Giải quyết vụ án hành chính qua thực tiễn tại thành phố hà nội

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở phân tích quy địnhpháp luật hiện hành về giải quyết án hành chính, luận văn đi sâu vào nghiêncứu, đánh giá hoạt động giải quyết án hành chính trên địa bàn thành phố HàNội, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quát và đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiệnpháp luật cũng như nâng cao hiệu quả giải quyết án hành chính. LỜI CẢM ƠN ỗ ướ k óa ả â ôi đượ ấ iề iú đỡ độ i dẫ ầ ô i ia đ è đồ iệ ũ ời ia i ứ đề i Với ò kí iế â ắ xi ửi ời ảm â thành đế iế ĩ Nguyễn Mạnh Hùng – ầ i kí mế ế ò iú đỡ ướ dẫ ỉ ả m i điề kiệ ôi iệ i ứ L m Đồ ời ôi xi ửi ời ảm â â ắ ới Ba i m iệ ể ý ầ ộ P ò Đ K a Sa đ i K aP Hành – Hiế ộ iệ ườ Đ i L H Nội m i điề kiệ ợi ôi i ứ ĩ ôi ũ xi ửi ời ảm â đế ia đ è đồ iệ ô độ i iú đỡ ôi iệ đề i i ứ m i ôi xi â ảm ầ ô ội đồ ấm ó ý để ỉ H Nội 25 tháng m 2016 Tác giả Nguyễn Văn Bách LỜI CAM ĐOAN ôi xi am đ a ợ Gi i ứ ả kế â í a ó đề i õ ũ ia ả i ễ M i í i iệ i ũ ôi iệ am k ả N i a đề i iệ ị ụ iệ k i ò iả am k ả Nế dụ a iệ iệm ướ ỗ i ụ iệ ó ội d iả ầ ôi xi H ứ N i đượ ể iệ m ô S N ầ xé đ k đâ dẫ xé đ mộ kế ướ ằ ội đồ ổ ứ ó ấ ứ ũ H Nội 25 07 m 2016 Tác giả Nguyễn Văn Bách XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Luật TTHC KSV : Luật Tố tụng hành : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Tình hình nghiên cứu đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Các câu hỏi nghiên cứu luận văn: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn: Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn: Cơ cấu luận văn: PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát chung vụ án hành giải vụ án hành 1.1.1 Quan niệm vụ án hành 1.1.2 Quan niệm giải vụ án hành 10 1.2 Các thủ tục giải vụ án hành 14 1.2.1 Thủ tục sơ thẩm vụ án hành chính: 14 1.2.2 Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính: 19 1.2.3 Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính: 22 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu giải vụ án hành 244 1.3.1 Mức độ hoàn thiện pháp luật quản lý hành nhà nước 244 1.3.2 Ý thức pháp luật chủ thể quản lý hành nhà nước 277 1.3.3 Mức độ hoàn thiện pháp luật tố tụng hành 288 1.3.4 Ý thức pháp luật người tham gia tố tụng hành 29 1.3.5 Ý thức pháp luật quan, người tiến hành tố tụng hành 300 1.3.6 Thực trạng tổ chức hoạt động tòa án 311 Kết luận chƣơng 333 Chƣơng THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Cơ sở pháp lý giải vụ án hành Việt Nam 344 2.1.1 Khái lược trình hình thành phát triển pháp luật tố tụng hành Việt Nam từ năm 1996 đến trước năm 2015 344 2.1.2 Những điểm Luật Tố tụng hành năm 2015 39 2.2 Đánh giá kết giải vụ án hành thành phố Hà Nội 477 2.2.1 Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động quan tiến hành tố tụng hành thành phố Hà Nội 477 2.2.2 Đánh giá kết giải vụ án hành theo thủ tục sơ thẩm thành phố Hà Nội 511 2.2.3 Đánh giá kết giải vụ án hành theo thủ tục phúc thẩm thành phố Hà Nội 544 Kết luận chƣơng 588 Chƣơng NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu giải vụ án hành số nƣớc giới 600 3.1.1 Kinh nghiệm Cộng hòa liên bang Đức: 600 3.1.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 611 3.1.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 644 3.2 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu giải vụ án hành Việt Nam 677 3.2.1 Bảo đảm lãnh đạo Đảng cơng tác giải vụ án hành chính: 677 3.2.2 Thực Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị 688 3.2.3 Đảm bảo tính độc lập xét xử Tòa án: 69 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu giải vụ án hành Việt Nam 69 3.3.1 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải vụ án hành Việt Nam nói chung: 69 3.3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải vụ án hành thành phố Hà Nội 79 Kết luận chƣơng 833 PHẦN KẾT LUẬN 844 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngày nay, xã hội tiếp tục phát triển, tranh chấp hành trở nên gay gắt, phức tạp; có khoảng 70% án hành liên quan đến vấn đề đất đai Để đáp ứng nhu cầu thực quyền khiếu nại, khiếu kiện quy định Hiến pháp, Luật Tố tụng hành 2010 (sau viết tắt Luật TTHC 2010) đời Đây thể chế hóa chủ trương Đảng Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Sau Luật TTHC 2010 có hiệu lực pháp luật, số vụ án hành tăng lên nhanh chóng so với trước Luật TTHC 2010 tạo sở pháp lý thuận lợi cho người dân việc khiếu kiện định hành chính, hành vi hành để bảo vệ quyền lợi đáng Ngày 25/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kì họp thứ 10 thơng qua Luật TTHC 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, trừ quy định cụ thể hóa quy định có liên quan Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 So với Luật TTHC 2010, Luật TTHC năm 2015 sửa đổi, bổ sung số nội dung đáng ý Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sau năm năm áp dụng luật TTHC 2010, việc giải vụ án hành gặp khơng khó khăn nhiều bất cập thực tiễn áp dụng pháp luật vào trình giải Tuy Luật TTHC 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng so với Luật TTHC 2010, thay đổi chưa khắc phục triệt để hạn chế pháp luật tố tụng hành nói chung Hơn nữa, việc dự báo phương diện lý luận khó khăn tổ chức triển khai thực nội dung Luật TTHC 2015 cần thiết giai đoạn Việt Nam Xuất phát từ đặc thù thủ đô Hà Nội – Một trung tâm đầu não hành quan trọng bậc nước, với đặc điểm khác biệt đặc trưng tình hình trị, kinh tế xã hội với trình độ dân trí cao, tác giả mong muốn sâu nghiên cứu để từ có đánh giá, nhận định sâu sắc vấn đề giải vụ án hành địa bàn phức tạp thành phố Hà Nội Bởi vậy, việc nghiên cứu đề tài “Giải vụ án hành qua th c tiễn t i thành ph Hà Nội” cần thiết, kết nghiên cứu đề tài góp phần giải vướng mắc lý luận thực tiễn giải vụ án hành chính, hồn thiện pháp luật tố tụng hành chính, đáp ứng yêu cầu công cải cách tư pháp nguồn cung cấp tài liệu cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp lý việc giải vụ án hành Tình hình nghiên cứu đề tài: Trước Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành đời thời điểm Luật TTHC 2015 thơng qua có hiệu lực thi hành, có nhiều cơng trình nghiên cứu giải vụ án hành chính, như: Luận án, luận văn, sách chuyên khảo, báo khoa học, v.v Trong nêu số cơng trình sau: - “Tài phán hành Việt Nam”- PTS Đinh Văn Mậu PTS Phạm Hồng Thái, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1995 - “Một s vấ đề đổi ế giải khiếu kiện hành Việt Nam”- TS Nguyễn Văn Thanh LG Đinh Văn Minh, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 - Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Nguyễn Mạnh Hùng “Thẩm quyền xét xử hành Tòa án nhân dân” - Luận án Tiến Sỹ luật học tác giả Nguyễn Mạnh Hùng “P â định thẩm quyền giải khiếu n i hành thẩm quyền xét xử hành Việ Nam” - Chuyên đề hội thảo khoa học: Luật TTHC Việt Nam – Cộng Hòa Liên Bang Đức 2010 tác giả Nguyễn Mạnh Hùng “Trình t xét xử vụ án hành t i Tòa án theo pháp lu t Việt nam”; - Nguyễn Hoàng Anh, “Ho động xét xử hành ước ta” Tạp chí nghiên cứu lập pháp (1) năm 2016 Những cơng trình nói tập trung nghiên cứu khía cạnh có liên quan tới vấn đề chung tài phán hành chính, thẩm quyền xét xử án hành Tòa án, cấu tổ chức hoạt động Tòa hành Tuy nhiên kể từ Luật TTHC 2015 thơng qua có hiệu lực nay, chưa có nghiên cứu thực cập nhật vấn đề liên quan đến giải án hành đặc biệt thơng qua thực tiễn thành phố Hà Nội Luật TTHC 2015 đặt nhiều vấn đề lý luận thực tiễn bối cảnh địa bàn cụ thể phức tạp thành phố Hà Nội, nơi mà hoạt động xét xử án hành gặp nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc trình áp dụng pháp luật, đặt thách thức cần phải quan tâm, giải kịp thời Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Đối tượng nghiên cứu là: quy định pháp luật, thực tiễn giải vụ án hành chính; quan điểm hồn thiện pháp luật, quan điểm nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật tố tụng hành Phạm vi nghiên cứu đề tài đánh giá quy định pháp luật tố tụng hành Việt Nam; thực tiễn xét xử vụ án hành địa bàn thành phố Hà Nội khoảng thời gian từ năm 2010 đến nay; có đối chiếu cần thiết với kinh nghiệm xét xử vụ án hành nước ngồi 4 Mục tiêu nghiên cứu luận văn: Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: Trên sở phân tích quy định pháp luật hành giải án hành chính, luận văn sâu vào nghiên cứu, đánh giá hoạt động giải án hành địa bàn thành phố Hà Nội, từ đưa nhìn tổng quát đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải án hành Để thực mục tiêu trên, luận văn đưa giải vấn đề sau: - Nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng hợp quy định pháp luật hành giải án hành chính, có so sánh, đối chiếu quy định Luật TTHC 2010, Luật TTHC 2015 văn pháp luật có liên quan - Phân tích đánh giá thực trạng giải án hành thành phố Hà Nội – từ rút điểm thành cơng, hạn chế việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn giải án hành chính, lý giải nguyên nhân thực trạng - Từ thực tiễn đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật giải án hành nâng cao chất lượng giải vụ án hành Các câu hỏi nghiên cứu luận văn: Luận văn tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Giải vụ án hành thủ tục giải vụ án hành nào? - Có yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giải vụ án hành chính? - Những điểm Luật TTHC 2015 so với Luật TTHC 2010 gì? - Thực trạng giải vụ án hành thành phố Hà Nội sao? 75 Nếu thẩm phán trả lương thỏa đáng giảm thiểu khả dùng ảnh hưởng trị, vật chất để tác động đến việc xét xử Mức lương thẩm phán nói riêng ngành tư pháp nói chung nước ta khiêm tốn Điều làm ảnh hưởng đến độc lập, khách quan vô tư xét xử thẩm phán Do việc cải thiện chế độ lương, phụ cấp điều kiện làm việc cho thẩm phán cần phải xem xét, cân nhắc cách hợp lý Điều giúp thẩm phán yên tâm ổn định thu nhập suốt nhiệm kỳ - Tăng cường trách nhiệm thẩm phán: Sự độc lập thẩm phán cần phải với chế trách nhiệm giải trình hệ thống tòa án Cần nghiên cứu xem xét việc quy định trách nhiệm cá nhân thẩm phán Đồng thời cần minh bạch hóa tăng cường tính giải trình việc phán thẩm phán thông qua việc minh bạch định, phán thẩm phán trước công chúng 3.3.1.3 Nâng cao chấ ượng a ười tiến hành t tụng việc giải vụ án hành Thứ nhất, nâng cao chất lượng thẩm phán: Trước tình hình thực tế giải vụ án hành nay, cần tăng cường, nâng cao trình độ chun mơn thẩm phán hành Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ xét xử, giải vụ án hành nhiệm vụ quan trọng Ngành tòa án phải lập kế hoạch bồi dưỡng cán để đáp ứng thay đổi pháp luật tố tụng nói riêng pháp luật chuyên ngành nói chung Trong điều kiện Việt Nam nay, cho dù trước mắt chưa thể chuẩn hóa đội ngũ thẩm phán hành theo đòi hỏi cần thiết bắt buộc, tòa án cần nhanh chóng chuẩn hóa chương trình đào tạo thẩm phán hành định hướng tuyển chọn cán thẩm phán từ số cán qua đào tạo chương trình học viện hành quốc gia có cử nhân luật Song song với đó, ngành tòa án cần lập kế hoạch 76 bồi dưỡng quản lý hành cho đội ngũ cán xét xử hành có Thứ hai, Nâng cao lực Hội thẩm nhân dân: Hội thẩm chức danh tiến hành tố tụng tồn với truyền thống 60 năm tư pháp dân chủ Việt Nam Trong chương trình cải cách tư pháp, chức danh hội thẩm nhân dân - chức danh đại diện nhân dân tham gia xét xử đặt Có nhiều ý kiến việc bỏ chế độ hội thẩm thay hội thẩm hình thức khác mà bảo đảm cho tính nhân dân xét xử Tuy nhiên, với đặc điểm Việt Nam, cần tiếp tục trì chế độ hội thẩm tham gia xét xử Tuy nhiên cần nghiên cứu vai trò, mục đích, thẩm quyền hội thẩm nhân dân tham gia xét xử Việc quy định tham gia nhằm mục đích bảo đảm phán tòa án khơng "đạt lý" mà "thấu tình" Bởi cần phải xem lại quan điểm cho cần phải bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội thẩm Tuy vậy, để tránh tượng hình thức hay chủ quan, cảm tính xét xử Hội thẩm nhân dân phải người có khả năng, kiến thức kinh nghiệm xã hội cần thiết với hiểu biết pháp luật mức đại chúng Do đó, Hội thẩm nhân dân cần phải thường xuyên tự trau dồi nghiệp vụ, nắm bắt quy định pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần bảo vệ pháp chế XHCN để việc xét xử diễn cách công minh khách quan Thứ ba, nâng cao lực thư ký tòa án: Năng lực thư ký tòa án đóng vai trò quan trọng hiệu giải vụ án hành Từ giai đoạn thụ lý, đến giai đoạn chuẩn bị xét xử phiên tòa xét xử vụ án hành chính, thư ký tòa thực hoạt động nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp như: Tống đạt giấy tờ, triệu tập đương sự, chuẩn bị hồ sơ vụ án, ghi biên phiên tòa Các hoạt động bổ trợ cho thẩm phán q trình giải vụ án hành cách thuận lợi, nhanh chóng mà hiệu Năng lực thư ký tòa cần chuẩn hóa điều kiện tuyển dụng bồi dưỡng thường xuyên 77 trình làm việc để đảm bảo việc xét xử tòa hành có tính chun nghiệp Các quy định pháp luật tiêu chuẩn tuyển chọn u cầu chun mơn thư ký tòa án sơ sài, cần bổ sung đầy đủ áp dụng cách thống Đồng thời thư ký tòa cần phải bồi dưỡng chuyên môn theo định hướng chuyên trách đủ lực hỗ trợ thẩm phán xét xử hành Thứ tư, nâng cao lực KSV: Trong tố tụng hành chính, có mặt người tiến hành tố tụng nói chung KSV nói riêng phiên tòa, phiên họp có ý nghĩa quan trọng q trình giải vụ án hành - Sự có mặt KSV phiên tòa, phiên họp đảm bảo thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật tố tụng hành tránh vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dẫn đến trường hợp án bị hủy để xét xử lại - Sự có mặt KSV giúp cho VKSND thực chức kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật hoạt động tố tụng hành phiên tòa, phiên họp, qua phát sai sót hoạt động tố tụng kịp thời đưa định kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, thủ tục đặc biệt giúp việc giải vụ án đắn khách quan đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp đương vụ án - Sự có mặt KSV góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm Hội đồng xét xử hoạt động xét xử, sở giải vụ án đắn triệt để tranh chấp bên đương vụ án Thực tế cho thấy, khóa đào tạo chuyên sâu kiểm sát án hành KSV chưa để tâm cách mức Một năm, VKSND thành phố Hà Nội mở từ khoảng đến hai khóa học nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm sát án hành chính, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu thực tế cần thiết KSV vấn đề nghiệp vụ kiểm sát xát xử án hành mà nhà nước trao quyền kiểm sát Bởi cần đẩy mạnh lớp học ngắn hạn đào tạo bồi dưỡng lực 78 chuyên môn kiểm sát án hành cho KSV, mà đặc biệt KSV sơ cấp bổ nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc "thực hành quyền kiểm sát hoạt động tư pháp" ngành Kiểm sát nhân dân Thứ năm, tăng cường trách nhiệm quan tiến hành tố tụng: Một điều dễ nhận thấy là, vấn đề nâng cao chất lượng phải song song với việc tăng cường tính trách nhiệm chủ thể thực Trong giải vụ án hành khơng phải ngoại lệ, mà trách nhiệm quan tố tụng tăng lên, việc tiến hành thủ tục tố tụng cải thiện, hoạt động tố tụng tiến hành cách cẩn trọng hơn, xem xét cách kĩ lưỡng hơn, từ chất lượng giải vụ án hành nâng cao Có nhiều cách để tăng cường trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, mà đơn giản quy định trực tiếp trách nhiệm luật, có chế tài trách nhiệm đảm bảo thực cách đầy đủ 3.3.1.4 Nâng cao ý thức pháp lu t chủ thể nh ý í ước ười tham gia t tụng hành chính: Như phân tích chương I, ý thức pháp luật người tham gia tố tụng hành cho thấy hiểu biết họ pháp luật, thể qua ứng xử họ toàn q trình giải vụ án hành Thái độ cách xử lý vấn đề phục vụ cho trình điều tra, xét xử thi hành án họ tạo điều kiện thuận lợi định cho trình giải Tình trạng thiếu hiểu biết thiếu tôn trọng pháp luật với tâm lý khiếu kiện "cầu may" người khiếu kiện hành gây khơng khó khăn cho khâu cơng tác giải tranh chấp hành Hơn nữa, thái độ thờ ơ, coi thường pháp luật, ỷ lại vào quyền lực mối quan hệ với quan tư pháp người bị kiện (chủ thể quản lý hành nhà nước) mà có thái độ khơng mực q trình giải vụ án hành gây nhiều khó khăn công tác xét xử 79 Từ thực trạng nhận định nêu mà công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giải tranh chấp hành cần tăng cường mức với nhiều hình thức, phạm vi nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với khả nhận thức tầng lớp người tham gia tố tụng Trong phải đặc biệt trọng, phát huy vai trò phương tiện thông tin đại chúng tổ chức xã hội “Q a â lòng tin â dâ đ i với a ý ức pháp lu t nhân dân, củng c ế giải tranh chấp hành chính, khắc phục tình tr ng khiếu kiện "cầu may", hình thành thói quen hành xử theo pháp lu t xã hội công dân với pháp bị xâm ph m phải đế ươ âm: ó ền, lợi ích hợp âm ấn, trợ giúp pháp lý”17 Đối với chủ thể quản lý hành nhà nước, cần có hình thức kỷ luật nghiêm khắc cán bộ, cơng chức nhà nước có biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn phiền hà cho dân quản lý hành Để thực mục tiêu này, thiết nghĩ cần tăng cường vai trò báo chí, ngơn luận nhằm phát biểu quan liêu cửa quyền để có hướng giải cụ thể nhanh chóng, giúp người dân có thêm kênh phương tiện để bảo vệ quyền lợi 3.3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải vụ án hành thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội thành phố khác Việt Nam, nhiên ngẫu nhiên mà Hà Nội coi thành phố hành chính, thủ tổ quốc Những số liệu chương II cho thấy số lượng án hành Hà Nội lớn so với nước Những giải pháp nêu hoàn toàn áp dụng để nâng cao hiệu giải vụ án hành Hà Nội Tuy nhiên, thân công chức ngành tư pháp, tác giả thấy việc đảm bảo tính độc lập xét xử Tòa án Hà Nội mục tiêu khó thực nhất, ẩn đằng sau phán Tòa 17 Nguyễn Mạnh Hùng (2013), “P â định thẩm quyền giải khiếu n i hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam”, Luận án Tiến Sỹ luật học Tr.161 80 ràng buộc vơ hình quan tư pháp hành pháp Tuy nhiên phạm vi viết, tác giả xin đưa đề xuất cụ thể sau: Thứ nhất, nhằm nâng cao lực hoạt động quan tư pháp nói chung, đặc biệt Toà án VKS trước yêu cầu tình hình mới, hưởng ứng chủ trương cải cách tư pháp Quan điểm đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tác giả xin mạnh dạn đưa đề xuất nên thí điểm thiết lập mơ hình tổ chức tòa án theo cấp xét xử thành phố Hà Nội Có thể nhận thấy, nội dung mà Nghị số 49 đề ra, là: “Tổ chức Tồ án theo thẩm quyền xét xử, khơng phụ thuộ khu v ị hành chính, gồm: tổ chức một s ; ẩm ị hành cấp huyện; Tồ án phúc thẩm có nhiệm vụ chủ yếu xét xử phúc thẩm xét xử s vụ ẩm ượng thẩm tổ chức theo khu v c có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm; Toà án nhân dân t i cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, ướng dẫn áp dụng th ng pháp lu t, phát triển án lệ xét xử i m đ c thẩm, tái thẩm” Hiện nay, trừ Toà án quân hệ thống Tồ án nhân dân nước ta tổ chức theo đơn vị hành gồm: Mỗi đơn vị hành cấp huyện cấp tỉnh có Tồ án nhân dân; Tồ án nhân dân cấp tỉnh Toà án cấp trực tiếp Toà án nhân dân cấp huyện; Toà án nhân dân cấp cao Toà án cấp trực tiếp Toà án nhân dân cấp tỉnh; TAND tối cao Toà án cấp trực tiếp Toà án nhân dân cấp cao Việc nghiên cứu để tổ chức Toà án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành mà Nghị số 49 đề bước đột phá chất, nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Toà án; tăng tính độc lập xét xử Tòa án thể quan điểm “quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp quan Nhà 81 nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Do vậy, việc thí điểm áp dụng mơ hình vào thành phố Hà Nội hồn tồn có phù hợp với tinh thần đạo Nghị mà Bộ trị đề thực tới năm 2020 Thứ hai, với đặc điểm khu vực thành phố Hà Nội có nhiều sở đào tạo chuyên sâu lĩnh vực luật học, đặc biệt trường Đại học địa bàn, điều có nghĩa lượng giảng viên người nghiên cứu chuyên sâu luật học địa bàn thành phố Hà Nội lơn, tác giả đề xuất việc sử dụng nguồn làm nguồn chức danh Hội thẩm nhân dân Thực tiễn xét xử cho thấy, Hội thẩm nhân dân địa bàn Hà Nội lấy từ đội ngũ người có trình độ văn hóa cao sau hưu, nhiên kiến thức trình độ luật học họ hạn chế Trên thực tế xét xử, phản ảnh chế định hội thẩm nhân dân phiên tòa mờ nhạt, nguyên tắc hội thẩm ngang quyền với thẩm phán xét xử ghi nhận nay, ngang quyền trình độ luật pháp họ so sánh với thẩm phán? Việc sử dụng đội ngũ có nguồn tri thức luật học cao giảng viên Luật học hay người nghiên cứu chuyên sâu luật pháp làm nguồn hội thẩm nhân dân phương án hữu hiệu việc đảm bảo phát huy vai trò hội thẩm nhân dân cách hiệu Thứ ba, để đảm bảo tính khách quan vô tư xét xử vụ án hành địa bàn, thiết nghĩ TAND thành phố Hà Nội VKSND thành phố Hà Nội cần kết hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phiên tòa hành địa bàn Thực tế giải án hành quận Hồn Kiếm cho thấy năm số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm mở án hành hiếm, vài năm tổ chức lần Đối với phiên tòa rút kinh nghiệm này, việc xét xử kiểm sát việc xét xử thường diễn cách quy củ hình thức, nội dung lẫn chất 82 lượng xét xử Để tránh tượng thiên vị, e dè hay né tránh xét xử án hành chính, theo tác giả cần tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành nhằm tạo khách quan khắc phục tình trạng chì trệ khơng muốn giải loại án thẩm phán Thực tế cho thấy, quận huyện trực thuộc thành phố Hà Nội, số lượng án hành năm nhiều, địa phương năm thụ lý từ đến vụ án hành chính, việc Tòa án VKS phối hợp kiểm tra rà sốt tình hình giải án hành địa phương trực thuộc thơng qua phiên tòa rút kinh nghiệm hồn tồn có sở khả thi để thực Ngoài ra, với đặc điểm số lượng án hành địa bàn Hà Nội tương đối nhiều, biện pháp xem xét tăng cường phối hợp quan nhà nước công tác giải tranh chấp hành chính, tăng cường chất lượng giải khiếu nại hành từ giảm tải số lượng án hành Tòa án Để làm điều đó, phối hợp quan nhà nước công tác cần tăng cường hai phương diện chủ yếu là: Thứ nhất, cần nghiêm túc thực quy định pháp luật chế độ thông tin, phối hợp chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại hành Tòa án Thứ hai, tăng cường tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tổng kết liên ngành với thành phần tham gia đa dạng như: Người có thẩm quyền giải khiếu nại hành chính, đại diện Tòa án, đại diện sở giáo dục, nghiên cứu pháp luật, đại diện tổ chức xã hội doanh nghiệp vv… 83 Kết luận chƣơng Tình hình kinh tế trị đất nước ln có xu hướng thay đổi qua thời kì giai đoạn định, học hỏi kinh nghiệm nước có tố tụng hành phát triển hay tương đồng với nước ta ln có kinh nghiệm đáng để tham khảo xem xét áp dụng vào tư pháp nước nhà Những giải pháp chương bao quát hết đối tượng trực tiếp có mặt tố tụng hành chính, bao gồm quan , người tiến hành tố tụng chủ thể tham gia tố tụng Bởi có nâng cao trình độ, trách nhiệm họ sở để việc giải vụ án hành diễn hiệu Hà Nội với đặc thù thành phố hành đất nước có đặc điểm số lượng vụ án nói chung số lượng án hành nói riêng lớn so với mặt chung nước, cần có quan tâm đầu tư nhiều mặt giúp cải thiện nâng cao chất lượng giải án hành địa bàn Những nhận định kiến nghị chương xác lập sở thực trạng tư pháp quốc gia phù hợp với chủ trương, quan điểm Đảng giải tranh chấp hành Việt Nam 84 PHẦN KẾT LUẬN Như 20 năm thực việc xét xử vụ án hành theo thủ tục tố tụng hành chính, ta thấy chức năng, vị trí vai trò quan trọng chủ thể tiến hành tố tụng, quan tiến hành tố tụng xét xử hành ngày khẳng định vững phù hợp với xu phát triển đất nước Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, mà Đảng Nhà nước ta đẩy mạnh công cải cách tư pháp, với việc Luật TTHC 2015 vừa có hiệu lực thi hành, vấn đề nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hành cần thiết Hơn nữa, xuất phát từ đặc thù thủ đô Hà Nội – Một trung tâm đầu não hành quan trọng bậc nước, với đặc điểm khác biệt đặc trưng tình hình trị, kinh tế xã hội, sâu nghiên cứu việc giải vụ án hành thành phố Hà Nội mang ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Luận văn trình bày, phân tích, đánh giá quy định pháp luật tố tụng hành chính, kết nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận vụ án hành giải vụ án hành chính; đề cập tới thủ tục giải vụ án hành đánh giá, phân tích yếu tố ảnh hưởng tới hiệu giải vụ án hành Ngồi ra, luận văn khái lược trình hình thành phát triển pháp luật tố tụng hành Việt Nam, đồng thời so sánh, đối chiếu điểm Luật TTHC 2015 so với Luật TTHC 2010 Bên cạnh đó, luận văn tập trung phân tích tình hình thực tiễn giải vụ án hành phạm vi thành phố Hà Nội, có so sánh đối chiếu với số liệu nước Trên sở kết đánh giá tình hình giải án hành thực tế, dựa vào yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giải vụ án hành chính, tác giả đề xuất số kiến nghị có giá trị tham khảo nhằm hồn thiện pháp luật, nâng cao 85 hiệu giải vụ án hành nước nói chung thành phố Hà Nội nói riêng, có đối chiếu học hỏi kinh nghiệm quốc tế Do thời gian hạn hẹp, tài liệu tham khảo chưa nhiều lần đầu tiếp cận với cơng trình tương đối khó nên luận văn tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy để hồn thiện cơng trình nghiên cứu mình./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật tố tụng hành Việt Nam Trường Đại học luật Hà Nội, Nxb Công an Nhân dân - 2014 Từ điển Tiếng Việt (Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, 2003) Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Trần Mạnh Hùng (2011), “Thẩm quyền giải khiếu kiện hành chính”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (Số chuyên đề Luật Tố tụng hành chính), tr 17 - 30 Ths Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến (2011), “Nh định khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (Số chuyên đề Luật Tố tụng hành chính), tr 31 - 42 Ths Nguyễn Thị Thu Hương, “Thủ tục xét xử vụ án hành theo Lu t T tụng hành chính” Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (Số chuyên đề Luật Tố tụng hành chính), tr 49 – 60 TS Nguyễn Mạnh Hùng (2013), “P â định thẩm quyền giải khiếu n i hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam”, Luận án Tiến Sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội Từ điển giải thích thuật ngữ luật học – NXB Cơng an nhân dân – Hà Nội, 1999 TS Nguyễn Minh Đoan (2003), “Một s ý kiến cải điều kiện xây d N ước pháp quyền”, Tạp chí luật học (5) Tr.16 10 Ths Phạm Hồng Quang (2005), “Tài phán hành theo quan niệm s ước giới”, Tạp chí luật học (1) tr 72 11 Ths Phạm Hồng Quang (2005), “Lu t kiện tụng hành Nh t Bản s vấ đề cải cách t tụng hành Nh t Bản hiệ a ”, Tạp chí luật học (3) tr 70-76 12 Vụ 10 – VKSND Tối cao, “Báo cáo công tác kiểm sát việc giải vụ án Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động việc khác theo quy định pháp luật năm 2015” 13 Vụ 10 – VKSND Tối cao, “Báo cáo công tác kiểm sát việc giải vụ H í Ki d a định pháp lu ươ m 2014” 14 Vụ 10 – VKSND Tối cao, “B vụ H í Ki d a định pháp lu ô ươ q H í Ki d a định pháp lu H í Ki m i La động việc khác theo ô ươ kiểm sát việc giải m i La động việc khác theo m 2012” 16 Vụ 10 – VKSND Tối cao, “B vụ kiểm sát việc giải m 2013” 15 Vụ 10 – VKSND Tối cao, “B vụ m i La động việc khác theo d a định pháp lu ô ươ kiểm sát việc giải m i La động việc khác theo m 2011” 17 Phòng 12 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Công tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ 2010” iệ k e định pháp lu m 18 Phòng 12 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Công tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ iệ k e định pháp lu m 2011” 19 Phòng 12 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Công tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ iệ k e định pháp lu m 2012” 20 Phòng 12 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Cơng tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ iệ k e định pháp lu m 2013” 21 Phòng 12 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Công tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ iệ k e định pháp lu m 2014” 22 Phòng 10 – VKSND TP Hà Nội, “Báo cáo Công tác kiểm sát giải vụ án HC - KT – LĐ iệ k e định pháp lu m 2015” 23 Phòng 10 – VKSND TP Hà Nội, “B đầ kết công tác kiểm sát m 2016” 24 Quốc Hội, “Lu t T tụ í ” (số 64/2010/QH12), ngày 24/11/2010 25 Quốc Hội, “Lu t T tụng hành chính”, (số 93/2015/QH13), ngày 25/11/2015 26 Quốc Hội, “Lu t Tổ chức TAND”, (số 62/2014/QH13), ngày 24/11/2014 27 Quốc Hội, “Lu t Tổ chức VKSND”, (số 63/2014/QH13), ngày 24/11/2014 28 Chính Phủ, “Nghị đị v ia ô định xử ph t vi ph m í đường bộ” (Số 34/2010/NĐ-CP), ngày 02/4/2010 ĩ 29 UBTVQH, “Pháp lệnh Xử lý vi ph m hành chính” ngày 02 tháng năm 2002 “Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung s điều Pháp lệnh Xử lý vi ph m hành chính” ngày 02 tháng năm 2008 30 Quốc Hội, “Lu t cán công ”, (Số 22/2008/QH12), ngày 13/11/2008 31 Nguyễn Thị Hương (2013), “Nâng cao hiệu xét xử vụ án hành nhìn từ ó độ đảm bả í độc l p Tòa án” Luận văn thạc sỹ luật học Đại học Luật Hà Nội Tr 53 Webside: 32 http://toquoc.vn/cap-nhat-khong-ngung/lui-thoi-gian-xu-phat-lai-xekhong-co-bang-fc-98244.html 33.http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=2671429 &p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=8611919 ... Khởi kiện vụ án hành chính, thụ lý vụ án hành xét xử vụ án hành Giải vụ án hành có đặc điểm sau đây: 1.1.2.1 Về chủ thể, thẩm quyền giải vụ án hành chính: Chủ thể giải vụ án hành thuộc quan tư... cao hiệu giải vụ án hành 7 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 1.1 Khái quát chung vụ án hành giải vụ án hành 1.1.1 Quan niệm vụ án hành Khái niệm Vụ án theo... - Giải vụ án hành thủ tục giải vụ án hành nào? - Có yếu tố ảnh hưởng đến hiệu giải vụ án hành chính? - Những điểm Luật TTHC 2015 so với Luật TTHC 2010 gì? - Thực trạng giải vụ án hành thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết vụ án hành chính qua thực tiễn tại thành phố hà nội, Giải quyết vụ án hành chính qua thực tiễn tại thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay