ đối chiếu với quy định pháp luật, thực tiễn CBPG khuôn khổ WTO; (5) Những học kinh nghiệm rút giải pháp nâng cao hiệu hoạt động CBPG Việt Nam Tình hình nghiên cứu Cho đến nay, vấn đề CBPG thu hút quan tâm nghiên cứu từ nhiều tác giả nước Riêng Việt Nam, số lượng cơng trình liên quan đến vấn đề chiếm số không nhỏ, điển hình kể đến: Sách chun khảo “Pháp luật chống bán phá giá thương mại quốc tế vấn đề đặt Việt Nam” tác giả Vũ Thị Phương Lan NXB Chính trị quốc gia – Sự thật xuất năm 2012; Luận án Tiến sĩ Luật học “Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập chế thực thi Việt Nam” (Nguyễn Ngọc Sơn, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2010); Luận văn Thạc sĩ Luật học “Pháp luật chống bán phá giá Việt Nam” (Đoàn Trung Kiên, Đại học Luật Hà Nội, 2005),… nhiều nghiên cứu báo, tạp chí chun ngành Các cơng trình nghiên cứu tiếp cận vấn đề pháp luật CBPG nhiều góc độ khác tài liệu cho trình nghiên cứu đề tài luận văn tác giả Đối với luận văn tác giả tiếp cận vấn đề góc độ riêng, là: tìm học kinh nghiệm CBPG cho Việt Nam bối cảnh Việt Nam tích cực hội nhập sâu rộng, khẳng định vị trí trường quốc tế, từ việc nghiên cứu chất vấn đề BPG, CBPG phân tích, đối chiếu, đánh giá quy định, thực tiễn áp dụng quy định CBPG khuôn khổ WTO Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài dựa sở quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi Đảng cộng sản Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích - tổng hợp, khái quát hóa, khảo sát thực tiễn đặc biệt phương pháp so sánh luật học để giải vấn đề mà nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học: Luận văn góp phần góp phần củng cố, xây dựng sở lý luận cách có hệ thống BPG, CBPG; đồng thời, cung cấp góc nhìn tồn diện hai mặt: quy định thực trạng áp dụng pháp luật CBPG khuôn khổ WTO đối chiếu, đánh giá với thực tiễn vấn đề CBPG Việt Nam Nội dung kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích việc nghiên cứu lý luận pháp luật CBPG, làm tài liệu giảng dạy học tập cho sinh viên đại học chuyên ngành luật học Về thực tiễn: nghiên cứu, kết luận, đề xuất luận văn có ý nghĩa việc hồn thiện pháp luật CBPG Việt Nam nâng cao hiệu áp dụng pháp luật lĩnh vực thực tế Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Danh mục từ viết tắt, Mục lục, Luận văn chia làm 03 chương, cụ thể: Chương 1: Những vấn đề lý luận bán phá giá pháp luật chống bán phá giá Chương 2: Thực trạng pháp luật chống bán phá giá khuôn khổ WTO Chương 3: Vấn đề chống bán phá giá Việt Nam học kinh nghiệm rút từ thực tiễn pháp luật chống bán phá giá khuôn khổ WTO CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 1.1 Khái quát chung bán phá giá 1.1.1 Khái niệm bán phá giá BPG tượng khách quan kinh tế thị trường Có thể thấy, áp lực cạnh tranh, chủ thể kinh doanh ln phải tìm cách để “sinh tồn” trước đối thủ khác, chí việc bán hàng hóa với giá thấp mức giá thị trường sản phẩm Những hành vi thông thường hiểu BPG Tuy nhiên, quan niệm đơn giản mặt ngôn ngữ, phản ánh tượng BPG Thực tế, BPG nội dung phức tạp, đặc biệt hoạt động thương mại quốc tế Lịch sử thương mại quốc tế chứng kiến xuất hành vi BPG từ khoảng cuối kỷ XVI Anh, chủ kinh doanh nước đem bán giấy với mức giá chịu lỗ nhằm bóp nghẹt công nghiệp giấy Anh Tuy nhiên, phải đến năm 1923 thuật ngữ khái niệm hóa nhờ công Jacob Viner – học giả kinh tế biết đến nhiều lĩnh vực CBPG Theo ông, “BPG việc bán hàng hóa mức giá khác thị trường quốc gia” Quan điểm Viner nhấn mạnh yếu tố “phân biệt giá” thị trường quốc gia hành vi BPG, song, điều chưa làm rõ đặc trưng BPG, cần thấy rằng: - Thực tế có nhiều lý khách quan dẫn đến khác biệt giá bán hàng hóa thị trường quốc gia điều kiện kiện khách quan hạ tầng kinh tế xã hội, tỉ giá đồng tiền, Tuy nhiên, biểu xem tất yếu môi trường kinh doanh Một hành vi nên xem BPG việc thực hành vi phản ánh tính có chủ đích, tính hệ thống, thể chiến lược doanh nghiệp cạnh tranh thị trường nhập - Để thấy phân biệt giá hàng hóa thị trường quốc gia khác (giữa nước nhập với nước xuất khẩu) đòi hỏi phải có so sánh hợp lý giá bán hàng hóa thị trường quốc gia Nói cách khác, việc phân biệt giá cần có điều kiện coi tiêu chuẩn để làm sở cho trình so sánh, như: mặt hàng xác định đối tượng để so sánh giá thị trường nước nhập thị trường nước xuất phải hàng hóa tương tự nhau; hoặc, điều kiện xác định mức giá thị trường giá trị giao dịch, thời điểm giao dịch, công đoạn thương mại (khâu xuất xưởng hay phân phối) cần có tương đương để bảo đảm mức giá so sánh công bằng, hợp lý - Đối với loại sản phẩm, mức giá bán thông thường thị trường nội địa GXK sang thị trường quốc gia khác ln tồn nhiều khả năng, đó, giá bán hàng hóa nước nhập cao hơn, thấp không khác so với mức giá nước xuất Tuy nhiên, cần thấy rằng, hàng hóa sản xuất nước đem bán nước khác phải chịu thêm nhiều khoản chi phí vận chuyển, đóng gói, bảo quản, thuế quan,… nhập khẩu, trường hợp giá bán hàng hóa nước nhập cao giá bán nước xuất điều hoàn toàn phù hợp với mục đích lợi nhuận hoạt động thương mại Ngược lại, hàng hóa nhập bán với giá ngang thấp giá bán hàng hóa nước xuất coi mức thông thường sản phẩm trường hợp chủ thể kinh doanh có nguy chịu lỗ Tuy nhiên, nay, phát triển khoa học công nghệ, dịch vụ vận chuyển, sách xuất – nhập thơng thống tác động mở rộng tự hóa thương mại, cho phép chủ thể kinh doanh xuất luồng hàng hóa giá rẻ với mức giá khơng khác so với giá bán hàng hóa nước xuất mà có lãi Vì vậy, việc coi trường hợp BPG theo quan niệm khơng phù hợp với điều kiện Nói cách khác, tượng BPG, góc độ phân biệt giá, nên hiểu trường hợp mức giá bán hàng hóa nước nhập thấp giá bán hàng hóa nước xuất Như vậy, quan niệm Viner, trở thành viện dẫn kinh điển kinh tế học BPG, song, với mức độ khái quát cao vậy, định nghĩa vướng phải trở ngại mặt thực tiễn việc xác định hành vi BPG cụ thể với hành vi phân biệt giá nói chung Từ phân tích trên, hiểu: BPG thương mại quốc tế tượng phân biệt giá quốc tế mà mức giá xuất (GXK) loại hàng hóa từ nước xuất sang nước nhập thấp giá trị thơng thường (GTTT) so sánh hàng hóa tương tự nước xuất Đây cách hiểu phổ biến thương mại quốc tế nay, thống với tinh thần WTO thể khoản Điều VI Hiệp định chung thuế quan thương mại năm 1994 khoản 2.1 Điều Hiệp định chống BPG năm 1994 Từ quan niệm này, thấy, tượng BPG có số đặc điểm sau: Thứ nhất, đối tượng hành vi BPG: Đối tượng hành vi BPG hàng hóa phép lưu thông thương mại quốc tế BPG thương mại quốc tế đề cập lĩnh vực hàng hóa, mà khơng bao hàm lĩnh vực dịch vụ Điều lý giải từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Một là, từ khác chất hàng hóa dịch vụ Có thể thấy, với ba đặc trưng dịch vụ là: (i) tính vơ hình; (ii) q trình sản xuất (cung ứng) tiêu dùng xảy đồng thời; (iii) khơng thể lưu trữ, dịch vụ khó lượng hóa cách trực tiếp chất lượng hay thống nguyên tắc xác định chi phí, giá thành dịch vụ phạm vi tồn cầu… vấn đề nói thực thị trường hàng hóa Hai là, pháp luật tiếp cận tượng BPG với ý nghĩa công cụ để chống lại hành vi BPG tiêu cực, đó, vấn đề CBPG xây dựng sở nguyên tắc đối vật Tức là, hàng hóa nhập BPG cách khơng lành mạnh gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước, pháp luật sử dụng để xử lý hàng hố nhập mà khơng xử phạt người thực hành vi Trong đó, việc cung ứng dịch vụ gắn liền người cung ứng dịch vụ Vì thế, lĩnh vực dịch vụ, nguyên tắc đối vật khó áp dụng chưa có tiêu chuẩn phân tách đối tượng phá giá chủ thể thực hành vi Ba là, từ góc độ lịch sử pháp luật CBPG, vấn đề BPG dịch vụ bàn luận trình dự thảo Hiến chương Havana5, song, với giới hạn hẹp lĩnh vực vận chuyển tàu biển, mà không bao gồm hết ngành dịch vụ thương mại quốc tế Đến nay, khái niệm phá giá dịch vụ có giá trị nghiên cứu lý thuyết mà khơng phản ánh quy tắc chống BPG hành WTO nước6 Thứ hai, phạm vi không gian: BPG thương mại quốc tế xảy trình xuất – nhập hàng hóa, thế, đòi hỏi phải có xuất hai thị trường riêng biệt Trong đó, hai thị trường có ngăn cách đường biên giới quốc gia hay vùng lãnh thổ Đây đặc trưng khác biệt phạm vi BPG thị trường nội địa thương mại quốc tế Thứ ba, hành vi: BPG thương mại quốc tế phân biệt giá quốc tế Tuy nhiên, biểu phân biệt giá quốc tế coi BPG Hiến chương Tổ chức thương mại quốc tế (ITO) (Tổ chức ITO sau khơng thành lập, quy định Hiến chương Havana có ý nghĩa quan trọng lịch sử phát triển pháp luật chống BPG giới) Nguyễn Ngọc Sơn (2010), Pháp luật chống BPG hàng hóa nhập chế thực thi Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, tr.26 10 Hành vi BPG, góc độ phân biệt giá, đòi hỏi điều kiện: (i) Việc phân biệt giá phải áp dụng giao dịch tương tự Thông thường, yếu tố tương tự xác định thông qua tiêu chí: - Đối tượng giao dịch loại hàng hóa tương tự Đó hàng hóa có khả năng thay cho Điều khơng đòi hỏi sản phẩm giống cách tuyệt đối mặt, mà giống nhiều đặc tính cho phép người tiêu dùng lựa chọn để thay thế, đặc tính: vật lý, hóa học, chức năng,… - Các giao dịch so sánh phải tương đương giá trị, đó, giá trị giao dịch xác định thơng qua trị giá sản phẩm, số lượng, khối lượng mua bán giao dịch Điều kiện đặt thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất dành ưu đãi giá cho giao dịch có giá trị lớn, có tính thường xun, - Thời điểm xác lập giao dịch phải giai đoạn mà điều kiện thị trường giống thực tế biến động thị trường tạo khác biệt giá Tuy nhiên, điều khơng đòi hỏi chúng phải hình thành thời điểm mà thời điểm khác giai đoạn điều kiện thị trường chưa thay đổi, có thay đổi mức độ thay đổi chưa làm cho điều kiện thương mại giao dịch trở nên khác - Các giao dịch dùng để so sánh phải nằm tầng phân phối (bán lẻ, bán buôn) hay công đoạn thương mại tương đương trình kinh doanh Thông thường người ta lấy “mốc” để so sánh khâu xuất xưởng (ii) Xác định hành vi BPG, khơng đòi hỏi có so sánh để thấy yếu tố khác biệt giá GXK hàng hóa GTTT hàng hóa nước xuất khẩu, mà u cầu mức GXK hàng hóa phải thấp GTTT hàng hóa tương tự nước xuất coi có tượng BPG Ở đây, cần lưu ý phân biệt tượng BPG buôn lậu Mặc dù hai hành vi có biểu chung hàng hóa nhập bán qua biên giới với giá thấp Tuy nhiên, chất buôn lậu hành vi thương mại trái phép bị ngăn cấm hoàn toàn Hành vi bn lậu ln trốn tránh kiểm sốt nghĩa vụ tài nước nhập hàng, khơng cho phép xác định GXK hàng hóa làm sở để so sánh giá Như vậy, thực tế chất BPG thương mại quốc tế phân biệt giá quốc tế mà GXK hàng hóa thấp GTTT so sánh hàng 87 xuyên có quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tạo điều kiện để tham gia học tập kinh nghiệm nước ngoài; đồng thời cần đảm bảo số lượng cán cần thiết để thực nghiệp vụ Bên cạnh đó, đồng tình với quan điểm nhiều nhà khoa học, nên có thiết lập lại vị trí quan điều tra phòng vệ thương mại theo hướng đặt độc lập với Bộ chủ quản tương đương với quan trực thuộc Chính phủ, chịu đạo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ38 để tạo thuận lợi cho công tác điều tra Thứ năm, đảm bảo xây dựng chế phối hợp hiệu bên liên quan phòng vệ thương mại (trong có vấn đề CBPG) Việc trì hoạt động hai chiều doanh nghiệp, Hiệp hội với quan nhà nước yếu tố cần thiết góp phần làm nên hiệu hoạt động phòng vệ thương mại nói chung Để đảm bảo xây dựng chế phối hợp hiệu hai nhóm chủ thể cần: - Về phía Nhà nước: Một là, xây dựng chế hỗ trợ cảnh báo sớm nguy BPG hàng hóa nhập vào Việt Nam Như phân tích, doanh nghiệp sản xuất nội địa thường gặp phải nhiều khó khăn việc nắm bắt thơng tin hàng hóa nước ngồi BPG, việc có chế hỗ trợ cảnh báo sớm nguy BPG hàng hóa nhập vào Việt Nam góp phần giúp doanh nghiệp chủ động đối phó với tình trạng (Ví dụ đưa cảnh báo doanh nghiệp nước ngồi có hàng hóa nhập vào Việt Nam, thường bị kiện BPG quốc gia khác giới) Hai là, có chế minh bạch hóa thông tin liên quan đến vụ việc BPG theo hướng mở rộng phạm vi thông tin Nhà nước kiểm soát mà doanh nghiệp quyền tiếp cận Tất nhiên, để bảo đảm bí mật, phạm vi thơng tin khai thác thông tin chung (không đề cập đến chủ thể cụ thể nào) Thực tế, điều quan hải quan nhiều nước thực minh bạch hóa thơng tin liên quan tới khối lượng, kim ngạch xuất nhập loại hàng hóa, từ nguồn xuất/nhập Thậm chí, hải quan số nước cơng khai GXK/nhập trung bình hàng hóa39 Việc cơng khai loại thông tin phù hợp với chủ trương minh bạch hóa Chính phủ, đặc biệt lĩnh vực hải quan Ba là, cần tiếp tục tăng cường hoạt động cải cách hành đặc biệt liên 38 Nguyễn Quý Trọng (chủ biên, 2016), Pháp luật bảo đảm thương mại công Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.116 39 Nguyễn Thị Thu Trang, tlđd thích số 4, tr.88 88 quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện thái độ, trách nhiệm đội ngũ cán liên quan tới việc đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp Thực tế, doanh nghiệp có quyền tiếp cận thơng tin liên quan q trình thu thập thơng tin gặp phải khó khăn chế xin – cho Vì thế, bên cạnh mở rộng thơng tin quyền tiếp cận, cần phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cách tiếp cận thơng tin cách dễ dàng - Về phía doanh nghiệp: cần thường xun thơng tin, phản ánh (bằng cách tự thông qua Hiệp hội) tới quan nhà nước khó khăn, vướng mắc hoạt động CBPG để có hỗ trợ, tư vấn kịp thời Đồng thời, ý kiến doanh nghiệp cho phép Nhà nước đánh giá tổng thể hiệu thực thi pháp luật CBPG để có điều chỉnh kịp thời 3.2.2.2 Giải pháp ứng phó với nguy kiện chống bán phá giá hàng hóa xuất Việt Nam thị trường nước Thứ nhất, VCA cần tiếp tục cập nhật, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm nguy kiện CBPG hàng hóa xuất Việt Nam thị trường nước ngồi; đồng thời tích cực tun truyền rộng rãi hướng dẫn sử dụng có hiệu hệ thống cộng đồng doanh nghiệp Thứ hai, Nhà nước nên trọng nghiên cứu có tham gia tích cực vào chế giải tranh chấp CBPG khuôn khổ WTO để kịp thời bảo vệ quyền lợi đáng doanh nghiệp xuất Việt Nam Để làm điều này, cần tích cực nghiên cứu nắm bắt xác quy định liên quan WTO CBPG; chủ động học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn vụ việc giải tranh chấp khuôn khổ WTO Thứ ba, Việt Nam cần tận dụng tốt quy chế CBPG đặc biệt WTO có lợi cho Việt Nam Cụ thể, bị kiện CBPG thị trường nước ngoài, cần trọng việc tận dụng quy chế CBPG WTO thành viên phát triển để tạo lợi cho Đối với quy chế kinh tế phi thị trường, thời gian tới, Việt Nam cần đẩy nhanh việc tiến hành đàm phán với nước khu vực giới để có quy chế kinh tế thị trường Mặt khác, trước có thừa nhận rộng rãi việc có kinh tế thị trường, cần lưu tâm đến khả hưởng quy chế kinh tế thị trường doanh nghiệp đơn lẻ Có thể nói, quy chế kinh tế thị trường mang lại vị bình đẳng cho doanh nghiệp Việt Nam trường quốc tế, khỏi tình trạng phân biệt đối xử 89 Thứ tư, nâng cao khả ứng phó doanh nghiệp trước nguy kiện CBPG thị trường nước Bên cạnh việc nâng cao nhận thức, lực doanh nghiệp CBPG, để ứng phó hiệu trước nguy kiện CBPG thị trường nước ngồi, cần tư vấn, khuyến khích doanh nghiệp: Một là, nên đa dạng hóa thị trường xuất việc tập trung vào thị trường xuất khiến mức độ đe dọa thị trường nước nhập tăng lên, điều đẩy doanh nghiệp xuất Việt Nam trở thành đối tượng bị kiện BPG; đồng thời, phụ thuộc vào thị trường khiến doanh nghiệp xuất Việt Nam dễ bị thiệt hại nghiêm trọng bị kiện BPG Hai là, cần đa dạng hóa chiến lược cạnh tranh, không dựa cạnh tranh giá, mà cạnh tranh chất lượng, uy tín Ba là, chủ động nghiên cứu kỹ thị trường mặt hàng tương tự nước nhập khẩu; đồng thời chuẩn hóa trì hệ thống sổ sách minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế40 để kịp thời có chứng thuyết phục phải đối mặt với việc khởi kiện doanh nghiệp nội địa nước nhập Có thể nói, chuẩn bị tốt tâm thế, chứng xác thực, với việc nắm rõ hoạt động đối thủ yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam có vị chủ động vụ kiện Bài học rút từ kinh nghiệm Caihong vụ kiện CBPG sản phẩm bóng hình ti vi từ Trung Quốc (phần 2.2.4) Bốn là, tận dụng hỗ trợ Chính phủ, VCCI, hiệp hội ngành liên quan đến vấn đề kỹ thuật, cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn trả lời bảng câu hỏi quan điều tra bên khởi kiện nhằm đảm bảo bảng câu hỏi đầy đủ thông tin phù hợp với quy định Đồng thời, trọng đến việc vận động hành lang, tìm kiếm ủng hộ tổ chức khác có liên quan để tác động đến quan có thẩm quyền nước nhập Năm là, cần đánh giá tình hình vụ việc để có giải pháp linh hoạt ứng phó, đặc biệt rơi vào yếu cần chủ động tăng cường thỏa thuận, thương lượng để làm giảm bớt căng thẳng tránh rủi ro lớn Trong vụ kiện CBPG sản phẩm bán dẫn Nhật Bản, nhà xuất EIAJ Nhật Bản khơn khéo tìm đến chế an tồn để hạn chế rủi ro cho thông qua việc thương lượng thỏa thuận với đại diện nhà sản xuất chất bán dẫn Châu Âu -EECA đến thống chung để giải tranh chấp (phần 2.2.5) 40 http://enternews.vn/doi-pho-voi-kien-chong-ban-pha-gia.html, truy cập ngày 20/6/2016 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Những năm gần đây, vấn đề CBPG Việt Nam nhận quan tâm nhiều từ phía Nhà nước xã hội, đặc biệt doanh nghiệp Thời gian qua, nhiều dấu ấn lớn lịch sử CBPG ghi nhận, điển thành cơng vụ kiện CBPG thép không gỉ cán nguội nhập vào Việt Nam vụ kháng kiện CBPG theo chế giải tranh chấp WTO mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam thị trường Mỹ Tuy nhiên, kết đạt khơng phủ nhận hạn chế thực trạng chung CBPG Việt Nam Có thể nói, thể chế, pháp luật CBPG Việt Nam tiếp thu thụ động quy định pháp luật CBPG WTO điều kiện thiếu hiểu biết kinh nghiệm CBPG Vì thế, nhiều quy định nội dung chưa cụ thể hóa điều kiện thực tế Việt Nam; chí, có số quy định chưa tương thích với quy định WTO Bên cạnh đó, hạn chế từ phía nhận thức, lực doanh nghiệp, hiệp hội chế hoạt động thiết chế nhà nước làm giảm hiệu thực thi pháp luật CBPG Việt Nam thực tế Việt Nam có bước tiến sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế Điều đặt thách thức vơ lớn, đòi hỏi Việt Nam phải kịp thời tìm giải pháp nâng cao hiệu phòng vệ thương mại Từ việc nghiên cứu thực tiễn CBPG khuôn khổ WTO đánh giá thực tiễn CBPG Việt Nam, học rút cho Việt Nam để nâng cao hiệu hoạt động CBPG cần tiến hành đồng nhiều giải pháp phương diện từ thể chế, thiết chế nhà nước đến nhận thức, lực thân doanh nghiệp tổ chức có liên quan Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động CBPG Việt Nam đưa luận văn chia hai nhóm bản: (i) Giải pháp hồn thiện hệ thống pháp luật CBPG Việt Nam: Nhóm giải pháp đưa định hướng hồn thiện quy định cụ thể pháp luật CBPG Việt Nam, tập trung vào quy định nội dung, sở khắc phục điểm chưa tương thích với pháp luật WTO nêu q trình phân tích thực trạng pháp luật CBPG Việt Nam (ii) Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật CBPG: Nhóm giải pháp hướng đến việc nâng cao hiệu thực thi pháp luật CBPG hai bình diện hàng hóa nhập BPG Việt Nam hàng hóa Việt Nam bị kiện BPG thị trường nước 91 KẾT LUẬN BPG CBPG vấn đề “nóng” thương mại quốc tế đại mà môi trường thương mại trở nên thơng thống xu hướng tự hóa thương mại tồn cầu hóa Quan điểm BPG không coi chất việc BPG không lành mạnh thực tế hoạt động mang lại tác động tích cực tiêu cực Vì thế, vấn đề CBPG quan niệm theo hướng hành động cần thiết quan nhà nước để ngăn chặn hành vi BPG không lành mạnh mà Đây yêu cầu để xây dựng môi trường thương mại công bằng, CBPG hướng tới ngăn chặn hành vi BPG vơ hình chung cản trở tự thương mại; mặt khác, khơng có cơng cụ CBPG tự hóa thương mại q mức khiến yếu tố cạnh tranh – động lực phát triển kinh tế bị bóp méo, chí triệt tiêu Khi đó, giá trị cơng mơi trường thương mại khơng trì hành vi bán phá tiêu cực tước quyền cạnh tranh công chủ thể làm ăn chân chính, đe dọa đến lợi ích người tiêu dùng, Với vai trò tổ chức thương mại tồn cầu, WTO xây dựng quy định CBPG để đảm bảo việc sử dụng công cụ giới hạn cần thiết, không cản trở tự thương mại Các nhóm vấn đề pháp luật nội dung WTO CBPG gồm: xác định BPG; xác định thiệt hại; việc áp dụng biện pháp CBPG; quy chế CBPG quốc gia thành viên phát triển, quốc gia thành viên có kinh tế phi thị trường Nhìn chung, quy định tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động CBPG thương mại quốc tế Hiện nay, thực tiễn CBPG khuôn khổ WTO diễn đa dạng Thực tế có nhiều tranh chấp CBPG thành viên WTO giải thơng qua DSB Có thể nói, DSB cho thấy vai trò quan trọng giải mẫu thuẫn, đảm bảo hài hòa lợi ích bên tranh chấp, đồng thời cung cấp án lệ quan trọng góp phần giải thích rõ quy định WTO Trong năm gần đây, vấn đề CBPG Việt Nam nhận quan tâm nhiều từ phía Nhà nước xã hội Tuy vậy, thực trạng CBPG Việt Nam nhiều hạn chế Điều xuất phát từ nhiều yếu tố chủ quan, khách quan liên quan đến thể chế, thiết chế CBPG Nhà nước, từ thân doanh nghiệp, hiệp hội Có thể thấy, hạn chế quy định CBPG Việt Nam từ q trình xây dựng mà Việt Nam chưa có kinh nghiệm lĩnh vực này, trình độ lập pháp hạn chế bối cảnh mong muốn 92 sớm gia nhập WTO; với thiết chế non trẻ, chưa có kinh nghiệm; nhận thức lực hạn chế từ phía thân doanh nghiệp, hiệp hội khiến cho hoạt động CBPG Việt Nam yếu bị động phương diện nước “chủ nhà” “sân khách” quan hệ thương mại quốc tế Điều chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Gia nhập WTO đồng nghĩa với việc Việt nam bước vào sân chơi rộng lớn Để không bị tác động tiêu cực từ vấn đề BPG CBPG bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng nay, nhu cầu cấp bách đặt Việt Nam cần có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động CBPG Việt Nam Từ kinh nghiệm lập pháp thực tiễn giải tranh chấp CBPG khuôn khổ WTO, hai việc Việt Nam nên tập trung hồn thiện hệ thống pháp luật phòng vệ thương mại nói chung pháp luật CBPG nói riêng, sở kết hợp hài hòa với quy định thực tiễn thương mại quốc tế Đồng thời, hướng đến nâng cao nhận thức, lực chủ động cho cộng đồng doanh nghiệp vấn đề CBPG, phát huy vai trò hiệp hội, nhóm chủ thể trực tiếp vụ việc CBPG PHỤ LỤC Bảng 1: Các quốc gia công nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường (tính đến tháng 12/2013) Quốc gia Thời điểm công nhận STT Quốc gia Thời điểm công nhận Ấn Độ 25/10/2009 20 Myanmar 03/05/2007 Achentina 17/04/2010 21 Na Uy 03/07/2012 Angola 07/04/2008 22 Nam Phi 24/05/2007 Australia 27/02/2009 23 New Zealand 27/02/2009 Bangladesh 02/11/2012 24 Nga 06/07/2007 Belarus 17/05/2010 25 Nhật Bản 30/10/2011 Brunei 03/05/2007 26 Nicaragua Campuchia 03/05/2007 27 Panama 2010 Chi lê 07/09/2007 28 Pakistan 29/08/2012 10 Đức 10/03/2008 29 Peru 03/12/2007 11 Hàn Quốc 16/11/2009 30 Philipines 03/05/2007 12 Iceland 03/07/2012 31 Singapore 03/05/2007 13 Indonesia 03/05/2007 32 Thái Lan 03/05/2007 14 Kazakhstan 01/11/2011 33 Thụy Sỹ 03/07/2012 15 Lào 03/05/2007 34 Trung Quốc 10/2004 16 Liechtenstein 03/07/2012 35 Ucraina 06/11/2007 17 Malaysia 03/05/2007 36 Uruguay 09/12/2013 18 Maroc 09/12/2013 37 Venezuela 19 Mozambique 2010 STT (Nguồn: Hội đồng tư vấn vụ kiện thương mại quốc tế - VCCI) Bảng 2: Các nước bị kiện CBPG nhiều nhiều giới STT Quốc gia bị kiện Trung Quốc Tổng số vụ 989 STT Quốc gia bị kiện Tổng số vụ Nhật Bản 180 Hàn Quốc 331 Ấn Độ 177 Hoa Kỳ 255 Indonesia 177 Đài Loan 251 Nga 132 Thái Lan 188 (Nguồn: Số liệu thống kê từ 1995-2013 WTO) Bảng 3: Mức độ hiểu biết doanh nghiệp phòng vệ thương mại Việt Nam hàng hóa nước ngồi Mức độ hiểu biết Tỷ lệ doanh nghiệp Khơng 15.09% Có nghe nói khơng biết sâu 63.21% Đã tìm hiểu sơ sơ 19.81% Đã tìm hiểu tương đối kỹ/ Là bên liên quan 1.89% (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) Bảng 4: Cảm nhận doanh nghiệp tình hình hàng hóa nước ngồi cạnh tranh khơng lành mạnh giá Việt Nam Có tượng hàng hóa nước ngồi bán Việt Nam rẻ giá bán thị trường nước họ Hồn tồn khơng có Tỷ lệ 3.74% Khơng có, Có ít, khơng đáng kể 9.35% Có số 22.43% Có nhiều 8.41% Khơng biết (khơng có thông tin) 56.07% (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) Bảng 5: Cảm nhận doanh nghiệp tình hình hàng hóa nước nhập ạt, đột biến vào Việt Nam Có tượng hàng hóa nước ngồi nhập ạt với lượng tăng đột biến vào Việt Nam? Hồn tồn khơng có Tỷ lệ 1.90% Khơng có, Có ít, khơng đáng kể 12.38% Có số 30.48% Có nhiều 9.52% Khơng biết (khơng có thơng tin) 45.71% (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) Biểu đồ 1: Khả tập hợp lực lượng doanh nghiệp nội địa Việt Nam lý khó thực (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) Biểu đồ 2: Khả huy động nguồn lực cho phòng vệ thương mại doanh nghiệp Việt Nam (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) Biểu đồ 3: Năng lực tập hợp chứng, thông tin chứng minh doanh nghiệp Việt Nam kiện phòng vệ thương mại (Nguồn: Kết khảo sát “Về khả kiện chống bán phá giá – chống trợ cấp – tự vệ (kiện phòng vệ thương mại) hàng hóa nhập gây thiệt hại cho Việt Nam” VCCI từ ngày 25/7/2014 tới ngày 25/8/2014) DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT General Agreement on Tariffs and Trade 1994 Anti-dumping Agreement 1994 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập năm 2005 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập năm 2016 Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 Ủy ban Thường vụ Quốc hội chống bán phá giá hàng hóa nhập vào Việt Nam Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập vào Việt Nam Nghị định 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 Chính phủ việc thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh năm 2004 Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Bộ Tài quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập 11 Quyết định 848/QĐ-BCT ngày 05/02/2013 Bộ Công thương định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh 12 Quyết định số 148/QĐ-QLCT ngày 07/9/2015 Bộ Công thương về việc ban hành các mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A- SÁCH THAM KHẢO VÀ CÁC BÀI VIẾT NGHIÊN CỨU David W Pearce (1999), Từ điển kinh tế học đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Văn Hải (2007), Một số vấn đề pháp luật chống bán phá giá WTO, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Võ Thị Thúy Hằng (2012), Pháp luật nước phát triển Việt Nam chống bán phá giá, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đoàn Trung Kiên (2005), Pháp luật chống bán phá giá Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Vũ Thị Phương Lan (2012), Pháp luật chống bán phá giá thương mại quốc tế vấn đề đặt Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn (2010), Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập chế thực thi Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Trang (2014), Giải pháp tăng cường sử dụng cơng cụ phòng vệ thương mại nhằm chuẩn bị cho doanh nghiệp nước sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường thực thi FTA cộng đồng kinh tế ASEAN, Trung tâm WTO - Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Quý Trọng (chủ biên, 2016), Pháp luật bảo đảm thương mại công Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Uyên (2015), Pháp luật chống bán phá giá - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội B- MỘT SỐ WEBSITE 10 http://enternews.vn/doi-pho-voi-kien-chong-ban-pha-gia.html, truy cập ngày 20/6/2016 11 http://chongbanphagia.vn/Modules/News/Uploaded/38/2016040615255383thong- ke-cac-vu-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-do-viet-nam-tien-hanh-voi-hang-hoa-nuocngoai-nhap-khau.pdf, truy cập ngày 20/7/2016 12 http://chongbanphagia.vn/thong-ke-cac-vu-kien-cbpg-doi-voi-hang-xuat-khauviet-nam-tinh-den-3092015-n14331.html, truy cập ngày 20/7/2016 13 http://chongbanphagia.vn/thep-khong-gi-can-nguoi-n4381.html, truy cập ngày 20/7/2016 14 http://chongbanphagia.vn/thep-ma-ton-ma-n14752.html, truy cập ngày 20/7/2016 15 http://chongbanphagia.vn/vu-giai-quyet-tranh-chap-dau-tien-cua-viet-nam-taiwto tom-nuoc-am-dong-lanh-n3108.html, truy cập ngày 20/7/2016 16 http://chongbanphagia.vn/Modules/News/Uploaded/38/2016053112525765thongke-vu-pvtm-doi-voi-hang-hoa-vn151231.pdf, truy cập ngày 22/7/2016 17 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, truy cập ngày 30/4/2016 18 http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150827/viet-nam-da-co-quan-he-ngoaigiao-voi-hon-185-nuoc/959448.html, truy cập ngày 23/7/2016 19 http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190&p_c ateid=1751909&item_id=8610574&article_details=1, truy cập ngày 20/6/2016 20 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm?year=none& subject=none&agreement=A6&member1=none&member2=none&complainant1=tr ue&complainant2=true&respondent1=true&respondent2=true&thirdparty1=false&t hirdparty2=false#results, truy cập ngày 20/6/2016 21 http://www.trungtamwto.vn/wto/nghien-cuu-vu-viec/eu-dieu-tra-chong-banpha-gia-doi-voi-khan-lanh-trai-giuong-loai-cotton, truy cập ngày 20/6/2016 22 https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad= rja&uact=8&ved=0ahUKEwizgLL6jafOAhUEtJQKHXsgBFAQFgguMAM&url=ht tp%3A%2F%2Fwww.tinhgiac.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2015%2F04%2FWWW.TINHGIAC.COMC%25E1%25BA%25A9m-nang-qu%25E1%25BA%25A3ntr%25E1%25BB%258B-Marketing-h%25C3%25ACnh-th%25E1%25BB%25A9cmarketing-hi%25E1%25BB%2587uqu%25E1%25BA%25A3.doc&usg=AFQjCNE6jLY3m4mAML6wK4ii3Pv4RIh6u Q&sig2=WEfEN7ds-5mNDo9vMAR3wQ&bvm=bv.128617741,d.dGo, truy cập ngày 20/6/2016 ... bán phá giá pháp luật chống bán phá giá Chương 2: Thực trạng pháp luật chống bán phá giá khuôn khổ WTO Chương 3: Vấn đề chống bán phá giá Việt Nam học kinh nghiệm rút từ thực tiễn pháp luật chống. .. TIỄN PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO ………………… 61 3.1 Vấn đề chống bán phá giá Việt Nam ……………………………… 61 3.1.1 Mức độ tương thích pháp luật Việt Nam so với quy định WTO chống bán phá. .. pháp luật chống bán phá giá khuôn khổ WTO CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 1.1 Khái quát chung bán phá giá 1.1.1 Khái niệm bán phá giá BPG tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam, Pháp luật về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay