Nâng cao hiệu quả xét xử hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

89 2 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề cơ bản liên quan đến hiệu quả hoạt động xét xử hành chính. Các quy định pháp luật cụ thể được nghiên cứu là các quy định pháp luật về xét xử hành chính tại Luật TTHC năm 2010, có sự so sánh với các quy định mới về xét xử hành chính trong Luật TTHC năm 2015. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ KIỀU MY NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM THỊ KIỀU MY NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Quang HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn thân thực hiện, xuất phát từ nhu cầu học tập nghiên cứu thân hoàn thành hướng dẫn PGS TS Nguyễn Văn Quang Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn trung thực rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Hành vi hành HVHC Quyết định hành QĐHC Thi hành án dân THADS Tố tụng hành TTHC Tòa án nhân dân TAND Ủy ban nhân dân UBND MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn Những đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ HÀNH CHÍNH 1.1 Xét xử hành - khái niệm đặc điểm 1.1.1 Tranh chấp hành 1.1.2 Khái niệm xét xử hành 1.1.3 Đặc điểm xét xử hành 10 1.2 Vai trò xét xử hành 13 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động xét xử hành 16 1.3.1 Hệ thống văn pháp luật sở xét xử hành 16 1.3.2 Cơ cấu tổ chức máy quan xét xử hành 17 1.3.3 Trình độ đội ngũ thẩm phán làm công tác xét xử đội ngũ người tiến hành tố tụng khác 18 1.3.4 Ý thức pháp luật tổ chức, cá nhân với tư cách người tham gia tố tụng hành 19 1.3.5 Cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động xét xử hành 20 1.3.6 Hiệu hoạt động thi hành án hành 20 1.4 Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu hoạt động xét xử hành 21 Chương 25 PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 25 2.1 Một số nội dung pháp luật xét xử hành nước ta 25 2.1.1 Đối tượng xét xử hành 25 2.1.2 Thẩm quyền xét xử hành 42 2.1.3 Một số vấn đề thủ tục tố tụng hành 46 2.1.4 Vấn đề thi hành án hành 52 2.2 Thực trạng cơng tác xét xử hành 54 2.3 Những vướng mắc bật áp dụng pháp luật xét xử hành 58 2.3.1 Xác định đối tượng khởi kiện 58 2.3.2 Xác định thẩm quyền 62 2.3.3 Về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành 64 2.4 Một số vướng mắc, bất cập khác xét xử hành 66 2.4.1 Vướng mắc, bất cập áp dụng pháp luật có xung đột 66 2.4.2 Sự tham gia Hội thẩm nhân dân 67 2.4.3 Vấn đề thi hành án hành 68 Chương 71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 71 3.1 Hồn thiện pháp luật tố tụng hành chính: số vấn đề cần tiếp tục bàn luận 71 3.2 Đảm bảo tính độc lập xét xử hành Tòa án 76 3.3 Một số giải pháp khác 77 KẾT LUẬN 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cuối thập niên 1990, trước nhu cầu thiết đòi hỏi phải có quan tài phán hành độc lập làm nhiệm vụ xét xử, giải khiếu kiện hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, ngày 28/10/1995, Quốc hội nước ta thông qua Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Tổ chức TAND thức trao thẩm quyền xét xử hành cho hệ thống TAND kể từ ngày 01/7/1996 Việc xét xử hành TAND nước ta 20 năm qua đóng góp tích cực vào cơng cải cách hành quốc gia, cải cách tư pháp, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo pháp chế xã hội Không thể phủ nhận vai trò quan trọng xét xử hành việc giải tranh chấp hành người dân với quan công quyền năm qua Dù vậy, thực tiễn, xét xử hành bộc lộ nhiều điểm hạn chế So với thời điểm trước Luật TTHC năm 2010 có hiệu lực thi hành, xét xử án hành có bước tiến đáng kể, nhiên hoạt động hạn chế mặt số lượng lẫn chất lượng Tỷ lệ án hành sơ thẩm, án hành phúc thẩm bị hủy, sửa cao Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này, bật phải kể đến bất cập, hạn chế hệ thống pháp luật (bao gồm pháp luật nội dung pháp luật tố tụng) gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho việc áp dụng hoạt động xét xử; hạn chế thiết chế tổ chức hệ thống xét xử hành chính, lực, trình độ đội ngũ cán làm cơng tác xét xử hành nhiều hạn chế, Để nâng cao hiệu xét xử hành làm cho phương thức thực trở thành trở thành công cụ hữu hiệu việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người dân, tổ chức quản lý hành nhà nước nhiều vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan cần tiếp tục bàn luận Cải cách hành quốc gia, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật nội dung quan trọng trình hồn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong bối cảnh đất nước thay đổi mạnh mẽ tất lĩnh vực, tích cực tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá thực tiễn hoạt động xét xử yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xét xử hành Tòa án từ có giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu công cải cách tư pháp nay, mặt lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử hành chính, học viên định lựa chọn đề tài luận văn thạc sỹ luật học: “Nâng cao hiệu xét xử hành nước ta giai đoạn nay: Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua, có số cơng trình nghiên cứu cấp độ luận văn thạc sĩ, tiến sỹ viết tạp chí đề cập đến khía cạnh khác hoạt động xét xử hành chính, tiêu biểu là: Các nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành luật: - “Hoạt động xét xử hành nước ta”, tác giả Nguyễn Hồng Anh, đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01/2006; - “Luật Tố tụng hành 2010 vấn đề nâng cao hiệu xét xử hành nước ta giai đoạn nay”, tác giả Nguyễn Văn Quang, đăng Tạp chí Nghề Luật số 4/2011; - “Bàn thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân theo loại việc bị khiếu kiện”, tác giả Lê Việt Sơn, đăng tạp chí Khoa học pháp lý số 6/2012; -“Hồn thiện quy định khiếu kiện định kỷ luật buộc thơi việc thuộc thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân “, tác giả Lê Việt Sơn, đăng tạp chí Nhà nước Pháp luật số 10/2013 Các cơng trình nghiên cứu khoa học cấp độ thạc sỹ, tiến sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học: - Luận văn thạc sỹ tác giả Nguyễn Mạnh Hùng: “Thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân”, năm 2002, Đại học Luật Hà Nội; - Luận án tiến sỹ tác giả Nguyễn Thanh Bình: “Thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải khiếu kiện hành chính”, năm 2003, Đại học Luật Hà Nội; - Luận án tiến sỹ tác giả Hoàng Quốc Hồng: “Đổi tổ chức hoạt động tồ hành đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam nay”, năm 2007, Đại học Luật Hà Nội; - Luận án tiến sỹ tác giả Trần Kim Liễu: “Tòa hành nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân”, năm 2011, Đại học Luật Hà Nội; - Luận án tiến sỹ tác giả Nguyễn Mạnh Hùng: “Thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam”, năm 2013, Đại học Luật Hà Nội; - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường TS Trần Thị Hiền làm chủ nhiệm: “Luật Tố tụng hành năm 2010 thực tiễn giải vụ án hành chính”, năm 2015, Đại học Luật Hà Nội Có thể nhận thấy, tất cơng trình có liên quan trực tiếp gián tiếp đến số vấn đề thực tiễn, lý luận đề tài nghiên cứu Những kết nghiên cứu tổng hợp tảng, tiền đề nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để tác giả kế thừa, vận dụng có chọn lọc triển khai nghiên cứu đề tài luận văn Tuy nhiên, kể từ Luật TTHC đời năm 2010 đặc biệt Luật TTHC ban hành năm 2015, chưa có cơng trình nghiên cứu, đánh giá cách toàn diện vấn đề nâng cao hiệu hoạt động xét xử hành lý luận thực tiễn Việc nghiên cứu hạn chế nguyên nhân tác động đến xét xử hành qua đưa giải pháp nâng cao hiệu xét xử hành giai đoạn cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Trên sở phân tích quy định pháp luật hành xét xử án hành chính, luận văn sâu vào nghiên cứu, đánh giá hạn chế nguyên nhân tác động đến hoạt động xét xử hành chính, từ đưa nhìn tổng quát đề xuất ý kiến để nâng cao hiệu xét xử hành Để thực mục đích trên, luận văn đưa giải vấn đề sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận liên quan đến xét xử hành hiệu xét xử hành - Nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng hợp quy định pháp luật hành xét xử án hành chính, có so sánh quy định Luật TTHC năm 2010, Luật TTHC năm 2015 văn pháp luật có liên quan - Phân tích, đánh giá hạn chế nguyên nhân tác động đến hoạt động xét xử hành thơng qua thực trạng xét xử hành (từ năm 2011 đến năm 2015) - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xét xử hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Trong khuôn khổ Luận văn Thạc sỹ luật học, luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề liên quan đến hiệu hoạt động xét xử hành Các quy định pháp luật cụ thể nghiên cứu quy định pháp luật xét xử hành Luật TTHC năm 2010, có so sánh với quy định xét xử hành Luật TTHC năm 2015 Thực tiễn xét xử hành nước ta nghiên cứu chủ yếu giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2015 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lê nin; quan điểm, đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam xét xử án hành chính, tăng cường pháp chế, xây dựng nhà nước pháp quyền, đặc biệt quan điểm Đảng cải cách tư pháp, đổi hoạt động quan tư pháp Việc nghiên cứu luận văn dựa phương pháp nghiên cứu có tính phổ qt khoa học xã hội nhân văn như: thống kê, phân tích tổng hợp khái qt hóa, so sánh đối chiếu… để giải yêu cầu đặt đề tài luận văn Những đóng góp khoa học luận văn KẾT LUẬN Việc sử dụng phương thức giải tranh chấp hành đường xét xử Tòa án nước ta ngày trở nên phổ biến Vai trò quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức đối tượng quản lý hành nhà nước kiểm sốt việc thực quyền hành pháp máy hành nhà nước minh chứng phương diện lý luận lẫn thực tiễn Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế - xã hội toàn cầu, bối cảnh cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân nước ta nay, nhiều vấn đề đặt hoạt động xét xử hành cần phải giải ổn thỏa nâng cao hiệu xét xử hành hệ thống tòa án nước ta giai đoạn tất yếu khách quan Về phương diện lý luận, thấy hiệu hoạt động xét xử hành hệ thống tòa án phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, phải kể đến: hệ thống pháp luật làm sở xét xử hành chính; cấu tổ chức máy quan xét xử hành chính; trình độ đội ngũ thẩm phán làm cơng tác xét xử đội ngũ người tiến hành tố tụng khác; ý thức pháp luật tổ chức, cá nhân với tư cách người tham gia tố tụng hành chính; sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động xét xử hành chính; hiệu hoạt động thi hành án hành Vì vậy, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xét xử hành hệ thống tòa án phải xem xét tính tốn cách đồng yếu tố nêu Cho đến nay, khẳng định Nhà nước ta có nhiều nỗ lực việc hồn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hành làm sở xét xử hành chính, phải kể đến việc ban hành Luật TTHC năm 2015 với nhiều điểm đáng ý Sự phát triển hệ thống pháp luật tố tụng hành nước ta góp phần đáng kể vào việc giải hiệu tranh chấp hành TAND thực Số vụ hành tòa án thụ lý xét xử ngày gia tăng, nhiều vụ án hành mà người khởi kiện thắng kiện, niềm tin người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào hoạt động xét xử hành Tòa án nhân ngày củng cố Tuy nhiên, xét xử hành tồn hạn chế, bất cập định có vấn đề liên quan đến bất cập hệ thống pháp luật bất cập quy định đối tượng xét xử, thời hiệu khởi kiện hay vấn đề thi hành án…; hay nhiều quy định gây tranh cãi thẩm quyền Tòa án… Để nâng cao hiệu xét xử hành đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, cần có giải pháp đồng bộ, kịp thời Trong khuôn khổ Luận văn tác giả nhấn mạnh đến số giải pháp quan trọng như: tiếp tục hoàn thiện pháp luật tố tụng hành làm sở cho việc xét xử hành chính; giải pháp nhằm nâng cao tính độc lập Tòa án; nâng cao chất lượng Thẩm phán người tiến hành tố tụng khác, xem xét đến việc tham gia Hội thẩm nhân dân xét xử hành Với đề xuất này, tác giả Luận văn “Nâng cao hiệu xét xử hành nước ta giai đoạn nay: Một số vấn đề lý luận thực tiễn” hy vọng kết nghiên cứu có đóng góp định nhằm ngày hồn thiện hoạt động xét xử hành hệ thống TAND nước ta, làm cho chúng thực công cụ hữu hiệu giải tranh chấp hành phát sinh hoạt động quản lý hành nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách, báo cáo, cơng trình nghiên cứu, ấn phẩm: Ban công tác việc Việt Nam gia nhập WTO (2006), Báo cáo số WT/ACC/VNM/48 (ngày 27/10/2006): Báo cáo ban công tác việc Việt Nam gia nhập WTO, nguồn: www.trungtamwto.vn Bộ Tư pháp (2008), Tạp chí Dân chủ Pháp luật: Số chuyên đề khiếu kiện hành tài phán hành chính, năm 2008 Cơ sở liệu thống kê án hành Tòa án nhân dân tối cao (từ năm 2011 đến năm 2015) Đại học Luật Hà Nội (2010), giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Công an nhân dân Đại học Luật Hà Nội (2011), giáo trình Luật Tố tụng hành chính, Nxb Công an nhân dân Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), giáo trình Luật tố tụng hành chính, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Ánh (2008), Hoạt động Tòa hành – phương hướng hồn thiện chế giải khiếu kiện hành chính, [3, tr.84-96] Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ (2011), Đặc san tuyên truyền pháp luật, số 12/2011, chủ đề “Luật tố tụng hành chính”, nguồn: www.moj.gov.vn Nguyễn Mạnh Hùng (2003), “Thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam”, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội 10 Nguyễn Mạnh Hùng (2006), Thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân, Luận văn thạc sĩ Luật học 11 Nguyễn Thanh Bình (2003), “Thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải khiếu kiện hành chính”, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội; 12 Nguyễn Thanh Bình (2004), Thẩm quyền xét xử khiếu kiện hành Tòa án, Nxb Tư pháp 13 PGS.TS Nguyễn Như Phát (chủ biên) (2010), Tài phán hành bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhâp quốc tế Việt Nam nay, Nxb Khoa học Xã hội 14 Ths Vũ Thị Hòa (2011), Đối tượng khởi kiện thẩm quyền xét xử theo Luật tố tụng hành 2010, ngày 02/4/2011, nguồn http://hocvientuphap.edu.vn [truy cập ngày 23/3/2014] 15 Tòa án nhân dân tối cao (2011), Báo cáo số 36/BC-TA (ngày 28/12/2011): Tổng kết công tác năm 2011 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 ngành Tòa án nhân dân 16 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo số 05/BC-TA (ngày 18/01/2013): Tổng kết công tác năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 ngành Tòa án nhân dân 17 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo số 04/BC-TA (ngày 29/01/2015): Tổng kết 03 năm thi hành Luật Tố tụng hành 18 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo số 22/BC-TANDTC (ngày 10/4/2015): Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật Tố tụng hành (sửa đổi) 19 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Báo cáo số 03/BC-TANDTC (ngày 29/01/2016): Báo cáo tổng kết năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Tòa án nhân dân tối cao 20 Tòa hành Tòa án nhân dân tối cao (2007), Báo cáo: Một số nội dung rút kinh nghiệm xét xử vụ án hành Tòa hành Tòa án nhân dân tối cao 21 Tòa hành Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo cáo tổng kết thực tiễn 12 năm hoạt động giải vụ án hành ngành Tòa án nhân dân 22 Tòa hành Tòa án nhân dân tối cao (2011), Tham luận tổ chức thi hành Luật tố tụng hành số kiến nghị, ngày 26/12/2011 23 Tổng cục thi hành án dân (2014), Báo cáo tháng 10/2014: Tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành lĩnh vực thi hành án 24 Trường Cán Tòa án (2014), Chương trình đào tạo Thẩm phán – Phần kỹ giải vụ án hành (Tập giảng cho khóa 1), Nxb Văn hóa thơng tin 25 TS Nguyễn Đình Lộc (2004), “Một vài suy nghĩ mơ hình quan tài phán hành Việt Nam” 26 TS Nguyễn Văn Thanh LG Đinh Văn Minh (2004), Một số vấn đề đổi chế giải khiếu kiện hành Việt Nam, Nxb Tư pháp 27 Viện khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Nxb Tư pháp 28 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội (2016), Thông báo rút kinh nghiệm số 16/TB-VC1-V3, ngày 11/5/2016 29 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Báo cáo số 147/BC-VKSTC-V12 (ngày 24/11/2014): Tổng kết thi hành luật tố tụng hành đánh giá tính khả thi vấn đề dự kiến bổ sung Luật Tố tụng hành 30 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Tài liệu Hội nghị tập huấn Hải Phòng (ngày 25,26/9/2014): Hội nghị tập huấn kiểm sát giải án dân sự, hành chính, kinh tế 31 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Đề cương giới thiệu Luật Tố tụng hành 2015 32 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Tài liệu Hội nghị tập huấn Luật Tố tụng hành 2015 33 Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 34 Viện phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Thông báo rút kinh nghiệm số 602/TB-VKSTC-VPT1, ngày 11/9/2014 - Bài đăng báo, tạp chí: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bài viết, “Về thẩm quyền xét xử Tòa án hành chính”, nguồn: http://www.saigonminhluat.com/index.php?option=com_content&view=article &id=2936:v-thm-quyn-xet-x-ca-toa-an-hanh-chinh-&catid=331:hien-phaphanh-chinh&Itemid=517, 36 Đỗ Thị Thúy, Những vướng mắc triển khai thi hành Luật TTHC năm 2015, nguồn: http://www.lamdong.gov.vn/viVN/a/vks/nghiepvukiemsat/huongdannghiepv u/Pages/ttdan.aspx 37 Nguyễn Phan Khiêm (2015), “Cơng tác Tòa án năm 2015: Những dấu ấn tích cực năm khởi đầu máy tổ chức mới”, nguồn: http://congly.com.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/cong-tac-toa-an-nam-2015nhung-dau-an-tich-cuc-cua-mot-nam-khoi-dau-bo-may-to-chuc-moi131300.html 38 Nguyễn Văn Kim, “Bàn thẩm quyền Tòa hành chính”, nguồn: http://luatminhkhue.vn/hanh-chinh/ban-ve-tham-quyen-cua-toa-an-hanhchinh.aspx [truy cập ngày 25/3/2014] 39 PGS.TS Ngơ Đăng Trí, Ths Đỗ Thị Thanh Loan (2011), “Bốn lần điều chỉnh địa giới hành thành phố Hà Nội thời kỳ 1954-2008, ý nghĩa kinh nghiệm”, nguồn: http://khoalichsu.edu.vn 40 Quy phạm quan hệ pháp luật hành chính, nguồn: https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/luat/luat_hanhchinh/bai3.htm 41 Th.s Nguyễn Thắng Lợi (2011), “Bàn số đổi chế giải khiếu kiện hành Việt Nam nay”, 16/6/2011, nguồn: http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source =&Category=&ItemID=1927&Mode=1 [truy cập ngày 07/8/2014] 42 Th.s Nguyễn Thắng Lợi (2011), “Đổi chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai nước ta nay”, 25/10/2013, nguồn: http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1585 43 Th.s Trần Mạnh Hùng, “Hoạt động áp dụng pháp luật nội dung giải quyết các khiếu kiện hành chính ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp”, nguồn: http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=175419 0&p_cateid=1751909&item_id=22365009&article_details=1 44 Ths Đinh Văn Minh (2009), “Các hệ thống tố tụng hành giới”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14/2009, tr.55-59 45 THs Hoàng Lê Xuân Hương, Mộ số vướng mắc trình triển khai thực Luật TTHC 2015, nguồn: http://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=937 46 Trần Thị Đông (2014), “Rút kinh nghiệm vụ án hành bị cấp phúc thẩm hủy án đình giải quyết”, nguồn: http://vienkiemsathanam.gov.vn/index.php/vi/news/TIN-NGHIEP-VU/Rutkinh-nghiem-vu-an-hanh-chinh-bi-cap-phuc-tham-huy-an-va-dinh-chi-giaiquyet-289/ 47 Trần Thị Kim Liễu, “Một số vấn đề thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân”, Bài viết đăng tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2004, nguồn: http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view =article&id=443:tc2004so2msvdtqxshctand&catid=96:ctc20042&Itemid=10 [truy cập ngày 25/3/2014] - Văn pháp lý: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bộ Công an (2014), Thông tư số 12/2014/TT-BCA-A81 (ngày 19/3/2014): quy định danh mục bí mật Nhà nước độ mật ngành ngoại giao, nguồn: www.moj.gov.vn 46 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010, nguồn: www.moj.gov.vn 47 Chính phủ (2002), Nghị định số 33/2002/NĐ-CP (ngày 28/3/2002): quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, nguồn: www.chinhphu.vn 48 Chính phủ (2004), Nghị định số 110/2004/NĐ-CP (ngày 08/4/2004): công tác văn thư, nguồn: www.moj.gov.vn 49 Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP (ngày 10/4/2007): Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước, nguồn: www.chinhphu.vn 50 Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008/NĐ-CP (ngày 04/02/2008): quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nguồn: www.chinhphu.vn 51 Chính phủ (2010), Nghị định số 06/2010NĐ-CP (ngày 25/01/2010): quy định người cơng chức, nguồn: www.chinhphu.vn 52 Chính phủ (2012), Nghị định số 36/2012/NĐ-CP (ngày 18/4/2012): Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ, nguồn: www.chinhphu.vn 53 Chính phủ (2012), Nghị định số 49/2012/NĐ-CP (ngày 4/6/2012: quy định ban hành danh mục định hành chính, hành vi hành thuộc phạm vi bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao 54 Chính phủ (2014), Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (ngày 04/04/2014): quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nguồn: www.chinhphu.vn 55 Chính phủ (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP (ngày 5/5/2014): quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 56 Dự thảo dự thảo Pháp lệnh Xử lý hành hành vi cản trở hoạt động tố tụng Toà án nhân dân 57 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2003), Nghị số 03/2003/NQ-HĐTP (ngày 18/4/2003): Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 58 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2011), Nghị số 01/2011/NQ-HĐTP (ngày 29/7/2011): Hướng dẫn thi hành số quy định Nghị số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 59 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2011), Nghị số 02/2011/NQ-HĐTP (ngày 29/7/2011): Hướng dẫn thi hành số quy định Luật tố tụng hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 60 Quốc hội khóa IX (1992), Luật khơng số (ngày 06/10/1992): Luật tổ chức Tòa án nhân dân, nguồn: www.moj.gov.vn 61 Quốc hội khóa IX (1995), Luật không số (ngày 28/10/1995): Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức Tòa án nhân dân, nguồn: www.moj.gov.vn 62 Quốc hội khóa IX (1997), Luật số 56/1997/L-CTN (ngày 15/4/1997): Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, nguồn: www.moj.gov.vn 63 Quốc hội khóa XI (2003), Luật số 13/2003/QH11 (ngày 26/11/2003): Luật đất đai, nguồn: www.chinhphu.vn 64 Quốc hội khóa XI (2003), Luật số 13/2003/QH11 (ngày 26/11/2003): Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nguồn: www.chinhphu.vn 65 Quốc hội khóa XI (2004), Luật số 27/2004/QH11 (ngày 03/12/2004): Luật cạnh tranh, nguồn: www.moj.gov.vn 66 Quốc hội khóa XI (2006), Luật số 71/2006/QH11 (ngày 29/6/2006): Luật bảo hiểm xã hội, nguồn: www.chinhphu.vn 67 Quốc hội khóa XII (2008), Luật số 22/2008/QH12 (ngày 13/11/2008): Luật cán bộ, công chức, nguồn: www.moj.gov.vn 68 Quốc hội khóa XII (2010), Luật số 58/2010/QH12 (ngày 15/11/2010): Luật viên chức, nguồn: http://thanhtra.gov.vn 69 Quốc hội khóa XII (2010), Luật số 64/2010/QH12 (ngày 24/11/2010): Luật tố tụng hành chính, nguồn: www.chinhphu.vn 70 Quốc hội khóa XII (2010), Nghị số 56/2010/QH12 (ngày 24/11/2010) việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 71 Quốc hội khóa XIII (2011), Luật số 02/2011/QH13 (ngày 11/11/2011): Luật khiếu nại, nguồn: www.chinhphu.vn 72 Quốc hội khóa XIII (2011), Luật số 03/2011/QH13 (ngày 11/11/2011): Luật tố cáo, nguồn: www.chinhphu.vn 73 Quốc hội khóa XIII (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 28/11/2013, nguồn: www.chinhphu.vn 74 Quốc hội khóa XIII (2013), Luật số 45/2013/QH13 (ngày 29/11/2013): Luật đất đai, nguồn: www.moj.gov.vn 75 Quốc hội khóa XIII (2013), Luật số 80/2015/QH13 (ngày 22/6/2013): Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, nguồn: www.moj.gov.vn 76 Quốc hội khóa XIII (2014), Luật số 62/2014/QH13 (ngày 24/11/2014): Luật tổ chức Tòa án nhân dân, nguồn: www.chinhphu.vn 77 Quốc hội khóa XIII (2014), Nghị số 70/2014/QH13 (ngày 13/5/2014): điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015, nguồn: www.congbao.chinhphu.vn 78 Quốc hội khóa XIII (2015), Luật số 76/2015/QH13 (ngày 19/6/2015): Luật tổ chức Chính phủ, nguồn: www.chinhphu.vn 79 Quốc hội khóa XIII (2015), Luật số 77/2015/QH13 (ngày 19/6/2015): Luật tổ chức Chính quyền địa phương, nguồn: www.chinhphu.vn 80 Quốc hội khóa XIII (2015), Luật số 96/2015/QH13 (ngày 25/11/2015): Luật Trưng cầu ý dân, nguồn: www.chinhphu.vn 81 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC (ngày 15/10/2013): Hướng dẫn thi hành số quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thủ tục đặc biệt xem xét lại định hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Luật Tố tụng hành 82 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 106/2008/QĐ-TTg (ngày 21/7/2008): danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật Tối mật ngành Cơng thương, nguồn: www.chinhphu.vn 83 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg (ngày 24/4/2013): danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật ngành Tài ngun mơi trường, nguồn: www.chinhphu.vn 84 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg (ngày 15/10/2013): danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật Tối mật ngành Tài chính, nguồn: www.chinhphu.vn 85 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 17/2014/QĐ-TTg (ngày 25/02/2014): danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật tối mật ngành ngoại giao, nguồn: www.moj.gov.vn 86 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa IX (1996), Pháp lệnh không số (ngày 21/5/1996): Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 87 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X (1998), Pháp lệnh số 10/1998/PLUBTVQH10 (ngày 25/12/1998): Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 88 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X (2000), Pháp lệnh số 30/2000/UBTVQH10 (ngày 28/12/2000): Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, nguồn: www.moj.gov.vn 89 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI (2002), Pháp lệnh số 04/2002/UBTVQH11 (ngày 04/11/2002): Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự, nguồn: www.moj.gov.vn 90 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI (2006), Pháp lệnh số 29/2006/PLUBTVQH11 (ngày 05/4/2006): Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính, nguồn: www.moj.gov.vn 91 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII (2014), Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 (ngày 20/01/2014) : Trình tự, thủ tục xem xét, định áp dụng biện pháp xử lý hành Tồ án nhân dân 92 Viện phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Thông báo số 862/2012/TB-VPT3 (ngày 23/11/2012): rút kinh nghiệm định đình giải vụ án hành sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, nguồn: http://tks.edu.vn ... Chương PHÁP LUẬT VỀ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Một số nội dung pháp luật xét xử hành nước ta 2.1.1 Đối tượng xét xử hành Điều 28 Luật... thi hành án hành 68 Chương 71 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 71 3.1 Hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính: số vấn đề cần tiếp tục bàn luận. .. phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử hành chính, học viên định lựa chọn đề tài luận văn thạc sỹ luật học: Nâng cao hiệu xét xử hành nước ta giai đoạn nay: Một số vấn đề lý luận thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả xét xử hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nâng cao hiệu quả xét xử hành chính ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay