Nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự

99 7 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận về chứng minhvà nguyên tắc chứng minh trong TTDS, thực tiễn thực hiện các quy định củapháp luật Việt Nam về những quy định này. Liên quan đến đề tài, có nhiều nộidung khác nhau, trong phạm vi của một luận văn thạc sỹ tác giả không thể xemxét giải quyết hết mọi vấn đề mà chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu các nộidung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TÁC GIẢ LUẬN VĂN PGS TS NGUYỄN MINH HẰNG PHẠM THỊ THANH NGA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLTTDS BLTTDS 2004 BLTTDS 2015 HĐXX KSV PLTTGQCVADS 1989 : : : : : PLTTGQCVAKT 1994 : PLTTGQCTCLĐ 1996 : TANDCC TANDTC TTDS TTHS VADS VVDS VKS : : : : : : : Bộ luật Tố tụng dân Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Hội đồng xét xử Kiểm sát viên Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân năm 1989 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế năm 1994 Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động năm 1996 Tòa án nhân dân cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Tố tụng dân Tố tụng hình Vụ án dân Vụ việc dân Viện kiểm sát MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Mục lục Phần mở đầu……………………………………………… Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUYÊN TẮC CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ…… 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa nguyên tắc chứng minh tố tụng dân sự……………………………………………… 1.2 Mối quan hệ nguyên tắc chứng minh nguyên tắc khác tố tụng dân sự………………………………….……… 1.3 Cơ sở việc pháp luật ghi nhận nguyên tắc chứng minh tố tụng dân sự……………………………………….……… KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………….…… Chương NỘI DUNG NGUYÊN TẮC CHỨNG MINH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH………………………… …………… 2.1 Quy định chung nguyên tắc chứng minh tố tụng dân 2.2 Quy định cụ thể việc thực Nnguyên tắc chứng minh thủ tục giải vụ án tòa án cấp sơ thẩm………………………………….………… 2.3 Quy định cụ thể việc thực Nnguyên tắc chứng minh thủ tục giải vụ án Tòa án cấp phúc thẩm……………………………………… KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………………….… Chương THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ… 3.1 Những kết đạt thực nguyên tắc chứng minh tố tụng dân ……………………………………….……… 3.2 Những tồn tại, hạn chế thực nguyên tắc chứng minh tố tụng dân kiến nghị………………………….……… KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………….………………… KẾT LUẬN………………………….………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO 9 26 29 33 34 34 38 61 69 70 70 72 89 90 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tố tụng dân hoạt động bao gồm nhiều giai đoạn với trình tự, thủ tục để Tòa án giải VADS Trong suốt trình tố tụng, giai đoạn, pháp luật TTDS có quy định riêng, cụ thể nhằm đảm bảo tính khách quan, xác việc giải vụ việc Chứng minh hoạt động TTDS bản, có ý nghĩa quan trọng, xuyên suốt trình tố tụng Theo đó, chủ thể tố tụng (đương sự, Tòa án, VKS…) biện pháp thu thập chứng luật định thực nghĩa vụ, trách nhiệm chứng minh nhằm làm sáng tỏ tình tiết, kiện VADS Trong trình tố tụng này, nguyên tắc chứng minh nguyên tắc bản, đặc trưng TTDS so với loại hình tố tụng khác Về phương diện pháp lý, nguyên tắc chứng minh hoàn thiện dần qua thời kỳ với văn bản: Từ PLTTGQCVADS 1989 tới PLTTGQCVAKT 1994, PLTTGQTCLĐ 1996 hệ thống cách tổng quát BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) BLTTDS 2015 Dù quy định góc độ nghĩa vụ, quyền nguyên tắc quy định liên quan đến trình tố tụng dân sự, nguyên tắc chứng minh giữ vai trò quan trọng, chi phối việc giải đắn, xác vụ việc dân Từ phương diện lý luận, quy định nguyên tắc chứng minh tồn nhiều vướng mắc, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn, đặc biệt bối cảnh BLTTDS 2015 Quốc hội Khóa 13 thơng qua ngày 25/11/2015 theo Luật số 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 với sửa liên quan đến chế định chứng chứng minh nguyên tắc chứng minh TTDS Thực tiễn xét xử áp dụng nguyên tắc chứng minh TTDS Tòa án cấp bộc lộ khơng bất cập, có trường hợp áp dụng chưa xác Điều làm cho hoạt động chứng minh thực tiễn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng tỉ lệ án bị hủy, án bị sửa, án hạn, giải nhiều lần cao Với lý đó, học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nguyên tắc chứng minh Tố tụng dân sự” với mong muốn góp phần làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn nguyên tắc chứng minh Tố tụng dân sự, từ đề xuất giải pháp để áp dụng pháp luật thống thực tiễn xét xử hệ thống Tòa án, hướng đến việc bảo đảm thực nguyên tắc chứng minh tố tụng dân Tình hình nghiên cứu đề tài Nguyên tắc chứng minh nguyên tắc bản, quan trọng TTDS nên việc nghiên cứu đề tài liên quan đến “Nguyên tắc chứng minh TTDS” có nhiều cơng trình nghiên cứu khai thác nhiều tác giả góc độ khác Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu trước chủ yếu đề cập khía cạnh mợt các giai đoạn của hoạt đợng chứng minh, góc độ quyền nghĩa vụ chủ thể đương Các đề tài thuộc tài liệu chuyên khảo, tạp chí luận văn, kể đến số cơng trình nghiên cứu như: - Luận văn “Chứng hoạt động chứng minh TTDS Việt Nam” tác giả Vũ Trọng Hiếu (Luận văn thạc sỹ luật học, bảo vệ trường đại học luật Hà Nội năm 1998) Luận văn giải vấn đề lý luận chứng chứng minh TTDS; phân tích cách hệ thống quy định BLTTDS hoạt động chứng minh chủ thể TTDS Từ đó, kiến nghị số vấn đề nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động chứng minh - Luận văn Nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân tác giả Tăng Hoàng My (Luận văn thạc sỹ luật học, bảo vệ trường đại học luật Hà Nội năm 2012) Luận văn giải vấn đề lý luận nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh TTDS Tiếp cận nghiên cứu với hai chủ thể đương Tòa án, đương có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh, Tòa án hỗ trợ đương việc thực nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh Kết nghiên cứu luận văn phần đánh giá thực tiễn áp dụng nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh TTDS, từ đưa u cầu để hồn thiện thực pháp luật nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh - Luận án “Chế định chứng minh TTDS Việt Nam” tác giả Nguyễn Minh Hằng (Luận án tiến sỹ luật học, bảo vệ trường Đại học luật Hà Nội năm 2007) Luận án luận giải sâu sắc vấn đề lý luận chế định chứng minh, tiếp cận vấn đề nghiên cứu hình thành, phát triển quy định điều chỉnh hoạt động chứng minh góc nhìn lịch sử hình thành phát triển Pháp luật tố tụng dân Việt Nam, từ kế thừa phát triển quy định điều chỉnh hoạt động chứng minh Bộ luật tố tụng dân sự; Bên cạnh đó, luận án tìm sở lý luận việc hình thành chế định chứng minh tố tụng dân Việt Nam xuất phát từ lý luận triết học Mác – Lênin chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử số vấn đề khác lý luận chứng minh Qua đó, xây dựng số khái niệm vấn đề liên quan đến chứng minh Nghiên cứu nội dung hoạt động chứng minh pháp luật tố tụng dân Việt Nam đánh giá thực tiễn thực chế định chứng minh, cách thức áp dụng chế định chứng minh giải tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình Việt Nam Kết nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện chế định chứng minh TTDS - Luận văn “Nguyên tắc tranh tụng tố tụng dân Việt Nam” tác giả Trịnh Văn Chung (Luận văn thạc sỹ luật học, bảo vệ Đại học quốc gia Hà nội năm 2016) - Sách chuyên khảo “Hoạt động chứng minh Pháp luật TTDS Việt Nam” tác giả Nguyễn Minh Hằng – Nhà xuất trị - Hành chính, năm 2009 Ngồi ra, có nhiều viết tạp chí chun ngành nội dung chế định chứng cứ, chứng minh TTDS như: Bài viết “Thời hạn cung cấp chứng đương sự” tác giả Bùi Thị Huyền, tạp chí luật học số 01/2002; Bài viết “Tập quán – Nguồn luật hay nguồn chứng cứ” tác giả Nguyễn Minh Hằng, tạp chí Tòa án nhân dân, số 9/5-2004; Bài viết “Một số ý kiến sung quanh vấn đề chứng cứ” tác giả Nguyễn Văn Khuê, tạp chí kiểm sát, số 10/2004; Bài viết “Một vài suy nghĩ vấn đề chứng chứng minh quy định Bộ luật TTDS” tác giả Tưởng Duy Lượng, tạp chí Tòa án nhân dân, số 10/2004 số 11/2004; Bài viết “Vấn đề chứng chứng minh BLTTDS” tác giả Trần Văn Trung, tạp chí kiểm sát số 12/2004; Bài viết “Chứng chứng minh TTDS” tác giả Dương Trung Thành, tạp chí Tòa án nhân dân số 01/2004; Bài viết “Chứng chứng minh TTDS” tác giả Hoàng Ngọc Thỉnh, tạp chí luật học năm 2004 – Đặc san góp ý dự thảo BLTTDS; Bài viết “Bàn chế định chứng chứng minh TTDS” tác giả Phạm Thái Quý, tạp chí dân chủ pháp luật Bộ Tư pháp, số 12/2008; Bài viết “Một số khó khăn, vướng mắc qua thực tiễn áp dụng quy định BLTTDS giám định, chi phí giám đinh, định giá, án phí số kiến nghị” tác giả Phạm Minh Tun, tạp chí Tòa án nhân dân, số 8/2008; Bài viết “Phân định ranh giới nghĩa vụ chứng minh trách nhiệm chứng minh TTDS” tác giả Nguyễn Minh Hằng, tạp chí kiểm sát, số 20/2012… Qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy, cơng tình dừng lại việc nghiên cứu khía cạnh nguyên tắc chứng minh TTDS, như: quyền, nghĩa vụ, hoạt động, thời hạn chứng minh Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện nguyên tắc chứng minh TTDS Những nội dung nghiên cứu Luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học công bố trước Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận chứng minh nguyên tắc chứng minh TTDS, thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam quy định Liên quan đến đề tài, có nhiều nội dung khác nhau, phạm vi luận văn thạc sỹ tác giả xem xét giải hết vấn đề mà chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu nội dung sau: - Một số vấn đề lý luận nguyên tắc chứng minh tố tụng dân khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, sở quy định chứng minh để hình thành lên nguyên tắc chứng minh TTDS Việt Nam; - Nội dung số quy định liên quan đến tranh tụng TTDS hành Việt Nam, có đánh giá tiến tinh thần pháp luật so với BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) đối chiếu với quy định nguyên tắc chứng minh BLTTDS số nước giới; - Những thành tựu đạt hạn chế, nguyên nhân thực nguyên tắc chứng minh TTDS Từ đưa số kiến nghị xây dựng pháp luật thi hành pháp luật để hoàn thiện nâng cao vai trò nguyên tắc chứng minh TTDS 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu có phạm vi rộng, tác giả giới hạn nội dung nghiên cứu quy định BLTTDS 2015 nguyên tắc chứng minh, có đối chiếu so sánh với quy định BLTTDS 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 thủ tục án hai cấp xét xử sơ thẩm phúc thẩm Luận văn không nghiên cứu việc thực nguyên tắc chứng minh thủ tục rút gọn, thủ tục việc thủ tục xét xử đặc biệt thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số vấn đề lý luận nguyên tắc chứng minh TTDS, sở xây dựng, phân tích khái niệm, đặc điểm, sở ý nghĩa nguyên tắc chứng minh, tìm mối quan hệ, chi phối nguyên tắc chứng minh tới nguyên tắc khác TTDS, để từ làm sáng tỏ vai trò quan trọng nguyên tắc chứng minh suốt trình giải VADS Tiếp cận nghiên cứu phương pháp hệ thống các quy định của pháp luật TTDS nguyên tắc chứng minh TTDS, phân tích nội dung quy định pháp luật nguyên tắc chứng minh đến thực tiễn thực quy định TTDS nhằm tìm thành cơng, ngun nhân thành công điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế quy 10 định pháp luật nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân Kết nghiên cứu nhằm đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật nguyên tắc chứng minh, việc áp dụng quy định pháp luật nguyên tắc chứng minh tố tụng dân thực tế đạt hiệu 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Làm sáng tỏ số vấn đề lý luận nguyên tắc chứng minh tố tụng dân - Nghiên cứu nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân hành về nguyên tắc chứng minh - Đánh giá thực trạng áp dụng quy định Pháp luật TTDS BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) nguyên tắc chứng minh Từ đó, phân tích nguyên nhân dẫn tới thay đổi quy định nguyên tắc chứng minh BLTTDS 2015, đồng thời đánh giá khả thực quy định thực tế hoạt động tố tụng dân đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo thực thi quy định pháp luật về nguyên tắc chứng minh Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Để đạt mục tiêu nêu trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Khái niệm, đặc điểm, sở, ý nghĩa nguyên tắc chứng minh mối quan hệ nguyên tắc chứng minh với nguyên tắc khác TTDS gì? - Pháp luật Việt Nam hành quy định nguyên tắc chứng minh sao? Có điểm tương thích khác biệt với nguyên tắc chứng minh quy định TTDS số quốc gia giới nào? - Thực trạng thực quy định pháp luật TTDS nguyên tắc chứng minh năm 2015 sao? Có ưu điểm, hạn chế vướng mắc gì? Nguyên nhân thực trang gì? - Khả thực nguyên tắc chứng minh TTDS theo quy định BLTTDS 2015 sao? Những vướng mắc quy định nguyên tắc chứng minh BLTTDS 2015 gì? - Cần giải nhứng tồn nào? 85 nhận trưởng khu Phường ĐY xác nhận: Nguồn gốc đất bà M khai hoang từ năm 1974, sử dụng để trồng ăn quả, khơng có tranh chấp Sau nhận chuyển nhượng, bà L tiếp tục quản lý sử dụng ổn định, không tranh chấp Năm 2005, bà L công tác Camphuchia công ty TT tự ý lấy khoảng 2000m2 đất đồng thời cho san gạt, vùi lấp toàn tài sản đất bà L để xây dựng dự án trạm nạp LPG (nạp ga) chưa bồi thường Với thiệt hại cụ thể, bao gồm: tồn diện tích đất bị lấn chiếm tài sản bị phá hủy việc lấn chiếm) Bà L nhiều lần làm đơn gửi đên quan có thẩm quyền xem xét, giải yêu cầu Công ty TT trả lại đất bồi thường thiệt hại tài sản đất Nhưng Công ty TT không chấp nhận, Công ty TT xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 8704,44m2 UBND tỉnh Q cấp ngày 30/08/1990 (bao gồm phần diện tích đất tơi) nên phần đất bị san lấp công ty TT Vụ án kéo dài nhiều năm, chưa giải Tới ngày 12/10/2010, bà L làm đơn khởi kiện tới TAND Thành phố H với nội dung Để chứng minh nguồn gốc đất, hai bên đương cung cấp giấy tờ liên quan, nhiên, q trình giải vụ án, Tòa án Thành phố H yêu cầu trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty TT giấy tờ quản lý đất đai liên quan đến đất trên, bị từ chối với lý do: hồ sơ cũ, bị thất lạc chưa tìm Vì thế, ngày 06/05/2011, TAND Thành phố H định số 04/2011/QĐ-TADS Quyết định tạm đình giải vụ án dân với lý do: “Cần đợi quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng theo yêu cầu Tòa án giải vụ án mà thời hạn giải hết” Thời hạn đình kéo dài lý tạm đình khơng Căn theo vụ án trên, ngày Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố H chưa tìm tài liệu đất để cung cấp cho Tòa án vụ án bị đình kéo dài Nếu lí Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố H đưa thực, họ có thực cơng tác tìm kiếm tài liệu để giao nộp vụ án có hội giải Trường hợp lí khơng đáng đưa để nhằm cố tình che dấu việc cấp sai GCNQSDĐ đất 86 hành vi gây khó khăn cho việc giải vụ án Thực tế, vụ án khó giải tiếp, nay, sở pháp luật thực tiễn chưa chế giải hiệu (Phụ lục 4) Kiến nghị: Đặt chế tài áp dụng cá nhân, quan, tổ chức không cung cấp tài liệu, chứng đương yêu cầu Trên sở học tập quy định BLTTDS Liên Bang Nga nghĩa vụ cung cấp chứng người có chức vụ công dân nắm giữ chứng khoản 3, Điều 57 thực tế hoạt động cung cấp chứng cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ chứng Việt Nam xây dựng quy định chế tài nghĩa vụ Như: gửi thông báo hành vi cản trở tố tụng đơn vị công tác, nơi trú chủ thể lưu giữ chứng cứ, phạt tiền, bồi thường thiệt hại cho đương chứng minh việc khơng cung cấp tài liệu, chứng gây thiệt hại cho đương Các chế tài đặt cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ chứng lý miễn nghĩa vụ cung cấp chứng cho Tòa án Sau bị xử phạt hành vi khơng thực nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, cá nhân, quan, tổ chức không chấp hành nghĩa vụ yêu cầu mức xử phạt tiếp tục nâng lên kết hợp với phạt tù thời hạn định Tuy nhiên, để bảo vệ cho người lưu giữ chứng cứ, tài liệu quy định “người lưu giữ chứng cứ, tài liệu có lí đáng để từ chối cung cấp tài liệu, chứng bị tiến hành xử phạt, cưỡng chế có quyền kháng cáo định yêu cầu cung cấp chứng định xử phạt, cưỡng chế Tòa án” theo Điều 138 BLTTDS Cộng hòa Pháp Thứ tư, BLTTDS Việt Nam chưa quy định việc đương yêu cầu Tòa án Thu thập chứng từ phía đương khác BLTTDS 2015 đề cập tới việc nguyên đơn người tiêu dùng, người lao động vụ án bảo vệ người tiêu dùng hay tranh chấp lao động khơng có nghĩa vụ phải chứng minh Với quy định đó, bên có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ người sử dụng lao động Tuy nhiên, với số trường hợp khác hai bên phát sinh quan hệ dân sự, lí mà tài liệu, chứng chứng minh 87 cho tồn tài quan hệ dân bên nắm giữ, bên khởi kiện khơng có chứng minh, mà bên bị kiện đương nhiên không đồng ý việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, việc áp dụng pháp luật Việt Nam sử dụng quy định yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức cung cấp chứng nắm giữ Nhưng xét chất, đề cập tới điều luật thông thường hướng đến chủ thể khác bên đương vụ án Kiến nghị: Tránh tình trạng bên đương có tài liệu, chứng chứng minh cho tình tiết, kiện, dấu diếm, cố tình cung cấp phiên tòa, bên đương có quyền yêu cầu bên cung cấp chứng chứng minh cho tình tiết, kiện Quy định tương tự với việc yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức khác lưu giữ chứng Các biện pháp cưỡng chế thi hành đặt như: Tòa án sử dụng mệnh lệnh bắt buộc thi hành, việc tiếp tục cố tình từ chối cung cấp có khả cung cấp bị xử phạt, hình thức: phạt tiền, hình thức kỷ luật Đảng, hủy danh hiệu thi đua, phạt lao động cơng ích,… Tuy nhiên, đánh giá cố tình khơng cung cấp chứng cần sở kinh nghiệm, khả nghề nghiệp cán Tòa án Bất hình thức xử phạt không tương đương với việc miễn trừ trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng trước Trường hợp việc cưỡng chế thi hành không đạt hiệu quả, sử dụng việc từ chối cung cấp tài liệu, chứng bên đương lưu giữ tài liệu, chứng sở để phủ định tồn chứng cung cấp sau Thứ năm, thời hạn bổ sung tài liệu, chứng mâu thuẫn Nếu BLTTDS 2004 việc cung cấp tài liệu, chứng tùy tiện Tới BLTTDS 2015 giải phần tình trạng đặt điều kiện bổ sung tài liệu, chứng có “lý đáng” Song việc xác định lý đáng mang tính chủ quan, chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng, khả HĐXX, phụ thuộc vào khả tìm lý đương Điều ảnh hưởng tới khả bị hủy án Thẩm phán Nên định chấp nhận cho bổ sung chứng hay không, Thẩm phán, HĐXX 88 phải cân nhắc thật kỹ Bởi việc cung cấp tài liệu, chứng bổ sung đẩy bên đương lại vào khơng kịp chuẩn bị chứng để phản bác lại, gây bất lợi bên đương lại khơng có hội, thời gian xin chụp lại chứng cứ, tài liệu mới, điều dẫn đến nguy có lợi thiên bên đương hành vi lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi Điều dẫn tới vị bất bình đẳng tiếp tục tiến hành tố tụng, quyền lợi ích hợp pháp bên có nguy bị ảnh hưởng xấu Còn Thẩm phán, chứng mang tính khẳng định thêm cho tình tiết, kiện chứng minh trước việc cung cấp chứng không ảnh hưởng nhiều đến việc xem xét, đánh giá tình tiết, kiện VADS Nhưng việc đương cung cấp chứng có sức ảnh hưởng thay đổi hồn tồn kết xem xét, đánh giá trước với chứng cung cấp trước, đẩy Thẩm phán vào bị động, khơng có thời gian xem xét, đánh giá cách xác, đầy đủ tồn diện dẫn tới nguy phán đưa thiếu tính xác, ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp đương sự, đồng thời dẫn tới tình trạng đối mặt với nguy bị hủy án cấp cao Bên cạnh đó, Tòa án u cầu đương bổ sung tài liệu, chứng đồng thời yêu cầu rõ thời hạn tiến bổ sung Tuy nhiên, yêu cầu cách cụ thể tài liệu, chứng Tòa án ấn định thời hạn cách tương đối; yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng chung chung (thường tài liệu, chứng chứa đựng nội dung thiếu để giải vụ án, Tòa án khơng xác định tên gọi xác) việc ấn định thời hạn gây áp lực cho đương sự, thời hạn quá ngắn đương không đủ thời gian thu thập, cung cấp chứng Chưa có tiêu chí ấn định thời hạn cụ thể Các tài liệu thường tài liệu mà Ví dụ 5: Tranh chấp đất đai nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết với bị đơn ông Phạm Công Huân Tài sản đương tranh chấp là: Thửa đất sô 162, Khu 3, Thị trấn Tr, huyện HB, tỉnh Q Diện tích: 376,3m2 Mục đích sử dụng: đất ni trông thủy sản Nguồn gốc: bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết khai hoang trước 89 năm 1984 Tình trạng đất: Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hiện ông bà Phạm Quang Hưng – Nguyễn Thị Mười (con trai – dâu ông Phạm Công Huân) quản lý sử dụng Theo đơn khởi kiện nguyên đơn (bà Tuyết) tới tòa án huyện HB giải vụ án tranh chấp đất đai với yêu cầu bị đơn (ông Huân) trả lại đất Nội dung vụ án: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết có đất khai hoang từ trước năm 1984 địa số 162, khu 3, Thị trấn Tr, huyện HB, tỉnh Q Năm 1984, gia đình di chuyển chỗ Nên, ngày 18/07/1984, ông Trương Quý Phúc chồng bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết thỏa thuận giao đất vườn, ao nước mặn cho ông Phạm Công Huân quản lý sử dụng Ngày 10/02/1985, bà Nguyễn Thị Hồng Tuyết làm Giấy ủy quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hải (hiện sống khu thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) với nội dung: bà Tuyết ủy quyền lại cho bà Hải toàn quyền sử dụng (có chữ ký hai bên, xác nhận khu trưởng, hai người làm chứng chủ đất liền kề; gia đình bà Tuyết cung cấp) Việc ơng Phúc giao đất cho ơng Hn gia đình bà Tuyết khơng biết Gia đình bà Hải nhiều lần vào đất tiến hành sử dụng bị gia đình ơng Hn đe dọa phá gia đình bà Hải trồng, gia đình bà Hải khơng thể thực việc quản lý sử dụng theo Giấy ủy quyền với Tuyết Năm 2005, biết ông Huân làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất trên, gia đình bà Tuyết nhiều lần vào yêu cầu ông Huân trả lại đất, ơng Hn lấy lí do: ơng Phúc giao đất cho ông Huân để quản lý sử dụng nên không trả lại Hai bên tranh chấp nhiều năm, UBND Thị trấn Tr tiến hành hòa giải nhiều lần không thành công Năm 2008, bà Tuyết làm đơn khởi kiện tới tòa án huyện HB giải vụ án tranh chấp đất đai với yêu cầu bị đơn (ông Huân) trả lại đất Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, ơng Hn cung cấp thêm: giấy nhận tiền vào ngày 23/8/1984 ông Phúc với nội dung: “Tôi Trương Quý Phúc nhận đủ 5.000.000 đồng từ ông Huân giao cho ông Huân 150m2 đất vườn, ao giấy giao đất ngày 18/10/1984 lập” có chữ ký ơng Phúc 90 ông Huân Bản án sơ thẩm xác định: năm 1984, ông Phúc chuyển nhượng 162m2 đất địa số 162, khu 3, Thị trấn Tr, huyện HB, tỉnh Q cho ơng Hn… Do không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà Tuyết Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Tuyết làm đơn kháng cáo, với lí do: đất hai vợ chồng, ơng Phúc khơng có quyền bán khơng có đồng ý bà Tuyết Đồng thời nghi ngờ chữ ký ông Phúc giấy giao đất giấy nhận tiền mà ông Huân cung cấp giả, có giấy tờ đến thời điểm mở phiên tòa cung cấp, điều nhằm trốn tránh việc đối chiếu, kiểm tra tính xác thực chứng từ phía nguyên đơn Như vậy, thấy dù chứng mà bị đơn cung cấp thật hay giả việc cung cấp chứng phiên tòa cản trở quyền chụp tài liệu, chứng nguyên đơn, Tòa án bị động việc đánh giá chứng mà ông Hn cung cấp, có nguy bị hủy án việc khơng đánh giá cách tồn diện chứng cung cấp, đồng thời làm cho vụ án bị kéo dài, tốn nhiều công sức tiền Kiến nghị: Bổ sung quy định thời hạn cung cấp chứng cứ, quy định liên quan đến việc cung cấp chứng hạn Việc cung cấp tài liệu, chứng không thời hạn quy định mà Tòa án chấp nhận đương phải thơng báo cho bên đương lại việc cung cấp tài liệu, chứng mới, đồng thời gửi cho bên đương chép, chụp tài liệu, chứng Thẩm phán định hỗn phiên tòa thấy việc cần thiết để xác minh chứng cung cấp Bên đương thông báo việc xuất tài liệu, chứng có quyền u cầu hỗn phiên tòa để xác minh chứng Thời hạn hỗn phiên tòa khơng q 15 ngày làm việc, kể từ nhận chụp tài liệu, chứng Đương cung cấp tài liệu, chứng phải đảm bảo việc bàn giao chứng tới cho bên đương Việc bàn giao tài liệu, chứng tới bên đương lại ngun nhân dẫn tới việc khơng chấp thuận việc sử dụng chứng phiên tòa Trừ trường hợp chứng minh bên 91 đương nhận chụp chứng ý chí chủ quan khơng tiếp nhận chứng Nên đặt hướng dẫn Tòa án yêu cầu đương bổ sung tài liệu, chứng cứ: - Trường hợp xác định cụ thể loại tài liệu, chứng cần bổ sung, Tòa án u cầu đính danh tài liệu, chứng ấn định thời gian cụ thể thực sở Thẩm phán đánh giá mức độ phức tạp hoạt động thu thập tài liệu, chứng - Trường hợp không xác định loại tài liệu, chứng cần bổ sung, Tòa án yêu cầu đương bổ sung tài liệu, chứng ấn định thời gian tối đa để đương thực hiện, đó, đương phải tự chịu trách nhiệm hoạt động gửi tài liệu, chứng cho đương khác theo quy định pháp luật - Trường hợp hết thời hạn, lí khách quan đương tự thu thập tài liệu, chứng mà Tòa án u cầu bổ sung Đương yêu cầu Tòa án hỗ trợ việc thu thập tài liệu, chứng bổ sung xin gia hạn Để đảm bảo cho việc chứng minh thật khách quan vụ án, Tòa án kéo dài thời gian bổ sung tài liệu, chứng không thời hạn chuẩn bị xét xử Nếu có xác định có tài liệu, chứng khác có khả thu thập, cung cấp thay cho việc chứng minh tài liệu, chứng khơng thu thập, cung cấp, Tòa án định tiếp tục tiến hành thủ tục TTDS giải vụ án Thứ sáu, chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc thực nguyên tắc chứng minh trường hợp tòa án khơng từ chối giải vụ án lí khơng có điều luật để áp dụng Phải khẳng định BLTTDS 2015 mở rộng việc thực nguyên tắc chứng minh quy định “Tòa án khơng từ chối giải VVDS lý chưa có điều luật để áp dụng ” khoản Điều Liên quan đến vấn đề này, BLDS 2015 quy định rõ nguyên tắc pháp luật dân giải VVDS, là: Trường hợp bên khơng có thỏa thuận pháp luật khơng quy định Tòa án áp dụng tương tự pháp luật, tập quán, 92 nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ lẽ công (theo Điều 3, BLDS 2015) Tuy nhiên, quy định hoàn toàn hệ thống pháp luật TTDS Việt Nam, quy định đặt thách thức chủ thể thực ngun tắc chứng minh, chứng minh gì, chứng minh vụ án thuộc trường hợp này, hướng dẫn việc chứng minh vụ án thuộc diện nào? Kiến nghị: Cần hướng dẫn chung để đường lối thực vụ án chưa có điều luật quy định Trong đó, quy định hướng dẫn phải đáp ứng mục đích bảo vệ cơng lẽ phải Theo đó, quy định mở, cho phép Thẩm phán viện dẫn tập qn khơng có giá trị bắt buộc viện dẫn án án lệ, viện dẫn án lệ nước ngoài… thấy việc viện dẫn đảm bảo lẽ phải quy định lẽ phải pháp luật Mỹ Thứ tự ưu tiên áp dụng giải vụ án theo thứ tự án lệ, tập quán lẽ công 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Quá trình thực nguyên tắc chứng minh TTDS đạt nhiều thành tựu giúp cho Tòa án giảm gánh nặng công việc giải vụ ámn dân sự, tăng số lượng án giải lĩnh vực dân cụ thể Tuy nhiên, trình thực ngun tắc chứng minh gặp nhiều khó khăn như: - Hạn chế từ phía chủ thể liên quan đến việc thực nguyên tắc chứng minh: đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, người tiến hành tố tụng, cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ tài liệu, chứng - Còn có tồn từ phía quy định pháp luật chứng minh: quy định BLTTDS 2015 chứng minh chưa có hướng dẫn cụ thể: khó phân biệt tài liệu, chứng chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp người khởi kiện bị xâm phạm với tài liệu, chứng chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp người khởi kiện bị xâm phạm; chưa có quy định hậu pháp lý việc đương vi phạm nghĩa vụ gửi tài liệu, chứng cho đương khác; không quy định biện pháp hữu hiệu để bảo đảm việc thực nguyên tắc chứng minh chủ thể chứng minh; không quy định việc đương yêu cầu Tòa án Thu thập chứng từ phía đương khác; thời hạn bổ sung tài liệu, chứng mâu thuẫn; chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc thực nguyên tắc chứng minh trường hợp tòa án khơng từ chối giải vụ án lí khơng có điều luật để áp dụng Để khắc phục tình trạng này, cần nâng cao tầm hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ, chuyên môn, đạo đức nghề chủ thể liên quan đến việc thực nguyên tắc chứng minh, đồng thời ban hành văn hướng dẫn thi hành BLTTDS cho hiệu quả, việc ban hành hướng dẫn phụ thuộc vào tình hình thực tế hoạt động TTDS Việt Nam kết hợp học hỏi kinh nghiệp lập pháp số nước giới 94 KẾT LUẬN Nguyên tắc chứng minh nguyên tắc TTDS, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải VADS, tới việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Nguyên tắc chứng minh TTDS có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc khác TTDS, chúng hỗ trợ nhau, bảo đảm cho chung mục đích cuối giải vụ án nhanh chóng Nguyên tắc chứng minh Bộ luật TTDS xây dựng phát triển tảng chất quan hệ dân sự, tiếp thu lí luận logic học, phép vật biện chứng Mác – Lênin, tinh hoa hoạt động chứng minh Luật La mã, trình rút kinh nghiệm sở thực tiễn thực hoạt động chứng minh TTDS Việt Nam qua thời kỳ đòi hỏi cần thiết hồn thiện quy định chứng minh đảm bảo theo kịp định hướng phát triển nhà nước Nguyên tắc chứng minh TTDS nguyên tắc quan trọng, xuyên suốt trình giải vụ án Việc thực nguyên tắc chứng minh giai đoạn tố tụng chịu ảnh hưởng từ địa vị pháp lý, vai trò, nhiệm vụ chủ thể Trong đó, đương có quyền nghĩa vụ chứng minh q trình TTDS, Tòa án VKS có trách nhiệm thực nguyên tắc chứng minh phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ mình, chủ thể khác thực nguyên tắc chứng minh nhằm hỗ trợ đương sự, Tòa án, VKS giải VADS Quyền nghĩa vụ chứng minh đương xoay quanh hoạt động tố tụng mà pháp luật quy định, như: thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ; tranh luận, tranh tụng, hoạt động tố tụng khác đương trình giải vụ án (tham gia hòa giải, trình bày đơn khởi kiện,…) hỗ trơ hoạt động chứng minh Pháp luật trao quyền nghĩa vụ chứng minh cho đương xuất phát từ việc tạo thuận lợi cho việc giải vụ án dân sự, giảm gánh nặng cho hoạt động Tòa án trình giải vụ án dân sự, địa vị pháp lý đương TTDS, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Còn Tòa án VKS thực trách nhiệm chứng minh theo quyền hạn, nhiệm vụ tiến hành tố tụng Cụ thể: Tòa án tiến hành thu thập chứng theo yêu cầu đương sự, yêu cầu đương bổ sung 95 chứng cứ, xem xét, đánh giá chứng cứ, tổ chức hoạt động tố tụng khác liên quan đến hoạt động chứng minh; VKS kiểm sát hoạt động chứng minh chủ thể chứng minh, tham gia thu thập, cung cấp chứng số trường hợp định Quá trình thực nguyên tắc chứng minh theo BLTTDS 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 năm 2015 chủ thể chứng minh đạt kết định Song song với thành đó, tồn số vấn đề định, vấn đề người – chủ thể chứng minh hạn chế chưa có giải thích, hướng dẫn cụ thể thực nguyên tắc chứng minh BLTTDS 2015 Vì cần có biện pháp giải quyết, khăc phục bất cập này, bổ sung quy định thiếu xót, hướng dẫn quy định cần thực hiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người dân, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, Thẩm phán Đồng thời, cần ban hành văn giải thích, hướng dẫn thực nguyên tắc chứng minh BLTTDS 2015 cách chi tiết để đảm bảo trình thực nguyên tắc chứng minh TTDS tương thích với yêu cầu mà thực tiễn đặt TÀI LIỆU THAM KHẢO Micheanel Bogdan (1994), Luật So sánh (người dịch: Lê Hồng Hạnh Dương Thị Hiền), Kluwer Norsedts Juidik Tano Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Nxb Tư pháp Hà Nội, tr 166 Vũ Văn Đồng (2006), Chứng minh vấn đề chứng minh BLTTDS, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Minh Hằng (2007), Chế định chứng minh TTDS Việt Nam, Luận văn tiến sĩ, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hà (4/2004), “Một số vấn đề phiên tòa sơ thẩm”, Đặc san góp ý dự thảo BLTTDS, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 33, 34, 35 Bùi Thị Huyền (2011), Phiên Tòa sơ thẩm dân Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hướng dẫn 22 - HD/BTCTW ngày 21/10/2008 thực Nghị 42/NQ/TW trị cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ biên), Trần Văn Trung (Hiệu đính) (2005), Bộ luật Tố tụng dân Liên Bang Nga, Nxb Tư pháp, Hà Nội Kỹ giải VADS (2006), Nxb Thống Kê, Hà Nội 10 Lênin V.I (1977), Lênin toàn tập, tập 32 NXB Tiến Matsxcova 11 Lênin V.I (1977), Lênin toàn tập, tập 42 NXB Tiến Matsxcova 12 Hoàng Ngọc Thỉnh (2004), “Chứng chứng minh tố tụng dân sự”, Tạp chí Luật học, Đặc san góp ý dự thảo BLTTDS, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, số 4/2004 13 Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ trị “một số nhiệm vụ tâm công tác tư pháp thời gian tới” 14 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 15 Nghị số 42/NQ-TW ngày 30-11-2004 Bộ Chính trị “Về cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” 16 Nhà pháp luật Việt – Pháp (1998), Bộ luật Tố tụng dân nước Cộng hòa Pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên), Bình luận điểm BLTTDS 2015, Nxb Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), “Giáo trình Luật La Mã”, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 19 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 20 Trường Đại học Luật Hà Nội (4/2003), Khoa pháp luật Quốc tế, Bộ môn Luật so sánh, Tập giảng Luật so sánh, Hà Nội, tr 77 21 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Tâm lý học tư pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 22 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật So sánh, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 23 Trường Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Minh Hằng (2002), Hoạt động cung cấp, thu thập chứng TTDS Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 triển khai nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 25 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2016), Báo cáo sơ kết công tác tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ cơng tác tháng cuối năm 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 26 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Công văn số 375/TA-TCCB ngày 16-72012 việc kiện tồn đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 27 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2016 Tòa án nhân dân cấp 28 Từ điển Tiếng Việt (2003) Nxb Đà Nẵng, tr 192, 694 29 Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, tr 399 Trang Web: 30 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phapluat.aspx?ItemID=193, ngày truy cập 05/8/2016 31 http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=107, ngày truy cập 05/8/2016 32 http://thongtinphapluatdansu.blogspot.com/2007/09/nhng-nguyn-tct-tng-dn-s-c-trng-trong-b.html, ngày truy cập 04/8/2016 33 http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190&p_ cateid=1751909&item_id=27306936&article_details=1, ngày truy cập 05/8/2016 34 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/551, ngày truy cập 05/8/2016 35 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/nghien-cuu-phap-luatl16/nhung-noi-co-ban-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-nam-2015-phan-2n1528.htm, ngày truy cập 05/8/2016 36 http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/khac1?p_p_id=EXT_ARTI CLEVIEW&p_p_lifecycle=0&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_E XT_ARTICLEVIEW_articleId=34119&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0 , ngày truy cập 05/8/2016 37 http://www.vksndtc.gov.vn/khac-133, ngày truy cập 05/8/2016 ... VỀ NGUYÊN TẮC CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ…… 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa nguyên tắc chứng minh tố tụng dân sự …………………………………………… 1.2 Mối quan hệ nguyên tắc chứng minh nguyên tắc khác tố. .. LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUYÊN TẮC CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa nguyên tắc chứng minh tố tụng dân 13 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc chứng minh tố tụng dân Trong khoa học... trợ” chứng minh cho đương 18 1.1.2 Đặc điểm nguyên tắc chứng minh tố tụng dân Một là, nguyên tắc chứng minh nguyên tắc đặc trưng ngành Luật tố tụng dân Với tư cách nguyên tắc bản, nguyên tắc chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự, Nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay