Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự việt nam

93 5 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận cơ bản về nguyên tắc bảo đảmtranh tụng trong TTDS; định hướng cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta về tranh tụng; các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng; thực tiễn áp dụng nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tại các Tòa án Việt Nam trong những năm gần đây 1 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cải cách tư pháp nhiệm vụ quan trọng q trình xây dựng hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo Nghị số 08-NQ/TƯ ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới: “Khi xét xử, Tòa án phải đảm bảo cơng dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ, khách quan Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật… Việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên…”1 Trên sở kết triển khai thực Nghị 08-NQ/TƯ, ngày 24/05/2005, Bộ trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Nghị 48-NQ/TƯ Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 khẳng định: “Cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, cơng khai, minh bạch, chặt chẽ, thuận tiện Bảo đảm chất lượng tranh tụng phiên xét xử, lấy kết tranh tụng tòa làm quan trọng để phán án, coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp”2 Tiếp theo đó, Nghị 49-NQ/TƯ ngày 02/06/2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhấn mạnh: “…nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp Hoàn thiện chế bảo đảm để luật sư thực tốt việc tranh tụng phiên tòa, đồng thời xác định rõ chế độ trách nhiệm luật sư” Như vậy, Đảng Nhà nước ta xác định rõ tranh tụng trọng tâm xét xử Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 quy định nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử Đây nguyên tắc mang tính đột phá nhằm bảo vệ quyền người hoạt động tư pháp Vì vậy, BLTTDS 2015 với tư cách ngành luật hình thức có nhiệm vụ thể chế hóa quy định Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm tranh Đảng Cộng Sản Việt Nam (2002), Nghị 08 - NQ/TƯ ngày 02/01/2002 Bộ trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Đảng Cộng Sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TƯ Bộ trị ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tụng xét xử nguyên tắc tố tụng dân (TTDS) Tuy nhiên, tranh tụng nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS gì? Nội dung, ý nghĩa, vai trò nguyên tắc điều kiện cải cách tư pháp thể sao? Việc áp dụng nguyên tắc bảo đảm tranh tụng thực tiễn Việt Nam nào? Trên sở nghiên cứu số vấn đề mang tính lý luận, pháp luật thực định thực trạng nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS mối liên hệ với truyền thống lập pháp, đặc điểm văn hóa, tâm lý dân tộc thành tựu khoa học tố tụng giới, ta rút giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật TTDS Từ góp phần bảo đảm tranh tụng TTDS, nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế đến mức thấp tỷ lệ định, án dân bị hủy, sửa, góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập kinh tế quốc tế Với lý nêu đây, tác giả chọn đề tài “Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam ” để làm luận văn thạc sỹ luật học TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tranh tụng trình xét xử vụ án Tòa án biểu tập trung, rõ nét tinh thần dân chủ bảo vệ quyền người, quyền công dân Từ trước đến có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề này, kể đến số cơng trình nghiên cứu sau đây: Luận văn Thạc sỹ luật học Nguyễn Thị Thu Hà với nội dung: “Tranh tụng phiên tòa sơ thẩm dân - số vấn đề lý luận thực tiễn” (2002); Luận văn thạc sỹ luật học Đoàn Thị Xuân Sơn “Bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam năm 2015”; Đề tài cấp sở Trường Đại học Luật Hà Nội “Tranh tụng TTDS Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp” chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Thu Hà thực năm 2011… cơng trình nghiên cứu xem xét tranh tụng TTDS cách khái qt tồn diện Ngồi có số viết như: - “Tranh tụng TTDS - số vấn đề lý luận bản” Nguyễn Thị Thu Hà đăng Tạp chí Nghề Luật số 5/2003; - “Vấn đề tranh tụng TTDS” Nguyễn Cơng Bình đăng tạp chí Luật học số 6/2003; - “Bản chất tranh tụng phiên tòa” Trần Văn Độ đăng tạp chí Khoa học Pháp lý số 4/2004; - “Một số vấn đề tranh tụng TTDS” Nguyễn Thị Thu Hà đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật số 5/2010; - Kỷ yếu hội thảo Nhà pháp luật Việt – Pháp ngày 18/01/2002 “Một số nội dung nguyên tắc tố tụng xét hỏi tranh tụng Kinh nghiệm Pháp việc tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm quản lý Thẩm phán”… Tuy nhiên mục đích nghiên cứu phạm vi nghiên cứu cơng trình đề cập đến số nội dung tranh tụng dạng riêng biệt chủ yếu vấn đề lý luận tranh tụng nên chưa nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống vấn đề liên quan nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS Việt Nam Ngoài ra, phần lớn cơng trình thực trước BLTTDS 2015 đời, nguyên tắc bảo đảm tranh tụng chưa ghi nhận pháp luật thực định, đó, đề tài nghiên cứu em bên cạnh việc kế thừa kết nghiên cứu trước có điểm khác biệt so với đề tài trước nội dung MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật nguyên tắc bảo đảm tranh tụng Từ đề xuất kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS Với mục đích đó, nhiệm vụ chủ yếu luận văn là: - Làm rõ số vấn đề lý luận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS như: Khái niệm, ý nghĩa sở việc quy định nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS, mối liên hệ nguyên tắc đảm bảo tranh tụng với nguyên tắc khác, yếu tố định thực nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật TTDS có liên quan đến nguyên tắc bảo đảm tranh tụng; - Phân tích đánh giá nội dung nguyên tắc bảo đảm tranh tụng theo quy định pháp luật TTDS Việt Nam hành thực trạng áp dụng nguyên tắc thực tế; - Trên sở thực trạng, đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật TTDS nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS; định hướng cải cách tư pháp Đảng Nhà nước ta tranh tụng; quy định pháp luật TTDS Việt Nam nguyên tắc bảo đảm tranh tụng; thực tiễn áp dụng nguyên tắc bảo đảm tranh tụng Tòa án Việt Nam năm gần Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS vấn đề lớn, có nhiều nội dung khác nhau, phạm vi luận văn thạc sỹ xem xét giải hết vấn đề Do đó, luận văn chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm tranh tụng q trình giải VADS Tòa án Còn nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trình giải VADS theo thủ tục rút gọn thủ tục giải việc dân nghiên cứu cơng trình PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài này, tác giả dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin (chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử), tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta pháp luật cải cách tư pháp Đồng thời, đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp phân tích, tởng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp lịch sử… để làm sáng tỏ nội dung cần nghiên cứu đề tài NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN VĂN Đây cơng trình nghiên cứu bảo đảm tranh tụng TTDS Việt Nam góc độ nguyên tắc pháp luật nên có điểm sau: - Bở sung, làm rõ góp phần hồn thiện khái niệm, ý nghĩa, sở, nội dung nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS Việt Nam - Trong bối cảnh BLTTDS 2015 đời, vừa có hiệu lực pháp luật, đề tài làm rõ số nội dung liên quan đến nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS giúp cho trình áp dụng luật hướng dẫn luật thời gian tới KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: - Chương 1: Những vấn đề lý luận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS Việt Nam - Chương 2: Quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành nguyên tắc bảo đảm tranh tụng - Chương 3: Thực tiễn thực nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam số kiến nghị Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tranh tụng tố tụng dân Tranh tụng đời với đời Tòa án, sản phẩm tư pháp dân chủ Theo nhiều nhà nghiên cứu loại hình tố tụng tranh tụng xuất sớm châu Âu với xuất Tòa án nhà nước Đầu tiên áp dụng Hy Lạp cổ đại, sau đưa vào La Mã với tên gọi “thủ tục hỏi đáp liên tục”3 Nguồn gốc đời tranh tụng từ thực tiễn giải tranh chấp xã hội du mục Theo đó, thay cho việc sử dụng sức mạnh để tranh giành quyền lợi, thay sử dụng vũ lực, bên sử dụng biện hộ, biện lý, trạng sư, luật sư để đưa lý lẽ nhằm giành quyền lợi cho mình4 Cùng thời gian, tranh tụng tiếp tục kế thừa, phát triển bước khẳng định đến áp dụng hầu hết nước thuộc hệ thống luật lục địa hệ thống luật án lệ Ở Việt Nam, theo quy định pháp luật tố tụng nói chung, TTDS nói riêng chưa đưa cách hiểu nhận thức thống tranh tụng Cụm từ “tranh tụng” xuất lần Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2001 Bộ trị Theo đó, Nghị nhấn mạnh định hướng hoạt động quan tư pháp “Việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật, có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định”5 Để thực nhiệm vụ việc hiểu xác Xem: Nhà pháp luật Việt - Pháp (2002), Một số nội dung nguyên tắc tố tụng xét hỏi tranh tụng Kinh nghiệm Pháp việc tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quản lý Thẩm phán, Hà Nội, tr Phạm Hồng Phong (2015), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu thực nguyên tắc tranh tụng hoạt động xét xử, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 8/2015), tr 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08 - NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội khái niệm, ý nghĩa nội dung tranh tụng quan trọng không mặt lý luận thực tiễn mà góp phần vào việc hồn thiện hệ thống pháp luật TTDS, đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp nước ta Trước hết khái niệm, tranh tụng tiếp cận nhiều góc độ khác sau: - Về mặt lập pháp: Qua nghiên cứu toàn hệ thống quy phạm pháp luật, ta nhận thấy khái niệm tranh tụng chưa thức ghi nhận giải thích văn quy phạm pháp luật nước ta từ năm 1945 đến - Về mặt ngơn ngữ: Theo từ điển Hán Việt tranh tụng có nghĩa “cãi lẽ, cãi để tranh lấy phải”6 theo từ điển tiếng Việt tranh tụng có nghĩa “kiện tụng” Theo Từ điển Luật học năm 2006, khái niệm tranh tụng hiểu sau: “tranh tụng hoạt động tố tụng thực bên tham gia tố tụng, có quyền bình đẳng với việc thu thập, đưa chứng để bảo vệ quan điểm lợi ích mình, phản bác lại quan điểm lợi ích phía đối lập”7 Theo cách giải thích tranh tụng q trình giải VADS, theo đương tranh luận yêu cầu, chứng chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Khái niệm thể số đặc trưng tranh tụng nhìn nhận tranh tụng hoạt động riêng lẻ chủ thể bên tham gia tố tụng mà không nhìn nhận tranh tụng hoạt động thực bên tham gia tranh tụng, thiếu chủ thể quan trọng Tòa án - Về mặt lý luận: Hiện có nhiều quan điểm khác tranh tụng TTDS Quan điểm thứ cho rằng: “Tranh tụng TTDS phương pháp giải tranh chấp dân Tòa án, diễn q trình tố tụng, theo bên đương xuất trình, trao đổi chứng cứ, lý lẽ, pháp lý để chứng minh, biện luận cho yêu cầu mình; phản bác yêu cầu đối lập trước Tòa án kết q trình Tòa án sử dụng làm để giải vụ án”8 Trung tâm ngơn ngữ văn hóa Việt nam Bộ giáo dục đào tạo (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - thơng tin, Hà Nội, tr 621 Viện Khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr 807, 808 Trịnh Văn Chung (2016), Nguyên tắc tranh tụng tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Hà Nội, tr Quan điểm thứ hai cho rằng: “Tranh tụng TTDS việc bên đương đưa ra, trao đổi chứng cứ, lý lẽ, pháp lý, lập luận đối lập, tranh luận với dựa thủ tục pháp luật quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước giám sát Tòa án Sự tranh tụng chứa đựng hành vi khởi kiện”9 Nghiên cứu quan điểm nêu trên, nhận thấy quan điểm có ưu điểm hạn chế định Nếu hiểu tranh tụng theo quan điểm thứ chưa cụ thể coi tranh tụng phương thức (hay phương pháp) tố tụng để đương bảo vệ quyền lợi mình, tòa án xác định thật khách quan vụ án Theo cách hiểu chưa xác định đặc điểm tranh tụng để phân biệt với phương pháp tố tụng khác Nếu hiểu tranh tụng theo quan điểm thứ hai đặc điểm tranh tụng chưa nêu đầy đủ vai trò Tòa án Theo quan điểm Tòa án có vai trò giám sát q trình tranh tụng Trong tranh tụng, Tòa án có vai trò quan trọng trọng tài giải vụ án, điều khiển trình tranh tụng vào kết tranh tụng để phán Tranh tụng trình giai đoạn khởi kiện nguyên đơn diễn suốt trình giải vụ án Tồ án Khi đó, việc thực tranh luận phiên phần tranh tụng Trong trình giải VADS, trình chuẩn bị cho vụ kiện, thu thập, trao đổi chứng bên đương luật sư họ thực có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hẹp nội dung tranh chấp Tranh tụng bước hay giai đoạn tố tụng mà tranh tụng cần phải hiểu trình tìm thật khách quan vụ án Trong bên đương liên tục thực hành vi tố tụng cần thiết để thu thập chứng cứ, cung cấp chứng cứ, thông tin cho nhau, qua lập luận nhằm chứng minh bảo vệ quyền lợi mình, đồng thời bác bỏ yêu cầu bên Tuy nhiên, tranh tụng có ý nghĩa án dựa vào kết tranh tụng để phán quyết, phán phải phản ánh thực tế nội dung vụ án bảo vệ quyền, lợi ích đương Ở cần phân biệt khái niệm tranh tụng khái niệm tranh luận Tranh Đoàn Thị Xuân Sơn (2015), Bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Hà Nội,tr 9 tụng tranh luận hai khái niệm khác nhau, tranh tụng trình liên tục từ khởi kiện VADS có phán cuối việc giải vụ án đó, tranh luận phần phiên dân sự, biểu tập trung tranh tụng Do vậy, không nên đồng nhầm lẫn hai khái niệm với Tuy nhiên, tranh tụng khơng hồn tồn đồng với chứng minh “Chứng minh TTDS hoạt động tố tụng chủ thể tố tụng theo quy định pháp luật việc làm rõ kiện, tình tiết vụ việc dân sự” Như vậy, hiểu hoạt động chứng minh có tham gia nhiều chủ thể, Tòa án chủ thể chứng minh có trách nhiệm chứng minh án, định mà đưa có hợp pháp Trong đó, q trình tranh tụng Tòa án người trọng tài, người điều khiển trình tranh tụng, đảm bảo trình tranh tụng thực theo quy định pháp luật TTDS vào kết tranh tụng để phán giải vụ án Ngoài ra, hoạt động chứng minh diễn cách đơn chiều, tồn mối quan hệ đương với Tòa án đương cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án để chứng minh cho yêu cầu, phản yêu cầu hay phản đối u cầu Tòa án tiếp nhận chứng cứ, tài liệu Còn “Tranh tụng phát sinh hai mối quan hệ: đương tranh nại với nhau, đương Quốc gia, mà đại diện Tòa án có thẩm quyền” Hay nói cách khác, q trình tranh tụng ln ln có tham gia ba chủ thể: hai bên đương Tòa án, hai bên đương đối tụng với theo quy định pháp luật TTDS Tòa án người thứ ba, vô tư, khách quan để phân xử tranh chấp bên đương sự10 Từ phân tích khái niệm tranh tụng TTDS cần hiểu thống sau: Tranh tụng trình làm rõ thật khách quan vụ án Quá trình phải diễn liên tục từ nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp tòa án định giải VADS Theo bên chủ thể tranh tụng điều khiển tòa án đưa chứng cứ, trao đổi chứng cứ, lý lẽ, pháp lý để chứng minh cho quyền lợi hợp pháp trước Tòa án theo trình tự, thủ tục pháp luật TTDS quy Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm đề tài) (2011), Tranh tụng TTDS Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Mã số: LH - 2010 - 09/ĐHL - HN, Hà Nội, tr 10 10 định Tòa án phán VADS vào kết tranh tụng chủ thể tranh tụng11 Từ khái niệm tranh tụng nêu trên, ta đưa số đặc điểm tranh tụng TTDS sau: - Bản chất tranh tụng việc chủ thể tranh tụng đưa ra, trao đổi chứng cứ, pháp lí, lập luận, đối đáp lại nhau, tranh luận với sở quy định pháp luật tố tụng dân để bảo vệ quyền lợi giám sát Tòa án Các bên đương VADS ln bình đẳng với việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, để làm rõ thật khách quan VADS, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp để Tòa án có để giải VADS bên phải đưa ra, chứng cứ, pháp lí, lập luận, đối đáp lại nhau, tranh luận với Đúng Ông Nguyễn Huy Đẩu nhận xét: “nguyên tắc cho hai người kiện đối tụng trước Thẩm phán yếu tố an toàn cho họ điều kiện khiến cho tòa hiểu rõ nội tình” (12) - Các bên đương chủ thể tranh tụng người giữ vai trò chủ động, định kết tranh tụng Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tòa án đương phải có trách nhiệm chứng minh cho Tòa án người tham gia tố tụng khác thấy yêu cầu đắn hợp lý Để thực nghĩa vụ chứng minh TTDS mặt đương phải chủ động việc đưa yêu cầu, chứng cứ, lý lẽ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Mặt khác, suốt trình tố tụng, bên đương phải bình đẳng với việc tham gia tố tụng, có quyền trao đổi cho mặt thực tiễn pháp lý, tranh luận với tình tiết, kiện liên quan đến vụ án để giải vụ án Như thấy, đương chủ thể giữ vị trí vai trò trung tâm q trình tranh tụng Tuy nhiên thực tế có đương khơng có khó có khả để tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người chưa 11 Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm đề tài) (2011), Tlđd, tr Nguyễn Huy Đẩu (1962), Luật dân tố tụng Việt Nam, xuất bảo trợ Bộ tư pháp, tr 377 (12) 79 5.179 vụ Tòa dân giải 3.374 vụ, đạt 65,2%59 Về xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm năm 2014 640 vụ (trong Chánh án TANDTC kháng nghị 504 vụ, Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị 136 vụ); Tòa dân xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 542 vụ, đạt gần 85% Về phía Tòa án, có nhiều vụ việc Tòa án giải khơng đúng, khơng đảm bảo quyền tranh tụng đương Cụ thể: Thứ nhất, tình trạng án, định bị Tòa án cấp hủy sửa nhiều nên ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương Năm 2011, “tỷ lệ án, định bị hủy 1,5% (do nguyên nhân chủ quan 1,4%, nguyên nhân khách quan 0,1%); số án, định bị sửa chiếm 1,9%(do nguyên nhân chủ quan 1,4%, nguyên nhân khách quan 0,5%)”60 Năm 2012, “tỷ lệ án, định Toà án bị huỷ 3,5%%(do nguyên nhân chủ quan 3%, nguyên nhân khách quan 0,5%), bị sửa 3,1% %(do nguyên nhân chủ quan 2,7%, nguyên nhân khách quan 0,4%)”61 Năm 2013 tỷ lệ án, định bị hủy 1,1%, bị sửa 1,6%62 Như vậy, chất lượng xét xử, tính trung bình năm có khoảng 4% án, định Tòa án bị sửa 1,5% án, định Tòa án bị hủy63 Trên thực tế có nhiều trường hợp việc giải VADS bị dây dưa, kéo dài, qua nhiều cấp xét xử, tranh chấp nhà đất nên ảnh hưởng lớn đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương sự, gây phiền hà, tốn cho đương Nhà nước vụ tranh chấp nhà đất số 163 phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ông Đỗ Xuân Trung Hợp tác xã Công nghiệp Thành Cơng; vụ tranh chấp nhà đất số 72 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bà Lê Thị Síu bà Lê Thị Hưởng v.v Vụ tranh chấp nhà đất số 163 phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trình giải qua “mười năm với án lần kháng nghị” “Vụ tranh chấp nhà đất số 72 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội “có gần chục lần Tồ án thăng đường: Sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc 59 Số liệu từ Tòa dân TANDTC TANDTC (2011), Tlđd, tr 61 TANDTC (2013), Tlđd, tr 62 TANDTC, Báo cáo tổng kết thi hành BLTTDS (2013) 63 TANDTC, Tlđd thích 41, tr.2 60 80 thẩm chán chê đến 20 năm người bán nhà tạ 13 năm”64 Thứ hai, Tòa án khơng triệu đầy đủ đương tham gia tố tụng dẫn đến không đảm bảo quyền tham gia tố tụng đương Ví dụ: Vụ án “tranh chấp thừa kế hủy hợp đồng tặng cho nhà” nguyên đơn Ông Trương Trung Hiếu, bà Trương Thị Xuân Hương, ông Trương Ngọc Lễ với bị đơn cụ Nguyễn Thị Tiết, bà Trương Thị Mỹ Lan, ơng Nguyễn Hồng Đức Trong vụ án này, cụ Trương Văn Kiệm (chết năm 2002) cụ Nguyễn Thị Tâm (chết năm 1998) chung sống có người Ông Trương Trung Hiếu, bà Trương Thị Xuân Hương, ông Trương Ngọc Lễ Khoảng năm 1949, cụ Kiệm chung sống với cụ Nguyễn Thị Tiết sinh 12 người Năm 1957, cụ Tâm không sống chung với cụ Kiệm mà sống tỉnh T Năm 1972 cụ Kiệm mua nhà số 4, đường Phong Phú thành phố H sống cụ Tiết chết Sau đó, Ơng Hiếu, bà Hương, ông Lễ khởi kiện cụ Tiết, bà Lan, ông Đức tranh chấp ngơi nhà nêu Khi Tòa án sơ thẩm giải cụ Tiết chết Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm phải làm thủ tục đưa người thừa kế cụ Tiết tham gia tố tụng với tư cách người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng theo quy định Điều 62 BLTTDS Tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm xác định cụ Tiết bị đơn sai Vì vậy, Tòa án cấp giám đốc thẩm định giám đốc thẩm số 29/DS-GĐT ngày 9//7/2010 hủy án sơ thẩm án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại65 Hoặc vụ án “tranh chấp thừa kế tài sản” nguyên đơn bà Lê Thị Kim Trang, bà Lê Thị Kim Dung với bị đơn ông Lê Minh Tâm Trong vụ án này, bà Trang, bà Dung có tranh chấp với ơng Tâm mảnh đất S=5.425m2 Mất đất ngày 18/12/2000 UBND tỉnh B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Tâm Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình ơng Tâm gồm ơng Tâm, vợ ơng Tâm Đàm Thị Ánh Hồng Lê Thị Nguyệt Ánh Hiện hộ gia đình ơng Tâm quản lí, sử dụng mảnh đất nói Tuy nhiên, xét xử sơ thẩm phúc thẩm tòa án khơng đưa người gia đình hộ Ơng Tâm tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Vì vậy, Tòa án cấp giám đốc thẩm định giám đốc thẩm số 32/DS-GĐT ngày Nguyễn Cơng Bình (2006), Bảo đảm quyền bảo vệ đương tố tụng dân Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Hà Nội, tr 155 65 TANDTC (2012), Tham luận Hội nghị triển khai cơng tác Tòa án năm 2012, Hà Nội, tr 25 64 81 16/8/2011 hủy án sơ thẩm án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại66 Thứ ba, Toà án xét xử vắng mặt đương phiên tồ, khơng bảo đảm quyền tham gia phiên đương chưa xác định xác bị đơn cố tình dấu địa vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) bị đơn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Long Trong vụ án này, việc xác minh, thu thập chứng để tìm địa bị đơn chưa Tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm thực đầy đủ nên chưa đưa chứng chứng minh bị đơn cố tình dấu địa mà Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn không Hoặc vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nguyên đơn Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam với bị đơn Cơng ty TNHH Trương Hồng Phát người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lò Thị Sao Xa Tòa án cấp sơ thẩm chưa xác định bị đơn hoạt động hay giải thể? Chưa xác định địa bị đơn địa nơi cư trú người đại diện theo pháp luật bị đơn nên chưa có sở để xác định bị đơn nhận thơng báo thụ lí vụ án văn tố tụng khác hay chưa? Chưa xác định bị đơn có cố tình dấu địa hay khơng? mà Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn vi phạm quyền tham gia tố tụng bị đơn67 Thứ tư, Tòa án giải không đầy đủ yêu cầu khởi kiện đương vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất bà Trần Thị Ngọc Ủi với ông Trần Công Ánh bà Nguyễn Thị Liên68 Vụ án phát sinh từ tháng 6/2007, trước ngày TAND tỉnh An Giang thụ lí vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á với bị đơn ông Võ Thái Trung bà Nguyễn Thị Viên Việc tranh chấp bà Ủi với ơng Ánh, bà Liên có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp bà Trần Thị Ngọc Thi (đang định cư nước ngoài); liên quan đến yêu cầu độc lập ông Trung bà Viên dùng tài sản tranh chấp chấp vay vốn Ngân hàng Đơng Á Tòa án sơ thẩm nhập vụ án, biến tư cách tố tụng bà Ủi thành người liên quan giải yêu cầu Ngân hàng Đông Á mà không xét đến yêu cầu đương khác vi phạm tố TANDTC (2012), Tlđd, tr 26 TANDTC (2013), Tham luận Hội nghị triển khai công tác năm 2013 ngành Tòa án nhân dân, Hà Nội, tr 45 68 TANDTC (2013), Tlđd, tr 87 66 67 82 tụng, vi phạm quyền bình đẳng đương trước pháp luật, trước Tòa án Thứ năm, Tòa án giải vụ án chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng dẫn đến quyền lợi ích hợp pháp đương không bảo vệ vụ án tranh chấp sa thải ông Phạm Thế H với công ty BP Trong vụ án này, ông H làm việc Công ty BP theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; công việc kĩ sư vô tuyến điện Năm 2007, ông H khiếu nại với Công ty điều kiện vật chất, tinh thần an toàn nhân viên làm việc giàn Lan Tây Công ty BP không xem xét giải dứt điểm khiếu nại ông H mà cho ông H nghỉ việc từ 21/12/2007 đến 20/1/2008, khiển trách ông H, đánh giá ông H không đạt yêu cầu năm 2007 Sau đó, thơng báo cho ơng H hưởng mức tăng lương năm 2008 4,9% (thấp nhiều so với nhân viên khác) Sau nhận thông báo việc tăng lương, ông H tuyệt thực để phản đối cơng ty, ơng có thơng báo với cơng ty việc tuyệt thực ngày từ 18/3/2008 đến 24/3/2008 Ngày 23/3/2008 công ty BP thuê máy bay giàn khoan chở ông H đất liền Ngày 23/7/2008 công ty BP tở chức họp xử lí kỉ luật kết luận ông H phạm “vi phạm nghiêm trọng quy định an tồn cơng ty BP dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng” Cùng ngày 23/7/2008 công ty định kỉ luật sa thải ông H từ 23/7/2008 Ơng H khởi kiện cơng ty BP Tòa án Bản án sơ thẩm số 02/2010/DSST-LĐ ngày 13/4/2010 chấp nhận phần yêu cầu ông H: hủy định kỉ luật sa thải công ty BP phải nhận ông H trở lại làm việc, bồi thường 20,5 tháng lương không làm việc tháng lương đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật Sau đó, ơng H cơng ty BP kháng cáo Bản án phúc thẩm số 1209/2010/LĐ-PT ngày 30/9/2010 định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo ơng H, khơng chấp nhận tồn u cầu ông H yêu cầu hủy định kỉ luật sa thải, khơng chấp nhận u cầu đòi nhận ông trở lại làm việc, xin lỗi công khai, yêu cầu bồi thường, đình u cầu ơng H yêu cầu bồi thường trù dập, vu khống, xúc phạm danh dự69 Trong vụ án này, hồ sơ vụ án khơng có tài liệu cơng ty trao đởi trí với Ban chấp hành cơng đồn sở việc sa thả ông H Tại họp xử lí kỉ luật ơng H, đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở khơng đồng ý với việc công ty áp dụng 69 TANDTC (2013), Tlđd, tr 140, 141 83 hình thức sa thải Tuy nhiên, sau Ban chấp hành cơng đồn sở khơng báo cáo với Sở lao động - thương binh xã hội Việc công ty sa thải ông H trái với quy định khoản Điều 11 Nghị định số 33/2003/NĐ –CP ngày 02/4/2003 Chính Phủ Do vậy, định giám đốc thẩm số 08/2011/LĐ-GĐT ngày 22/11/2011 Tòa lao động TANDTC hủy án phúc thẩm, án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại Ngoài ra, trình thu thập chứng cứ, có chứng mà Tòa án thu thập mâu thuẫn với Tòa án lại khơng có sở pháp lí để sử dùng chứng làm cho việc giải vụ án vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nguyên đơn ông Nguyễn Thọ Quang với bị đơn bà Mai Thị Tú Trong vụ án này, bà Tú chuyển nhượng cho ông Quang 1000m2 đất với giá triệu đồng Ông Quang nhận đất để canh tác Do bà Tú khơng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông Quang không làm thủ tục sang tên tách sở diện tích đất chuyển nhượng, phát sinh tranh chấp hai bên Ông Quang yêu cầu Tòa án định giá quyền sử đất, Bà Tú yêu cầu tổ chức thẩm định giá Hội đồng định giá xác định giá đất 250.000đ/m2, tổ chức thẩm định giá lại xác định giá đất 567.000đ/m2 70 Trong trường hợp này, Tòa án vào kết tổ chức để giải quyết? Nếu áp dụng giá Hội đồng định giá ảnh hưởng đến quyền lợi nguyên đơn Nếu áp dụng giá tổ chức thẩm định giá ảnh hưởng đến quyền lợi bị đơn Thiết nghĩ pháp luật cần phải có hướng dẫn cụ thể trường hợp để đảm bảo quyền bình đẳng bên đương Thứ sáu, việc tranh tụng phiên tòa chưa thực thực chất hiệu quả, thủ tục tranh luận phiên tòa khơng tiến hành tiến hành đại khái, thường ranh giới phần xét hỏi phần tranh luận không rõ ràng Trong phần này, hầu hết thẩm phán - chủ tọa phiên tòa chưa biết cách phân định phần hỏi phần tranh luận Thực tiễn xét xử cho thấy, phần hỏi, thông thường HĐXX làm rõ chất, tình tiết cần chứng minh vụ án, chí đương phát biểu quan điểm việc giải vụ án Vì vậy, chuyển sang phần tranh 70 TANDTC (2013), Tlđd, tr 58 84 luận, đương thường trình bày lại nội dung trình bày khơng có ý kiến gì… Ngồi ra, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa tham gia xác minh, thu thập chứng từ thụ lí án, dẫn đến thực tế đưa vụ án xét xử, thẩm phán dự liệu cho phương án giải định Vì vậy, có trường hợp sau nghe xong phần tranh luận, đương bỏ dự liệu trước định án tuyên sau đó71 Có thể thấy, việc tiến hành phiên tòa khơng đảm bảo quyền tranh tụng bình đẳng đương Ngoài hạn chế nêu trên, việc tự thu thập chứng đương gặp phải nhiều khó khăn Theo quy định Điều BLTTDS 2015 đương có quyền yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ, quản lý chứng cung cấp cho để cung cấp cho Toà án Tuy vậy, nhiều trường hợp cá nhân, quan, tở chức có thẩm quyền lưu giữ chứng thường không trả lời văn cho đương việc không cung cấp tài liệu, chứng mà từ chối việc cung cấp lời nói Do đó, đương khơng có tài liệu cung cấp cho Tòa án để chứng minh áp dụng biện pháp cần thiết để thu thập chứng mà thu thập Vì vậy, đương có đơn u cầu Tòa án thu thập, Tòa án khơng có sở để tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ72 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM 3.2.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng dân nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam 3.2.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật chứng chứng minh Chứng yếu tố quan trọng tranh tụng đương phải vào chứng cứ, lý lẽ, pháp luật để tranh luận bảo vệ quyền lợi cho Tuy nhiên trình bày phần 3.1.2.1 vấn đề chứng chứng minh nhiều điểm phải hồn thiện nhằm thực nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử - Quy định thời hạn cung cấp chứng Để nguyên tắc bảo đảm tranh tụng thực thi thực tế, quy định 71 72 TANDTC (2013), Tlđd, tr 158, 159 TANDTC (2013), Tlđd, tr 100 85 giao nộp chứng cứ, BLTTDS 2015 cần bổ sung quy định cụ thể hậu trường hợp đương không gửi, thông báo gửi thông báo tài liệu, chứng không đầy đủ cho đương có liên quan tài liệu, chứng giao nộp cho Tòa án Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS buộc Thẩm phán phân công giải vụ án phải bác bỏ giá trị chứng chưa gửi chưa thơng báo hợp lệ trước bên đương Có thể bở sung quy định theo hướng “Tòa án có quyền khơng sử dụng tài liệu chứng đó”73 Bên cạnh đó, BLTTDS 2015 cần bổ sung thêm quy định theo hướng bổ sung trách nhiệm hỗ trợ Tòa án việc bảo đảm đương có quyền biết chứng trình giải vụ án, cụ thể Tòa án có trách nhiệm thơng báo tài liệu, chứng đương giao nộp cho đương khác có liên quan Từ đó, bảo đảm việc công khai chứng cứ, bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận chứng đương tố tụng dân - Về thời hạn giao nộp chứng BLTTDS 2015 cần bổ sung thêm quy định chế tài trường hợp đương không thực việc giao nộp chứng hạn Cụ thể, đương không tuân thủ nguyên tắc tranh tụng trình giải VADS: chứng cứ, yêu cầu, ý kiến phản bác họ bị bác bỏ Đối với Tòa án, trường hợp Tòa án vi phạm nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trình giải VADS, phán tòa án việc giải vụ án khơng tuân thủ nguyên tắc tranh tụng trở thành để tuyên hủy74 - Quyền nghiên cứu hồ sơ đương BLTTDS 2015 cần xem xét quy định phần quyền nghĩa vụ đương Theo đó, Khoản Điều 70 BLTTDS 2015 nên quy định sau: “8 Được nghiên cứu hồ sơ vụ án, ghi chép, chụp tài liệu, chứng đương khác xuất trình Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 Bộ luật này”.75 - Để kết nối quy định trình bày, hỏi đáp BLTTDS với quy Tòa phúc thẩm TANDTC Hà Nội (2015), Đổi tổ chức phiên tòa để thực nguyên tắc hiến định “tranh tụng xét xử đảm bảo”, Hà Nội, tr14 74 Th.S Nguyễn Thị Hạnh – Th.S Lê Thị Nhàn, Tlđd thích 53, tr 21 75 Nguyễn Văn Chung, tlđd thích 52, tr 70 73 86 định phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận công khai chứng hòa giải, quy định trình bày, hỏi, tranh luận BLTTDS 2015 cần thiết kế theo hướng “những vấn đề bên đương thống vấn đề chưa thống nhất” Từ quy định vấn đề trình bày, hỏi, tranh luận có kết nối với phiên họp kiểm tra, giao nộp chứng cứ, cơng khai chứng hòa giải Việc điều hành hoạt động tranh tụng phiên tòa sơ thẩm Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đảm bảo tính hợp lý, logic, khoa học, tiết kiệm thời gian người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng - Để đảm bảo chất lượng án, đảm bảo việc án vào kết tranh tụng trình chuẩn bị xét xử kết tranh tụng phiên tòa cần có thời gian hợp lý để Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hồn thiện án dân sau HĐXX nghị án 3.2.2 Một số kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu thực nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân Việt Nam 3.2.2.1 Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán Một là, sở LTCTAND 2014 vừa Quốc hội thông qua, ban cán ban lãnh đạo TANDTC cần tập trung xây dựng kiện toàn máy hợp lý, bố trí đội ngũ Thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký Tòa án cán cơng chức khác bảo đảm đủ số lượng chất lượng Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ giải vụ việc dân theo mơ hình tố tụng mới; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo lời dạy Bác Hồ “phụng công, thủ pháp, chí cơng vơ tư”, người thẩm phán phải “gần dân, giúp dân, học dân” Thường xuyên tra kiểm tra việc thực nhiệm vụ cán công chức ngành Tòa án kiểm tra cơng tác xét xử Thẩm phán76 Hai là, nâng cao chất lượng đề cao trách nhiệm đội ngũ kiểm sát viên Ba là, tăng cường phát triển Luật sư nhằm đảm bảo vùng miền miền núi, vùng sâu vùng xa có Luật sư Luật sư người giỏi pháp luật, có kiến thức xã hội tốt, có đạo đức nghề nghiệp, ln tơn trọng pháp luật, có khả giúp khách hàng thực tốt việc tranh tụng Phát triển tở chức trợ giúp pháp lý nhằm giúp đỡ người nghèo, người yếu việc thực quyền 76 TANDTC (2015), Tọa đàm hoàn thiện pháp luật TTDS Việt Nam, Hà Nội, tr 44 87 đương việc tranh tụng trình giải VADS77 Bốn là, đẩy mạnh phát triển tổ chức bổ trợ tư pháp khác: Phát triển tổ chức giám định theo hướng xã hội hóa, tạo điều kiện để công dân yêu cầu htực giám định dễ dàng, thuận lợi; đồng thời nâng cao chất lương tổ chức giám định để bảo đảm kết giám định phải thật khách quan, khoa học Chú trọng việc phát triển hoạt động dịch vụ pháp lý như: Thừa phát lại thực việc lập vi bằng, tống đạt giấy tờ tố tụng,…khuyến khích phát triển tổ chức thẩm định giá nơi chưa có; tăng cường trách nhiệm chất lượng tở chức công chứng, phát triển nâng cao chất lượng phiên dịch 3.2.2.2 Tăng cường tranh tụng phiên tòa Một là, hoạt động điều hành phiên tòa, HĐXX trọng tài tranh tụng Muốn thực tốt vai trò này, đòi hỏi đội ngũ Thẩm phán phải không ngừng học tập, nâng cao lực chuyên môn, lĩnh trị, để hồn thành nhiệm vụ giao Trong q trình tố tụng phiên tòa, HĐXX cần khách quan, tôn trọng, lắng nghe ý kiến kiểm sát viên, Luật sư, người tham gia tố tụng khác HĐXX phải đảm bảo xem xét đầy đủ, toàn diện chứng mới, chứng có hồ sơ vụ án, quan điểm bên tham gia tố tụng HĐXX đánh giá khách quan, toàn diện để đưa phán cuối Hai là, phải quán triệt để loại bỏ tâm lý ngại tranh luận luật sư phận kiểm sát viên HĐXX cần tập trung theo đõi phần tranh luận, cần thiết phải yêu cầu kiểm sát viên thực việc tranh luận, đối đáp với luật sư đầy đủ vấn đề đưa để có giải vụ án78 Ba là, tăng cường đội ngũ Luật sư, cán trợ giúp pháp lý; mở rộng đối tượng nhận trợ giúp pháp lý miễn phí Đảm bảo tối thiểu vụ án có người tham gia tố tụng người có hồn cảnh khó khăn, người dân tộc người, người sinh sống vùng sâu vùng xa nhận trợ giúp pháp lý Đề xuất nghiên cứu xây dựng chế độ Luật sư công, trước hết cần tổ chức Luật sư công vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn để góp phần Tòa án bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, 77 78 TANDTC (2015), tlđd thích 74, tr 45 TANDTC (2015), Tọa đàm hoàn thiện pháp luật TTDS Việt Nam, Hà Nội, tr 45 88 quyền lợi ích hợp pháp tở chức, cá nhân79 - Bốn là, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật tất chủ thể tham gia vào quy trình tố tụng + Đối với chủ thể tiến hành tố tụng, bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp rèn luyện đạo đức nghề nghiệp họ cần phải có tinh thần trách nhiệm, có ý thức bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Muốn làm điều đòi hỏi phải có chọn lọc từ khâu đầu vào quan tiến hành tố tụng phải nghiêm khắc loại bỏ đối tượng làm ảnh hưởng đến tơn nghiêm cơng lý, có biểu tiêu cực hoạt động tư pháp + Quá trình đào tạo sở đào tạo chức danh tư pháp phải đổi theo hướng nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp rèn luyện đạo đức nghề nghiệp họ thực cần phải có tinh thần trách nhiệm, có ý thức bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Muốn làm điều đòi hỏi phải có chọn lọc từ khâu đầu vào quan tiến hành tố tụng phải nghiêm khắc loại bỏ đối tượng làm ảnh hưởng đến tơn nghiêm cơng lý, có biểu tiêu cực hoạt động tư pháp Quá trình đào tạo sở đào tạo chức danh tư pháp phải đổi theo hướng nâng cao khả hộ nhập với thể giới khả tiếp cận, xử lý tình thực tế Cần loại bỏ phương pháp đào tạo nặng tính lý luận, xa rời thực tế sở đào tạo Đối với luật sư cần phải có quy trinhg đào tạo cấp chứng hành nghề đặc biệt để nâng cao vai trò lòng tin khách hàng luật sư Phân loại luật sư theo hướng luật sư chuyên môn theo lĩnh vực, luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng80 + Đối với người tham gia tố tụng khác, trước hết họ cần tư vấn kiến thức pháp lý quy trình tố tụng Nhiệm vụ tư vấn cần trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực Một tư vấn miễn phí, đầy đủ thống làm nâng cao nhận thức trách nhiệm chủ thể tham gia tố 79 Phạm Hồng Phong, Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu thực nguyên tắc tranh tụng xét xử (2015), Nghiên cứu lập pháp (số 8/2015), tr20 80 Tòa phúc thẩm TANDTC Hà Nội (2015), Đổi tổ chức phiên tòa để thực nguyên tắc hiến định “tranh tụng xét xử đảm bảo”, Hà Nội, tr16 89 tụng trước bắt đầu vụ án Và cuối nhận thức chủ thể khác xã hội nhìn nhận vai trò hoạt động tranh tụng, cấp có thẩm quyền cần xem xét, tuyên truyền để nâng cao nhận thức quan, tổ chức, cá nahan tiếp cận đến thủ tục tố tụng, đặc biệt trách nhiệm pháp lý đối tượng có nghĩa vụ phải cung cấp chứng theo quy định pháp luật81 3.2.2.3 Đảm bảo yếu tố sở vật chất, trang thiết bị để thực tranh tụng Một là, tăng cường cải thiện sở vật chất cho phòng xử án nay, đảm bảo tơn nghiêm, tính trang trọng hoạt động xét xử, trước mắt cần trang bị tất phòng xử án hệ thống tăng âm, trang bị micro cho HĐXX người tham gia tố tụng để thuận lợi cho bên thực việc tranh tụng phiên tòa Cần nghiên cứu bố trí, xếp lại chỗ ngồi HĐXX, kiểm sát viên, Luật sư cho phù hợp với địa vị pháp lý chủ thể hoạt động tố tụng HĐXX cần bố trí bị trí cao nhất, trang trọng nhất, kiểm sát viên, Luật sư vị trí ngang để vừa đảm bảo bình đẳng, vừa đảm bảo vị thể HĐXX, chủ thể quyền nhân danh Nhà nước thực quyền tư pháp82 Hai là, ứng dụng công nghệ thông tin giải VADS Trong BLTTDS 2015 bổ sung quy định ứng dụng phần dịch vụ Tòa án điện tử, cho phép người khởi kiện gửi đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo đến Tòa án hình thức trực tuyến Với việc áp dụng hình thức nộp, nhận đơn khởi kiện trực tuyến, tất tài liệu chứng nộp mềm nhập vào hệ thống máy chủ Tòa án mà không cần in Những tài liệu chứng quản lý máy tính mã số để phục vụ cho việc tìm kiếm Như vậy, đương Luật sư trực tiếp nộp đơn khởi kiện qua mạng Internet từ nhà riêng, văn phòng đâu Theo mơ hình Tòa án điện tử, cá nhân, quan, tở chức tiến hành thủ tục khởi kiện điện tử; Tòa án có hệ thống quản lý án điện tử tở chức phiên tòa hình thức điện tử Để ứng dụng Tòa án điện tử hồn chỉnh vào hệ thống Tòa án Việt Nam điều kiện cần có chuẩn bị cần 81 Phạm Hồng Phong, Tlđd thích 4, tr.20 82 Phạm Hồng Phong,, Tlđd thích 5, tr.21 90 thiết như: trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho hệ thống Tòa án; đào tạo nâng cao trình độ sử dụng cơng nghệ thơng tin đội ngũ thư ký Tòa án, thẩm phán, lãnh đạo tòa án quan trọng mở rộng phở cập tin học đến người dân để họ tự tin lựa chọn dễ dàng tham gia vào mơ hình Tòa án điện tử83 3.2.2.4 Nâng cao chế độ, sách cho cán bộ, cơng chức Tòa án Để bảo đảm nâng cao trách nhiệm chất lượng, hiệuq cơng tác Tòa án; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho Tòa án việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao lực đội ngũ Thẩm phán đủ số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn trị, đạo đức, chun mơn, nghiệp vụ cần phải xây dựng thực chế, sách ưu đãi cán bộ, cơng chức Tòa án theo hướng: Một là, sách lương cho cơng chức Tòa án, viện kiểm sát chưa đảm bảo người tiến hành tố tụng phải gánh khối lượng công việc trách nhiệm tiến hành tố tụng lớn Do đòi hỏi phải có quy định tiền lương chế độ, sách mang tính đặc thù chủ thể quy trình tố tụng đủ để đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống vật chất tinh thần, tâm đấu tranh với biểu tiêu cực84 Bên cạnh đó, phương tiện làm việc quan tiến hành tố tụng chưa quan tâm mức, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động xét xử lạc hậu, việc đầu tư xây sựng cơng trình, trang thiết bị làm việc bố trí phòng xét xử uy nghiêm, đại, thư viện pháp luật dành riêng cho hoạt động xét xử…Việc cung cấp tranh bị sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tranh tụng cần thiết nhằm tạo điều kiện tốt cho người hồn thành vai trò mình85 Hai là, có sách nhà cơng vụ cho Tòa án cấp để tạo điều kiện cho việc điều động, luân chuyển cán bộ, cơng chức Tòa án theo kế hoạch quy hoạch, chuyển dởi vị trí cơng tác ngành TAND Ba là, có chế độ bảo vệ cơng vụ bảo đảm an ninh Tòa án, bảo vệ an tồn cho Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán gia đình Thẩm phán trường Th.S Nguyễn Thị Hạnh – Th.S Lê Thị Nhàn, tlđd thích 53, tr 23 TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Tham luận “Bảo đảm chế độ sách chức danh tư pháp Tòa án nhân dân – Thực trạng số đề xuất, kiến nghị”, Hà Nội, tr146 85 Tòa phúc thẩm TANDTC Hà Nội (2015), Đổi tổ chức phiên tòa để thực nguyên tắc hiến định “tranh tụng xét xử đảm bảo”, Hà Nội, tr17 83 84 91 hợp cần thiết 3.2.2.5 Tăng cường phối hợp quan liên quan trình tố tụng dân Để TTDS đảm bảo tính hiệu lực, hiệu phối hợp quan, tổ chức liên quan việc thực nhiệm vụ, quyền hạn liên quan khơng thể thiếu Tòa án với VKS, Chính phủ, Bộ tư pháp, Cơ quan thi hành án dân sự, quan có chức bở trợ tư pháp cần có quy chế phối hợp hoạt động, tở chức hội nghị để trao đởi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh Ngồi ra, để hiểu thực việc tranh luận Tòa án đương phải có hiểu biết định pháp luật tố tụng đặc biệt giai đoạn mà pháp luật tố tụng quy định theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động đương việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Do đó, cần thiết phải đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật TTDS, cần phải người hiểu biết rõ trình tự giải VADS Tòa án, nhiệm vụ quyền hạn quan, người tiến hành tố tụng, quyền nghĩa vụ họ theo quy định pháp luật TTDS 3.2.2.6 Nâng cao nhận thức pháp luật tố tụng nhân dân Việc hiểu thực pháp luật tố tụng người tham gia tố tụng có ý nghĩa quan trọng cần thiết Khi người tham gia tố tụng hiểu thực pháp luật tố tụng, họ bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp mình, quyền lợi ích hợp pháp người khác Qua giúp cho quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng giải vụ việc nhanh chóng, kịp thời, pháp luật Do đó, Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luât nói chung, pháp luật TTDS nói riêng để người dân hiểu cần thiết việc hiểu biết pháp luật 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, BLTTDS sở pháp lý quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân Mặc dù tranh chấp dân ngày gia tăng phức tạp quy định pháp luật TTDS giúp giải tranh chấp phát sinh đời sống, đương thực quyền tranh tụng, luật sư tạo điều kiện tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương sự, cquy định thủ tục giải việc dân theo mơ hình xét hỏi kết hợp với tranh tụng Tuy nhiên, xét hỏi kết hợp với tranh tụng loại hình thủ tục xây dựng Việt Nam thân quy định thủ tục hạn chế, thiếu tính mềm dẻo, linh hoạt cần phải tiếp tục nghiên cứu để sửa đởi hồn thiện Thực đường hướng cải cách thủ tục tư pháp, để bảo đảm tranh tụng TTDS cần phải có nghiên cứu đánh giá thận trọng ưu điểm, nhược điểm hệ thống pháp luật TTDS Việt Nam hành mối liên hệ với truyền thống lập pháp, đặc điểm văn hóa, tâm lý dân tộc thành tựu khoa học tố tụng giới Trên sở nghiên cứu rút giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật TTDS, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nước ta, đảm bảo tính thích ứng pháp luật TTDS với đời sống 93 KẾT LUẬN Trong tất hoạt động tố tụng Việt Nam Tòa án quan thực chức xét xử Tòa án trọng tài có địa vị độc lập với bên để phân xử cách khách quan, theo pháp luật Tranh tụng phiên hình thức tố tụng mà Tòa án thay mặt Nhà nước xác định thật vụ án sở đánh giá cơng khai phiên tồ, nghe ý kiến bên tham gia tố tụng để định phán xét giải vụ án cách khách quan, toàn diện, đầy đủ pháp luật Thơng qua tranh tụng đảm bảo góp phần bảo đảm pháp chế, bảo đảm quyền người, nâng cao chất lượng xét xử Tòa án, giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân Quy định bảo đảm tranh tụng TTDS sở lý luận vững phù hợp với điều kiện thực tế Mặc dù nguyên tắc bảo đảm tranh tụng ghi nhận trở thành nguyên tắc TTDS, pháp luật có quy định góp phần bảo đảm tranh tụng thực tế song quy định pháp luật chưa rõ ràng nhiều bất cập Bên cạnh để đảm bảo thực thi nguyên tắc thực tế nhiều khó khăn Do đó, để thực tốt nguyên tắ cần có hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với thực tiễn xã hội Việt nam tương thích pháp luật Quốc tế, quy định phải dễ hiểu, dễ áp dụng đảm bảo quyền lợi ích người tham gia tố tụng, đảm bảo quyền tranh luận đương Người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng phải thực quy định pháp luật, vai trò Để bảo đảm cơng bằng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương TTDS đòi hỏi Tòa án phải khách quan, thái độ vô tư công minh hai bên Tòa án khơng thiên vị đương trình giải vụ kiện coi đương đương khác, có định kiến trước người đúng, người sai…Các thành viên HĐXX không bị ràng buộc yêu cầu, đề nghị bên Tòa án có vai trò quan trọng định việc bảo đảm bình đẳng chủ thể tham gia tranh tụng giải đắn vụ kiện Phát triển mối liên kết Nhà nước nhân dân, bảo đảm pháp luật tuân thủ, bảo vệ quyền lợi hợp hiến, hợp pháp cơng dân Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, công dân chủ ... luận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng TTDS Việt Nam - Chương 2: Quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành nguyên tắc bảo đảm tranh tụng - Chương 3: Thực tiễn thực nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố. .. TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc bảo đảm tranh tụng tố tụng dân 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tranh tụng tố tụng dân Tranh tụng đời với đời Tòa án, sản phẩm tư pháp dân. .. khai minh bạch, đề cao nguyên tắc bảo đảm tranh tụng. 22 1.3 MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VỚI CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC Để việc bảo đảm tranh tụng TTDS đạt hiệu cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự việt nam, Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay