Hoàn thiện pháp luật về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng kiểm sát viên ở CHDCND lào

90 2 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Đối tượng nghiên cứu của luận văn chính là các vấn đề lý luận về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng Kiểm sát viên; các quy định pháp luật về bộ nhiệm, quản lý và sử dụng Kiểm sát viên; thực tiễn thi hành quy định pháp luật về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng Kiểm sát viên ở nước CHDCND Là BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NOUANTHONG SENGNOUTHONG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KIỂM SÁT VIÊN Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 60.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS THÁI VĨNH THẮNG HÀ NỘI-2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Đào tạo sau Đại học Khoa pháp Luật Hiến pháp Hành tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu chương trình thạc sĩ luật học Trường Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học GS.TS Thái Vĩnh Thắng, người tận tâm, nhiệt tình bảo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nouangthong SENGNOUTHONG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân Mọi tài liệu, số liệu luận văn khách quan, trung thực Những kết quả, đánh giá luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN Nouangthong SENGNOUTHONG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHDCND : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân NDCM : Nhân dân cách mạng NĐ : Nghị định CP : Chính phủ TVQH : Thường vụ Quốc hội MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BỔ NHIỆM, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KIỂM SÁT VIÊN Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1 Bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 1.1.1 Bổ nhiệm Kiểm sát viên 1.1.2 Quản lý Kiểm sát viên 1.1.3 Sử dụng Kiểm sát viên 12 1.2 Nguyên tắc bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 14 1.2.1 Nguyên tắc bổ nhiệm Kiểm sát viên 14 1.2.2 Nguyên tắc quản lý Kiểm sát viên 16 1.2.3 Nguyên tắc sử dụng Kiểm sát viên 19 1.3 Vai trò cơng tác bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 22 1.4 Quy định pháp luật số quốc gia giới bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên học kinh nghiệm cho nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 25 1.4.1 Quy định pháp luật số quốc gia giới bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên 25 1.4.1.1 Bài học kinh nghiệm từ Liên Bang Nga 25 1.4.1.2 Bài học kinh nghiệm từ Việt Nam 29 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 39 TIỂU KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KIỂM SÁT VIÊN Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 43 2.1 Thực trạng quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 43 2.1.1 Các quy định bổ nhiệm Kiểm sát viên 43 2.1.1.1 Quy định nguyên tắc bổ nhiệm Kiểm sát viên 43 2.1.1.2 Quy định tiêu chuẩn Kiểm sát viên 44 2.1.1.3 Quy định thủ tục bổ nhiệm Kiểm sát viên 46 2.1.2 Các quy định quản lý Kiểm sát viên 47 2.1.2.1 Quy định nguyên tắc quản lý Kiểm sát viên 47 2.1.2.1 Quy định quản lý Nhà nước Kiểm sát viên 48 2.1.3 Các quy định sử dụng Kiểm sát viên 51 2.2 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 53 2.2.1 Về bổ nhiệm Kiểm sát viên 53 2.2.2 Về quản lý Kiểm sát viên 57 2.2.3 Về sử dụng Kiểm sát viên 59 2.3 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 60 2.3.1 Những thành tựu 60 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế vướng mắc 61 2.3.3 Nguyên nhân 62 TIỂU KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 64 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM, TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG KIỂM SÁT VIÊN Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 66 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm, tuyển dụng sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 66 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm, tuyển dụng sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 73 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm Kiểm sát viên 73 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý Kiểm sát viên 75 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật sử dụng Kiểm sát viên 77 TIỂU KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Xây dựng hoàn thiện chế bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nội dung quan trọng trình thực cải cách quan Tư pháp nói riêng máy Nhà nước nói chung Bởi, nội dung việc bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên rộng, bao gồm hoạt động như: tuyển chọn, khen thưởng, kỷ luật… Tuy nhiên, vấn đề đặt phải để công tác bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên vừa bảo đảm nét chung giống việc bổ nhiệm, quản lý, sử dung cán bộ, công chức vừa bảo đảm nét đặc thù riêng để Kiểm sát viên thực tốt nguyên tắc làm việc độc lập tuân theo pháp luật Nhận thức vai trò quan trọng đó, thời gian qua, Nhà nước CH DCND Lào ban hành nhiều văn pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên Việc ban hành văn pháp luật thực đạt nhiều kết tích cực Tuy nhiên, quy định pháp luật lĩnh vực bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên Lào số hạn chế, nhược điểm, bất cập định Những hạn chế làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Kiểm sát viên CHDCND Lào Do đó, Nhà nước xã hội đòi hỏi cần phải có cơng trình khoa học pháp lý nhằm xem xét nghiên cứu hệ thống quy định hoạt động bổ nhiệm, quản lý, sử dụng Kiểm sát viên để làm rõ mặt tích cực nhược điểm hệ thống pháp luật lĩnh vực bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên Lào giai đoạn Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên CHDCND Lào” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước CHDCND Lào Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên CHDCND Lào vấn đề rộng ln mang tính thời cao Tuy nhiên, năm gần CHDCND Lào, có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực như: Giáo trình Luật học Trường Đại học Quốc gia Lào; hội thảo nước hội thảo quốc tế nghiên cứu…và gần chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề cách toàn diện Do vậy, việc nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện có hệ thống quy định pháp luật hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên Đồng thời tìm hiểu thực trạng pháp luật, thực tiễn thi hành quy định pháp luật đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên thời gian tới đòi hỏi cấp bách cần thiết khoa học pháp lý nước CHDCND Lào Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn - Về đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên; quy định pháp luật nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên; thực tiễn thi hành quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước CHDCND Lào - Về phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến pháp luật CHDCND Lào công tác bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên Đồng thời, luận văn nghiên cứu nội dung quy định pháp luật công tác bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên số quốc gia giới giai đoạn để nước CHDCND Lào học tập kinh nghiệm hoạt động Trên 10 sở đó, tác giả đánh giá quy định pháp luật hành công tác bổ nhiêm, quản lý sử dụng kiểm sát viên Đồng thời, đánh giá thực tiễn thực quy định để tìm điểm hạn chế quy định đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hạn chế, tồn hoạt động thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu luận văn Mục tiêu việc nghiên cứu luận văn tìm hiểu quy định pháp luật Lào hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước CHDCND Lào số quốc gia giới để từ rút học kinh nghiệm cho hoạt động bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên CHDCND Lào Đồng thời, tìm hiểu thực trạng pháp luật, thực tiễn thi hành quy định pháp luật đưa giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên, đáp ứng nhu cầu thực quyền công tố kiểm sát tư pháp giai đoạn Các câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu toàn diện đề tài, luận văn phải trả lời câu hỏi sau: (1) Công tác bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước CHDCND Lào có vai trò nào? (2) Pháp luật số quốc gia giới quy định bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nào? Cụ thể quốc gia Liên Bang Nga, Pháp Việt Nam quy định bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên? (2) Các quy định bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên quốc gia rút học kinh nghiệm cho nước CHDCND Lào? (3) Thực trạng thực tiễn thi hành quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào? ... đề lý luận bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên; quy định pháp luật nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên; thực tiễn thi hành quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm sát viên nước CHDCND. .. 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bổ nhiệm Kiểm sát viên 73 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý Kiểm sát viên 75 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật sử dụng Kiểm sát viên 77 TIỂU... TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BỔ NHIỆM, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KIỂM SÁT VIÊN Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 43 2.1 Thực trạng quy định pháp luật bổ nhiệm, quản lý sử dụng Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng kiểm sát viên ở CHDCND lào, Hoàn thiện pháp luật về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng kiểm sát viên ở CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay