Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

99 6 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của phápluật tố tụng hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát và khảo sát thực trạng thực hiện chức năng này trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, luận văn đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM ANH ĐỨC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các tài liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực Hà Nội, Ngày 31 tháng 07 năm 2016 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Tên tác giả PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn Phạm Anh Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 1.2 Cơ sở ý nghĩa việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 16 1.3 Nội dung nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 20 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 26 2.1 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 26 2.2 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 38 2.3 Đánh giá quy định pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 55 Kết luận chương 59 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẨM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 60 3.1 Thực trạng thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 60 3.2 Một số giải pháp bảo đảm thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 75 3.2 Các giải pháp khác 79 Kết luận chương 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CQĐT Cơ quan điều tra KSV Kiểm sát viên TTHS Tố tụng hình VKS Viện Kiểm sát VKSND Viện Kiểm sát nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 thống kê số tiếp nhận giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ năm 2011 đến 2015; Bảng 3.2 thống kê số vụ án hình Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố trực tiếp khởi tố qua kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ năm 2011 đến 2015; Bảng 3.3 thống kê số tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố chưa giải hạn từ năm 2011 đến 2015; Bảng 3.4 thống kê kết kiểm sát trực tiếp việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ năm 2011 đến 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tư pháp hình nói chung q trình điều tra tội phạm nói riêng lĩnh vực đặc thù thuộc nhánh quyền lực tư pháp nhà nước, biện pháp mang tính nghiêm khắc nhà nước nhằm chứng minh, làm rõ xử lý hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội xâm hại đến giá trị quyền người Chính vậy, xem cơng cụ, biện pháp hiệu để đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ, mối đe dọa xâm hại đến quyền người, quyền công dân cách nghiêm trọng việc điều tra, truy tố, xét xử người bị tình nghi thực hành vi phạm tội mà không đảm bảo áp dụng quy định pháp luật dẫn đến tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm hiệu việc bảo vệ giá trị quyền người khơng Để hạn chế mặt trái tư pháp hình nói chung, q trình điều tra vụ án hình nói riêng, việc quy định chặt chẽ khâu giải tố giác, tin báo tội phạm cần thiết, tạo điều kiện cho việc khởi tố, điều tra, xử lý người phạm tội xác, khách quan, người, tội, pháp luật bởi việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố có ý nghĩa đặc biệt, nhằm kịp thời phát hành vi phạm tội xảy ra; sở đó, quan có thẩm quyền xác định có hay khơng có dấu hiệu tội phạm để xem xét định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình Đây hoạt động mở đầu hoạt động tố tụng hình sự, là “đầu vào” của toàn bộ quy trình tố tụng sau này, nếu kiểm sát được chặt chẽ “đầu vào” thì sẽ đảm bảo hiệu hoạt đợng tố tụng hình sự, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm Là quan có chức thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát có vai trò quan trọng việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Hoạt động Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm có vị trí, vai trò ý nghĩa tiên để bảo đảm hành vi phạm tội, người phạm tội phát xử lý kịp thời, pháp luật Thực tiễn thực hành quyền công tố cho thấy, kiểm sát tốt việc giải tố giác, tin báo tội phạm định chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, bước quan trọng để khẳng định có hay khơng có hành vi tội phạm xảy ra, người thực hành vi phạm tội, tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội gây Đồng thời, thông qua hoạt động để có sở khẳng định việc khởi tố người, tội bảo đảm để xử lý tội phạm, bảo đảm cho hành vi phạm tội phải xử lý theo quy định pháp luật, tránh làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm Như vậy, kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố hoạt động khơng thể thiếu q trình tố tụng hình bảo đảm cho việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử người, tội, pháp luật không bỏ lọt tội phạm Mặc dù năm qua, công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố trọng, góp phần bảo đảm cho pháp luật thực nghiêm minh, hành vi xâm hại lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp công dân phát xử lý kịp thời theo pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vơ tội q trình thực khơng hạn chế, vướng mắc cần phải khắc phục Do vậy, học viên lựa chọn đề tài “nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố” làm đề tài luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm vừa qua, nhằm nâng cao hiệu hoạt động Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề này, tập trung nghiên cứu theo khía cạnh sau: - Nghiên cứu chung việc tổ chức, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân như: Nguyễn Minh Đức (2006), Về chức nhiệm vụ Viện kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp, Trong viết này, tác giả khẳng định, Viện kiểm sát có hai chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Tuy http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc, Nguyễn Minh Đức, Chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp nhiên, tác giả đề nghị việc tiếp tục giao cho Viện kiểm sát chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, cần tiếp tục nghiên cứu để tiến tới giao lại nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật cho Viện kiểm sát; Lê Thị Tuyết Hoa (2002), Quyền công tố Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, Hà Nội; Khuất Duy Nga (2005): Những chủ trương Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thời kì đổi mới, Tạp chí chuyên ngành, Hà Nội; Đỗ Văn Dương (2006): Cơ quan thực hành quyền công tố cải cách tư pháp nước ta nay”, Tạp chí chuyên ngành… - Nghiên cứu nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giai đoạn như: Lê Hữu Thể (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Sách tham khảo, Nxb Tư pháp, Hà Nội - Nghiên cứu thực tiễn thực chức năng, nhiệm vụ VKSND việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, như: Nguyễn Duy Hồng (2009), Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Tạp chí chuyên ngành Tại viết, tác giả đưa số biện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm; bắt tạm giữ, khởi tố điều tra không pháp luật, đồng thời đưa biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý tội phạm kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Viện kiểm sát - Hà Thái (2010), Một số vấn đề rút từ công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra địa bàn thành phố Hà Nội, Tạp chí chuyên ngành Trong viết, tác giả đưa thực trạng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, đồng thời đưa số kinh nghiệm hoạt động tiếp nhận, kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố; Nguyễn Đình Trung (2012), Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Tạp chí chuyên ngành Tại viết, tác giả khẳng định vị trí, vai trò Viện kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Tuy nhiên, tác giả cho phạm vi, phương thức kiểm sát cần nghiên cứu thống thực nhằm đảm bảo cho hoạt động kiểm sát đạt hiệu cao hơn; Thái Hưng (2013), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Vụ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra VKSND tối cao, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao; Nguyễn Huy Thái (2014), Cần sửa đổi bổ sung số quy định Bộ luật Tố tụng hình giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố; khởi tố vụ án hình sự, Tạp chí chuyên ngành Trong viết này, tác giả nêu bất cập, hạn chế việc quy định trách nhiệm Viện kiểm sát kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Cơ quan điều tra, đồng thời đưa số kiến nghị sửa đổi bổ sung số quy định BLTTHS 2003; Nông Xuân Trường (2014), Vai trò, trách nhiệm VKS giải tố giác, tin báo tội phạm thực trạng số giải pháp, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao, Hà Nội; Nguyễn Đăng Khoa (2014), Bàn thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, Tạp chí chun ngành Những cơng trình khoa học, viết tập trung nghiên cứu tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân nói chung số cơng trình, viết nghiên cứu chức hoạt động Viện kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố nói riêng Tuy nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể kết đạt bất cập, vướng mắc chưa tháo gỡ trình thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tin báo, tố 10 giác tội phạm kiến nghị khởi tố từ đưa giải pháp nhằm nâng chất lượng thực chức Viện kiểm sát nhân dân Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận quy định pháp luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát khảo sát thực trạng thực chức việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, luận văn đưa giải pháp nhằm bảo đảm việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Để đạt mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau: - Làm rõ số vấn đề chung nhiệm vụ quyền hạn Viện kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố - Nghiên cứu, phân tích, làm rõ quy định pháp luật Tố tụng hình Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố - Làm rõ thực trạng thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát, xác định hạn chế việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố nguyên nhân dẫn đến vướng mắc nàylàm sở cho việc đưa giải pháp Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu nêu trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Khái niệm nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố gì? Nhiệm vụ, quyền hạn có khác so với nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giai đoạn khác Tố tụng Hình sự? - Dựa sở để quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố? Ý nghĩa việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn đó? 85 Một là, Viện kiểm sát chủ động phối hợp với CQĐT xây dựng Quy chế phối hợp VKSND CQĐT công tác kiểm sát điều tra vụ án hình nói chung, công tác tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tốnói riêng Đồng thời chủ động phối hợp với quan hữu quan khác như: Thanh tra, Cơ quan thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng vv… xây dựng Quy chế phối hợp việc tiếp nhận giải tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Nội dung tiết, cụ thể trình tự bước tiến hành, xác định rõ trách nhiệm quan trình tiếp nhận, giải tin báo Điều có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Hai là, quan hệ phối hợp, cần tránh tư tưởng “quyền anh, quyền tôi” dẫn đến tình trạng coi thường quan hệ phối hợp, xu hướng mở rộng quan hệ phối hợp dẫn đến việc triệt tiêu quyền hạn trách nhiệm bên Ba là, để nâng cao hiệu mối quan hệ CQĐT Viện kiểm sát trình giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố cần thiết phải xây dựng chế mối quan hệ cách hợp lý, đảm bảo cho tồn tại, phát triển Đồng thời phải coi nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu mối quan hệ hai quan hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Làm tốt công tác phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp Cơ quan tiến hành tố tụng đấu tranh phòng ngừa tội phạm mà góp phần vào hoạt động điều tra nhanh chóng, xác Đổi nâng cao chất lượng công tác quản lý, đạo, điều hành Để đáp ứng yêu cầu cán quản lý phải Kiểm sát viên giỏi chuyên mơn nghiệp vụ, đồng thời phải người có khả đạo, điều hành Yêu cầu đặt công tác quản lý, đạo điều hành phải nắm tình hình hoạt động khâu công tác, đạo, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc uốn nắn thiếu sót q trình thực nhiệm vụ Theo tác giả, lãnh đạo đơn vị cần phải làm tốt nội dung sau: 86 Thứ nhất: để nâng cao hiệu mối quan hệ CQĐT Viện kiểm sát trình giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo yêu cầu cần thiết phải xây dựng chế mối quan hệ cách hợp lý, đảm bảo cho tồn tại, phát triển Đồng thời phải coi nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu mối quan hệ hai quan hoạt động tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Làm tốt công tác phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp Cơ quan tiến hành tố tụng đấu tranh phòng ngừa tội phạm mà góp phần vào hoạt động điều tra nhanh chóng, xác Thứ hai, lãnh đạo đơn vị phải có kế hoạch cụ thể công tác kiểm sát giải tố giác tin báo tội phạm tùy theo đặc điểm đơn vị sở quy định pháp luật: cử Kiểm sát viên phối hợp với công an từ cấp xã, phường đến Cơ quan điều tra cấp quận, huyện để nắm đầy đủ tố giác, tin báo tội phạm; hàng tuần phối hợp CQĐT Công an quận, huyện kiểm tra, rà soát tố giác tin báo tội phạm để phân loại, thụ lý, xử lý tránh tình trạng thụ lý tràn lan bỏ lọt tội phạm Thứ ba: lãnh đạo đơn vị phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kiểm sát quan trọng, nhằm bảo đảm định pháp lý ban hành phải đắn, hợp pháp có Ví dụ vụ án nghiêm trọng, nghiêm trọng có nội dung phức tạp lãnh đạo Viện kiểm sát phải trực tiếp Kiểm sát viên tham gia kiểm sát khám nghiệm trường; trường hợp phê chuẩn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn mà để phê chuẩn chưa rõ ràng, có nhiều quan điểm lãnh đạo Viện phải trực tiếp xem xét hồ sơ trước định phê chuẩn Thứ tư: Chú trọng công tác kiểm tra đôn đốc việc kiểm sát giải tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Kiểm sát viên, tránh tình trạng Kiểm sát viên phó mặc cho Điều tra viên dẫn đến việc giải không kịp thời pháp luật 87 Thứ năm: Tăng cường số lượng chất lượng kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải tố giác tin báo tội phạm Cơ quan điều tra, kịp thời phát vi phạm để kiến nghị khắc phục Thứ sáu: Tăng cường công tác rút kinh nghiệm Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tùy theo đặc điểm địa phương, hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo Cơ quan phải tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm cách cụ thể việc tiếp nhận, giải tố giác tin báo tội phạm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Thứ bảy: Viện kiểm sát cấp phải tăng cường công tác đạo Viện kiểm sát cấp công tác kiếm sát hoạt động tư pháp, cần có biện pháp để Viện kiểm sát cấp thực tốt chế độ báo cáo, thống kê, chế độ thỉnh thị nghiệp vụ, đồng thời phải tạo chế chặt chẽ việc xử lý thông tin, báo cáo, trả lời thỉnh thị Viện kiểm sát cấp Tiếp theo phải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thực chức kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố, điều tra Viện kiểm sát cấp Tăng cường bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ trách nhiệm cán bộ, Kiểm sát viên Trong điều kiện mặt trái kinh tế thị trường tác động ngày, đến cá nhân xã hội diễn biến tình hình tội phạm ngày phức tạp vấn đề xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trị nghiệp vụ đòi hỏi có tính thường xun, liên tục cán tư pháp nói chung đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nói riêng, đòi hỏi q trình cải cách tư pháp Rèn luyện nâng cao ý thức trị giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên thực chức nhiệm vụ cách có lý, có tình, nhân dân tin tưởng đồng tình; giúp cán bộ, Kiểm sát viên vận dụng pháp luật đắn Nếu xa rời ý thức trị dễ làm cho cán bộ, Kiểm sát viên ý thức rèn luyện, dễ bị lợi ích vật chất, tinh thần cám dỗ dẫn đến vi phạm pháp luật Việc rèn luyện ý thức trị ln phải đơi với rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán 88 kiểm sát theo tinh thần lời dạy Bác Hồ: công minh, trực, khách quan, thận trọng khiêm tốn Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, đòi hỏi khách quan phải tiếp tục nâng cao trình độ pháp lý nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, cán ngành Kiểm sát cần phải: - Có kế hoạch định kỳ đào tạo, đào tạo lại để bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên khắc phục tình trạng có cán bộ, Kiểm sát viên sau kết thúc đào tạo trình độ cử nhân mà hàng chục năm sau không đào tạo lại bồi dưỡng nghiệp vụ - Khuyến khích tạo điều kiện cho cán trẻ học sau đại học có chế độ ưu đãi phù hợp họ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên giỏi, có khả tâm huyết để cống hiến cho ngành cho địa phương - Viện kiểm sát nhân dân cấp cần tiến hành buổi học giao ban kết hợp với việc phổ biến tới cán bộ, Kiểm sát viên văn pháp luật liên quan đến công tác ngành, hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm VKSND tối cao gửi VKSND địa phương Qua để cán bộ, Kiểm sát viên có lực, chuyên môn nghiệp vụ công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung cơng tác thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp giải tố giác, tin báo tội phạm nói riêng - VKSND tối cao cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên mơn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên tồn ngành, nhằm tiếp tục đẩy nhanh việc tiêu chuẩn hoá cán theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Vụ Tổ chức cán - VKSND tối cao Phòng Tổ chức cán VKSND tỉnh, thành phố cần xây dựng chương trình, nội dung đổi cơng tác đào tạo, tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm điều động cán ngành Kiểm sát; bổ sung thêm biên chế cho Viện kiểm sát địa phương thiếu, đặc biệt đơn vị có số lượng án hình lớn, phức tạp; có phương án xếp, sử dụng cán bộ, Kiểm sát viên theo hướng tạo điều kiện để họ phát huy hết sở trường công việc, phù hợp với điều kiện công việc nhân đơn vị Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán gốc 89 cơng việc, cơng việc có thành hay thất bại cán tốt hay kém” Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nghiên cứu chương trình phù hợp để mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu hoạt động luận tội khoá học này, Nhà trường cần phối hợp với lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương mời cán bộ, Kiểm sát viên có kỹ năng, có kinh nghiệm hoạt động luận tội để giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm cho học viên tham gia khoá học Đối với thẩn Kiểm sát viên, để làm tốt công tác giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, cần: Thứ nhất: Nhận thức đắn công tác kiểm sát giải tố giác tin báo tội phạm việcquyết tố giác tin báo tội phạm giai đoạn tố tụng giai đoạn tố tụng đặc biệt quan trọng để tránh oan sai,lọt tội Thứ hai: Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm việcxây dựng chế, quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra quan hữu quan công tác giải tố giác tội phạm, Kiểm sát viên có trách nhiệm phối hợp với Điều tra viên việc giải vụ việc tố giác tin báo tội phạm cụ thể phân cơng Theo Kiểm sát viên phải xây dựng Kế hoạch kiểm sát giải tố giác tin báo tội phạm từ phân công thụ lý Phải chủ động đề yêu cầu xác minh kiểm tra nguồn tin, bám sát kết xác minh để với Điều tra viên có phương án giải quyết, tuyệt đối khơng phó thác cho Điều tra viên Tránh tình trạng Điều tra viên khơng tích cực xác minh, để kéo dài thời gian dẫn đến tạm đình việc giải quyết, giải khơng quy định Thứ ba: Thực triệt để quyền hạn Viện kiểm sát, có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện: yêu cầu tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm, yêu cầu kiểm tra xác minh, yêu cầu hủy bỏ định tố tụng khơng có vv Các u cầu phải thể văn bản, có pháp luật rõ ràng Đây không yêu cầu Cơ quan điều tra thực quy định pháp luật mà sở để Viện kiểm sát trực tiếp giải tố giác tội phạm Cơ quan điều tra không thực thực không yêu cầu Viện kiểm sát 90 Thứ tư: Để trực tiếp giải tố giác tội phạm, Kiểm sát viên phải tăng cường công tác phát vi phạm pháp luật trình giải Cơ quan điều tra Phải có biện pháp phối hợp vừa kiên vừa linh hoạt vụ việc này, tránh tình trạng “quyền anh, quyền tơi” dẫn đến việc khó khăn cho Viện Kiểm sát trực tiếp giải (do khơng có đồng thuận, khơng có hợp tác Cơ quan điều tra Điều tra viên) Thứ năm: Đối với tố giác tin báo tội phạm phải tạm đình theo quy định mới, Kiểm sát viên phải quan tâm đến tạm đình chỉ, thực tế, Bộ Luật TTHS 2015 chưa đời, nhiều Điều tra viên lạm dụng việc tạm dừng xác minh theo quy định Thông tư 06/2013 để kéo dài thời gian giải để “khép hồ sơ” lại Thứ sáu: Tích cực học hỏi, rèn luyện kỹ nghiệp vụ để trực tiếp giải tố giác tin báo tội phạm quy định hồn tồn mới, kỹ năng: kiểm tra xác minh nguồn tin, thực nghiệm điều tra vv… phải tăng cường trách nhiệm từ giai đoạn phối hợp Điều tra viên phân loại, thụ lý suốt trình giải tố giác tin báo tội phạm, khơng ỷ lại lãnh đạo, khơng phó thác cho Điều tra viên Tăng cường đầu tư sở vật chất phục vụ hoạt động ngành Kiểm sát Trong thời gian tới cần tăng cường đầu tư sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát cấp chế độ, sách cán bộ, Kiểm sát viên thời gian tới yêu cầu khách quan để phục vụ tốt cho hoạt động nghiệp vụ Ngành, yêu cầu tám nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp Bộ trị đặt ra, là: “Tăng cường đầu tư sở vật chất bảo đảm cho quan tư pháp có đủ điều kiện để hồn thành nhiệm vụ, có chế sách hợp lý cán tư pháp Tăng cường đầu tư sở vật chất, kinh phí, phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa quan tư pháp”61 Thực chủ trương cải cách tư pháp, Đảng Nhà nước thời gian qua có quan tâm đầu tư Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08-NQ-TW ngày 02/1/2002 BCT số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới 61 91 sở vật chất, kinh phí phương tiện làm việc, chế độ, sách cán quan Tư pháp, có ngành Kiểm sát bước nâng lên rõ rệt, đáp ứng bước đầu công cải cách tư pháp Song so với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm điều kiện kinh tế thị trường phát triển khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh nay, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc ngành Kiểm sát chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đồng bộ, chế độ sách cán bộ, Kiểm sát viên mức thấp, chưa thực tạo động lực để khuyến khích, động viên cán bộ, Kiểm sát viên để thực tốt chức năng, nhiệm vụ Ngành Từ thực tế trên, ngành Kiểm sát cần đề xuất với Đảng Nhà nước phải có kế hoạch đầu tư sở vật chất, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát theo mơ hình Theo đề xuất cần đầu tư sở vật chất mà cụ thể trước mắt cần xây dựng trụ sở làm việc cho đơn vị chưa có trụ sở làm việc; sửa chữa, cải tạo lại trụ sở xuống cấp nghiêm trọng đầu tư số trang thiết bị phục vụ cho công tác huyện miền núi cần trang bị phương tiện xe máy, thời gian tới thực chủ trương tăng thẩm quyền cho cấp huyện nên số lượng cán Viện kiểm sát cấp huyện tăng trang thiết bị tối thiểu bàn ghế nhiều đơn vị không đủ ác cán phải dùng chung tủ đựng tài liệu, cần trang bị đầy đủ trang thiết bị tối thiểu cho Viện kiểm sát cấp huyện, phấn đấu đến năm 2020 khơng đơn vị thiếu số trang thiết bị cần thiết máy vi tính, máy photocopy, máy ghi âm, máy ghi hình, máy ảnh Tăng cường cơng tác đầu tư tài liệu, sách tham khảo, văn phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động chuyên môn cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp làm cơng tác kiểm sát lĩnh vực hình Đối với chế độ lương, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ phụ cấp công vụ Tuy nhiên, chế độ sách Ngành chưa theo kịp với yêu cầu xây dựng phát triển cán tình hình mới, chưa có sách thâm niên nghề cán bộ, chuyên viên, nhân viên chưa có sách cụ thể thu hút người thật có tài 92 vào làm việc ngành Kiểm sát để họ thực nhiệm vụ nghĩa cán nghiên cứu khoa học Kết luận chương Tố giác, tin báo tội phạm có vai trò quan trọng việc đấu tranh, phòng chống tội phạm Do muốn nâng cao chất lượng cơng tác cần có giải pháp đồng để nâng cao hiểu công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Trên sở lý luận thực tiễn công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, thấy cần có giải pháp để hồn thiện lý luận sở pháp lý cho hoạt động Bên cạnh đó, phải có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sở vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ cho công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Có nâng cao hiệu công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố làm sở cho việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Qua góp phần tích cực vào cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội tồn đất nước, tạo mơi trường ổn định cho việc phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam 93 KẾT LUẬN Trong tố tụng hình sự, Viện kiểm sát thực nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm để thực hai chức thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động tư pháp Mặc dù pháp luật tố tụng quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Viện kiểm sát Điều 23 BLTTHS quy định liên quan đến việc thực nhiệm, quyền hạn trách nhiệm Viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật chưa chặt chẽ đầy đủ nên thực tế nhiều bất cập Nghiên cứu “Nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố” nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Viện kiểm sát giải đoạn tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, đó, xây dựng khái niệm “nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, góp phần xây dựng cách nhìn tồn diện vị trí hoạt động Viện kiểm sát giai đoạn khởi tố; Đồng thời, luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hành để thấy giai đoạn giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm để thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật Dựa vào kết nghiên cứu cho thấy, quy định BLTTHS năm 2015 khắc phục hạn chế, thiếu sót BLTTHS năm 2003; nhiên, thực tiễn thi hành nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế để Trên sở xác định nguyên nân tồn tại, hạn chế, luận văn từđề xuất số ý kiến nhằm bảo đảm thực tốt việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát thực tế Trước yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế nhằm đấu tranh có hiệu với loại tội phạm vấn đề nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố nói riêng q trình tố tụng hình nói chung 94 nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu cách có hệ thống Vấn đề tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm vấn đề phức tạp lý luận lẫn thực tiễn, khuôn khổ luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật hình tố tụng hình với khả nghiên cứu thân có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế định, học viên nghiêm túc việc nghiên cứu hướng dẫn khoa học nhiệt tình PGS.TS Hồng Thị Minh Sơn Do vậy, học viên mong nhận đóng góp nhà khoa học, thầy, hội đồng chấm luận văn thạc sĩ để luận văn hoàn thiện hơn./ 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ cơng an, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PPTNT-VKSNDTC ngày 02/8/ 2013, Hướng dẫn thi hành quy định BLTTHS năm 2003 tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Bộ Công an (2015), Quyết định số 1319/QĐ-BCA-C41 ngày 20/3/2015, Quy trình tiếp nhận, giải Tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Công an nhân dân Bộ Công an (2014), Thông tư số 28/TT-BCA ngày 07/7/2014 Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác điều tra hình Cơng an nhân dân; Lê Cảm (2001), "Một số vấn đề lý luận quyền công tố", Kỷ yếu đề tài khoa học cấp bộ: Những vấn đề lý luận quyền công tố việc tổ chức thực quyền công tố Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội Lê Tiến Châu (2003), Chức xét xử tố tụng hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 BCT chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Kết luận số 79-KL/TW Bộ trị ngày 28/7/2010 đổi tổ chức hoạt động Tòa án, Viện kiểm sát Cơ quan điều tra theo Nghị 49-NQ/TW Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng cộng sản Việt Nam (2010), Chỉ thị số 48/CT/TW ngày 22/10/2010 Ban chấp hành trung ương tăng cường lãnh đạo đảng cơng tác phòng chống tội phạm tình hình 10 Nguyễn Văn Huyên, Lê Lan Chi chủ biên (2016), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2015, Nhà xuất lao động, Hà Nội 11 Phạm Thị Huệ (2015), Chức kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội 12 Phan Quốc Huy (2009), bàn khái niệm “Tố giác tội phạm”, “Tin báo tội phạm”, “Kiến nghị khởi tố” luật hình Tạp chí kiểm sát (số 17, Hà Nội 13 Lưu Trọng Nguyên (2009), Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát việc giải tố giác, TBVTP KNKT, Tạp chí kiểm sát (số 12-2009) 14 Hồng Phê (Chủ biên) (2006), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 15 Nguyễn Thái Phúc ( 2003), Dự thảo BLTTHS sửa đổi nguyên tắc tranh tụng, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 6, Hà Nội 16 Lê Hữu Thể (Chủ biên), Đỗ Văn Đương, Nông Xuân Trường (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Tư pháp, Hà Nội; 17 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật hình Việt Nam tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 18.Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật hình Việt Nam tập 2, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 19 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội Trường Đại học Luật hà Nội (2016), Kỷ yếu Hội thảo “Những nội dung BLTTHS năm 2015, Hà Nội 20 Đào Trí Úc (2016), Hệ thống nguyên tắc tố tụng hình Việt Nam theo BLTTHS năm 2015, Sách “Những nội dung BLTTHS năm 2015”, NXB Chính trị Qc gia PGS.TS Nguyễn Hòa Bình chủ biên, tr.54, Hà Nội 21 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo sơ kết Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình 22.Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo sơ kết năm thực Thông tư liên tịch số 06//2013/TTLT hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 23 Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển luật học, NXB bách khoa, Hà Nội; 24 Viện ngôn ngữ học (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn Hóa – thơng tin – trung tâm ngơn ngữ văn hóa Việt Nam, Bộ giáo dục Đào tạo, Hà Nội; 25 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (2005), Thơng tư số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 Quan hệ phối hợp CQĐT Viện kiểm sát thực số quy đinh BLTTHS năm 2003; 26 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Báo cáo tổng kết Ngành kiểm sát nhân dân năm 2011, Hà Nội; 27 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết Ngành kiểm sát nhân dân năm 2012, Hà Nội; 28 Viện kiểm sát nhân dân tối cáo (2013), Báo cáo tổng kết Ngành kiểm sát nhân dân năm 2013, Hà Nội; 29 Viện kiểm sát nhân dân tối cáo (2014), Báo cáo tổng kết Ngành kiểm sát nhân dân năm 2014, Hà Nội; 30 Viện kiểm sát nhân dân tối cáo (2015), Báo cáo tổng kết Ngành kiểm sát nhân dân năm 2015, Hà Nội; 31 Viện kiểm sát nhân dân tố cao (2016), Vụ Pháp chế Quản lý khoa học, Giới thiệu Nội dung BLTTHS năm 2015 Nghị triển khai thi hành, Hà Nội 32 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Tờ trình BLTTHS sửa đổi, Hà Nội 33 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành BLTTHS năm 2003, Hà Nội 34 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đống góp Chính phủ, bộ, ngành Dự thảo BLTTHS (sửa đổi), Hà Nội 35.Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Bản thuyết minh chi tiết BLTTHS sửa đổi, Hà Nội 36.http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luat-l16/cungtrao-doi-ve-quy-dinh-bat-nguoi-trong-hop-khan-cap trong-bo-luat-totung-hinh-su-n1546.htm, truy cập ngày 15/5/2016 37 http://tks.edu.vn/WebKiemSatVienCanBiet/Detail/56?idMenu=85, truy cập ngày 15/7/2016 38 https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/to-giac,-tin-bao-ve-toipham,-kien-nghi-khoi-to-vu-an-hinh-su.aspx, truy cập ngày 18/7/2016 39 http://tks.edu.vn/WebThongTinKhoaHoc/Detail/288?idMenu=79, truy cập ngày 10/11/2016 ... VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm, đặc điểm nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố. .. quyền hạn Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị. .. vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 1.2 Cơ sở ý nghĩa việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay