Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn

100 1 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2019, 11:59

Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu: Thứ nhất, là xây dựng được kháiniệm quyền nhân thân, quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản, các phươngthức, biện pháp bảo vệ và các đặc trưng cơ bản của quyền nhân thân trong lĩnhvực xuất bản; Thứ hai, là tìm hiểu và làm rõ được quy định của Bộ luật Dân sựnăm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HUY BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HUY BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Dân Tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Luật học cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết luận khoa học Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các thơng tin tài liệu trích dẫn Luận văn trung thực, khách quan dựa nghiên cứu khoa học thực tế công bố Xác nhận người hướng dẫn Chữ ký học viên PGS.TS Bùi Đăng Hiếu Nguyễn Văn Huy LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp người động viên, giúp đỡ nhiều mặt vật chất tinh thần suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Đặc biệt, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Đăng Hiếu - người thầy hết lòng hướng dẫn, bảo tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình nghiên cứu Luận văn Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, tồn thể q thầy cơ, cán Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Pháp luật Dân cán Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Trường Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng chấm Luận văn có góp ý q báu để hồn chỉnh Luận văn Học viên Nguyễn Văn Huy MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN 1.1 Khái quát chung quyền nhân thân lĩnh vực xuất 1.1.1 Khái niệm đặc điểm pháp lý quyền nhân thân 1.1.2 Quyền nhân thân lĩnh vực xuất 1.2 Bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 8 16 22 1.2.1 Khái niệm bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 22 1.2.2 Vai trò việc bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 24 1.2.3 Các phương thức bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 26 1.2.4 Các biện pháp bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 29 1.3 Khái quát hình thành phát triển vấn đề bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 1.3.1 Đường lối, sách Đảng bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 1.3.2 Sự hình thành phát triển pháp luật xuất bảo vệ quyền nhân thân 33 33 36 Chương THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN 41 TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN 2.1 Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 42 2.1.1 Quy định pháp luật việc bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến hình ảnh cá nhân lĩnh vực xuất 2.1.2 Quy định pháp luật việc bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân lĩnh vực xuất 2.1.3 Quy định pháp luật việc bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 2.1.4 Quy định pháp luật việc bảo vệ quyền nhân thân liên quan đến quyền tác giả lĩnh vực xuất 2.2 Nhận diện số hành vi xâm phạm quyền nhân thân cá nhân lĩnh vực xuất 2.2.1 Hành vi sử dụng thông tin liên quan đến quyền nhân thân cá nhân 2.2.2 Hành vi xâm phạm nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả 42 46 48 53 55 56 67 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN TRONG 76 LĨNH VỰC XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Những khó khăn cơng tác bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.1.1 Những khó khăn gắn liền với chưa hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan 3.1.2 Những khó khăn liên quan đến đội ngũ thực thi bảo vệ 3.1.3 Những khó khăn xuất phát từ thực trạng Ngành Xuất Việt Nam 3.2 Những tiền đề lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 3.2.1 Những tiền đề lý luận việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 76 76 77 78 79 79 3.2.2 Những tiền đề thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 3.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 82 82 84 90 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền nhân thân phận quyền dân cá nhân chế định ngày khoa học pháp lý xã hội quan tâm nghiên cứu Bộ luật Dân năm 2015 sở kế thừa số quy định Bộ luật Dân năm 2005, ban hành đánh dấu bước tiến việc bảo vệ quyền dân nói chung, quyền nhân thân nói riêng, thể trình độ phát triển kinh tế xã hội, kỹ thuật lập pháp tiến Đồng thời, cụ thể hóa quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp năm 2013 Với ghi nhận đó, quyền nhân thân ngày khẳng định vai trò quan trọng, giá trị cốt lõi đời sống tinh thần cá nhân Do vậy, nghiên cứu, tìm hiểu chất quyền nhân thân, đặc điểm đặc thù, chế bảo vệ quyền để từ góp phần hồn thiện quy định pháp luật vấn đề đặt lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực xuất Nghiên cứu quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam vấn đề cần thiết Hoạt động xuất thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc lĩnh vực đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại… Sản phẩm hoạt động xuất xuất phẩm Xuất phẩm có nội dung tác phẩm, tài liệu lĩnh vực khác đời sống xã hội xuất thông qua nhà xuất quan, tổ chức cấp giấy phép, thể nhiều hình thức khác Trong kinh tế thị trường nay, hoạt động xuất có bước phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng bạn đọc, góp phần tích cực vào cơng tác tun truyền, phổ biến đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội… Công tác đạo, quản lý hoạt động xuất có nhiều tiến bộ, trọng bảo đảm định hướng trị - tư tưởng, bảo vệ quyền lợi ích cá nhân, tổ chức, phát uốn nắn kịp thời lệch lạc, sai phạm Tuy vậy, hoạt động xuất nước ta yếu kém, khuyết điểm Quy mơ, lực hoạt động xuất chưa đáp ứng nhu cầu; khuynh hướng thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận túy tác động xấu đến hoạt động xuất bản; đội ngũ biên tập viên hạn chế trình độ lực; quan quản lý nhà nước chuyên ngành, quan chủ quản nhà xuất chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm mức vai trò, chức xuất bản… Mặt khác, thực trạng pháp luật bảo vệ quyền người nói chung, quyền nhân thân nói riêng lĩnh vực xuất có nhiều bất cập, hạn chế Xuất phát từ ngun nhân đó, thực tế tình trạng vi phạm pháp luật hoạt động xuất bản, xâm phạm quyền lợi ích đáng tổ chức, cá nhân, đó, vi phạm quyền nhân thân cá nhân xuất phẩm diễn phổ biến, vi phạm quyền hình ảnh, quyền bí mật đời tư, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân… Xuất phát từ tình hình nêu trên, việc nghiên cứu, tìm hiểu, xác định, phân tích để làm rõ sở lý luận quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản, thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam cách có hệ thống tồn diện điều cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Nhận thức tầm quan trọng việc bảo vệ quyền nhân thân nói chung bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất nói riêng, học viên chọn đề tài: “Bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất - Một số vấn đề lý luận thực tiễn” cho Luận văn Thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Dân Tố tụng dân Tình hình nghiên cứu đề tài Quyền nhân thân nói chung quyền nhân thân lĩnh vực khác đời sống xã hội, quyền nhân thân cụ thể nhiều cơng trình nghiên cứu đặt vấn đề tìm hiểu cách thấu đáo Tuy nhiên, khoa học pháp lý, tính đến thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất cách có hệ thống quy mô, từ lý luận tới thực tiễn Một số cơng trình nghiên cứu pháp lý có liên quan đề cập đến quyền nhân thân, pháp luật hoạt động xuất cách riêng rẽ; đề cập đến quyền nhân thân lĩnh vực xuất mức độ khía cạnh vấn đề nhỏ việc ghi nhận bảo vệ số quyền nhân thân Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu như: tác giả Vũ Mạnh Chu với “Đổi hoàn thiện pháp luật xuất theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền” thực năm 1997 với nội dung phân tích tồn kiến nghị hồn thiện pháp luật xuất nói chung chưa có nghiên cứu gắn việc hồn thiện pháp luật xuất với vấn đề bảo vệ quyền nhân thân cá nhân; Kỷ yếu Hội thảo: “Quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân sự” Nhà Pháp luật Việt - Pháp tổ chức năm 1997, thuyết trình viên đề cập tới quyền tác giả lĩnh vực xuất bản, đề cập dạng hỏi đáp chưa cho thấy rõ đặc trưng quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản; cơng trình nghiên cứu năm 2008 tác giả Lê Đình Nghị làm chủ nhiệm với đề tài: “Quyền nhân thân cá nhân bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân sự” cơng trình nghiên cứu năm 2014 tác giả Phùng Trung Tập làm chủ nhiệm với đề tài: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại xâm phạm quyền nhân thân cá nhân” có đưa nghiên cứu quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân nói chung mà chưa có nghiên cứu đặc thù lĩnh vực xuất bản; số cơng trình nghiên cứu đề cập số quyền nhân thân đơn lẻ như: Luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả Lê Thị Hoa (2006): “Quyền nhân thân liên quan đến thân thể cá nhân theo quy định Bộ luật Dân năm 2005”; Luận án Tiến sĩ Luật học tác giả Lê Đình Nghị (2008): “Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân Việt Nam”; Luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả Phùng Bích Ngọc (2011): “Một số vấn đề lý luận thực tiễn quyền nhân thân cá nhân hình ảnh pháp luật dân Việt Nam”; Luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả Hoàng Ngọc Hưng (2012): “Quyền họ, tên - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”…; có cơng trình nghiên cứu phương thức bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân nói chung chưa cụ thể lĩnh vực như: Luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả 79 dụng tác phẩm đối tác liên kết ký với chủ sở hữu quyền tác giả Điều gây khó khăn việc quy trách nhiệm vi phạm quyền tác giả Thứ ba, việc xây dựng thực quy trình xuất nhà xuất nhiều hạn chế Quy trình xuất văn thể tiến trình đời xuất phẩm công việc, trách nhiệm, phối hợp phận nhà xuất Việc tuân thủ quy trình xuất bảo đảm thảo tác phẩm trải qua nhiều cơng đoạn, có kiểm tra chéo, hạn chế đến mức thấp sai xót xảy Tuy nhiên thực tế, nhiều sai phạm xuất phẩm xuất phát từ ngun nhân khơng tn thủ quy trình xuất Thứ tư, cán bộ, người làm công tác xuất nhiều hạn chế trình độ chun môn kiến thức pháp luật xuất bản, đặc biệt đội ngũ Biên tập viên Là người rà sốt, hồn thiện nội dung hình thức thảo để xuất bản, vai trò Biên tập viên vô quan trọng Ở nhiều nhà xuất bản, chưa xây dựng đội ngũ Biên tập viên chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề nên tình trạng sai phạm nội dung sách phổ biến Nhiều Biên tập viên bị xử phạt với mức khác nhau, bị tước chứng hành nghề biên tập, đền bù giá trị vật chất… 3.2 Những tiền đề lý luận thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 3.2.1 Những tiền đề lý luận việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất - Nhận thức giới khách quan ln ln q trình, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ thấp đến cao, từ tượng tới chất vấn đề Mục đích nhận thức người nhằm để nắm bắt quy luật vận động phát triển, từ để cải tạo giới khách quan phục vụ cho lợi ích người Trong hoạt động xã hội nói chung, hoạt động xuất nói riêng, quan hệ xã hội đa dạng, phong phú phức tạp Là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng hoạt động xuất đan xen với kinh tế, gắn lao động sáng tạo tư với lao động sản xuất vật chất, xuyên suốt q trình 80 sản xuất, lưu thơng tiêu dùng xuất phẩm Vì vậy, việc nhận thức đủ quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực xuất nói chung, quyền nhân thân lĩnh vực xuất nói riêng để từ đề quy phạm pháp luật phù hợp u cầu q trình xây dựng hồn thiện pháp luật xuất - Ngày nay, người trở thành trung tâm mối quan hệ, giá trị tinh thần người ngày đề cao bảo đảm bình diện pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia Việc tiếp tục thể chế hóa mở rộng phạm vi bảo vệ quyền người nói chung, quyền nhân thân nói riêng lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực xuất yêu cầu cấp bách - Là phương tiện quan trọng hàng đầu Nhà nước việc quản lý xã hội, pháp luật phải chuẩn mực chung, có tính khái qt giá trị thực thi việc điều chỉnh quan hệ xã hội Ở thời điểm ban hành, pháp luật cố gắng ghi nhận điều chỉnh cách đầy đủ quan hệ xã hội Tuy nhiên, quan hệ đời sống xã hội bất biến mà ln có phát triển, thay đổi không ngừng, đặc biệt kinh tế thị trường với phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực Vì vậy, vấn đề hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật xuất việc bảo vệ quyền nhân thân nói riêng đặt tất yếu để ngày bảo vệ bảo đảm tốt quyền chủ thể xã hội - Khác với lĩnh vực sản xuất, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm vật chất túy, hoạt động sáng tạo, sản xuất, phổ biến tiêu dùng sản phẩm văn hóa nói chung, xuất phẩm nói riêng có đặc trưng riêng biệt Do đó, bảo vệ quyền nói chung, quyền nhân thân lĩnh vực xuất chủ thể có đặc thù định Vì vậy, thời kỳ với đặc trưng đó, pháp luật xuất cần có điều chỉnh phù hợp 3.2.2 Những tiền đề thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất - Nghị Đại hội XII Đảng triển khai sống tiền đề quan trong cơng xây dựng hồn thiện thể chế, hồn thiện 81 pháp luật Hoạt động xuất thuộc lĩnh vực văn hóa - tư tưởng Các sản phẩm hoạt động xuất góp phần phục vụ cho cơng tác định hướng tư tưởng thẩm mỹ cho nhân dân Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ Nghị Đại hội XII Đảng đề là: “Đổi mới, hồn thiện thể chế, tạo mơi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường dịch vụ, sản phẩm văn hóa lành mạnh…”43 Do đó, tiếp tục xây dựng hồn thiện pháp luật xuất nói chung, pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất nói riêng tiếp tục cần quan tâm thời gian tới để bảo đảm quyền, lợi ích đáng chủ thể quyền - Hiến pháp năm 2013 quy định rõ ràng bảo vệ quyền người, khẳng định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơng nhận, tơn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” Nhằm thể chế hóa quy định Hiến pháp liên quan đến quyền người, ngành luật tiếp tục có rà soát, đối chiếu nhằm sửa đổi, bổ sung quy định quyền người nói chung, quyền nhân thân nói riêng để bảo đảm thi hành bảo vệ tốt thực tế Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất khơng nằm ngồi xu chung - Luật Xuất năm 2012 ban hành thực thi thực tế thời gian qua đạt nhiều kết quan trọng Các quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể liên quan ngày ghi nhân bảo đảm Tình trạng xâm phạm quyền tổ chức, cá nhân phần kiểm soát Tuy nhiên, Luật Xuất năm 2012 văn hướng dẫn thi hành bộc lộ số hạn chế việc bảo hộ quyền nói chung, quyền nhân thân cá nhân lĩnh vực cần thiết có sửa đổi, bổ sung phù hợp - Xuất lĩnh vực vừa hoạt động theo Luật Xuất vừa phải hoạt động theo luật liên quan khác, vậy, hồn thiện quyền nhân thân lĩnh vực xuất khơng đơn hồn thiện Luật Xuất bản, văn 43 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr 130 82 hướng dẫn thi hành mà đòi hỏi phải hồn thiện ngành luật khác, bối cảnh xây dựng hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Đến nay, BLDS 2015 ban hành (có hiệu lực từ 01/01/2017) kỳ vọng đạo luật có ý nghĩa to lớn không mặt bảo đảm quyền người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội mặt xây dựng hồn thiện pháp luật Là luật chung lĩnh vực tư, quy định BLDS 2015 quyền nhân thân cá nhân cần thiết ghi nhận bảo vệ lĩnh vực khác đời sống xã hội 3.3 Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.3.1.1 Hoàn thiện pháp luật dân nhằm tạo môi trường điều kiện bảo vệ tốt quyền nhân thân cá nhân nói chung BLDS luật chung lĩnh vực tư Với ghi nhận bảo đảm ngày nhiều quyền nhân thân người lĩnh vực đời sống xã hội tạo chế pháp lý hữu hiệu cho chủ thể bảo vệ quyền BLDS 2015 đời với nhiều điểm mới, từ ghi nhận đầy đủ mức cao quyền nhân thân cá nhân đến tiến kỹ thuật lập pháp Việt Nam, đánh dấu bước phát triển vượt bậc môi trường pháp lý dân Do đó, từ thời điểm này, BLDS 2015 chưa có hiệu lực, việc triển khai thi hành, xây dựng văn pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn điểm mới, điểm chưa rõ Bộ luật nhiệm vụ cấp bách, để Bộ luật có hiệu lực thi hành đồng bộ, hiệu lực hiệu 3.3.1.2 Hoàn thiện pháp luật xuất để bảo đảm quyền nhân thân cá nhân lĩnh vực xuất Từ Luật Xuất năm 2012 ban hành thực hiện, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân ngày ghi nhận bảo vệ lĩnh vực xuất Quyền hình ảnh, với bí mật đời tư, quyền bảo vệ 83 danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả quyền nhân thân cá nhân ghi nhận, bảo đảm bảo vệ biện pháp hiệu Tuy nhiên, với đời Hiến pháp năm 2013, BLDS 2015, quyền người, quyền nhân thân tiếp tục ghi nhận hoàn thiện Do đó, cần thiết phải đặt vấn đề hồn thiện pháp luật xuất để bảo đảm quyền nhân thân cá nhân lĩnh vực xuất 3.3.1.3 Hoàn thiện pháp luật quyền tác giả để bảo vệ tốt nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả Nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả quyền dễ bị xâm phạm thực tế Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ có ghi nhận bảo vệ quyền này, quy định phương thức bảo vệ chế tài áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm BLDS 2005 ghi nhận bảo vệ quyền tác giả quy định quyền tác giả quyền liên quan (thuộc Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ) Tuy nhiên, đến BLDS 2015, quy định quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cơng nghệ khơng ghi nhận Luật Sở hữu trí tuệ ban hành năm 2005, sửa đổi, bổ sung số điều năm 2009 đến có nhiều quy định khơng phù hợp với thực tiễn cần nâng tầm bảo vệ, đáp ứng hiệu thực thi cao có số quy định nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả Do vậy, hoàn thiện pháp luật quyền tác giả để bảo vệ tốt nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả yêu cầu phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam 3.3.1.3 Hồn thiện mơi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động xuất kinh doanh xuất phẩm Ngành xuất Việt Nam tồn cạnh tranh thiếu lành mạnh, thiếu hợp tác ngành nhiều dẫn đến tượng tranh giành giao dịch thương mại, gây thiệt hại cho nhà xuất Vì vậy, cần có hình thức để nhà xuất có đầy đủ thơng tin hợp tác với để bảo vệ quyền lợi cho mình, tránh lãng phí làm thiệt hại đến lợi ích hoạt động xuất bản, mua quyền bảo vệ quyền thuộc quyền sở 84 hữu mình, tác giả đối tác nhà xuất Mặt khác, tình trạng sản xuất, buôn bán, kinh doanh xuất phẩm lậu diễn tràn lan thị trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực đầu tư kinh doanh, phát triển lành mạnh nhà xuất chân thụ hưởng văn hóa độc giả Vì vậy, yêu cầu đặt phải hoàn thiện pháp luật thương mại, đầu tư, doanh nghiệp, thuế…, chế quản lý kinh tế, tra, kiểm tra quan nhà nước để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động xuất kinh doanh xuất phẩm 3.3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam Việc nghiên cứu sách mới, đưa chế phù hợp để xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật ln Đảng Nhà nước quan tâm Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 rõ định hướng xây dựng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền người, quyền tự do, dân chủ công dân là: “Củng cố sở pháp lý trách nhiệm quan nhà nước việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng tổ chức thực thi pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quyền người, quyền công dân lĩnh vực dân sự, trị, kinh tế, văn hố - xã hội Hoàn thiện chế độ bảo hộ Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp công dân, chế độ trách nhiệm quan nhà nước, án việc bảo vệ quyền đó; xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, nêu phương hướng cải cách tư pháp “Hồn thiện sách, pháp luật hình dân phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân; hồn thiện thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng bảo vệ quyền người” 85 Vì vậy, xây dựng hoàn thiện pháp luật nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khả điều chỉnh pháp luật thời kỳ Trong thời gian tới, số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Việt Nam đặt là: 3.3.2.1 Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân Quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân chế định pháp luật quan trọng BLDS Việt Nam Trước yêu cầu ngày cao bảo vệ quyền người, quyền cơng dân nói chung, tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực đời sống xã hội giải pháp quan trọng BLDS 2015 đời đánh dấu bước quan trọng công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, đáp ứng tốt cơng tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể Trong đó, chế định pháp luật quyền nhân thân đổi hoàn thiện, ghi nhận bảo vệ nhiều quyền nhân thân mới, loại bỏ số quyền không phù hợp với chất quyền nhân thân quy định BLDS 2005 Các phương thức bảo vệ quyền dân sự, có quyền nhân thân ghi nhận đa dạng Vì vậy, thời gian tới, tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy phạm pháp luật luật chuyên ngành, văn luật để hướng dẫn quy định BLDS 2015 nhằm thực thi bảo hộ tốt quyền nhân thân cá nhân lĩnh vực, có số quyền nhân thân đặc trưng dễ bị xâm phạm lĩnh vực xuất Cụ thể: - Cần có hướng dẫn chi tiết “mục đích thương mại” việc sử dụng hình ảnh nói chung, sử dụng xuất phẩm nói riêng (khoản Điều 32 BLDS 2015) - Cần có hướng dẫn chi tiết “làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín” cá nhân hậu mức độ coi có hành vi xâm phạm để áp dụng chung lĩnh vực khác nhau, có lĩnh vực xuất (khoản Điều 34 BLDS 2015) 86 - Văn luật cần có hướng dẫn ranh giới để xác định thông tin “bí mật cá nhân”, “bí mật gia đình” “đời sống riêng tư” phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam (Điều 38 BLDS 2015) 3.3.2.2 Thường xun rà sốt hệ thống hóa pháp luật xuất Luật Xuất văn hướng dẫn thi hành văn pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực xuất Bảo vệ quyền dân nói chung, quyền nhân thân cá nhân nói riêng lĩnh vực xuất khơng chịu tác động từ văn pháp luật mà chịu điều chỉnh ngành luật khác Do đó, cần thường xuyên có rà sốt, đối chiếu, pháp điển hóa Luật Xuất nhằm bảo đảm tính đồng tương thích hệ thống quy phạm điều chỉnh để bảo vệ tốt quyền nhân thân lĩnh vực xuất Cụ thể: - Cần ghi nhận quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân xuất phẩm trường hợp BLDS 2005, BLDS 2015 nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người có hình ảnh, sử dụng mà khơng xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người có hình ảnh phép? Luật Xuất văn hướng dẫn thi hành chưa có quy định vấn đề - Trên sở quy định BLDS 2015, Luật Xuất văn hướng dẫn thi hành cần bổ sung quy định quyền đời sống riêng tư, bí mật gia đình giới hạn việc sử dụng quyền xuất phẩm 3.3.2.3 Đưa vào chương trình kế hoạch xem xét xây dựng Luật Bản quyền tác giả Việt Nam Khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật khoa học, đồng thời bảo hộ quyền tác giả tổ chức, cá nhân sách quán Việt Nam Các văn kiện, nghị quyết, thị Đảng khẳng định phải “làm tốt công tác bảo hộ quyền tác giả” để phát triển nghiệp văn học - nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Quyền tác giả ba trụ cột quyền sở hữu trí tuệ, điều chỉnh chung BLDS Luật Sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, với nhiều đặc thù đối tượng nội dung quyền, phát sinh, cách thức xác lập 87 bảo vệ quyền, cần thiết phải có kế hoạch xem xét xây dựng Luật Bản quyền tác giả Việt Nam để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh bảo hộ quyền nhân thân, quyền tài sản tác giả nói chung Kinh nghiệm lập pháp giới cho thấy, có nhiều quốc gia xây dựng Luật Bản quyền riêng để điều chỉnh lĩnh vực như: Anh, Đan Mạch, Pháp, Hoa Kỳ, Thái Lan… Trong lĩnh vực khác đời sống xã hội nói chung, lĩnh vực xuất nói riêng, cần thiết ban hành Luật Bản quyền tác giả nhằm: - Có sở để bảo vệ tốt nhóm quyền nhân thân thuộc quyền tác giả Mặc dù thuộc quyền sở hữu trí tuệ quyền tác giả có đặc điểm riêng bật nhóm quyền nhân thân gắn với cá nhân người cụ thể mang đặc trưng riêng biệt tác giả - Thực tốt việc bảo vệ quyền tài sản thuộc quyền tác giả tác phẩm xuất bản, quyền chép tác phẩm, làm tác phẩm phái sinh, truyền đạt tác phẩm đến công chúng… - Hiện Việt Nam, hệ thống quan quản lý nhà nước quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả độc lập so với quyền sở hữu trí tuệ khác Do đó, việc ban hành luật riêng quyền phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ lực quản lý chuyên ngành quan 3.3.2.4 Hồn thiện quy định pháp luật vai trò quan quản lý nhà nước chuyên ngành Trong lĩnh vực xuất bản, quan quản lý chuyên ngành Cục Xuất bản, In Phát hành trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Cục Xuất bản, In Phát hành thực chức quản lý nhà nước tổ chức thực thi pháp luật xuất bản, in phát hành xuất phẩm phạm vi nước, có hoạt động tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật xuất Vì vậy, để bảo vệ tốt quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan cần phải không ngừng tăng cường, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, bảo đảm hiệu lực hiệu quản lý nhà nước xuất bản; tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật xuất quan, tổ chức liên quan nhằm phát 88 vi phạm, xử lý thỏa đáng, từ kịp thời tham mưu, đề xuất với quan có thẩm quyền hồn thiện “khoảng trống” pháp luật xuất quy định bất cập, mâu thuẫn Mặt khác, pháp luật hành không quy định việc Nhà nước kiểm duyệt nội dung xuất phẩm trước xuất bản, đó, cần hồn thiện quy định quy trình chế hậu kiểm xuất phẩm (đọc lưu chiểu) quan quản lý nhà nước để kịp thời phát xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi ích đáng tổ chức, cá nhân 3.3.2.5 Hoàn thiện quy định pháp luật vai trò quản lý quan chủ quản nhà xuất Theo quy định pháp luật, quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương cấp tỉnh; đơn vị nghiệp công lập trung ương, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp trung ương trực tiếp sáng tạo tác phẩm tài liệu khoa học, học thuật thành lập nhà xuất gọi quan chủ quan nhà xuất nhà xuất thành lập Ngồi việc bảo đảm điều kiện để thành lập nhà xuất bản, quan chủ quản có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo nhà xuất sau có văn chấp thuận Bộ Thông tin Truyền thông; định hướng xuất bản; đạo việc thực tôn chỉ, mục đích; giám sát hoạt động; tra, kiểm tra chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật nhà xuất hoạt động xuất theo thẩm quyền… Với vai trò quan trọng trên, việc hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức nhà xuất bản; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản, phòng ban chun mơn; phê duyệt kiểm tra việc thực quy trình xuất bản, quy trình biên tập nhà xuất bản… cần thiết 3.3.2.6 Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp nhằm tạo chế bảo vệ quyền nhân thân thực hiệu Ngày nay, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp để hạn chế phiền hà cho chủ thể thực quyền, bảo vệ tốt quyền, lợi ích đáng Cải cách 89 hành vấn đề ghi nhận, bảo vệ xử lý hành vi vi phạm hành xâm phạm quyền nhân thân, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện cho chủ thể tự bảo vệ quyền cách nhanh chóng hiệu quả, tạo thuận lợi cho quan, tổ chức có thẩm quyền thực thủ tục tiến hành bảo vệ, xử lý hành vi xâm phạm Cải cách tư pháp để cá nhân tiếp cận cách thuận lợi thủ tục, trình tự bảo vệ quyền Tòa án, rút ngắn thời gian giảm bớt chi phí cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp 3.3.2.6 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật chủ thể việc bảo vệ quyền nhân thân nói chung, bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất nói riêng Vấn đề nâng cao nhận thức ý thức thực thi quy định pháp luật quyền nhân thân nói chung, bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất nói riêng toàn xã hội vấn đề trọng tâm cần thường xuyên quan tâm Trong trình thực thi pháp luật, công việc liên quan đến tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức, hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật cơng chúng nói chung, người có quyền nghĩa vụ liên quan nói riêng Tóm lại, đổi hoàn thiện pháp luật việc bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất đòi hỏi khách quan, phù hợp với sở lý luận thực tiễn, với chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta Đó mối quan hệ quản lý nhà nước pháp luật xuất với việc bảo vệ quyền nhân thân cá nhân, với quyền tự sáng tạo, công bố, phổ biến tác phẩm, bảo vệ toàn vẹn tác phẩm Ngày nay, với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Nhà nước ta tiến hành, việc tạo lập môi trường điều kiện cho hoạt động xuất bản, hoàn thiện chế quản lý nhà nước xuất bản, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phương hướng nhằm đổi hoàn thiện pháp luật xuất bản, ghi nhận bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể nói chung, quyền nhân thân lĩnh vực xuất cá nhân nói riêng 90 KẾT LUẬN Trong trình đổi hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nay, hiểu chất nội dung quyền người điều kiện tiên để bảo đảm thực có hiệu quyền Với phát triển không ngừng mặt đời sống xã hội, quyền người nói chung dân sự, trị, kinh tế, xã hội văn hóa ngày mở rộng, ghi nhận bảo vệ toàn diện pháp luật quốc gia bình diện pháp luật quốc tế Với tư cách phận quyền dân sự, quyền nhân thân cá nhân ngày trọng, mở rộng bảo đảm thực có hiệu thực tế nhiều lĩnh vực khác nhau, có lĩnh vực xuất Trong lĩnh vực xuất bản, giá trị nhân thân gắn liền với cá nhân hình ảnh, thơng tin thuộc bí mật đời tư, danh dự, nhân phẩm, uy tín… khai thác sử dụng xuất phẩm tuân thủ quy định Bộ luật Dân sự, Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ văn liên quan, thể ghi nhận tôn trọng quyền nhân thân cá nhân Chính vậy, với việc khái qt vấn đề lý luận quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản, Luận văn phân tích, đánh giá cách có hệ thống thực trạng quy định pháp luật quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản; nhận diện số hành vi xâm phạm quyền nhân thân điển hình lĩnh vực Việt Nam thông qua việc lồng ghép số tình thực tế bình luận theo quan điểm cá nhân dựa quy định pháp luật Từ đó, Luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan nhằm nâng cao hiệu công tác bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản, bảo đảm tính tương thích pháp luật dân pháp luật xuất bản, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Quế Anh, “Quyền nhân thân pháp luật dân ghi nhận quyền nhân thân Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi)”, Tạp chí Luật học, Số đặc biệt: Góp ý hồn thiện Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi), (6/2015) Bộ Thông tin Truyền thông (2015), Hệ thống quy định hành xuất bản, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội Vũ Mạnh Chu (1997), Đổi hoàn thiện pháp luật xuất theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Văn hóa Thông tin Cục Xuất bản, In Phát hành, Báo cáo tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất phẩm năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/3/2016 Nguyễn Bá Diến (chủ biên, 2015), Mối quan hệ pháp luật Việt Nam Luật nhân quyền quốc tế (Sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bùi Thị Đào, “Đổi Hiến pháp năm 2013 tương đồng với pháp luật quố tế quyền người”, Tạp chí Luật học, Số Đặc san Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - Bước tiến lịch sử lập hiến Việt Nam, (Đặc san 9/2014) Emmanuel Pierrat (2006), Luật sách, Nxb Hội Nhà văn - Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam Emmanuel Pierrat (2006), Quyền tác giả hoạt động xuất bản, Nxb Hội Nhà văn - Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam 10 Trần Thị Hà (2014), Phương thức bảo vệ quyền nhân thân pháp luật dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 11 Bùi Đăng Hiếu, “Khái niệm phân loại quyền nhân thân”, Tạp chí Luật học, (7/2007) 12 Lưu Thúy Hòa (2015), Quyền nhân thân lĩnh vực báo chí, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 13 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 14 Hoàng Ngọc Hưng (2012), Quyền họ, tên - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 15 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Chế định quyền nhân thân Dự thảo Bộ luật Dân sửa đổi” (Hỗ trợ Dự án ISEE), Hà Nội 16 Michael Jaensch, “Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức - So sánh với quy định Bộ luật Dân Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (1/2014), người dịch: TS Nguyễn Văn Quang 17 Trần Văn Nam (chủ biên, 2014), Quyền tác giả Việt Nam: Pháp luật thực thi, Nxb Tư pháp, Hà Nội 18 Lê Đình Nghị, “Góc nhìn khác với viết xung quanh vụ kiện việc xâm phạm bí mật đời tư”, Tạp chí Nghề Luật, (6/2007) 19 Lê Đình Nghị (2008), Quyền bí mật đời tư theo quy định pháp luật dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội 20 Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quyền nhân thân bảo vệ quyền nhân pháp luật dân sự, Hà Nội, 24, 25, 26/11/1997 21 Phùng Trung Tập, “Bồi thường thiệt hại xâm phạm quyền nhân thân”, Tạp chí Luật học, (2/2014) 22 Giang Thiệu Thanh (chủ biên, 2007), Từ điển Xuất bản, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 23 Tòa án nhân dân tối cao (2005), So sánh Bộ luật Dân năm 1995 Bộ luật Dân năm 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tối cao, Vai trò TAND việc bảo vệ quyền nhân thân công dân theo quy định BLDS, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Số đăng ký: 96-98-063/ĐT 25 Trung tâm Nghiên cứu quyền người - quyền công dân (2010), Hỏi đáp quyền người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 27 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, Bản án dân sơ thẩm số 27/2005/DSST ngày 26/6/2006 28 Tòa án nhân dân tối cao, Vai trò TAND việc bảo vệ quyền nhân thân công dân theo quy định BLDS, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Số đăng ký: 96-98-063/ĐT 29 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội, Bản án dân phúc thẩm số 237/2006/DSPT ngày 17/11/2006 30 Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên, 2014), Bình luận khoa học Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 31 Phạm Văn Tuyết - Lê Kim Giang (2008), Sở hữu trí tuệ chuyển giao cơng nghệ, Nxb Tư pháp, Hà Nội 32 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2014), Quyền người Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận quy định mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa - Nxb Tư pháp, Hà Nội 34 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại Từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Website: - http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/sach-luat-gay-phan-cam-viin-hinh-dien-vien-cong-ly-len-bia-3108185.html, ngày truy cập 19/5/2016 - http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/nxb-cuon-sach-luat-in-hinhcong-ly-xin-loi-va-nhan-sai-sot-3108672.html, ngày truy cập 19/5/2016 http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-van-hoa/item/17488602.html, ngày truy cập 11/7/2016 http://thanhnien.vn/van-hoa/mot-doi-giong-bao-co-vi-pham-phap-luat657192.html, ngày truy cập 19/5/2016 - http://www.tin247.com/nha_xuat_ban_thoi_dai_bi_phat_968_trieu_ dong_ vi_in_sach_lau-4-23266662.html, ngày truy cập 08/6/2016 - http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bao-dong-vi-pham-ban-quyen-tu-vu-tu-dien vu-chat-359392.vov, ngày truy cập 08/6/2016 - http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/sach-tai-ban-cau-tha-doat-giai-sach -hay-nguoi-soan-sach-buc-xuc-vi-rac-ruoi-duoc-cho-vao-sach-n2014091611 4400458.htm, ngày truy cập 06/6/2016 http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/nha-xuat-ban-thoi-dai-bithanh-tra-toan-dien-3087206.html, ngày truy cập 08/6/2016 - http://www.tapchibcvt.gov.vn/quyen-rieng-tu-trong-hien-phap-nam-2013va-cac-bien-phap-bao-dam-bang-phap-luat-p1 4552-bcvt.htm, ngày truy cập 12/7/2016 ... quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản? - Thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản? - Những giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất bản? Các... quy định pháp luật bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất Bố cục Luận văn Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài Bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất - Một số vấn đề lý luận thực tiễn có kết cấu... chung quyền nhân thân lĩnh vực xuất 1.1.1 Khái niệm đặc điểm pháp lý quyền nhân thân 1.1.2 Quyền nhân thân lĩnh vực xuất 1.2 Bảo vệ quyền nhân thân lĩnh vực xuất 8 16 22 1.2.1 Khái niệm bảo vệ quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực xuất bản một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay